Våra utbildningar

Vi vill dela med oss av vår erfarenhet och vår kompetens inom virkesmätning, logistik, produktion och våra tjänster. Vi erbjuder dig och ditt företag inom skogsbranschen kompetenshöjande utbildningar som bidrar till att ni kan utföra skogliga aktiviteter på bästa sätt.

Biometria erbjuder flexibla och kostnadseffektiva utbildningslösningar för organisationer av alla storlekar. Vi erbjuder både lärarledda utbildningar och e-utbildningar.

Logga in här för att se dina pågående utbildningar

Logga in till Biometria utbildning

Lärarledda utbildningar

E-utbildningar

E-utbildning

Lärarledd utbildning (fältdag + e-utbildning)

Håll måttet

– en e-utbildning om grunderna i hur man får en bra mätning i skördaren 

Att göra rätt från början skapar värden i hela produktionskedjan! Du som skördarförare gör ett viktigt arbete genom att klava och mäta kontrollstammar vilket bidrar till hög kvalitet och därigenom ett högre värde på den avverkade skogen.

Utbildningen genomförs som e-utbildning. 

Varje kapitel innehåller faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor och övningar. I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Utbildningen kan repeteras flera gånger. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. 

Pris: 400 sek/deltagare 

Målgrupp: 

 • Skördarförare, entreprenörer, elev på skogsbruksskola 

Förkunskapskrav: 

 • Viss erfarenhet i avverkning med skördare 

Utbildningens mål 

Att du känner till grunderna kring hur skördarens mätning fungerar och hur du genom klavning, kontrollmätning och kalibrering r en bra mätnoggrannhet. 

Att du känner till vad som kan påverka mätningen och vilka inställningar som behöver ses över. 

Innehåll 

 • Mätning av längd och diameter i skördare 
  • Att göra rätt från början skapar värden i hela produktionskedjan 
  • Data från en kvalitetssäkrad skördare 
  • Så fungerar skördarens mätsystem 
  • Vad påverkar skördarens mätning?
 • Maskininställningar 
  • Bättre mätning med bra inställningar 
 • Hur bra mäter skördaren? 
  • Skördarens mätning i förhållande till kontrollmätning
 • Manuell kontrollmätning 
  • Uppföljning av skördarens mätning 
  • Så kontrollmäter du stammens längd 
  • Så kontrollmäter du stammens diameter 
 • Kontroll av mätutrustning 
  • Kontroll av mätdon 
  • Kontroll av handredskap 
 • Felsökning 
  • Åtgärda fel efter kontrollmätning 
  • Så påverkas mätresultatet 
 • Kalibrering av skördarens mätsystem 
  • Åtgärd av mätresultat vid systematiska fel
  • Val av stammar för kalibrering

 Utbildningen faktureras efter registrerad anmälan och skickas till angivet företag i anmälan.

Anmälan

Mottagningskontroll utförd av chaufför

– ett led i att effektivisera logistiken vid mätning

Mottagningskontroll som utförs av chaufför vid fjärrmätning är ett led i att effektivisera logistikprocessen och minska stilleståndstiden vid industri och terminal. Det är också ett sätt att öka mätningsproduktiviteten vid fjärrmätningscentralerna genom att de kan mäta mer och kontrollera mindre. 

Utbildningen genomförs som e-utbildning. 

Varje kapitel innehåller faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor. I slutet av utbildningen finns ett slutprov med 15 frågor i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Utbildningen kan repeteras flera gånger. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. 

Pris: 300 sek/deltagare 

Målgrupp: 

 • Chaufförer av virkesbilar som ska vara behöriga att godkänna bilder som skickas till bildmätningscentral för fjärrmätning. 

Förkunskapskrav: 

 • Viss erfarenhet av att leverera virke till mottagningsplats för fjärrmätning. 

Utbildningens mål 

Att du känner till hur du med hjälp av tabeller kan avgöra om en leverans är leveransgill i avsett massavedssortiment. 

Att självständigt kunna utföra en godkänd mottagningskontroll.  

Att du känner till tillvägagångssättet om det uppstår problem med mottagningskontrollen. 

