Nyheter2019-03-20T17:41:25+01:00

Nyheter

Slutdatum för matrisfub beslutat

Slutdatum för matrisfub beslutat

-stor del av sågverken har redan beställt uppgradering

Biometrias styrelse har beslutat att toppformtalsmatris ska vara utfasad till 1 augusti 2022. Beslutet innebär att Biometria inte tillhandahåller möjligheten att beräkna m3fub (fastvolym under bark) från och med det datumet. En stor del av sågverken har redan beställt den nödvändiga uppgraderingen.

− Under våren har vi sett att beslutet mottagits mycket positivt från olika aktörer i branschen. Drygt 100 sågverk berörs av uppgraderingen och av dessa har hälften antingen beställt uppgradering eller har offerter hos sig för beslut. Den här hälften svarar för drygt 80 % av volymen. De större sågverken har tagit täten i förändringen, säger Monika Strömgren, tjänsteutvecklare vid Biometria.

De sågverk som ännu inte påbörjat en uppgradering av sin mätutrustning har nu tid fram till senast den 1 augusti 2022 att göra detta. Om uppgraderingen inte är genomförd vid det datumet kommer sågtimmeraffärer att behöva genomföras i m3to. Ingen del av affären får då innehålla t.ex. avverkningskostnader i m3fub.

Genom ett nära samarbete mellan Biometria och tillverkare av mätutrustning finns goda förutsättningar för att denna viktiga förändring ska ske smidigt för alla mätplatsägare, oavsett storlek. Med de tester som Biometria sedan utför på varje plats säkerställs att mätningen fungerar som den ska även efter uppgraderingen.

− M3fub kommer att behöva mätas i mätram vilket ger en bättre och säkrare volym för allt rundvirke. Det gör det lättare att jämföra priser mellan sortiment vilket underlättar affären mellan köpare och säljare, säger Monika Strömgren.

Virkeshandlare som låter avräkna sina affärer med enskilda skogsägare vid mätning hos sågverken måste försäkra sig om att mätningen sker i m3fub som tas fram i mätramar. Omräkning till m3fub för avverkningskostnader kommer inte kunna ske med matriser efter 2022-08-01.

Mer information finns på https://www.biometria.se/fubmatning

Monika Strömgren
Tjänsteutvecklare Biometria

22 maj, 2020|

Rapport över mätningskvalitet 2019

Denna rapport redogör för mätnoggrannheten vid stockmätning, travmätning, vägning och skördarmätning och hur dessa metoder uppfyllde virkesmätningslagen och Biometrias interna krav under 2019.

Under 2019 mätte Biometria in drygt 80 miljoner m3fub rundvirke för ersättning i virkesaffärer, varav nästan 90 % mättes in genom stockmätning, travmätning och vägning. Ytterligare 0,9 miljoner m3fub mättes via skördare där Biometria kontrollerade mätnoggrannheten.

Här kan du läsa rapporten

20 maj, 2020|

Tre nya ledamöter i Biometrias styrelse

Vid Biometrias årsstämma den 18 maj valdes tre nya ledamöter in i styrelsen. Mats Sandgren omvaldes som ordförande.

Biometrias styrelse består av ordförande samt tolv ledamöter med suppleanter.

Nya ordinarie ledamöter är:
Hannele Arvonen, VD Sveaskog
Fredrik Munter, VD Mellanskog
Thomas Magnusson, Affärsområdescontroller Södra Skog

− Med valen av de nya ledamöterna har vi en fortsatt bra styrelse med bred kompetens och erfarenhet. Vi har viktiga uppgifter framför oss som kommer att kräva styrelsens fulla engagemang. VIOL 3 har fått fart och rullar på bra, planerna som gäller ska hållas. Vi fortsätter också arbetet med att få Biometria att bli ett företag med gemensam kultur, säger Mats Sandgren, ordförande.

Biometria är nu inne på verksamhetsår två efter att de tidigare virkesmätningsföreningarna fusionerats och verksamhet övertagits från SDC. VD är Peter Eklund.

Biometrias styrelse 2020-2021
Mats Sandgren, ordförande
Hannele Arvonen
Jörgen Bendz
Mats Boström
Olof Hansson
Martin Holmgren
Thomas Magnusson
Fredrik Munter
Per-Arne Nordholts
Calle Nordqvist
Magnus Norrby
Lena Nyberg
Jonas Torstensson

Ordinarie ledamöter som avgått är Sture Karlsson, Per-Olof Wedin och Jim Salvin.

