VIOL - VIS

Mätdata finns sparat i VIS innevarande säsong plus två säsonger bakåt i tiden. En säsong är på ett år, beräknat från 1 augusti. Rensning av mätdata sker utifrån mätdatum varje höst. 

Ja, en godkänd mätning som har makulerats finns sparad i VIS.

I VIS - Volymer & värden, Säljare, Köpare och Transportföretag visas både kreditposter och debetposter i resultatet under fliken redovisningsnummer. Det innebär att om du får med en mätning i resultatet som har blivit redovisad och sedan makulerad, visas mätningen i resultatet först som godkänd t.ex. 44406534 och sedan som en kreditpost 44406534 -. Det ser likadant ut om mätningen har bytt redovisningsnummer. Hade mätningen istället korrigerats visas mätningen i resultatet först som godkänd t.ex. 44406534, sedan som en kreditpost 44406534 – och slutligen som en debetpost 44406534 +.
 
Om den makulerade mätningens volymer ingår i resultatet eller inte, beror på vilka redovisningsdatum som anges i urvalet. Mätningen blev troligen godkänd och makulerad vid olika datum. Gör du en sökning där enbart mätningen ingår som godkänd i resultatet t.ex. 44406534, ingår mätningens volymer i resultatet. Vid en sökning där enbart kreditposten ingår i resultatet t.ex. 44406534 -, dras mätningens volymer ifrån resultatet. Om du gör en sökning där mätningen ingår både som godkänd och med kreditposten t.ex. 44406534 och 44406534 -, påverkar inte mätningens volymer resultatet.
 
I VIS - Energi påverkas resultatet på samma sätt av urvalets redovisningsdatum. I resultatet visas dock inga kreditposter eller debetposter.
 
I VIS - Volymer & värden, Inmätt per virkesorder visas makulerade mätningar i resultatet men med markeringen mak. Mätningen finns bara med en gång i resultatet med markering mak för att visa att det inte finns någon giltig generation.
 
I VIS - Redovisad mätning går det att öppna en makulerad mätning. Texten makulerad visas efter redovisningsnumret.
 
I VIS - Avlämnat/avvisat och VIS – Stocknota finns en makulerad mätning inte med i resultatet.

Om du markera fältet köpt från så söker du enbart efter volymer och värden i affärsled 2-6. Anger du en säljare i fältet köpt från söker du efter volymer och värden i affärsled 2-6 för den specifika säljaren.
 
Är leverantör markerat söker du efter volymer och värden i första affärsledet. Om du inte markerar något av fälten köpt från och leverantör, söker du efter volymer och värden i alla affärsled (1-6).

Om du markera fältet köpt från så söker du enbart efter volymer och värden i affärsled 2-6. Anger du en säljare i fältet köpt från söker du efter volymer och värden i affärsled 2-6 för den specifika säljaren.
 
Är leverantör markerat söker du efter volymer och värden i första affärsledet. Om du inte markerar något av fälten köpt från och leverantör, söker du efter volymer och värden i alla affärsled (1-6).

Om du markerar fältet ja visas volym, värde och fördelning enligt kollektivomräkning.
 
Markerar du fältet nej och har valt handelsmått eller M3fub som måttslag i urvalet, visas för R-kollektiv en omräknad volym beräknad utifrån gällande brutto- och nettoomräkningstal vid mätningens uppläggningsdatum. Fördelning enligt stickprov visas inte för R-kollektiv och inga värden visas för R- och K-kollektiv.
 
Biometria rekommenderar att du har fältet ja markerat.

VIS är ej en tjänst för redovisning av skördade, skotade eller tranportrapporterade volymer. Biometria rekommenderar att du istället följer upp dessa volymer i PRINS.
 
Vill du ändå försöka att söka efter skördade, skotade och transportrapporterade volymer i VIS kan du gå in under Tjänster i menyraden, välj VIS - Volymer & värden och sedan Köpare eller Säljare. Fyll i urvalskriterierna där du anger VMF och mätsyfte enligt nedan.
 
Skördare prd-fil – VMF 60, mätsyfte 3.
Skotare prl-fil  – VMF 70, mätsyfte 2.
Skördare talsvar – VMF 69, mätsyfte 3.
Skotare talsvar – VMF 69, mätsyfte 2.
Skördare webbrapportering – VMF 77, mätsyfte 3.
Skotare webbrapportering – VMF 77, mätsyfte 2.
 
Transportrapporterat – VMF 69, mätsyfte 2 och VMF 77, mätsyfte 2. Observera att transportrapporterade mätningar har omfattning 3. Omfattning går inte att ange i urvalet och redovisas inte i resultatet utan istället får du öppna varje enskild mätning för att kontrollera mätningens omfattning.

Börja med att kontrollera att du har angett rätt urvalskriterier.
 
En vanlig orsak till att mätningen inte finns med i resultatet är att den har ett annat mätsyfte än vad som är valt i urvalskriterierna. Gå in under Tjänster i menyraden, välj VIS - Mätning redovisad och sedan Redovisad. Öppna aktuell mätning. Kontrollera vilket mätsyfte mätningen har under fliken id. Ändra om det behövs mätsyfte i urvalet och gör om sökningen.
 
En annan orsak till att mätningen inte är med i resultatet är att mätningen inte är godkänd i VIOL. Gå in under Tjänster i menyraden, välj VIS - Mätning redovisad och sedan Redovisad. Öppna aktuell mätning. Om du inte kan öppna mätningen är mätningen inte godkänd i VIOL.
 
