Nämnden för Krönt Vägval (KV-nämnden)

Nämnden för Krönt Vägval utses av Rådet för Produktion och Transport.

Deltagare i KV-nämnden

Anders Järlesjö, Sveaskog (ordförande)

Pierre Hallin, Sydved
Dennis Rosell, SCA Skog
Johan Sundberg, Sveriges åkeriföretag
Gunnar Svensson, Skogforsk
Ingrid Thelin, Stora Enso

Lars-Erik Jönsson, Biometria (sekreterare)

Arbetsordning Nämnden för Krönt Vägval
Grundprinciper vid beslut av inkomna avvikelser till KV-nämnden
Läs mer om Krönt Vägval