Beskrivning av fjärrmätning genom FMC

I samband med införandet av bildmätning/fjärrmätning i Sverige har också arbetssättet för virkesmätare kommit att förändrats. Grunden att omvandla en lastad transport till vederlagsmått i m3fub kvarstår, men med stöd av ny teknik har arbetssättet förändrats.

Tidigare skedde inmätning av lasterna genom en manuellhanteringar ute på plats för mottagande/inmätning av virket, idag sker denna mätprocess i datormiljö på ett kontor där inleveranserna besiktas i realtid men mäts i efterhand.

Hur sker inmätningen av virkesleveranserna idag på de platser som använder sig av fjärrmätning?
Transportören som fraktar lasten kommer till den aktuella mottagningsplatsen och gör där registreringen av sin last. Det ger signal till fjärrmätaren att last finns att kontrollera.

Här görs alla de kontroller som VML ställer på oss som virkesmätandeförening.

  1. Att virket har rätt identitet mot aktuellt avtal och kontrakt
  2. Att sortimentet håller avtalade krav
  3. Att virket i bilderna kan ses och inmätas på ett korrekt sätt

Efter kontrollen att allt är korrekt avseende detta kommer lasten att godkännas av virkesmätaren som i sin tur ger signal åt transportören som kan leverera in lasten till mätplatsen.

Lastens totala volym och kvalitet har inte fastlagts av Biometria då detta idag är en efterhandsmätning.

Vid annan tidpunkt, dvs i efterhand i ett senare skede (inom ca 48 timmar från inleverans) plockas bilderna upp för kontroll och mätning. Beroende på vilket tekniksystem som används görs sedan kontroll och volymsmätning.

Eftersom fjärrmätarna hanterar olika tekniska fjärrmätningssystem som inte är lika varandra i hantering, kommer mätningen att göras alternativt kontrolleras så att volymen (m3fub) är rimlig utifrån den fakta som man kan utläsa i bilderna eller från de resultat som maskinen själv redovisar som resultat.

Dessa olika varianter hanteras:

  1. Manuellmätning i redovisad bild innebär att mätaren med kalibrerade digitala verktyg mäter upp lastens längd-bredd-höjd samt fastställer en travad fastvedsvolym procent som följer Biometrias nationella regelverk för ”Travmätning av rundvirke 2020-10-01 ” (påminner mycket om den vanliga formen av mätning som utfördes på plats vid en mätbrygga)
  2. Om mätutrustningen gör hela eller delar av mätningsprocessen för att fastställa volymen, kommer mätaren att utföra rimlighetskontroller av totalresultatet som presenterats, slutprodukten ska vara inom de gränser som anses vara rimliga.

Enskilda mått eller delresultat tar man inte helt hänsyn till då vi som virkesmätande företag inte kan eller känner till hur dessa tekniska system i verkligheten detaljerat arbetar. Exempelvis kan vedvolymprocentarna i stort vara helt olikt det man i en manuell hantering skulle ha fastställt (enligt regelverket för travmätning av rundvirke). Här gör mätaren en bedömning av vilket slutresultat blivit om man valt att mäta manuellt. Detta ställs sedan i relation till det maskinen presenterat. Är det inom toleransen så godkänns mätningen. Avviker den mer än vad som bedöms som rimligt, kommer mätningen att göras som en manuell mätning enligt steg 1. När sedan mätningen är slutförd genereras mätbesked ut till parterna.

Är du som kund inte nöjd med mätningen kan reklamation alltid hanteras genom att du begär detta hos Virkesmätningskontroll (VMK).

Läs mer på VMKs hemsida

Blir det rätt?
I takt med införandet av nya digitala mätsystem upplevs en ökad osäkerhet hos parterna kring utfallet av resultaten på mätningarna. Gör maskinen rätt eller fel?

Många av dessa osäkerhetsfaktorer är att man inte helt förstår eller har fått insyn i hur systemen idag hanterar mätningsprocessen. Ofta fastnar man på enskilda redovisade mått.

Viktigt att veta är att alla dessa tekniska system har genomgått en mängd kontrollpunkter och tester innan de påvisat facit att generera resultat som matchar kraven som ställs på oss som mätande företag (krav enligt VML). Alla system är dessutom föremål för kontinuerliga uppföljningar mot utfallna kontrollobjekt som följs upp i syfte att hålla kontroll att maskinen verkligen kan generera rätt resultat.

Det är viktigt att alltid kolla upp resultaten då mätbeskeden genereras. Fel kan uppstå vid störningar i systemen på samma sätt som en manuell inknappning i systemet av en virkesmätare kan bli felaktigt.  

Har du frågor som rör fjärrmätning?

Vänligen kontakta Leif Haglund, chef FMC
leif.haglund@biometria.se