I urvalet finns ibland möjligheten att välja om sökningen ska ske utifrån redovisningsdatum eller mätdatum. Redovisningsdatum anger när den senaste generationen av mätningen blev godkänd. Det innebär att om mätningen sändes in och blev godkänd i mars och sedan korrigerades i maj, får du med mätningen i resultatet både när du söker på mars månad och när du söker på maj månad, om sökningen sker utifrån redovisningsdatum. Mätdatum anger det datum då mätningen utfördes. Pröva att göra sökningen både utifrån redovisningsdatum och mätdatum.
 
Kontakta Biometrias support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du behöver hjälp med att utreda varför mätningen inte är med i resultatet i VIS.

Börja med att kontrollera att du har angett rätt urvalskriterier.
 
I urvalet finns ibland möjligheten att välja om sökningen ska ske utifrån redovisningsdatum eller mätdatum. Redovisningsdatum anger när den senaste generationen av en mätning blev godkänd. Det innebär att om en mätning sändes in och blev godkänd i mars och sedan korrigerades i maj, får du med mätningen i resultatet både när du söker på mars månad och när du söker på maj månad, om sökningen sker utifrån redovisningsdatum. Mätdatum anger det datum då mätningen utfördes. Pröva att göra sökningen både utifrån redovisningsdatum och mätdatum.
 
En vanlig orsak till att volymer saknas i resultatet är att mätningar inte är godkända i VIOL. Gå in under Tjänster i menyraden, välj VIS - Avlämnat/avvisat eller välj VIS - Volymer & värden och sedan Inmätt per virkesorder för att söka efter avvisade volymer.
Kontakta Biometrias support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du behöver hjälp med att utreda varför volymer saknas i resultatet i VIS.

När en godkänd mätning korrigeras skapas först en generation med kreditposter som nollställer den tidigare generationen, minustecknet. Sedan skapas en till generation med debetposter och nya, förändrade uppgifter, plustecknet.
 
Vid en sökning i VIS - Volymer & värden, Säljare, Köpare och Transportföretag visas både kreditposter och debetposter i resultatet under fliken redovisningsnummer. Det innebär att om du får med en mätning i resultatet som har korrigerats visas mätningen i resultatet först som godkänd t.ex. 44406534, sedan som en kreditpost 44406534 – och slutligen som en debetpost 44406534 +.
Har mätningen makulerats eller bytt redovisningsnummer istället för korrigerats, visas mätningen i resultatet först som godkänd t.ex. 44406534 och sedan som en kreditpost 44406534 -.

I VIS kan du söka fram vilka mätningar som är redovisade mot en virkesorder.
 
Gå in under Tjänster i menyraden, välj VIS - Volymer & värden och sedan Köpare eller Säljare. Fyll i urvalskriterier och ange där virkesordernummer. Utför sökningen genom att trycka på knappen utför i verktygsfältet. Under fliken redovisningsnummer kan du se vilka mätningar som är inmätta mot angiven virkesorder.
 
Eller gå in under Tjänster i menyraden, välj VIS - Volymer & värden och sedan Inmätt per virkesorder. Fyll i urvalskriterier och ange där virkesordernummer. Utför sökningen genom att trycka på knappen utför i verktygsfältet. Under fliken redovisningsnummer kan du se vilka mätningar som är inmätta mot virkesordern och under fliken avvisade mätningar kan du se vilka mätningar som är avvisade mot virkesordern.

Under fliken redovisningsnummer i VIS - Volymer & värden, Inmätt per virkesorder visas de redovisningsnummer som ingår i resultatet. De mätningar som har korrigerats eller makulerats är markerade med texten mak. Detta för att förtydliga att det finns en generation av mätningen som inte längre är giltig. Det går bara att göra ändringar i den senaste generationen.
 
Ett redovisningsnummer som har korrigerats visas två gånger i resultatet i VIS - Volymer & värden, Inmätt per virkesorder. En gång utan markeringen mak för att visa att det finns en godkänd och giltig generation. Och en gång med markeringen mak för att visa att det finns en eller flera tidigare generationer som inte är giltiga. Om en mätning är makulerad visas den bara med markering mak eftersom det inte finns någon giltig generation.

Avvisade id-handlingar saknar sortiment. Finns avvisade id-handlingar med i resultatet vid sökning i VIS - Avlämnat/avvisat visas tecknet * istället för sortiment.
 
En stockmätning består av en id-handling och mellan en till nio delmätningar. Id-handlingen innehåller allmän information om mätningen och delmätningarna innehåller information om stockarna. Id-handling och delmätningar sänds ofta in till kvantitetssystemet vid olika tidpunkter. De har samma redovisningsnummer men lagras och bearbetas var för sig. Först när stockmätningen blir godkänd kopplas id-handling och delmätningar ihop. Då slås även samtliga delmätningar ihop till en delmätning, därför har en godkänd stockmätning alltid bara en delmätning. För att en stockmätning ska godkännas måste både id-handling och alla delmätningar vara godkända.

Det är nettolängden som ligger till grund för Stocknotan. Det lagras inga bruttolängder i kvantitetssystemet. För de sortiment som mäts enligt de nya sågtimmerbestämmelserna finns det inga längdavdrag och därmed bara en längd.

Stocknota är ej en tjänst för redovisning av volymer och värden. Biometria rekommenderar att du enbart följer upp volymer och värden i VIS – Volymer & värden. Vill du ändå försöka att jämföra resultaten, börja med att kontrollera att urvalskriterierna är lika i VIS – Stocknota och VIS – Volymer & värden.
 
