VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Sortiment

Ett virkespartis kvantitet kan bestämmas på olika vis beroende på sortiment och hur uppgörelsen mellan köpare och säljare ser ut. 

De vanligaste sortimenten från skogen är sågtimmer, massaved och olika bränslesortiment. Biometria mäter även biprodukter från sågverk och andra skogsindustrier som flis, spån och bark. 

Sågtimmer

För att bli inmätt som sågtimmer måste stocken bland annat vara avverkad av levande stamdel, kapad med såg, fri från lagringsröta och insektsskador, samt vara fri från kol, sot, sten, metall och plast i ved och bark.

Grunden för sågtimmermätning är stockvis mätning. För större leveranser kan dock stickprovsmetoder tillämpas varvid första mätningen är en travmätning eller vägning/räkning.

Massaved

Massaved skall vara tillfredsställande kvistad och i övrigt upparbetad så att den kan hanteras vid transport och förädling i industrin. Stockarna ska hålla sig inom avtalade max- och minimigränser för längd och diameter. Röta tillåts med vissa begränsningar.

Bränslesortiment

Biobränslen av olika slag har kommit att bli en allt större del av skogsbrukets leveranser, och även här har Biometria fått allt fler uppdrag.
 
Den senaste tidens utveckling vad gäller behovet av biobränslen har lett till ökat fokus för att mäta även detta sortiment så korrekt och rationellt som möjligt och Biometria deltar aktivt i detta arbete tillsammans med flera av landets intressenter.