Sedan 2019-08-01 sker kvalitetsbestämning av massaved i de flesta virkesflöden som klassning i prima/sekunda. Det innebär att mätenheten för kvalitet är trave och inte som tidigare enskilda stockar i traven.

Där s k kollektivmätning tillämpas innebar införandet av kvalitetsbestämning av hela travar att nettoomräkningen, dvs skillnaden mellan andelen ej leveransgilla stockar enligt travmätning respektive stockmätning av stickprov försvann. Denna omräkning var den mest viktiga orsaken till kollektivmätning. Noggranna analyser av bl a Skogforsk har visat att kollektivomräkning av bruttovolymen, dvs skillnaden vid volymbestämning mellan trav- och stockmätning sällan tillför ökad mätnoggrannhet.

Styrelsen för Biometria, där lika många köpare och säljare finns representerade, har beslutat att med början 2019-10-01 fasa ut kollektivomräkningen av massaved när kvaliteteten bestäms efter prima/sekunda. Avvecklingen planeras vara slutförd vid årsskiftet 2019/20.

Kollektivomräkning sker fortsatt för timmer, flis- och bränslekollektiv samt massavedsflöden på tåg eller i båtar som inte klassas efter prima/sekunda. För dessa tillämpas fortsatt tidigare regelverk.

Information om den nya kvalitetsbestämningen av massaved finns på sidan www.primasekunda.se.

Frågor kan ställas till Lars Björklund (010-228 50 95 eller lars.bjorklund@biometria.se)
samt Magnus Haapaniemi (010-228 51 92 eller magnus.haapaniemi@biometria.se)