Nyheter2020-09-01T10:04:50+02:00

Nyheter

1111 juni, 2020

Idag publiceras Biometria Labs trendspaning

11 juni, 2020|

Idag publiceras Biometria Labs trendspaning

5G och AI kommer att vara avgörande för skogsnäringen i framtiden, enligt rapporten som är den första i sitt slag från Biometria. Trendspaningen kommer att göras årligen.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

1010 juni, 2020

Nu är det möjligt att ta del av inkomna leveransaviseringar

10 juni, 2020|

Nu är det möjligt att ta del av inkomna leveransaviseringar

Nu finns det möjlighet för industrier och terminaler att ta del av viss aviseringsinformation. Lösningen, som inte är permanent ännu, har fallit väl ut i de kundtester som genomförts.

− Den här lösningen är en försmak av vad som kommer i VIOL 3, där tanken är att information som denna ska gå att plocka hem via integration. Att industrin kan ta del av aviseringsinformation är en viktig länk i den digitala kedjan, säger Anna Högvall som är tjänsteansvarig för Transport på Biometria och den som ansvarar för tjänsten leveransaviseringen.

Biometria publicerar aviseringsinformationen i en Power BI-rapport. Rapporten hämtar nytt data var 10:e minut och företagen kan själva bestämma vilka användare som skall ha tillgång till rapporten genom att anmäla detta till Biometria.

Ett exempel på hur det kan fungera är att truckförare på vedgård och andra inne på industrin/terminalen har nytta av att se hur mycket virke som är på gång in, och när, för att bättre kunna planera dagen. Biometria delar rapporten till kundens användare. Styrningen är på mottagningsplats och det är ett låst mottagningsplatsfilter per rapport/kund.

En kund kan ha en rapport med låst platsfilter där de endast kan se sina egna mottagningsplatser. En annan kund kan ha en annan uppsättning mottagningsplatser i sin rapport osv.

Rapporten innehåller bland annat information om beräknad ankomsttid, volym och sortiment. Om produktionsrapportering skett via Biometria syns också datum för första avverkningstidpunkt för virkesordern. Det spelar ingen roll från vilket transportsystem aviseringen gjorts, samtliga aviseringar som kommer in till Biometrias databas publiceras i rapporten. För att se rapporten behövs internetuppkoppling och en enhet för att öppna upp en webbsida. Ingen utveckling från något kundsystem krävs.

− Jag pratade med en truckförare som liknade sin arbetsdag med att sitta på älgpass. Han visste visserligen från vilket håll råvaran skulle komma, men inte när eller vad (sortiment). Finns tillgång till den här rapporten så blir det lite som att vara passkytt, men med tracker-appen installerad på sin mobiltelefon vilket underlättar så att det går att vara beredd när råvaran är på gång in, säger Anna Högvall.

För mer information om leveransavisering, kontakta Anna Högvall på anna.hogvall@biometria.se.

2222 maj, 2020

Slutdatum för matrisfub beslutat

22 maj, 2020|

Slutdatum för matrisfub beslutat

-stor del av sågverken har redan beställt uppgradering

Biometrias styrelse har beslutat att toppformtalsmatris ska vara utfasad till 1 augusti 2022. Beslutet innebär att Biometria inte tillhandahåller möjligheten att beräkna m3fub (fastvolym under bark) från och med det datumet. En stor del av sågverken har redan beställt den nödvändiga uppgraderingen.

− Under våren har vi sett att beslutet mottagits mycket positivt från olika aktörer i branschen. Drygt 100 sågverk berörs av uppgraderingen och av dessa har hälften antingen beställt uppgradering eller har offerter hos sig för beslut. Den här hälften svarar för drygt 80 % av volymen. De större sågverken har tagit täten i förändringen, säger Monika Strömgren, tjänsteutvecklare vid Biometria.

De sågverk som ännu inte påbörjat en uppgradering av sin mätutrustning har nu tid fram till senast den 1 augusti 2022 att göra detta. Om uppgraderingen inte är genomförd vid det datumet kommer sågtimmeraffärer att behöva genomföras i m3to. Ingen del av affären får då innehålla t.ex. avverkningskostnader i m3fub.