 Innehåll 

 • Mottagningskontroll 
  • Mottagningskontroll som utförs av chaufför 
 • Lastning 
  • Att säkerställa vid lastning  
 • Sortiment 
  • Grundkrav 
  • Sågtimmer 
  • Massaved 
 • Massavedssortiment enligt de nationella bestämmelserna 
  • De vanligaste sortimenten inom massaved 
 • Specialsortiment enligt de nationella bestämmelserna 
  • De vanligaste specialsortimenten 
 • Registrering 
  • Checklista för mottagningskontroll 
  • Att säkerställa vid registrering i förarterminalen 

 Anmälan 

Anmälan av deltagare till utbildningen görs av transportföretag eller befraktarföretag genom att välja knappen Anmälan.  

 Utbildningen faktureras efter registrerad anmälan och skickas till angivet företag i anmälan. 

Registrering av behöriga chaufförer efter genomförd utbildning 

Efter att du som chaufför har genomfört utbildningen Mottagningskontroll betraktas du som behörig för att få genomföra mottagningskontroll vid fjärrmätning. 

För att du skall få behörigheten i våra system så krävs registrering av följande uppgifter:

 • Transportföretag
 • Transportörsnummer
 • Mätplats

Du registrerar dessa uppgifter genom att slutföra återkoppling efter slutprovet. Då får du en länk. Denna länk hänvisar till en webbsida för registrering av ovanstående uppgifter. Se till att registrera samtliga kombinationer och skicka in. Biometria registrerar sedan uppgifterna i mätsystemen inom 2 arbetsdagar. Skulle du av någon orsak inte kunna fylla i alla uppgifter direkt efter kursen så kommer du få ett mejl två dagar efter slutförd utbildning med samma länk. Registreringen kan utföras när som helst.

Anmälan

Kvalitetsbestämning av massaved

– ett modernt sätt att mäta massaved

Utbildningen beskriver tillvägagångsättet vid mätning av massaved med hjälp av prima/sekunda klassning. 

Utbildningen genomförs som e-utbildning. 

Varje kapitel innehåller faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor och övningar. I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Utbildningen kan repeteras flera gånger. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. 

 Pris: 300 sek/deltagare 

Målgrupp: 

 • Köpare, säljare, avverkningslag och transportörer mfl som berörs av kvalitetsbestämning av massaved. 

Förkunskapskrav 

 • Inga förkunskaper krävs men viss branschvana är att föredra 

 Utbildningens innehåll och mål 

Efter kusen ska du känna till: 

 • Fördelarna med prima /sekunda klassning. 
 • Vilka dimensionskrav som ställs på en leveransgill stock i massaved. 
 • Vilka de vanligaste orsakerna är som medför att stocken ej är leveransgill. 
 • De vanligaste sortimenten i massaved. 
 • Gränserna mellan prima och sekunda i de olika sortimenten 
 • Vad som medför mätningsvägran eller nedklassning till utskott. 
 • Orsakskoder till varför en trave har blivit nedklassad från prima. 

 Tips! För mer information om kvalitetsbestämning av massavedmassaved – läs här. 

Utbildningen faktureras efter registrerad anmälan och skickas till angivet företag i anmälan. 

Anmälan

Guldkortet

– hur du kan öka värdet på skogen vid avverkning genom en bättre aptering och tillredning av virket 

Guldkortet – öka värdet på virket  

Varje år avverkar en skördare virke för åtskilliga miljoner kronor. Små justeringar i tillredningen av virket får därför stora effekter på det totala virkesvärdet. En enda procent av värdet kan handla om flera hundra tusen kronor per år för ett maskinlag. Hur många maskinlag har ni i ert företag? 

Biometria har som uppgift att mäta det virke som tillreds ute i skogarna. Varje dag bedömer vi tillredning och kvalitet på stora mängder virke. Detta har gett oss en gedigen erfarenhet av att se potential såväl som fel och brister i tillredning av virke och vi finns representerade över hela landet. Detta borgar för en närhet till och kunskap om förhållandena på just de områden där du är verksam. 

Vi vill dela med oss av vår erfarenhet   

Vi har möjligheter och förutsättningar att hjälpa er med att förbättra virkestillredningen i er verksamhet. Förhoppningen är att denna utbildning kommer att betala sig mångfalt tillbaka. De som genomgår denna utbildning kommer att erhålla ett utbildningscertifikat från oss på Biometria som vi kallar ”Guldkortet”. 