I Stocknota utförs sökningen alltid utifrån mätdatum. Datum anges i fälten mätdatum fr.o.m. och t.o.m. I Volymer & värden kan du markera mätdatum eller redovisningsdatum i urvalskriterierna. Kontrollera därför att du i Volymer & värden har markerat fältet mätdatum.
 
I Stocknota är kvalitet 0-7 automatiskt valt i urvalskriterierna. Det innebär att vrak och nedklassat inte ingår i resultatet. I Volymer & värden ingår kvalitet 0-9 i urvalskriterierna. Lägg därför till kvalitet 8 och 9 i fältet kvalitet i urvalet i Stocknota.
 
När urvalskriterierna är lika i Stocknota och i Volymer & värden kan du pröva att utföra sökningen igen för att se om resultatet kommer att stämma bättre överens.
 
Finns det fortfarande skillnader mellan resultaten kan du pröva att välja stockmätning i fältet mätmetod/anmält i urvalskriterierna för Volymer & värden. Du kan även markera kollektiv i detaljinformation.
 
Kontakta Biometrias support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du behöver hjälp med att utreda varför resultatet i Stocknota inte stämmer överens med resultatet i Volymer & värden.

Börja med att kontrollera att urvalskriterierna är lika i VIS – Energi och VIS – Volymer & värden.
 
I Energi är alltid övrig mätning vald som mätmetod i urvalskriterierna. I Volymer & värden kan du själv välja mätmetod i urvalskriterierna. Kontrollera därför att du i Volymer & värden har valt mätmetod övrig mätning.
 
I Energi väljer du ett mätsyfte i urvalskriterierna. I Volymer & värden kan du välja alla mätsyften. Kontrollera att du har valt ett mätsyfte även i Volymer & värden.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du behöver hjälp med att utreda varför resultatet i Energi inte stämmer överens med resultatet i Volymer & värden.

Det finns lägen när Viol glömmer var focus skall vara, så det 'fladdrar' mellan två öppna fönster, och maskinen låser sig.
Om man lägger ner fönstren med hjälp av tangentbordets knapp window+M, och återgår till viol med hjälp av Alt+tab, så brukar focus fastna i ett fönster.
Windows-knappen ligger längst ner till vänster på tangentbordet, mellan Ctrl och Alt.

VIOL - Virkesorder

Det går inte att byta förstaledskontrakt i en virkesorder. Däremot kan du göra ändringar i förstaledskontraktet.

Ja, det går att ha samma förstaledskontrakt i flera virkesorder.

Om ett förstaledskontrakt redan finns i en virkesorder måste dock nästa virkesorder med samma förstaledskontrakt skapas utifrån förstaledskontraktet. Försöker du skapa en ny virkesorder i fönstret virkesorder företag genom att ange förstaledskontraktet, får du felmeddelandet att kontraktsinformation finns redan.

För att skapa en virkesorder utifrån förstaledskontraktet går du in under tjänster i menyraden, välj virkesorder och sedan förstaledskontrakt. Kontraktets identitet består av ett kontraktsnummer, säljarens huvudkod och köparens huvudkod. Fyll i numret på kontraktet samt säljarens och köparens huvudkod. Tryck på knappen öppna i verktygsfältet och kontraktet öppnas. Tryck sedan på knappen virkesorder.

En meddelanderuta öppnas med frågan ”Vill du skapa en virkesorder utifrån det lagrade förstaledskontraktet?”. Svara yes om du vill göra det och ett nytt fönster öppnas där det går att skapa en virkesorder.

I virkesorderförteckningen kan du söka fram vilka virkesorder ett kontrakt finns i. Gå in under tjänster i menyraden, välj virkesorder och sedan virkesorderförteckning. Fyll i önskade urvalskriterier t.ex. kontraktsnummer och huvudkod för säljare och köpare. Utför sökningen genom att trycka på knappen utför i verktygsfältet. Resultatet visas under fliken resultat i form av en lista över aktuella virkesorder.

I virkesorderförteckningen kan du söka fram vilka virkesorder ett kontrakt finns i. Gå in under tjänster i menyraden, välj virkesorder och sedan virkesorderförteckning. Fyll i önskade urvalskriterier t.ex. kontraktsnummer och huvudkod för säljare och köpare. Utför sökningen genom att trycka på knappen utför i verktygsfältet. Resultatet visas under fliken resultat i form av en lista över aktuella virkesorder.

Det går att ändra internt nummer 2/leverantör i förstaledskontraktet. Att internt nummer2/ leverantör har varit felaktigt kan dock ha påverkat t.ex. utskick av mätbesked.
 
För att ändringen till korrekt internt nummer 2/leverantör inte ska ge några oväntade konsekvenser rekommenderar Biometria att du tar kontakt med vår support på telefon 010-2285900 eller skickar e-post till support@biometria.se. Vi kan hjälpa dig att tänka igenom vilka konsekvenser ändringen kan få.

Det går att ändra namn och adress till internt nummer 2/leverantör i förstaledskontraktet. Ändra leverantörens namn och adress i förstaledskontraktet och markera fältet aktör uppd. Då uppdateras leverantörsregistret när kontraktet sparas. Observera att det inte är i kontraktet som uppgifterna sparas utan i leverantörsregistret. Det innebär att om du ändrar uppgifterna om en leverantör i ett kontrakt, ändras uppgifterna i alla andra kontrakt där samma internt nummer 2/leverantör ingår.
 
