Nyheter2020-09-01T10:04:50+02:00

Nyheter

1010 februari, 2021

Förändringar inom VIOL 3:s programledning

10 februari, 2021|

Arbete har inletts för att se över hur och när VIOL 3-programmet kan föras över till linjeorganisationen. VD Ingela Ekebro genomför processen tillsammans med nuvarande programledning och ledningsgrupp.

Håkan Larsson fortsätter tillsvidare som programchef för VIOL 3, men kommer på sikt att lämna över till den struktur/organisation som beslutas under våren.

Kajsa Nilsson lämnar från Q2 det operativa arbetet i programledningen, men finns med för att bidra i arbetet med att sätta ny struktur/organisation även under Q2. Från vecka 6 delar Kajsa sin tid i programledningen med ett interimschefsuppdrag i Södra.

Hur Kajsas roll ska täckas upp i programmet är en del i den process som inletts nu.

1010 februari, 2021

Fem snabba frågor till Ingela Ekebro

10 februari, 2021|

Ingela Ekebro har varit på plats som VD ett tag och här får du lära känna henne lite bättre.
Vi ställde fem snabba frågor för att få reda på vem hon är.

Vad var det som lockade mest med ditt nya uppdrag som VD?
Flera saker lockade, men en är att få ta aktiv del i att fortsätta bygga Biometrias verksamhet baserat på all kompetens som bars med från våra fyra ursprungsbolag. Även att få vara med och bidra till den fortsätta utvecklingen av Biometrias viktiga uppdrag till att bli än mer effektivt och korrekt lockade. Och såklart även bygga vidare på vad vi gör idag och utveckla än mer värde i våra tjänster.

Vad blir din viktigaste uppgift som vd för Biometria?
Min viktigaste uppgift är att tillsammans med Biometrias övriga ledning ge förutsättningar för alla duktiga medarbetare i organisationen att göra ett bra jobb.

Vilka erfarenheter har du tagit med dig från industrin?
Jag har alltid haft ett stort intresse av att utveckla verksamhet, att ständigt försöka flytta fram positionerna. Det vi gör idag kan vi alltid göra bättre imorgon, för förutsättningarna ändrar sig och verktygen förbättras. En annan ska jag lärt mig är att om man ska lyckas med vad man förutsätter sig behöver man jobba tillsammans. Allas bidrag och engagemang behövs i hela verksamheten för att nå resultaten man strävar efter.

Välj tre ord som beskriver ditt ledarskap.
Oj, det är det nog andra som kan svara bäst på, men jag tycker att jag är målinriktad, rätt strukturerad och ganska energisk i att uppnå resultat.

Vem är Ingela utanför jobbet?
Jag lever själv och har en dotter på 21, Jennifer, som pluggar på Mittuniversitetet, jag har en sommarstuga som jag tillbringar rätt mycket tid i, jag gillar att läsa även om det nu mest blir på semestern. Jag umgås annars med vänner och familj och när det blir möjligt igen reser jag gärna. Jag tycker om att röra på mig och promenerar gärna i skog och mark.

Ingela Ekebro, VD Biometria

99 februari, 2021

Ingela Ekebro ny VD för Biometria     

9 februari, 2021|

Ingela Ekebro tillträdde den 1 februari som ny VD för Biometria. Ingela har en mångårig erfarenhet från olika ledande positioner inom SCA, senast som senior rådgivare.  

− Ingela har med framgång drivit stora projekt, bland annat SCA:s stora expansionsprojekt Helios vid Östrands massafabrik. Hennes samlade kompetens och ledaregenskaper passar väl ihop med vad som krävs för att driva och utveckla Biometria med ett fortsatt gott förtroende för mätning, redovisning och datahantering av Sveriges virkes- och skogstransportaffärer, säger Mats Sandgren, styrelseordförande för Biometria.

Ingela Ekebro har en rad olika befattningar på SCA bakom sig. Hon har tidigare varit avdelningschef inom produktionen på Östrand och ansvarig för skiftsorganisationen samt senare fabrikschef för Östrand och chef för SCA:s massaaffär.