Genom ett nära samarbete mellan Biometria och tillverkare av mätutrustning finns goda förutsättningar för att denna viktiga förändring ska ske smidigt för alla mätplatsägare, oavsett storlek. Med de tester som Biometria sedan utför på varje plats säkerställs att mätningen fungerar som den ska även efter uppgraderingen.

− M3fub kommer att behöva mätas i mätram vilket ger en bättre och säkrare volym för allt rundvirke. Det gör det lättare att jämföra priser mellan sortiment vilket underlättar affären mellan köpare och säljare, säger Monika Strömgren.

Virkeshandlare som låter avräkna sina affärer med enskilda skogsägare vid mätning hos sågverken måste försäkra sig om att mätningen sker i m3fub som tas fram i mätramar. Omräkning till m3fub för avverkningskostnader kommer inte kunna ske med matriser efter 2022-08-01.

Mer information finns på https://www.biometria.se/fubmatning

Monika Strömgren
Tjänsteutvecklare Biometria

2020 maj, 2020

Rapport över mätningskvalitet 2019

20 maj, 2020|

Denna rapport redogör för mätnoggrannheten vid stockmätning, travmätning, vägning och skördarmätning och hur dessa metoder uppfyllde virkesmätningslagen och Biometrias interna krav under 2019.

Under 2019 mätte Biometria in drygt 80 miljoner m3fub rundvirke för ersättning i virkesaffärer, varav nästan 90 % mättes in genom stockmätning, travmätning och vägning. Ytterligare 0,9 miljoner m3fub mättes via skördare där Biometria kontrollerade mätnoggrannheten.

Här kan du läsa rapporten

1919 maj, 2020

Tre nya ledamöter i Biometrias styrelse

19 maj, 2020|

Vid Biometrias årsstämma den 18 maj valdes tre nya ledamöter in i styrelsen. Mats Sandgren omvaldes som ordförande.

Biometrias styrelse består av ordförande samt tolv ledamöter med suppleanter.

Nya ordinarie ledamöter är:
Hannele Arvonen, VD Sveaskog
Fredrik Munter, VD Mellanskog
Thomas Magnusson, Affärsområdescontroller Södra Skog

− Med valen av de nya ledamöterna har vi en fortsatt bra styrelse med bred kompetens och erfarenhet. Vi har viktiga uppgifter framför oss som kommer att kräva styrelsens fulla engagemang. VIOL 3 har fått fart och rullar på bra, planerna som gäller ska hållas. Vi fortsätter också arbetet med att få Biometria att bli ett företag med gemensam kultur, säger Mats Sandgren, ordförande.

Biometria är nu inne på verksamhetsår två efter att de tidigare virkesmätningsföreningarna fusionerats och verksamhet övertagits från SDC. VD är Peter Eklund.

Biometrias styrelse 2020-2021
Mats Sandgren, ordförande
Hannele Arvonen
Jörgen Bendz
Mats Boström
Olof Hansson
Martin Holmgren
Thomas Magnusson
Fredrik Munter
Per-Arne Nordholts
Calle Nordqvist
Magnus Norrby
Lena Nyberg
Jonas Torstensson

Ordinarie ledamöter som avgått är Sture Karlsson, Per-Olof Wedin och Jim Salvin.

Läs mer om Biometrias styrelse 

1919 maj, 2020

Start för vägklassningsprojekt år två

19 maj, 2020|

Inventering och klassning av totalt 10 000 mil skogsbilvägar i Götaland fortsätter och gick i april in på det andra året. Det femåriga projektet ”Branschgemensam vägklassning i Götaland” drivs av Biometria. Vid projektets målgång ska förutsättningarna för att planera avverkningar och transporter på ett effektivt sätt ha förbättrats tydligt.

− Vi ska inventera och bedöma framkomlighet och tillgänglighet på 2 000 mil vägar innan vintern kommer. Nu rullar vi för fullt på vägar i Götaland och bedömer framkomlighet och tillgänglighet, berättar Jonas Karlsson, chef för vägprojektet Branschgemensam vägklassning i Götaland.