För att ändringen inte ska ge några oväntade konsekvenser rekommenderar Biometria att du tar kontakt med vår kundtjänst på telefon 010-2285900 eller skickar e-post till support@biometria.se. Vi kan hjälpa dig att tänka igenom vilka konsekvenser ändringen kan få.

I ett förstaledskontrakt och ett köparekontrakt går det att ändra sortiment på en kontraktsrad. Biometria rekommenderar dock att du skapar en ny kontraktsrad istället för att ändra sortiment på en befintlig kontraktsrad.
 
Det går inte att ändra sortiment på en virkesorderrad i en sparad virkesorder. Sortiment kan endast ändras innan en virkesorder har sparats för första gången.

Det går inte att ta bort en kontraktsrad eller en virkesorderrad. Rader kan endast tas bort innan ett kontrakt eller en virkesorder har sparats första gången. Det vill säga innan kontraktet har sparats med ett kontraktsnummer och virkesordern har fått ett virkesordernummer.
 
Om du vill ta bort en rad efter att virkesordern har sparats, ändra istället status på raden till vilande eller makulerad.

Nej, i båda fallen anses virkesorderraden som klar och mätningar kan gå mot raden. Däremot kan inga mätningar gå mot en virkesorderrad med status makulerad eller vilande.

Om mätningarna som går mot virkesordern ska redovisas i transportsystemet måste befraktare vara angivet. Befraktare anges i fältet befraktare med huvudkod och internt nummer eller i fältet bef med en siffra för i vilket led befraktaren finns som köpare. 

I virkesordern kan du ange transportalternativ 9 i kolumnen TrpAlt. Om transportalternativ 9 är angivet på en rad i virkesordern redovisas mätningarna som går mot aktuell rad inte i transportsystemet.

Ja, det avvikelsebeställningsnummer som kan anges i förstaledskontrakt eller köparekontrakt är en mätbeskedsbeställning som anger hur ofta mätbeskeden ska gå ut, hur de ska se ut, hur många pappersexemplar som ska skickas ut m.m. Alla mätningar som går mot kontraktet kommer att skickas ut på mätbesked som produceras enligt avvikelsebeställningen. En 9:a i fältet avvikelsebeställning innebär att inga mätbesked kommer att produceras.
 
Kontakta Biometrias support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill beställa eller har frågor kring avvikelsebeställning.

Ibland kan det uppstå konstigheter i virkesordersystemet om du har flera fönster med virkesorder öppna. Orsaken är att markören inte vet vilket fönster som ska vara i fokus.
 
En lösning kan vara att klicka på ikonen ”visa skrivbord” längst ner i bildskärmens fönster. Då visas datorns skrivbord på bildskärmen. Om du inte kan se ikonen ”visa skrivbord” kan du prova att högerklicka på listen längst ner i bildskärmens fönster. Då visas alternativet ”visa skrivbord”.

Prova sedan att klicka upp VIOLS programfönster igen, då flimrar inte längre fönstret virkesorder och du kan fortsätta ditt arbete.

Slutar inte fönstren med virkesorder att flimra är ett alternativ att starta om VIOL. Biometria arbetar med att hitta en lösning på problemet.

Ett kontrakt eller en virkesorder vars uppgifter ofta återkommer kan användas som mall. En mall är ett vanligt kontrakt eller en vanlig virkesorder som kopieras för att göra liknande kontrakt eller virkesorder.  
 
Gå in under redigera i menyraden och välj sedan inställningar. Under fliken virkesorder fyller du i virkesordernumret på den virkesorder du vill lägga upp som mall. Skriv in en kommentar som beskriver mallen t.ex. sortiment, ursprung och/eller leverantör. Vill du lägga upp ett kontrakt som mall fyller du i kontraktsnummer samt huvudkod för köpare och säljare. Även här går det att skriva in en kommentar som beskriver mallen.
 
När du har fyllt i uppgifterna för de mallar du vill skapa, tryck på knappen ok. De mallar som skapas är personliga och följer med användaridentiteten.

Öppna ett fönster för att skapa ett kontrakt eller en virkesorder. Gå sedan in under funktioner i menyraden och välj hämta mall/fråga. Ett fönster öppnas med de mallar som finns. Markera den mall du vill använda och tryck på knappen ok.
 
Informationen från mallen läggs in i det fönster för kontrakt eller virkesorder som är öppet. Gör aktuella ändringar för det nya kontraktet eller virkesordern. Ett nytt virkesordernummer genereras automatiskt då den nya virkesordern sparas.

Det är bekvämt att arbeta med mallar men det kan även vara lätt att glömma att ändra vissa uppgifter. Kontrollera uppgifterna en extra gång innan du sparar virkesordern.

En mall är ett vanligt kontrakt eller en vanlig virkesorder som kopieras för att göra liknande kontrakt eller virkesorder. Om du vill göra ändringar i en mall måste du öppna och göra ändringar i det kontrakt eller den virkesorder du har angett som mall.
 
Om du har glömt bort vilka kontrakt och virkesorder du har lagt upp som mallar kan du gå in under redigera i menyraden och välj sedan inställningar. Under fliken virkesorder finns virkesordernummer och kontraktsnummer på de virkesorder och kontrakt som är upplagda som mallar.
 