Läs mer om Biometrias styrelse 

19 maj, 2020|

Start för vägklassningsprojekt år två

Inventering och klassning av totalt 10 000 mil skogsbilvägar i Götaland fortsätter och gick i april in på det andra året. Det femåriga projektet ”Branschgemensam vägklassning i Götaland” drivs av Biometria. Vid projektets målgång ska förutsättningarna för att planera avverkningar och transporter på ett effektivt sätt ha förbättrats tydligt.

− Vi ska inventera och bedöma framkomlighet och tillgänglighet på 2 000 mil vägar innan vintern kommer. Nu rullar vi för fullt på vägar i Götaland och bedömer framkomlighet och tillgänglighet, berättar Jonas Karlsson, chef för vägprojektet Branschgemensam vägklassning i Götaland.

Vägklassningen möjliggör bättre val av väg vilket ger lägre transportkostnader och miljövinster när standarden på vägar från avlägget till industrin ökar. Vinsterna är stora och projektet gynnar både köpare och säljare.

− Bilarna behöver rulla snabbare idag och som virkesinköpare är det en stor fördel att gemensamt med säljaren kunna se vilka vägar som är bäst lämpade att välja, utan att behöva köra ut och se skogsbilvägarna med egna ögon. Den stora nyttan är att när de ser att vägen är inventerad, då vet de att vägen håller standard, säger Jonas.

Markägarnas ansvar
Jonas Karlsson och hans medarbetare bedömer vägbredd, kurvor, fasta hinder och vilka fordon som kan köra på vägen. Även vändmöjligheter och vändplaner ses över. Det här ger mindre risk för sönderkörda vägar och bomkörningar, samtidigt som medvetandet hos skogsägarna ökar om hur deras vägar och underhållsbehoven ser ut. I vissa fall behöver vägar nedklassas.

− Det är en klar fördel för oss om markägarna håller sina skogsbilvägar tillgängliga under inventeringen. Det är också bra om man tidigt ser över sina vägar och om något behöver åtgärdas för att de branschgemensamma målen och kraven ska klaras, uppmanar Jonas.
Vår inventering är också uppskattad av chaufförerna som känner att vi stöttar dem i deras arbete, de bidrar själva genom att de kan anmäla en omklassning av väg.

Pågår till 2023
Att det är i Götaland vägarna inventeras beror på att de till största del är privatägda till skillnad mot Norrland där det är de stora skogsbolagen som oftast äger marken och sköter vägarna själva.

Vägklassningsprojektet finansieras av nio skogsföretag i Götaland. Totalt arbetar 14 personer i projektet som i år pågår fram till 30 november. 2023 ska projektet var helt färdigt. Markägarna får själva hämta information om sina vägar. Vilka vägar som inventerats finns utmärkt på karta på: https://www.biometria.se/branschgemensam-vagklassning-i-gotaland/.

Biometria har uppdraget att hantera data och information om skogsbilvägarna i Sverige. Informationen samlas i Nationella vägdatabasen (NVDB) som förvaltas av Trafikverket. Informationen i NVDB används för olika ändamål inom skogsbruket.

Biometrias tjänst Krönt Vägval ger det effektivaste vägvalet från en startpunkt till en slutpunkt. Vägvalet är anpassat för skogsbranschens transporter och tar hänsyn till vägnätets egenskaper. Krönt Vägval beaktar såväl kostnader och trafiksäkerhet som miljöaspekter.  Krönt Vägval använder den skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB) som är en kopia av Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB), men kompletterad med Biometrias egna vägegenskaper.

För mer information om Branschgemensam vägklassning i Götaland, vänligen kontakta
Jonas Karlsson: jonas.karlsson@biometria.se

19 maj, 2020|

AI effektiviserar svensk virkesmätning

Biometria har börjat använda AI (Artificiell Intelligens) som en del av mätningsprocessen av skogsråvara. Lösningen, som är utvecklad tillsammans med Forefront Consulting i samarbete med Microsoft, mäter virkestravar i bilder. Det är ett första steg mot helautomatisk mätning vid Biometrias fjärrmätningsanläggningar.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

AI-lösning som automatiskt ritar in travens höjd och vedens medellängd.

29 april, 2020|