− Jag är glad och hedrad över att ha fått förtroendet att axla VD-rollen. Det är både spännande och utmanande att tillsammans med mina medarbetare utveckla vår väg framåt i Biometria. Ett stort fokus kommer att ligga på VIOL 3 som är ett mycket viktigt projekt som måste slutföras och implementeras på ett bra sätt, parallellt ska vår löpande verksamhet ha en fortsatt bra leverans, säger Ingela Ekebro.

Ingela Ekebro är född 1965 och utbildad energiingenjör. Hon har efterträtt Peter Eklund.

Ingela Ekebro, vd Biometria

33 februari, 2021

Datum för mätningsvägran framskjutet

3 februari, 2021|

Datum för mätningsvägran av fordonsenheter som inte har krönta bankar och som ska mätas via bildmätrigg skjuts fram, detta på grund av den stränga kyla som råder i flera delar av landet. Med hänsyn till vädret är datumet för mätningsvägran framskjutet till 1 maj 2021.

Den extrema kylan har ställt till det och gjort att det är svårt att få fast klisterlapparna. Det har även saknats klisterlappar med korrekta nummerserier för uppmärkning på ett flertal av de stationer som Biometria anvisat till.

Senast den 1 maj 2021 måste samtliga fordonsenheter som ska mätas via bildmätrigg ha sina bankar uppmätta och även märkta. Efter detta datum kommer fordonsenheter som inte har krönta bankar samt synliga märken att bli mätvägrade av Biometria på bildmätplatser.

Här hittar du kontaktlista för ditt distrikt

1313 januari, 2021

Nya talanger rekryteras till Biometrias traineeprogram

13 januari, 2021|

Nu rekryterar vi återigen juniora affärskonsulter till Forest Storm och traineeprogrammet. Sju personer totalt ska rekryteras, tre affärskonsulter, två tjänstespecialister och två utvecklare. I april starar tre månaders introduktionsutbildning i Sundsvall. Placeringsort efter introduktionen är inte bestämd utan fastställs när konsulterna rekryterats.

– Forest Storm har varit en mycket lyckad satsning som är uppskattad av kunderna. Behoven ute hos våra kunder ökar nu i takt med att arbetet med VIOL 3 fortskrider enligt plan. Med vårt traineeprogram ger vi våra affärskonsulter möjlighet att både själva utvecklas men också vara en del av och påverka den spännande fasen vi är i med en pågående digitalisering av skogsnäringen, säger Tomas Karlsson, chef för Forest Storm.

Är du intresserad av att söka till traineeprogrammet kan du läsa mer här

Tomas Karlsson, chef Forest Storm

1818 december, 2020

Chaufförens roll i mätprocess och Biometriabilaga

18 december, 2020|

Chaufförens roll i mätprocess

Biometriabilagan

Biometria har under hösten tagit fram ett dokument som beskriver chaufförens roll, uppgift och ansvar i de olika mätprocesserna. Dokumentet är att se som en Biometriabilaga till övrig uppdragsbeskrivning som vanligtvis följer med transportavtal. Chaufförens uppgifter ser så klart olika ut beroende på vilken mätningstjänst våra kunder har beställt av oss.

Biometria uppmanar transportköpare och transportsäljare att lyfta in detta dokument i sina förhandlingar.

Versionshantering

Allt eftersom mätningstjänster utvecklas och automatiseras kan också chaufförens roll i mätprocessen förändras. Dokumentet versionshanteras därför med datummärkning. Det är viktigt att man vid förhandling/upphandling säkerställer att man använder den senaste versionen.

Ej en instruktion

Biometriabilagan är inte en detaljerad instruktion eller handledning. För detta finns andra dokument och handböcker både på Biometria.se samt Violweb. Vi jobbar löpande med att lyfta instruktioner och handledningar som riktar sig till chaufför från Violweb till Biometria.se.