Du kan inte göra ändringar i mallen genom att gå in under funktioner i menyraden och välja hämta mall/fråga, för då öppnas bara en kopia av kontraktet eller virkesordern. Gör du ändringar där och sparar skapas ett nytt kontrakt eller en ny virkesorder.

En mall är ett vanligt kontrakt eller en vanlig virkesorder som kopieras för att göra liknande kontrakt eller virkesorder. När du gör en ändring i en mall påverkar det inte de kontrakt och virkesorder som tidigare har skapats.

Om knappen är inaktiv d.v.s. grå, har du troligen gjort en förändring i virkesordern som inte är sparad. Spara virkesordern eller öppna virkesordern igen så aktiveras knappen. Den här kontrollen förhindrar att förändringar som ej sparats i virkesordern kommer med på transportordern.
 
En annan orsak till att knappen transportorder är inaktiv kan vara att du svarat fel på de frågor som kan visas första gången du skapar en transportorder. Vill du kontrollera vad du svarade på frågorna kan du göra det genom att högerklicka på citrixikonen längst ner till höger på bildskärmen.
 

Texten ”open connection center” visas. Klicka på texten och ett nytt fönster öppnas.

Tryck på knappen file security. Ett nytt fönster öppnas. Kontrollera att svaren ”Full access” och ”Never ask me again” är markerade.

Ytterligare en orsak till att knappen transportorder är inaktiv kan vara att du behöver uppdatera din citrixklient. Biometria gör hela tiden förbättringar och förändringar i VIOL. En liten del av systemet finns i din dator, en så kallad citrixklient. Det är en fil som hjälper din dator att kommunicera med olika applikationer på Violweb som t.ex. VIOL. Du måste själv uppdatera din citrixklient med jämna mellanrum. En gång om året räcker.

Du uppdaterar din citrixklient genom att gå in på biometria.se, välj Kontakt och Support, Om vår support och scrolla ned. Där finns filer för VIOL. Tryck på installera för att uppdatera din citrixklient. Om du får problem med installationen kan det bero på att du inte är behörig att göra det utifrån de behörigheter ditt företag har gett dig. Kontakta då den datatekniskt ansvarige hos er. Efter att du har uppdaterat din citrixklient kan du logga in i VIOL igen för att se om knappen transportorder är aktiv.

Har du fortfarande problem efter att du har gått igenom orsakerna ovan kan du kontakta Biometrias support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se 

I dina personliga inställningar i VIOL kan du välja om transportordern ska skapas automatiskt när du trycker på knappen transportorder i virkesordern. Då skapas en transportorder utifrån de rader som har status blankt eller klarmarkerade i virkesordern, utan att fönstret med val för transportorderutskrift visas.

Om du även har ett transportföretag angivet i dina personliga inställningar i VIOL, kommer det transportföretaget att finnas med i kriterierna utifrån vilka transportordern skapas. Om transportföretaget inte finns angivet i virkesordern, kommer inga rader i virkesordern att ingå i transportordern.

Biometria rekommenderar att du väljer bort direktutskrift av transportorder. Gå in under redigera i menyraden och välj inställningar. Under fliken virkesorder avmarkerar du fältet direktutskrift av transportorder med klarmarkerade rader. Nu kommer fönstret med val för transportorderutskrift att visas när du trycker på knappen transportorder i virkesordern. Då kan du ta bort eller redigera uppgifterna i fältet transportföretag.

Om du istället vill ta bort transportföretag i dina personliga inställningar, gå in under redigera i menyraden och välj inställningar. Under fliken transport tar du bort uppgifterna i fältet transportföretag. Nu kommer inte uppgifterna om transportföretag att fyllas i automatiskt i transportordern eller transportsystemet.

Ja, i virkesordersystemet finns möjligheten att spara en transportorder som en fil på egen dator för att sedan t.ex. skicka iväg den via e-post.

Gå in under redigera i menyraden och välj inställningar och fliken virkesorder. Markera att när en transportorder skapas ska även en kopia sparas som en fil i din dator. Du måste även fylla i en sökväg. Med sökväg menas att ange en katalog på din dator t.ex. C:\Temp. Observera att du måste ange en katalog på din egen dator, det går t.ex. inte att ange en nätverkskatalog. När du sedan trycker på knappen transportorder i virkesordern sparas en transportorder lokalt i din dator. Filen namnsätts med virkesordernummer samt tidpunkt när filen skapades. Om sökvägen saknas eller är felaktig lämnas ett felmeddelande i samband med att transportordern ska skapas.

När du lagrar en vältlapp första gången öppnas ett fönster med två frågor.

Svara ”Full access” på den första och ”Never ask me again” på den andra. Om du svarar fel på frågorna går det inte att skriva ut vältlappen därför att skrivarikonen är inaktiv.

I Biometrias handbok ”Vanliga avvisningsorsaker i virkesordersystemet” får du en kort förklaring till vanliga avvisningsorsaker samt förslag på lösning. Handboken hittar du här. 

Angivet kontraktsnummer i förstaledskontraktet finns lagrat sedan tidigare. Lägg in ett nytt kontraktsnummer som inte har använts om du vill skapa ett nytt förstaledskontrakt. Det går t.ex. att lägga till en löpsiffra till det tidigare kontraktsnumret.
 
Vill du att samma förstaledskontrakt ska finnas i flera virkesorder måste du skapa virkesordern utifrån förstaledskontraktet. Om du försöker skapa en ny virkesorder i fönstret virkesorder företag och anger ett förstaledskontrakt som redan finns i en annan virkesorder, får du felmeddelandet kontraktsinformation finns redan.

