Mätmetoder

I Sverige finns olika standardmetoder för att utföra ersättningsgrundande mätning. Dvs betalningen för skogsråvaran. Exempel på faktorer som mäts eller bedöms är trädslag, sortiment, kvalitet, kvantitet, diameter, längd och volym.

Stockmätning

Stockmätning är den mest använda metoden för att mäta sågtimmer. Även klentimmer, plywoodtimmer och svarvtimmer stockmäts. Vid stockmätning mäts längd och diameter under bark på varje stock. Stockmätning används också för kontroll av travmätning. Vid topprotmätning mäts diametrarna i stockändarna. Vid sektionsmätning mäts diametrarna på många ställen längs stocken. 

Vid stockmätning av sågtimmer finns två måttslag; toppcylindervolym (m3to) respektive fastvolym (m3fub). Stockarnas längd och diameter mäts vanligtvis automatiskt i en mätram. Virkesmätaren anger trädslag, bedömer kvalitet och barktyp för att få diametermåttet under bark, samt gör volymavdrag för vissa virkesfel på stockarna. Kvaliteten på sågtimmer bedöms i fyra klasser för tall och två för gran. 

Travmätning

Travmätning innebär att en hel trave stockar mäts samtidigt och sker vanligtvis på fordon. Mätningen kan antingen utföras manuellt av en virkesmätare eller via fjärrmätning. Travens bredd (bankbredden på fordonet), vedlängd, höjd och vedvolymprocent mäts. Vedvolymprocenten anger travens innehåll av ved i förhållande till dess yttermått och erhålls genom att ta hänsyn till olika trav- och stockegenskaper. När dessa fyra mått multipliceras erhålls fastvolym under bark, m3fub. 

Travmätning är den dominerande mätmetoden för massaved och bränsleved. Även en del sågtimmer, framför allt klentimmer och kubb, mäts genom travmätning. En stor del av travmätningen görs som fjärrmätning. Då finns kameror på mätplatsen och mätningen görs i bilderna på någon av Biometrias fjärrmätningscentraler. På vissa platser finns utrustning för automatisk travmätning. 

Skäppmätning

Skäppmätning används för att bestämma volymen (skrymvolym, m3s) av sönderdelat material. Volymen bestäms med materialet lastat i en skäppa, d.v.s. en container som kan transporteras på lastbil eller järnväg. För att utföra skäppmätning krävs att skäppan är ”krönt” d.v.s. noggrant inmätt avseende längd, bredd och höjd. Vid mätningen bestäms lastens höjd i relation till skäppans överkant.

Vägning och torrhaltsbestämning

Vägning och torrhaltsbestämning används främst för bränslesortiment och för biprodukter från sågverken. Vanligtvis vägs ett fordon först med last och sedan utan last (taravägning). Från lasten tas sedan prover som torrhaltsbestäms.  Genom att multiplicera lastvikten med torrhalten erhålls måttslaget ton torrvikt (TTV). Adderas beräkning av energiinnehåll erhålls måttslaget megawattimmar, MWh. 

Stockmätning

Travmätning

Skäppmätning

Vägning och torrhaltsbestämning