 Pris: 3000 sek/deltagare  

Omfattning: E-utbildning + en dag lärarledd utbildning 

 Målgrupp 

 • Skördarförare, entreprenörer, elev på skogsbruksskola 

Förkunskapskrav 

 • Viss erfarenhet i avverkning med skördare 

 Utbildningens upplägg 

Syftet med Guldkortet är att förmedla de grundläggande kunskaperna om hur virke mäts och kvalitetsklassas samt hur man kan öka värdet på skogen vid avverkning genom en bättre aptering och tillredning av virket. Stort fokus läggs på att ge kunskap om grundkraven för sågtimmer och massaved. 

Denna utbildning genomförs genom att varva teori via en e-utbildning och med praktisk lärarledd genomgång ute hos avverkningslagen med våra utbildade kvalitetsledare där du själv får prova på att utföra de praktiska momenten.  

Fältdagar 

En fältdag ingår i GuldkortetUnder fältdagen varvas teorigenomgångar av tillredningsbestämmelser med praktiska övningar på både avverkat virke och stående skog. 

E-utbildning 

E-utbildningen innehåller kapitel med faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor och övningar. E-utbildningen är viktig som en förberedelse inför fältdagen och för att lära sig och repetera viktiga begrepp samt grundläggande teorier och bestämmelser.  

I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. E-utbildningen kan repeteras flera gånger.  

Lärmål  

Målet med denna utbildning är att du ska: 

 • kunna grundkraven för sågtimmer och massaved  
 • ha grundläggande kunskap om kvalitetsklassningen av sågtimmer 
 • ha grundläggande kunskap om kvalitetsklassningen av massaved 
 • känna till hur avverkat virke mäts 
 • förstå hur virkesmätningen fungerar i Sverige 
 • kunna motivera hur du har apterat eller sorterat virke 

Innehåll i e-utbildningen 

 1. Virkesmätning i Sverige
 2. Regler för virkesmätning 
 3. Kvantitetsbestämning av virkesparti 
 4. Kontroll och uppföljning 
 5. Sågtimmer – Grundkrav 
 6. Sågtimmer – Kvalitetsklassning 
 7. Sågtimmer – egenskaper, virkesfel och definitioner 
 8. Massaved – Kvalitetskrav stock 
 9. Massaved – Kvalitetsklassning trave 

Så här gör du

Skicka in en intresseanmälan till Guldkortet. En utbildningsansvarig kommer att kontakta dig för att boka utbildningen (plats och datum).

Anmälan

Håll måttet – med praktisk fältdag

– grunderna i hur du får en bra mätning i skördaren 

Att göra rätt från början skapar värden i hela produktionskedjan! Du som skördarförare gör ett viktigt arbete genom att klava och mäta kontrollstammar vilket bidrar till hög kvalitet och därigenom ett högre värde på den avverkade skogen.  

Denna utbildning genomförs genom att varva teori via en e-utbildning och med en praktisk lärarledd genomgång ute hos avverkningslagen med våra utbildade kvalitetsledare där du själv får prova på att utföra de praktiska momenten.  

E-utbildningen innehåller kapitel med faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor och övningar. I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. E-utbildningen kan repeteras flera gånger.  

Pris: 1900 sek/deltagare  

Omfattning: E-utbildning + en halv dag lärarledd utbildning 

Målgrupp: 

 • Skördarförare, entreprenörer, elev på skogsbruksskola 

Förkunskapskrav: 

 • Viss erfarenhet i avverkning med skördare 

Utbildningens mål 

Att du känner till grunderna kring skördarens mätning fungerar och hur du genom klavning, kontrollmätning och kalibrering r en bra mätnoggrannhet. 

Att du självständigt kan påverka mätningens noggrannhet och vilka inställningar som behöver ses över. 

