Vanliga frågor och svar

Mätning av timmer i m3to, omvandlat via matris till m3fub, svarar inte alltid upp till virkesmätningslagens krav på partinivå.

Förändringen leder till en mer exakt volym vilket gynnar alla parter.

En annan positiv effekt är att förändringen ger en harmonisering av måttslaget för fastvolym mellan olika sågverk och i hela kedjan, från skogen till sågverket.

På nationell nivå ändras inget, men beroende på hur virket ser ut kan volymerna ändras något på enskilda sågverk.

Den kontrollmätning som införs vid sågverk som använder toppformtalsmatris kommer att ge ett ungefärligt svar om volymändring. För ett säkrare svar behöver antalet kontrollstockar som mäts med fastvolym öka ytterligare. Om mätramen har blivit uppgraderad kan mätningar av fastvolym via mätram och via toppformtalsmatris göras samtidigt och då kan volymerna mellan de två metoderna jämföras direkt. När jämförelsen är klar, kan fastvolym via mätram börja användas som ersättningsgrundande volym. 
Biometria erbjuder att för enskilda sågverk beräkna hur volymerna ändras, exempelvis genom utökad kontrollmätning.

Toppformtalsmatris kommer inte att kunna användas i förstaledsaffärer, men kommer att kunna användas för exempelvis skattning av fastvolym i lager och för ersättning i senare affärsled.

Om du bara gör affärer i m3to behöver du inte göra någonting. Men om eventuella tillägg och avdrag är prissatta i m3fub behöver m3fub-volymen uppfylla virkesmätningslagen då behöver du uppgradera din mätram så att den är godkänd för m3fub-mätning. Detta är också nödvändigt om du köper timret av ett annat företag som i sin tur köpt virket i m3fub i förstaledsaffären. Din mätning är då den som gäller i förstaledaffären. Stäm gärna av detta med dina affärspartners.

Som virkeköpande företag måste det säkerställas att alla volymer som köps i m3fub också mäts i m3fub vid industri. Detta gäller först när utfasningen trätt i kraft. 

Den 1 januari 2023 skall toppformtalsmatrisen vara helt utfasad för förstaledsaffärer. Den tiden behövs för att alla ska ha möjlighet att uppgradera och säkerställa hur volymerna påverkas för att anpassningar ska kunna göras gällande t.ex. affärer. Möjlighet finns att få dispens om skäl föreligger fram till 31 juli 2023.

Dispens kan endast ges till sågverk som uppfyller något av nedan angivna skäl till dispens. För samtliga skäl till dispens gäller att Biometria vid anmodan kan erfordra sågverket att uppvisa skriftlig dokumentation som bekräftar till Biometria uppgivna uppgifter. Möjliga skäl till dispens är:

  1. Sågverk har beställt mätram som inte hunnit levereras. Mätramen ska vara planerad att installeras senast 2023-07-31, för att dispens ska ges.
  2. Sågverk har beställt nödvändig mjukvara som inte hunnit installeras. Mjukvaran ska vara planerad att installeras senast 2023-07-31, för att dispens ska ges.
  3. Problem med hårdvara eller mjukvara som försvårar driftsättning har uppdagats. För att dispens ska beviljas krävs redovisning av åtgärdsplan för att lösa problemet med planerat genomförande senast 2023-07-31.
  4. Test har utförts innan 2023-01-01 med icke godkänt resultat. För att dispens ska utfördas i detta fall ska åtgärdsplan med planerat genomförande före 2023-07-31 redovisas.
  5. Mjukvara har hunnit installeras men Biometria har ännu inte testat eller följt upp resultaten och driftsatt fub-mätning. Biometria åtar sig att kontrollera installerad mjukvara senast 2023-07-31.

Biometria har kontakt med alla utrustningsleverantörer och vet därmed när mjukvara och mätramar installeras. Detta innebär att mätplatsägarna inte aktivt behöver söka dispens i de fall punkt 1, 2 eller 5 uppfylls. För sågverk som uppfyller kraven enligt punkt 1, 2 eller 5 kommer ingen skriftlig dispens att skickas ut. Sågverk som önskar ansöka om dispens enligt punkt 3 eller 4 behöver göra det skriftligt till Biometria senast 2022-11-30.

Ansökan skickas till support@biometria.se och ska märkas med ”Ansökan om dispens från kravet på utfasning av toppformtalsmatriser”.