Nyheter2020-09-01T10:04:50+02:00

Nyheter

11 oktober, 2020

Krav på krönta bankar

1 oktober, 2020|

Ouppmärkta fordonsenheter mätvägras från och med 1 februari nästa år

Senast den 31 januari 2021 måste samtliga fordonsenheter som ska mätas via bildmätrigg ha sina bankar uppmätta och även märkta. Efter detta datum kommer fordonsenheter som inte har krönta bankar samt synliga märken att bli mätvägrade av Biometria på bildmätplatser.

När råvaran mäts i bild går det inte att mäta bankbredden på fordonet. Denna uppgift behöver Biometria få in på ett annat sätt. Det finns idag ett bankbreddsregister i mätplatsstödet och dessa bankbredder är kopplade till registreringsnumret på fordonet. Registreringsnumret är i sin tur kopplat mot ett transportörsnummer och det är detta nummer som är identifikationen vid mätplatsen.

− Transportverksamheten har förändrat sig med tiden och idag får ofta ett transportörsnummer symbolisera mer än bara vilket fordon som avses. Det blir alltså svårt att hålla en god registervård vad gäller registreringsnummer, bankbredder och transportörsnummer, säger Anna Högvall, tjänsteansvarig transport på Biometria.

Biometria är en opartisk virkesmätningsförening som ska säkerställa att virkesråvara som kommer via transportörer kan inmätas med god noggrannhet enligt de krav som Virkesmätningslagen ställer på oss. För att detta ska kunna göras på ett spårbart och godkänt sätt behöver vi få alla fordonsenheter att bli uppmärkta (krönta). Att mätvägra fordonsenheter som inte är märkta är en nödvändig åtgärd som Biometria nu vidtar.

Att få alla fordonsenheter uppmärkta ger Biometria goda förutsättningar att påvisa en säkerhet vid inmätningen och att den harmoniserar i enlighet med VML då VML ställer krav på spårbarhet.

Mer information om vad kravet innebär samt vilka mätplatser märkningen kan göras hittar du här:

information om märkning av bankbredder och kontaktuppgifter
2525 september, 2020

Rapport virkesförbrukningsstatistik 2019

25 september, 2020|

Denna rapport visar skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter från 2015 till och med 2019.

Rapporten bygger på frivilligt inlämnade uppgifter som samlats in från samtliga företag inom massa- och skivindustrin samt sågverk med en produktion över 1000 m³ sågad vara per år. Resultaten ska ses som en skattning av förbrukningen av vedråvara i svenska sågverk, massa- och pappersbruk, skivindustrin samt övrig trämekanisk industri, såsom stolpar och tändstickor.

Läs virkesförbrukningsstatistiken här

1818 augusti, 2020

VD-byte i Biometria 1 februari 2021

18 augusti, 2020|

Den 1 februari 2021 tillträder Ingela Ekebro som VD för Biometria. Peter Eklund leder fortsatt Biometria som VD till 2021-01-31 och medverkar därefter i övergången. Ingela Ekebro kommer närmast från befattningen som Senior Projekt Advisor hos SCA och har bl a som projektledare drivit utbyggnaden av massafabriken i Östrand.

För ytterligare information:

Mats Sandgren, ordförande Biometria, 070-684 96 30

Ingela Ekebro

Ingela Ekebro

99 juli, 2020

Vi söker nya medarbetare!

9 juli, 2020|

Nu söker vi nya medarbetare till vår avdelning för Utveckling/IT i Sundsvall.

De roller vi söker är Lösningsarkitekt, Produktägare, Systemutvecklare, Systemutvecklare med inriktning teknisk testare och Säkerhetsspecialist.

Är du rätt person och vill bli en av oss?
Hos oss hamnar du på en arbetsplats med öppet klimat och hos en arbetsgivare som ligger i teknisk framkant och driver skogsnäringens digitala utveckling.

Vad är bäst med att jobba på Biometria?
Bra arbetskamrater, god stämning, trygg arbetsgivare och utmanande arbetsuppgifter toppar våra medarbetares lista.

Låter det intressant?

Läs mer om de utannonserade tjänsterna!

Välkommen till Biometria!

33 juli, 2020

Ny organisation för VIOL igång

3 juli, 2020|

Trygghet, snabbare service och återkoppling samt tydlig information blir resultatet genom den nya organisation för VIOL som nyligen etablerades.

Syftet med den nya organisationen är att, med Biometrias kunder i fokus, säkra framdriften och upprätthålla ett inarbetat och väl fungerande IT-system under tiden som VIOL 3 utvecklas och rullas ut.

− VIOL är det system som används idag av våra kunder och med den nya organisationen säkrar vi att all data fortsatt är tillförlitlig och att vi kan ge så bra service och stöd som möjligt. Det här säkrar också att utveckling och nyutveckling av VIOL kan göras vid behov, säger Magnus Hedin, chef för verksamhetsområde Utveckling/IT.

Satsningen löper parallellt med utvecklingen av VIOL 3 och kommer att pågå ända fram till det att VIOL ersätts av VIOL 3. De system som idag är i produktion och ingår i uppdraget är bland annat Iris (bildmätning) samt andra tjänster och applikationer.

Omorganisationen har gjorts mitt under en intensiv period när majoriteten av Biometrias medarbetare utanför den mätande organisationen arbetat från hemmet pga. Coronapandemin.

− Nu är organisationen igång och det här är något vi verkligen tror på, trots att våren varit tuff ur många aspekter. Därför har det också varit viktigt att komma igång med det här arbetet, säger Magnus Hedin.