Innehåll 

 • Mätning av längd och diameter i skördare 
  • Att göra rätt från början skapar värden i hela produktionskedjan 
  • Data från en kvalitetssäkrad skördare 
  • Så fungerar skördarens mätsystem 
  • Vad påverkar skördarens mätning?
 • Maskininställningar 
  • Bättre mätning med bra inställningar 
 • Hur bra mäter skördaren? 
  • Skördarens mätning i förhållande till kontrollmätning
 • Manuell kontrollmätning
  • Uppföljning av skördarens mätning
  • Så kontrollmäter du stammens längd
  • Så kontrollmäter du stammens diameter
 • Kontroll av mätutrustning
  • Kontroll av mätdon
  • Kontroll av handredskap
 • Felsökning
  • Åtgärda fel efter kontrollmätning
  • Så påverkas mätresultatet
 • Kalibrering av skördarens mätsystem
  • Åtgärd av mätresultat vid systematiska fel
  • Val av stammar för kalibrering
 • Praktisk lärarledd genomgång ute hos avverkningslagen

Skicka in en intresseanmälan till utbildningen. En utbildningsansvarig kommer att kontakta dig för att boka utbildningen (plats och datum).

Intresseanmälan

Travmätning av rundvirke med praktisk fältdag

– Grunderna i hur travmätning används för att bestämma volymen av rundvirke i en virkestrave

Utbildningen beskriver tillvägagångsättet vid travmätning av rundvirke. 

Denna utbildning genomförs genom att varva teori via en e-utbildning och dels som en lärarledd fältdag. Fältdagen förläggs på en plats vi kommer överens om och där du själv får prova på att utföra de praktiska momenten.  

E-utbildningen innehåller kapitel med faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor och övningar. I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. E-utbildningen kan repeteras flera gånger.  

Pris: 2500 sek/deltagare 

Omfattning: E-utbildning + en halv dag lärarledd utbildning 

Målgrupp: 

 • Chaufförer, entreprenörer, elev på skogsbruksskola 

Förkunskapskrav: 

 • Inga/ Inga förkunskaper krävs men viss branschvana är att föredra 

Utbildningens mål 

Att du känner till grunderna kring virkesmätningslagenen traves mått och vedvolymprocent.  

Att du självständigt kan genomföra måttagning på fordon och tillämpa förenklad hjälptabell för vedvolymprocent. 

Innehåll 

 • Inledning och grundkrav 
  • Grundkrav för travmätning 
 • Virkesmätningslagen 
  • Vad är virkesmätningslagen? 
  • Mätande företag 
 • Bestämning av en traves mått 
  • Utrustning för travmätning 
  • Mäta en trave: bankbredd, höjd, vedlängd 
  • Mäta delad trave på fordon 
 • Traves vedvolymprocent 
  • Egenskaper som påverkar vedvolymprocenten 
  • Hjälptabell vid visuell bedömning 
 • Kontroll av travmätning 
 • Förenklad hjälptabell för vedvolymprocent 

 Skicka in en intresseanmälan till utbildningen. En utbildningsansvarig kommer att kontakta dig för att boka utbildningen (plats och datum).

Intresseanmälan

Företagsanpassade utbildningar

Inom vår utbildningsverksamhet erbjuder vi även företagsanpassade utbildningar. I de fall du inte hittar rätt utbildning bland vårt ordinarie utbud så kan vi skräddarsy utbildningar som fokuserar på det ditt företag behöver. Tillsammans med er tar våra utbildningsansvariga fram ett upplägg som är anpassat till er.

Intresseanmälan

Är ditt företag intresserad av att anordna en företags­anpassad utbildning?
Fyll i formuläret så kontaktar vi er för vidare diskussion.

  Uppgifter företagsanpassad utbildning

  (*) Fältet är obligatoriskt
  Biometrias integritetspolicy

  Utbildningsintyg och – historik

  Utbildningsintyg deltagare

  När du som deltagare slutfört en utbildning får du tillgång till ett utbildningsintyg som du kan ladda ned till din dator. Efter genomförd utbildning får du ett e-postmeddelande med utbildningsintyget bifogat.

  Du kan även logga in i Biometria Utbildning och ladda ned utbildningsintyget därifrån.

  • Logga in på Biometria Utbildning
  • Välj Lärhistorik i menyraden  för att visa de utbildningar du slutfört.
  • Välj Utbildning
  • Klicka på kapitlet Utbildningsintyg och på länken Utbildningsintyg
  • Välj sedan Visa Diplom

  Ditt utbildningsintyg laddas nu ner som en PDF till din webbläsare.

  Utbildningshistorik, prenumeration för företag

  Önskar ditt företag få återkommande uppföljning över  medarbetarnas utbildningshistorik i Biometrias utbildningsportal? Då kan du beställa en löpande prenumeration med information om pågående och genomförda utbildningar.

