Vanliga frågor och svar

Mätning av timmer i m3to, omvandlat via matris till m3fub, svarar inte alltid upp till virkesmätningslagens krav på partinivå.

Förändringen leder till en mer exakt volym vilket gynnar alla parter.

En annan positiv effekt är att förändringen ger en harmonisering av måttslaget för fastvolym mellan olika sågverk och i hela kedjan, från skogen till sågverket.

På nationell nivå ändras inget, men beroende på hur virket ser ut kan volymerna ändras något på enskilda sågverk.

Den kontrollmätning som införs vid sågverk som använder toppformtalsmatris kommer att ge ett ungefärligt svar om volymändring. För ett säkrare svar behöver antalet kontrollstockar som mäts med fastvolym öka ytterligare. Om mätramen har blivit uppgraderad kan mätningar av fastvolym via mätram och via toppformtalsmatris göras samtidigt och då kan volymerna mellan de två metoderna jämföras direkt. När jämförelsen är klar, kan fastvolym via mätram börja användas som ersättningsgrundande volym. 
Biometria erbjuder att för enskilda sågverk beräkna hur volymerna ändras, exempelvis genom utökad kontrollmätning.

Toppformtalsmatris kommer inte att kunna användas i förstaledsaffärer, men kommer att kunna användas för exempelvis skattning av fastvolym i lager och för ersättning i senare affärsled.

Om du bara gör affärer i m3to behöver du inte göra någonting. Men om eventuella tillägg och avdrag är prissatta i m3fub behöver m3fub-volymen uppfylla virkesmätningslagen då behöver du uppgradera din mätram så att den är godkänd för m3fub-mätning. Detta är också nödvändigt om du köper timret av ett annat företag som i sin tur köpt virket i m3fub i förstaledsaffären. Din mätning är då den som gäller i förstaledaffären. Stäm gärna av detta med dina affärspartners.

Som virkeköpande företag måste det säkerställas att alla volymer som köps i m3fub också mäts i m3fub vid industri. Detta gäller först när utfasningen trätt i kraft. 

Den 1 augusti 2022 skall toppformtalsmatrisen vara helt utfasad för förstaledsaffärer. Den tiden behövs för att alla ska ha möjlighet att uppgradera och säkerställa hur volymerna påverkas för att anpassningar ska kunna göras gällande t.ex. affärer.