Visselblåsning

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.

På Biometria strävar vi efter ett transparent och ansvarstagande företagsklimat. Vår verksamhet ska drivas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas, utreds och åtgärdas så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om oegentligheter eller missförhållanden i vår organisation som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller mot Biometrias policyer har vi sedan 2022-07-01 upprättat en extern visselblåsarfunktion.

Syftet med vår visselblåsningsfunktion är att fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i vår verksamhet. Du kan vara anonym som visselblåsare och funktionen omfattar i huvudsak anställda men även andra som har en arbetsrelaterad koppling till verksamheten, till exempel arbetssökande, praktikanter, konsulter och förtroendevalda.

Det är bara allvarliga missförhållanden som kan anmälas, och det ska finnas ett allmänintresse av att de anmäls. Det kan till exempel vara frågan om ekonomisk brottslighet eller korruption.