  Innehåll, format och periodicitet

  Prenumerationen består av en rapport som med bestämda tidsintervall skickas via e-post. Rapporten innehåller

  • användarens namn,
  • utbildningens namn och
  • status för genomförande.

  Exempel på utbildningshistorik

  Rapporten kan beställas i följande format

  • CSV
  • Excel
  • ODS
  • PDF (landskap)
  • PDF (Porträtt)

  Periodicitet

  • Dagligen
  • Veckovis med önskad dag
  • Månadsvis med önskad dag i månaden

  Pris prenumeration

  Tillgång till köpt prenumeration gäller i 12 månader från köptillfället och prenumerationskostnaden är per namngivet företag.

  Kostnaden debiteras beställande företag enligt gällande kundtjänst-taxa (verklig nyttjandegrad för varje ny påbörjad 12-minuters period).

  Läs mer i Biometrias prislista 

  Beställ prenumeration av utbildningshistorik

  Beställ din prenumeration av rapport över utbildningshistorik genom att mejla till utbildning@biometria.se.

  För beställning krävs följande information

  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Önskad periodicitet: dagligen, veckovis, månadsvis
  • Önskat format: CSV, XLS,
  • Mejladress Mottagare (kan vara fler än en)

  Vill du avbeställa en rapport krävs samma uppgifter som vid beställning.

  Personuppgiftsansvarig

  Det är Biometrias företagskunder som är personuppgiftsansvariga och därmed ansvarar för att personuppgifterna är uppdaterade och korrekta. Kontakta Biometria via e-post till utbildning@biometria.se för att uppdatera medarbetares organisatoriska tillhörighet och när förändringar av registrerade uppgifter har skett.

  Bokningsregler

  Bekräftelse

  Du som anmäler till utbildningar får en bekräftelse på din anmälan eller intresseanmälan via e-post. Säkerställ att du får en bekräftelse och hör av dig till oss på utbildning@biometria.se om du inte får någon bekräftelse. Kontrollera även din skräppost innan du hör av dig till oss. 

  Fakturering och betalningsvillkor 

  Lärarledda utbildningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor efter genomförd utbildning. 

  E-utbildningar faktureras vid anmälningstillfället då tilldelning av e-utbildning sker utbildningsportalen. Samtliga priser anges exklusive moms. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8 procentenheter till dess att full betalning erlagts. 

  Priser

  Priserna gäller från 2021-03-01.
  Tillgång till köpt utbildning gäller i 12 månader från köptillfället och utbildningskostnaden är per namngiven användare.

  Avbokningsregler för lärarledda utbildningar (e-utbildning och fältdag) 

  • Av- och ombokning meddelas under kontorstid kl 9-16 till utbildning@biometria.se, gärna med kopia till den utbildningsansvarige. 
  • Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 14 arbetsdagar innan kursstart. 
  • Avbokning kan efter detta göras mot 50% debitering fram till 5 dagar innan kursstart. Efter detta debiteras hela kursavgiften 
  • Vid förhinder kan utbildningsplatsen överlåtas till annan person i samma företag efter samråd med Biometria. 

  E-utbildning, tillgänglighet 

  Utbildningen är tillgänglig för genomförande under 12 månader från och med tilldelningsdatum om inget annat avtalats. 

  Inställd utbildning 

  Biometria har rätt att ställa in en kurs och flytta de deltagare som är anmälda till ett annat utbildningstillfälle. Nytt datum bokas i samråd med beställaren. 

  Hantering av personuppgifter 

  I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

  Aktuell integritetspolicy hittar du här 

  Har du frågor kring våra utbildningar?

  Kontakta någon av våra utbildningsansvariga.

  Götaland
  Jonas Hemmingsson – Vimmerby
  jonas.hemmingsson@biometria.se
  010-228 52 41

  Andreas Arvidsson – Växjö
  andreas.arvidsson@biometria.se
  010-228 52 30

  Linn Andersson – Karlsborg
  linn.andersson@biometria.se
  010-228 54 07

  Svealand
  Anders Olsson – Orsa
  anders.olsson@biometria.se
  010-228 51 57

  Norrland
  Stefan Rudolfsson – Umeå
  stefan.rudolfsson@biometria.se
  010-228 53 20