För att skapa en virkesorder utifrån förstaledskontraktet går du in under tjänster i menyraden, välj virkesorder och sedan förstaledskontrakt. Kontraktets identitet består av ett kontraktsnummer, säljarens huvudkod och köparens huvudkod. Fyll i numret på kontraktet samt säljarens och köparens huvudkod. Tryck på knappen öppna i verktygsfältet och kontraktet öppnas. Tryck sedan på knappen virkesorder.

En meddelanderuta öppnas med frågan ”Vill du skapa en virkesorder utifrån det lagrade förstaledskontraktet?”. Svara yes om du vill göra det och ett nytt fönster öppnas där det går att skapa en virkesorder. Det fönster som öppnas är samma fönster som öppnas om du väljer tjänster i menyraden och sedan virkesorder och virkesorder.

I virkesorderns affärsledskedja finns ett köparekontrakt angivet som inte finns registrerat hos Biometria. Kontrollera kontraktsnumren under fliken affärsledskedja i virkesordern. Rätt kontraktsnummer ska finnas i rätt affärsled med rätt köpare och säljare.
 
Det kan även vara så att du behöver skapa ett nytt köparekontrakt. Gå in under tjänster i menyraden, välj sedan virkesorder och köparekontrakt. Ett fönster öppnas där du kan skapa ett köparekontrakt.

I en virkesorder måste affärsledskedjan beskrivas i form av köparekontrakt, IP-kod eller redovisningshänvisning. Inga av dessa har angetts.
 
Ange kontraktsnummer samt huvudkod för säljare och köpare under fliken affärsledskedja i virkesordern. Samt mottagare under fliken mätinformation i virkesordern.
 
Ett alternativ är att låta affärsledskedjan representeras av en IP-kod under fliken affärsledskedja eller mätinformation i virkesordern. Det går även att använda en redovisningshänvisning. Markera kolumnen RH under fliken mätinformation i virkesordern med ett X.

Angiven huvudkod för köpare eller säljare finns inte lagrad hos Biometria. Kontrollera att huvudkoden för köpare eller säljare i förstaledskontraktet och i affärsledskedjan är korrekt. Kontakta Biometrias support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill registrera en ny huvudkod.

Den affärsledskedja som är angiven i virkesordern är inte logisk. Kontrollera uppgifterna under fliken affärsledskedja. Affärsledskedjan måste alltid vara logisk. Det innebär att köparen i ett affärsled alltid blir säljare i nästa affärsled. Köpare och säljare anges med huvudkod och internt nummer.

Samma sortiment, mottagare och mottagningsplats finns angivet på flera rader i virkesordern. Om virkesordern ännu inte är sparad går det att ta bort en rad och försöka att spara virkesordern på nytt. Det går inte att ta bort en rad på en sparad virkesorder.
 
Ett alternativ är att ändra eller blanka ut mottagningsplats på den rad i virkesordern som inte ska vara gällande. Det går även att ändra status till vilande på den rad i virkesordern som inte ska vara gällande.

VIOL - Transport

En vanlig orsak till att en mätning inte är redovisad i transportsystemet är att mätningen inte är godkänd i VIOL. Om du är behörig kan du se i VIOL om mätningen är godkänd. Gå in under tjänster i menyraden, välj VIS-mätning redovisad och sedan redovisad. Öppna aktuell mätning. Om du inte kan öppna mätningen är mätningen inte godkänd i VIOL.
 
Men även om mätningen är godkänd i VIOL kan den vara larmad i transportsystemet p.g.a. att prisräkningen har misslyckats. Larmade mätningar har en larmkod som berättar varför mätningen är larmad. Om du är behörig kan du se i VIOL om mätningen är larmad i transportsystemet. Gå in under tjänster i menyraden, välj transport och sedan redovisad mätning. Öppna aktuell mätning. Om mätningen är larmad visas larmkod och en förklarande text till larmkoden under fliken larm.
 
I virkesordern kan även transportalternativ 9 finnas angivet i kolumnen TrpAlt. Om transportalternativ 9 är angivet i virkesordern redovisas inte mätningen i transportsystemet. Om du är behörig kan du se i VIOL om mätningen har gått mot en virkesorder som har transportalternativ 9. Gå in under tjänster i menyraden, välj VIS-mätning redovisad och sedan redovisad. Öppna aktuell mätning. Under fliken ID trycker du på knappen ID2, om det står en 9 i fältet TAlt har virkesordern transportalternativ 9.
 
Mätningen redovisas inte heller i transportsystemet om transportbehandling 1 finns angivet i fältet TrpBeh i mätningen. Om du är behörig kan du se i VIOL om mätningen har transportbehandling 1. Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna aktuell mätning. Under fliken transport kan du se om det står en etta i fältet TrpBeh.
 
Kontakta Biometrias support på telefon 010-228 59 00  eller skicka e-post till trp@biometria.se om du behöver ytterligare hjälp med att utreda varför mätningen inte är redovisad i transportsystemet.

För att mätningarna som går mot virkesordern ska redovisas i transportsystemet måste befraktare vara angivet. Befraktare anges i fältet befraktare med huvudkod och internt nummer eller i fältet bef med en siffra för i vilket led befraktaren finns som köpare.

Ja, mätningarna måste sparas om efter att befraktare har ändrats i virkesordern. Det gäller även om befraktare tidigare saknades i virkesordern.