Ansvarig chef för VIOL-organisationens elva medarbetare är Jan-Erik Wikman.

1010 juni, 2020

Nu är det möjligt att ta del av inkomna leveransaviseringar

10 juni, 2020|

Nu är det möjligt att ta del av inkomna leveransaviseringar

Nu finns det möjlighet för industrier och terminaler att ta del av viss aviseringsinformation. Lösningen, som inte är permanent ännu, har fallit väl ut i de kundtester som genomförts.

− Den här lösningen är en försmak av vad som kommer i VIOL 3, där tanken är att information som denna ska gå att plocka hem via integration. Att industrin kan ta del av aviseringsinformation är en viktig länk i den digitala kedjan, säger Anna Högvall som är tjänsteansvarig för Transport på Biometria och den som ansvarar för tjänsten leveransaviseringen.

Biometria publicerar aviseringsinformationen i en Power BI-rapport. Rapporten hämtar nytt data var 10:e minut och företagen kan själva bestämma vilka användare som skall ha tillgång till rapporten genom att anmäla detta till Biometria.

Ett exempel på hur det kan fungera är att truckförare på vedgård och andra inne på industrin/terminalen har nytta av att se hur mycket virke som är på gång in, och när, för att bättre kunna planera dagen. Biometria delar rapporten till kundens användare. Styrningen är på mottagningsplats och det är ett låst mottagningsplatsfilter per rapport/kund.

En kund kan ha en rapport med låst platsfilter där de endast kan se sina egna mottagningsplatser. En annan kund kan ha en annan uppsättning mottagningsplatser i sin rapport osv.

Rapporten innehåller bland annat information om beräknad ankomsttid, volym och sortiment. Om produktionsrapportering skett via Biometria syns också datum för första avverkningstidpunkt för virkesordern. Det spelar ingen roll från vilket transportsystem aviseringen gjorts, samtliga aviseringar som kommer in till Biometrias databas publiceras i rapporten. För att se rapporten behövs internetuppkoppling och en enhet för att öppna upp en webbsida. Ingen utveckling från något kundsystem krävs.

− Jag pratade med en truckförare som liknade sin arbetsdag med att sitta på älgpass. Han visste visserligen från vilket håll råvaran skulle komma, men inte när eller vad (sortiment). Finns tillgång till den här rapporten så blir det lite som att vara passkytt, men med tracker-appen installerad på sin mobiltelefon vilket underlättar så att det går att vara beredd när råvaran är på gång in, säger Anna Högvall.

För mer information om leveransavisering, kontakta Anna Högvall på anna.hogvall@biometria.se.

2222 maj, 2020

Slutdatum för matrisfub beslutat

22 maj, 2020|

Slutdatum för matrisfub beslutat

-stor del av sågverken har redan beställt uppgradering

Biometrias styrelse har beslutat att toppformtalsmatris ska vara utfasad till 1 augusti 2022. Beslutet innebär att Biometria inte tillhandahåller möjligheten att beräkna m3fub (fastvolym under bark) från och med det datumet. En stor del av sågverken har redan beställt den nödvändiga uppgraderingen.

− Under våren har vi sett att beslutet mottagits mycket positivt från olika aktörer i branschen. Drygt 100 sågverk berörs av uppgraderingen och av dessa har hälften antingen beställt uppgradering eller har offerter hos sig för beslut. Den här hälften svarar för drygt 80 % av volymen. De större sågverken har tagit täten i förändringen, säger Monika Strömgren, tjänsteutvecklare vid Biometria.

De sågverk som ännu inte påbörjat en uppgradering av sin mätutrustning har nu tid fram till senast den 1 augusti 2022 att göra detta. Om uppgraderingen inte är genomförd vid det datumet kommer sågtimmeraffärer att behöva genomföras i m3to. Ingen del av affären får då innehålla t.ex. avverkningskostnader i m3fub.

Genom ett nära samarbete mellan Biometria och tillverkare av mätutrustning finns goda förutsättningar för att denna viktiga förändring ska ske smidigt för alla mätplatsägare, oavsett storlek. Med de tester som Biometria sedan utför på varje plats säkerställs att mätningen fungerar som den ska även efter uppgraderingen.

− M3fub kommer att behöva mätas i mätram vilket ger en bättre och säkrare volym för allt rundvirke. Det gör det lättare att jämföra priser mellan sortiment vilket underlättar affären mellan köpare och säljare, säger Monika Strömgren.

Virkeshandlare som låter avräkna sina affärer med enskilda skogsägare vid mätning hos sågverken måste försäkra sig om att mätningen sker i m3fub som tas fram i mätramar. Omräkning till m3fub för avverkningskostnader kommer inte kunna ske med matriser efter 2022-08-01.

Mer information finns på https://www.biometria.se/fubmatning

Monika Strömgren
Tjänsteutvecklare Biometria

2020 maj, 2020

Rapport över mätningskvalitet 2019

20 maj, 2020|

Denna rapport redogör för mätnoggrannheten vid stockmätning, travmätning, vägning och skördarmätning och hur dessa metoder uppfyllde virkesmätningslagen och Biometrias interna krav under 2019.

Under 2019 mätte Biometria in drygt 80 miljoner m3fub rundvirke för ersättning i virkesaffärer, varav nästan 90 % mättes in genom stockmätning, travmätning och vägning. Ytterligare 0,9 miljoner m3fub mättes via skördare där Biometria kontrollerade mätnoggrannheten.

Här kan du läsa rapporten

Till toppen