Biometrias kommittéer

Våra kommittéer består av företrädare inom respektive område samt representanter för mätning och redovisning. Kommittéernas ledamöter utses av respektive råd och ledamöterna kommer från olika företag och organisationer från hela landet. Personer med sakkunskap för ett visst ärendes behandling, kan adjungeras till respektive kommitté.

Arkitekturkommittén

Kommittén bereder arkitekturfrågor kopplade till VIOL 3.

Biobränslekommittén

Biobränslekommittén bereder frågor som rör biobränslen, i första hand skogsbränslen.

Massavedskommittén

Massavedskommittén bereder frågor som rör råvaror till massaindustrin, dvs i första hand massaved och sågverksflis.

Sågtimmerkommittén

Sågtimmerkommittén bereder frågor som rör sågtimmer och specialsortiment för trämekanisk industri.