Det är virkesorderansvarig som ska göra ändringar i virkesordern. Vi föreslår därför att du kontaktar virkesorderansvarig.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till trp@biometria.se om du behöver hjälp med att ta reda på vem som är virkesorderansvarig.

Om transportalternativ 9 är angivet i virkesordern redovisas inte mätningarna i transportsystemet. För att mätningarna ska redovisas i transportsystemet måste transportalternativ 9 tas bort och mätningarna sparas om.

I förteckning redovisad mätning kan du söka fram larmade mätningar. Gå in under tjänster i menyraden, välj transport och sedan förteckning redovisad mätning. Fyll i önskade urvalskriterier t.ex. datum fr.o.m. och t.o.m. och huvudkod för befraktare. Markera att det endast är larmade mätningar du vill söka efter. Utför sökningen genom att trycka på knappen utför i verktygsfältet. Resultatet visas under fliken resultat i form av en lista över larmade mätningar.

Larmade mätningar kan ha status L, larmad, F, felaktig och I, inga fel. En mätning med status larmad måste sparas om eller korrigeras för att bli prisräknad. En mätning med status felaktig behöver inte alltid sparas om eller korrigeras för att bli prisräknad, det kan räcka med att aktuell felaktighet blir rättad. Status inga fel innebär att inga fel finns i det affärsled för transporten där du ingår som part. Dock finns det fel i det andra affärsledet som berörda parter måste rätta.

Undantaget är larmkoderna FMSL och TFSL. Larmkod FMSL berättar att en eller flera mätningar i samlasten saknas och larmkod TFSL berättar att bearbetning pågår av samlasten. Mätningarna kommer automatiskt att sparas om och korrigeras av transportsystemet när samlasten är korrekt. Detta trots att de har status L respektive F.

Mätningar som ingår i en samlast kan bli larmade med larmkoderna FMSL och TFSL. Larmkod FMSL berättar att en eller flera mätningar i samlasten saknas och larmkod TFSL berättar att bearbetning pågår av samlasten. Mätningarna kommer automatiskt att sparas om och korrigeras av transportsystemet när samlasten är korrekt. Du behöver därför bara vänta på att saknade mätningar kommer in till transportsystemet och på att bearbetningen av alla mätningar i samlasten ska bli färdig.
 
Observera att det förutsätter att de uppgifter i mätningen som berör samlasten är korrekta. Är någon uppgift felaktig t.ex. LastId måste du själv korrigera mätningen.

Larmade mätningar har en larmkod som berättar varför mätningen är larmad. Under fliken larm i en larmad mätning visas larmkod och en förklarande text till larmkoden. Även larmnivå visas som berättar var orsaken till larmet finns, i befraktarledet (B), transportörsledet (T) eller i uppgifter som är gemensamma för båda leden (H).
 
I Biometrias handbok ”Vanliga larmkoder i transportsystemet” får du en kort förklaring till vanliga larmkoder samt förslag på lösning. Handboken hittar du här. 

Nej, du bör inte makulera mätningen. Om du makulerar mätningen försvinner den från VIOL. Istället kan du välja att mätningen inte ska redovisas i transportsystemet genom att välja ingen transportredovisning. Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna aktuell mätning. Under fliken transport väljer du ingen transportredovisning i fältet behandling. När du har sparat mätningen finns den kvar i VIOL men redovisas inte i transportsystemet.

I virkesordern kan du ange transportalternativ 9 i kolumnen TrpAlt. Om transportalternativ 9 är angivet på en rad i virkesordern redovisas mätningarna som går mot aktuell rad inte i transportsystemet.

När du öppnar en transportlista från transport redovisad mätning öppnas den generation av transporprislistan som mätningen har prisräknats emot, vilket inte behöver vara detsamma som transportprislistans senaste generation. Det går bara att göra ändringar i den senaste generationen.
 
Du kan se om transportprislistan har en senare generation genom att klicka på pilen vid fältet gen i transporprislistan. En lista med transportprislistans generationer visas. Markera den senaste generationen och tryck på knappen öppna i verktygsfältet. Då öppnas vald generation. Nu har du öppnat transportprislistans senaste generation där du kan göra ändringar.
 
Om fälten i transportprislistan är grå även efter att du har öppnat transportprislistans senaste generation så saknar du troligen behörighet att göra ändringar i transportprislistan. Det är bara prislisteansvarig som får göra ändringar. Om du vill kunna ändra uppgifter i transportprislistan behöver du en fullmakt från prislisteansvarig. Observera att även transportprislistans status kan påverka vilka fält som är öppna.

När du öppnar ett transportkontrakt från transport redovisad mätning öppnas den generation av transportkontraktet som mätningen har prisräknats emot, vilket inte behöver vara detsamma som transportkontraktets senaste generation. Det går bara att göra ändringar i den senaste generationen.
 
Du kan se om transportkontraktet har en senare generation genom att klicka på pilen vid fältet gen i transportkontraktet. En lista med transportkontraktets generationer visas. Markera den senaste generationen och tryck på knappen öppna i verktygsfältet. Då öppnas vald generation. Nu har du öppnat transportkontraktets senaste generation där du kan göra ändringar.
 
Om fälten i transporkontraktet är grå även efter att du har öppnat transportkontraktets senaste generation så saknar du troligen behörighet att göra ändringar i transportkontraktet. Det är bara kontraktsansvarig som får göra ändringar. Om du vill kunna ändra uppgifter i transportkontraktet behöver du en fullmakt från kontraktsansvarig. Observera att även transporkontraktets status kan påverkar vilka fält som är öppna. När t.ex. ett transportkontrakt har status aktivt använt är många fält stängda och därmed går det inte att göra några ändringar i fälten.

