Vanliga frågor och svar

Mätning av timmer i m3to, omvandlat via matris till m3fub, svarar inte alltid upp till virkesmätningslagens krav på partinivå.

Förändringen leder till en mer exakt volym vilket gynnar alla parter. En annan positiv effekt är att förändringen ger en harmonisering av måttslaget för fastvolym mellan olika sågverk och i hela kedjan, från skogen till sågverket.

På nationell nivå ändras inget, men beroende på hur virket ser ut kan volymerna ändras något på enskilda sågverk.

Den kontrollmätning som införs vid sågverk som använder toppformtalsmatris kommer att ge ett ungefärligt svar om volymändring. För ett säkrare svar behöver antalet kontrollstockar som mäts med fastvolym öka ytterligare.

Om mätramen har blivit uppgraderad kan mätningar av fastvolym via mätram och via toppformtalsmatris göras samtidigt och då kan volymerna mellan de två metoderna jämföras direkt. När jämförelsen är klar, kan fastvolym via mätram börja användas som ersättningsgrundande volym. Biometria erbjuder att för enskilda sågverk beräkna hur volymerna ändras, exempelvis genom utökad kontrollmätning.

Toppformtalsmatris kommer inte att kunna användas i förstaledsaffärer, men i VIOL 2 kommer det att kunna användas för exempelvis skattning av fastvolym i lager och för ersättning i senare affärsled. När VIOL 3 driftsätts kommer det inte finnas möjlighet att använda matrisfub, men då kommer alla ha driftsatt mätramsfub som kan användas istället.

Om du bara gör affärer i m3to behöver du inte göra någonting. Men om eventuella tillägg och avdrag är prissatta i m3fub behöver m3fub-volymen uppfylla virkesmätningslagen och då behöver du uppgradera din mätram så att den är godkänd för m3fub-mätning. Detta är också nödvändigt om du köper timret av ett annat företag som i sin tur köpt virket i m3fub i förstaledsaffären. Din mätning är då den som gäller i förstaledaffären. Stäm gärna av detta med dina affärspartners.

Som virkeköpande företag måste det säkerställas att alla volymer som köps i m3fub också mäts i m3fub vid industri. Detta gäller först när utfasningen trätt i kraft, dvs från 2023-08-01.

Den 31 juli 2023 skall toppformtalsmatrisen vara helt utfasad för förstaledsaffärer vilket innebär att alla sågverk med stockmätning ska ha övergått till mätramsfub. I denna fas har alla sågverken beställt funktionalitet för mätramsfub vilket innebär att Biometria tillsammans med utrustningstillverkare och mätplatsägare håller på att testar, kvalitetssäkra och driftsätta fastvolymmätningen innan tidsfristen går ut.

Efter genomförd uppgradering behövs ett mätningstekniskt test. Detta innebär att Biometria kontrollerar att mätningen är tillräckligt noggrann, därefter kontrolleras funktionaliteten.

När din mätram har blivit godkänd för fastvolymmätning, både mätningstekniskt och ur funktionalitetsperspektiv, kan denna fastvolym användas för ersättningsgrundande mätning. Du kan även under en övergångsperiod fortsätta använda toppformtalsmatris för att exempelvis få ett bra underlag för hur dina volymer påverkas innan du går över till den nya fastvolymen. Om en uppgradering görs tidigt finns mer tid för jämförelse mellan de olika fastvolym-metoderna, dels utifrån mätning i mätram, dels från mätning av kontrollstockar.

Ja, testerna visar att skuggmätramarnas fastvolym är tillräckligt bra.

Beroende på mätramstyp kan kostnaderna se olika ut. Utrustningstillverkaren kan ge dig en första uppskattning kring pris. I vissa fall kan det vara ett bra läge att byta sin mätram, i andra fall räcker det med en uppgradering.

Det beror på mätramstypen. Om du har helautomatisk barkmätning blir testerna mindre omfattande och därmed mindre kostsamma. Vid manuell barkmätning behövs mer utförlig mätning och kalibrering vilket tar längre tid. En del av arbetet utförs inom det ordinarie kontrollarbetet och medför inga extra kostnader.

Nej, med största sannolikhet ska det inte bli något längre stillestånd om testerna görs genom kontrollstockar.

En mätram som inte håller tillräckligt hög noggrannhet kan inte användas för ersättningsgrundande mätning, så är det vid mätning av såväl toppcylindervolym som fastvolym. Biometria och utrustningstillverkarna samarbetar för att få alla mätramstyper godkända.

Biometria fortsätter att ansvara för justering av barkfunktioner.

Vid kontroll av fastvolym behöver även rotdiameter mätas, vilket gör att mätningen blir något dyrare. Fastvolym kontrolleras med topprotmätning, oavsett om fastvolymen har tagits fram genom sektionsmätning, topprotmätning, mittmätning eller via toppformtalsmatris. Behov av kontroll av fastvolym har därför inte en direkt koppling till att fastvolym mäts direkt i mätramen. För att hålla nere kostnaden har en flexibel kontrollmätning introducerats under 2020, där rotdiametern mäts på en andel av kontrollstockarna.