Vägklassningen möjliggör bättre val av väg vilket ger lägre transportkostnader och miljövinster när standarden på vägar från avlägget till industrin ökar. Vinsterna är stora och projektet gynnar både köpare och säljare.

− Bilarna behöver rulla snabbare idag och som virkesinköpare är det en stor fördel att gemensamt med säljaren kunna se vilka vägar som är bäst lämpade att välja, utan att behöva köra ut och se skogsbilvägarna med egna ögon. Den stora nyttan är att när de ser att vägen är inventerad, då vet de att vägen håller standard, säger Jonas.

Markägarnas ansvar
Jonas Karlsson och hans medarbetare bedömer vägbredd, kurvor, fasta hinder och vilka fordon som kan köra på vägen. Även vändmöjligheter och vändplaner ses över. Det här ger mindre risk för sönderkörda vägar och bomkörningar, samtidigt som medvetandet hos skogsägarna ökar om hur deras vägar och underhållsbehoven ser ut. I vissa fall behöver vägar nedklassas.

− Det är en klar fördel för oss om markägarna håller sina skogsbilvägar tillgängliga under inventeringen. Det är också bra om man tidigt ser över sina vägar och om något behöver åtgärdas för att de branschgemensamma målen och kraven ska klaras, uppmanar Jonas.
Vår inventering är också uppskattad av chaufförerna som känner att vi stöttar dem i deras arbete, de bidrar själva genom att de kan anmäla en omklassning av väg.

Pågår till 2023
Att det är i Götaland vägarna inventeras beror på att de till största del är privatägda till skillnad mot Norrland där det är de stora skogsbolagen som oftast äger marken och sköter vägarna själva.

Vägklassningsprojektet finansieras av nio skogsföretag i Götaland. Totalt arbetar 14 personer i projektet som i år pågår fram till 30 november. 2023 ska projektet var helt färdigt. Markägarna får själva hämta information om sina vägar. Vilka vägar som inventerats finns utmärkt på karta på: https://www.biometria.se/branschgemensam-vagklassning-i-gotaland/.

Biometria har uppdraget att hantera data och information om skogsbilvägarna i Sverige. Informationen samlas i Nationella vägdatabasen (NVDB) som förvaltas av Trafikverket. Informationen i NVDB används för olika ändamål inom skogsbruket.

Biometrias tjänst Krönt Vägval ger det effektivaste vägvalet från en startpunkt till en slutpunkt. Vägvalet är anpassat för skogsbranschens transporter och tar hänsyn till vägnätets egenskaper. Krönt Vägval beaktar såväl kostnader och trafiksäkerhet som miljöaspekter.  Krönt Vägval använder den skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB) som är en kopia av Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB), men kompletterad med Biometrias egna vägegenskaper.

För mer information om Branschgemensam vägklassning i Götaland, vänligen kontakta
Jonas Karlsson: jonas.karlsson@biometria.se

2929 april, 2020

AI effektiviserar svensk virkesmätning

29 april, 2020|

Biometria har börjat använda AI (Artificiell Intelligens) som en del av mätningsprocessen av skogsråvara. Lösningen, som är utvecklad tillsammans med Forefront Consulting i samarbete med Microsoft, mäter virkestravar i bilder. Det är ett första steg mot helautomatisk mätning vid Biometrias fjärrmätningsanläggningar.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

AI-lösning som automatiskt ritar in travens höjd och vedens medellängd.

11 april, 2020

Det är viktigt att kunderna kommunicerar med oss angående Corona

1 april, 2020|

Peter Eklund, vd Biometria och Katarina Mowitz, chef för verksamhetsområde Virke och Energi:
– Det är viktigt att kunderna kommunicerar med oss vid förändringar och att vi får informationen i god tid.

De berättar också hur Biometria arbetar för att minska smittspridning av Coronaviruset.

