Biometria och kamerabevakning

Syftet med Biometrias kamerabevakning vid leverans av råvara är att:

 • Uppfylla krav enligt virkesmätningslagen, t ex identifiering av virkets
  identitet
 • Kunna utföra tjänsten fjärrmätning av virke. Resultatet av tjänsten (virkets
  volym och kvalitet) används som underlag i redovisningen mellan parterna
  i virkesaffären
 • Upptäcka fel och brister
 • Använda som underlag till förbättringsåtgärder.

Kamerabevakningen stödjer sig på att:

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen
eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.
(Läs mer på Integritetsmyndigheten)

Behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakningen

Avser den behandling som görs via den kamerabevakning som installerats och genomförs i Biometrias regi.

 • Biometria är personuppgiftsansvarig för personuppgifter (foto/bilder) som kan komma att hanteras vid denna kamerabevakning
 • Tillgång till uppgifterna styrs genom behörigheter för virkesmätare, virkesmätnings-och systemadministratörer
 • Bildöverföring från kamera till Biometria, sker genom virtuellt privat nätverk (VPN)
 • Överföring kommer inte att ske till tredje part om detta inte krävs enligt annan lag eller förordning t ex till polis, tillsynsmyndighet eller
  skattemyndighet
 • Bilderna kommer att lagras i syfte att förbättra och utveckla virkesmätning.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Biometria, oavsett hur denna information samlas in.
Begäran om sådan information görs skriftligen eller via kontakt med supporten:

Biometria
Box 89
751 03 Uppsala 

Eller via e-post: support@biometria.se

Du har även rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av viss behandling av dina uppgifter, begäran skickas till:
support@biometria.se.

Vid klagomål hänvisas till Integritetsskyddsmyndigheten:
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Övrigt

Informationen kan komma att revideras beroende på om syftet/ändamålet förändras.

Fastställd 2018-12-12.