Yttersta ansvaret

Det är alltid Biometria som har det yttersta ansvaret för mätning gentemot markägare och andra intressenter i råvaruaffären, då det är vi som är det mätande företaget. Dock har chauffören alltid vissa uppgifter att utföra vid leverans av råvara.

Var hittar jag dokumentet?

Biometriabilagan i utskriftsbar version finns att hitta på Biometria.se under rubriken Transport, Transport och mätning, Chaufförens roll i mätprocess.

Här kan du läsa Biometriabilagan

1818 december, 2020

Biometrias debiteringsprincip rätta/korrigera

18 december, 2020|

Biometrias debiteringsprincip rätta/korrigera

Gäller från 1/12-2020.

Under hösten har Rådet för produktion och transport beslutat att justera debiteringsprincipen för kostnader som är förenade med rätta/korrigera.

Biometria uppmanar transportköpare och transportsäljare att lyfta in frågan om kostnad för rättning/korrigering när ett transportavtal sluts.

Rättning/korrigering av transportuppgifter kan ske på tre olika sätt:

 1. Transportköpare eller transportsäljare hanterar korrigering/rättning själv i Viol-klienten.
  Debitering: Den som gör rättning/korrigering väljer själv vilken part som skall debiteras. Som debiteringsmottagare finns att välja på:
  – Första köpare av råvara
  – VO-ansvarig
  – Mottagare
  – Transportföretag
  – Befraktare
 2. Chaufför talar med mätare på plats alternativt via telefon med FMC.
  Debitering: Kostnad läggs på den som står som betalningsmottagare för transportredovisning på befraktarkontraktet. Detta val gör mätaren när denne gör rättningen/korrigeringen.
 3. Aktör ringer Biometrias kundtjänst.
  Debitering: Kostnad läggs på den aktör som ringer till kundtjänst.Om man i transportaffären kommit överens om att transportköparen skall stå för kostnader som är förenat med rättning/korrigering är det också denna part som ska ringa in till Biometrias kundtjänst, alternativt hantera det direkt i Viol-klienten.

Om någon av Biometrias anställda mätare är orsak till att felaktig uppgift registreras debiterar inte Biometria någon extern part för rättning/korrigering eller kundtjänsttid.

Här hittar Du Biometrias debiteringsprincip

Aktuella priser

Här hittar du aktuella priser för rättning/korrigering och kundtjänsttid

1717 december, 2020

Från 1 januari 2021, har vi gemensamma sågtimmerbestämmelser för hela landet

17 december, 2020|

Biometrias mätningsinstruktioner

Från 1 januari 2021 har vi för första gången gemensamma sågtimmerbestämmelser för hela landet. En milstolpe för den svenska virkesmätningen!

Innan Biometria bildades fanns mätningsinstruktioner, kontrollanvisningar, arbetsrutiner etc. på de tre virkesmätningsföreningarnas och på SDCs hemsidor. Det fanns också en blandning av nationella instruktioner och regionala. Alla dessa har nu gåtts igenom och från 1 januari 2021 är allt samlat under Biometria. En del av arbetet har handlat om att harmonisera mätningsbestämmelser och bestämma vad som ska vara avtalbart i dem. Särskilt viktigt är detta för sågtimmer där sågverken, beroende på vilka produkter och marknader de har, har olika krav på sin råvara.

Läs mer i Kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran

Läs mer om Hur Biometria jobbar internt med olika typer av instruktioner och hur vi samverkar med branschen 

1414 december, 2020

Så här arbetar vi med CIND och Mabema

14 december, 2020|

Under senare år har ny teknik för automatisk bestämning av travvolym på fordon slagit igenom inom svensk virkesmätning. Ett system med automatisk bestämning av travvolym som tagits i drift är Mabema GPV, en teknik som utnyttjar s k lasertriangulering med hjälp av bildanalys och Cind TimSpect som finns vid ett trettiotal mottagningsplatser, där tekniken man nyttjar är bildanalys och träning via AI av skalenliga rektifierade bilder.

CIND TimSpect

Mabema GPV

Läs mer om CIND TimSpect
Läs mer om Mabema GPV
Till toppen