Måttslag

För virkesmätning enligt de nationella bestämmelserna kan följande måttslag (måttenheter) för ersättningsgrundande kvantitet, och därtill kopplade mätmetoder, användas:

m3fub – fastvolym under bark

Stocks fastvolym under bark då avdrag för eventuella utbuktningar gjorts. Kan mätas enligt stock- eller travmätning. Anges i kubikmeter.

m3to – Toppcylindervolym

Stocks toppcylindervolym beräknas som volymen av en cylinder med en diameter som är lika med stockens toppdiameter under bark. Anges i kubikmeter.

m3f – Fastvolym

Måttslaget fastvolym kan erhållas efter omvandling av skrymvolym eller vikt. Det är tillämpbart för andra sortiment än rundved. Materialets fastvolym avser alla i mätenheten ingående materialkomponenter, d.v.s. ved, bark, barr etc.

m3s – Skrymvolym

Med skrymvolym avses volym inklusive mellanrum mellan virkesbitarna. Avser exempelvis sönderdelat material i skäppa. Skrymvolym är synonymt med stjälpt volym. Anges i kubikmeter.

Styck: Antal mätenheter (t.ex. stockar).

Ton: Virkets råvikt i ton.

Ton torrvikt (TTV): Virkets torrvikt i ton.

MWh - Energiinnehåll

Virkets (bränslets) energiinnehåll då hänsyn tagits till effektivt värmevärde, torrhalt, askhalt, ångbildningsvärme samt bundet väte.