Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Nämnden för Krönt Vägval (KV-nämnden)

Nämnden för Krönt Vägval handlägger och beslutar om förvaltningsfrågor runt tjänsten Krönt Vägval inom SNVDB. Nämndens roll är att ta beslut när det gäller nya eller förändrade infartsleder, förbifarter, timmerleder eller manuella avstängningar m m. Nämnden har även en aktiv roll vid prioritering av utvecklingsaktiviteter relaterade till Krönt Vägval och ajourhållning av vägdata.

Nämnden utvärderar och tar fram beslutsunderlag där beslut skall tas av råd och styrelse. Exempel är införande av ny motståndsinställning eller förändrad funktionalitet som påverkar prissättning av transporter.

Nämnden för Krönt Vägval utses av Rådet för Produktion och Transport.

Deltagare i KV-nämnden

Anders Järlesjö, Sveaskog (ordförande)
Carl Segersson, Sydved
Dennis Rosell, SCA Skog
Gunnar Svensson, Skogforsk
Hans Olsson, Mellanskog
Jan-Stefan Karlsson, Sveriges åkeriföretag
Jens Olsson, Stora Enso
Jörgen Bergh, Norra Skog
Pehr Sundblad, Södra

Lars-Erik Jönsson, Biometria (sekreterare)

Grundprinciper för beslut av inkomna avvikelser till KV-nämnden

  1. Om befraktarna samt befraktare och transportföretag har en samstämmig uppfattning att de vill ha en annan ruttning än den rutt som Krönt Vägval föreslår så kan, genom beslut i KV-nämnden, en rekommenderad led eller infartsled implementeras som ger en förändrad ruttning i linje med det gemensamma önskemålet.
  2. Om det inkommer en avvikelse till KVnämnden från endera en befraktare eller transportföretag och där önskemålet avviker från Krönt Vägvals ruttning, men där befraktarna sinsemellan samt befraktare och transportföretag har olika uppfattning vad som är det korrekta vägvalet, så kommer en sådan avvikelse att lämnas utan bifall och Krönt Vägvals rutt* får gälla. Ett undantag kan vara tex. om Krönt Vägvals rutt uppenbart medför risker för trafiksäkerhet och/eller förarnas arbetsmiljö. I ett sådant fall kan nämnden(under förutsättning att den är enig) gå in och implementera exempelvis en rekommenderad led även om parterna inte är överens.

* Krönt Vägvals ruttning baseras på ca 1800 facitrutter väl spridda över landet. Det är facitrutterna som ställer in mallen för hur Krönt Vägval ruttar. Vid en Facitruttsöversyn är ett 100 tal engagerade personer representerande såväl befraktare som transportföretag. Vid den senaste översynen av Facitrutterna som ägde rum 2018 kunde vi också se tendenser till att branschen i större omfattning föredrog att rutta vägar med bättre kvalitet uttryckt i högre funktionell vägklass.