2626 mars, 2020

Öppettider Fjärrmätningen 2020

26 mars, 2020|

Fjärrmätningen har öppet i stort sett alla dagar under året.

Under våra storhelger har vi gjort några undantag och du kan läsa om öppettiderna i pdf-filen nedan.

Öppettider Fjärrmätningen 2020

Om du som uppdragsgivare begär att FMC ska hålla öppet på stängda tider, gäller FMCs prislista för extraskift.

Vid begäran om öppethållande måste Du informera om:

 • Vilka mätplatser det gäller, så att dessa ska öppnas upp
 • Alla aktörer informeras om att mätplatser valts att hållas öppna och under vilka tider. Därmed kan andra uppdragsgivare som så önskar också öppna upp sina mottagningsplatser om de aktivt meddelar detta (vilka mätplats/er som det gäller). Därmed delas den extrakostnad som dessa extraskift kostar med fler aktörer.

Utebliven begäran innebär att mätplatserna hålls stängd.

Begäran skall skickas till Leif Haglund, leif.haglund@biometria.se, 010-228 53 29.

1616 mars, 2020

Så här hanterar Biometria Corona/Covid-19

16 mars, 2020|

Smittspridningen av coronaviruset påverkar både Biometria och branschen vilket medför att vi vidtar en rad direkta åtgärder för att öka beredskapen och minska sårbarheten.

– Vi räknar med, och utgår från att många av våra medarbetare insjuknar, det är så det kommer att se ut i samhället i stort.  Vår utgångspunkt är att detta kan ske under en längre period och det är det vi agerar utifrån nu, säger Peter Eklund, vd för Biometria.

Vad gör Biometria nu?

Vårt mål är att upprätthålla förmågan att driva mätning och redovisning så långt det är möjligt samt att hålla hög produktionsförmåga även vid högre sjukfrånvaro. Därför ställer vi om delar av verksamheten som beredskap för en högre sjukfrånvaro.

 • För att säkerställa driften delar vi FMC Sundsvall med ungefär hälften av fjärrmätarna som kommer att arbeta hemifrån. FMC Östersund kan komma att följa efter på liknande sätt. Vi räknar med att vår förmåga i fjärrmätningen blir tryggad med tre fjärrmätningscentraler (med FMC Varberg) och delar av personalen arbetande från hemmet.
 • För att begränsa kontaktytorna håller vi isär skiften på våra större mätplatser.
 • Övriga mätplatser är spridda över landet. Vid en sjukfrånvaro utjämnar vi i första hand mellan mätplatserna inom distriktet. Vid en högre sjukfrånvaro sker utjämningen inom interna samarbetsområden och nästa steg är att vi kan utjämna inom hela landet. Även våra kvalitetsledare och kvalitetstekniker kan bli aktuella för mätningen. Att förändra mätmetoderna är först aktuellt i senare skede. VML gäller oavsett.
 • Vi begränsar tillgången till mätstationerna för personer som inte tillhör Biometria.
 • Inom drift och förvaltning av VIOL 2 placerar vi delar av personalstyrkan att arbeta från hemmet för att säkerställa att vi kan hålla igång driften.
 • Utvecklingen av VIOL 3 fortlöper enligt plan.
 • Inom Användarstöd blir ungefär hälften av medarbetarna placerade i hemmet.
 • Inom VO Mätningskvalitet (kontrollorganisationen) och Fältverksamheten (skördarrevisorer) bedriver medarbetarna i hög grad sitt arbete utomhus med få kontaktytor.
 • Större möten och utbildningar ställs in.
 • Biometria har inga besöks- eller mötesrestriktioner, men vi uppmuntrar till digitala möten och följer våra kunders restriktioner för möten, resor och besök.

Vi uppmanar samtliga medarbetare att vara mycket noggranna med sin handhygien och inte kommer till sin arbetsplats vid misstanke om smitta eller om det finns symtom på detta.

För frågor vänligen kontakta din kontaktperson vid Biometria, Ulrika Sten (kommunikationschef) eller Peter Eklund (VD). Du hittar oss på fornamn.efternamn@biometria.se

Till toppen