För att mätningen ska gå mot den senaste generationen av transportkontraktet måste du ta bort uppgifterna om transportkontrakt innan du sparar om mätningen. Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna aktuell mätning. Under fliken transport finns aktuella transporkontrakt angivna i fälten kontrakt befraktarled och kontrakt transportörsled. Ta bort uppgifterna om det transportkontrakt du har ändrat och spara om mätningen. Nu ska mätningen gå mot transportkontraktets senaste generation.
 
Om du sparar om mätningen utan att ta bort uppgifterna om det ändrade transportkontraktet går mätningen mot samma generation som tidigare. Undantaget om befraktare eller transportföretag har ändrats.

En mätning kan korrigeras och sparas om p.g.a. omständigheter som inte berör transportredovisningen. Om mätningen automatiskt gick mot transportkontraktets senaste generation skulle risken finnas att uppgifter i transportredovisningen ändrades, även om transportredovisningen redan var klar. Det skulle ske utan att de som ansvarar för transportredovisningen visste om det.
 
Eftersom uppgifterna om transportkontraktet måste tas bort i samband med att mätningen sparas om blir det istället ett aktivt val att mätningen ska gå mot transportkontraktets senaste generation. Risken minskar därmed att förändringar sker i transportredovisningen av misstag.

Ja, två transportkontrakt kan ha överlappande internt nummer intervall om de inte har överlappande kontraktsperioder eller om de inte har samma köpare och säljare.

Om priser ändras och du behöver skapa en ny transportprislista, kan du använda funktionen omräkna. Gå in under tjänster i menyraden, välj transport och sedan prislisteförteckning. Sök efter transportprislistan som ska omräknas. Resultatet visas under fliken resultat. Markera en eller flera rader med de transportprislistor du vill omräkna och tryck på knappen omräkna. Observera att en transportprislista som ska omräknas måste vara en grundprislista. Och att en refererande transportprislista inte kan omräknas, omräkning ska istället ske från refererad transportprislista.
 
Fyll i de uppgifter du vill registrera för att omräkna transportprislistan. Ange den procentuella förändringen av priser för den nya transportprislistan samt from datum för prislisteperiod. Markera fältet retrobeställ för att välja retrobeställning om transportprislistan ska gälla bakåt i tiden. Om den nya transportprislistan ska ha status aktiv, markerar du fältet aktivera. Du kan även välja att omräkna de refererande prislistor som hör till transportprislistan genom att markera fältet refererande prislistor.
 
När du har fyllt i alla uppgifter du vill registrera, tryck på knappen ok. En ny transportprislista skapas som innehåller samma uppgifter som den ursprungliga transportprislistan. Enbart prislisteidentiteten är ny samt priserna som har omräknats efter vald omräkningsprocent. Observera att vid omräkning är det bara de tillägg/avdrag som har markering i transportprislistan att de ska inkluderas vid omräkning som kommer att omräknas.

Ja, det är bara grundprislistor som kan omräknas. En markering under fliken id i transportprislistan anger om transportprislistan är en grundprislista eller ej.
 
Observera att en refererande transportprislista inte kan omräknas, omräkning ska istället ske från refererad transportprislista.

Det har ingen betydelse vid omräkning om grundprislistan har status vilande eller aktiv. En fördel med att aktivera grundprislistan är att det görs fler kontroller av transportprislistan vid aktivering. Kontroller som annars inte görs förrän en transportprislista som skapats vid omräkning aktiveras.

Under fliken urval i transportprislisteförteckningen anger du urvalskriterierna för att söka efter en transportprislista. Om du vill söka efter en transportprislista med status retrobeställd måste du markera fältet retrobeställd i urvalet. Utför sedan sökningen genom att trycka på knappen utför i verktygsfältet. Nu borde transportprislistan med status retrobeställd finnas med i resultatet.
 
Observera att när den retroaktiva prisräkningen är genomförd får transportprislistan åter status aktiv.

I VIS (virkesinformationssystemet) redovisas information om virkesaffären. I TIS (transportinformationssystemet) redovisas information om transportaffären. Därför kan volymen skilja sig åt i de två tjänsterna.

För att följa upp transporterade volymer rekommenderar SDC att du använder dig av TIS. Vill du försöka att jämföra resultaten i TIS och VIS bör du vara medveten om vilket data som visas i dessa system.

I TIS finns endast de volymer som transportprisräknats

Alla volymer prisräknas inte i transport. Transportprisräkning kan t.ex. avbeställas genom att trpalt 9 anges på aktuell rad i en virkesorder. Det kan även vara så att en mätning är larmad i transport p.g.a. att prisräkningen misslyckats.

I TIS går det inte att söka på köpare och i VIS går det inte att söka på befraktare

Det leder till att företag jämför sina volymer som befraktare med sina volymer som köpare (oftast i led 1). Dessa volymer kan skilja sig åt eftersom befraktaren i virkesorder kan vara någon annan än köparen i led 1.

Redovisningen går inte "i takt" mellan TIS och VIS

En mätning kan bli redovisad i VIS samtidigt som den blir larmad i transport. Det innebär att om du i urvalskriterierna söker på redovisningsdatum så kan en mätning vara redovisad i VIS en dag men vara redovisad i TIS flera dagar senare, då larmet blev rättat.

Om du istället i urvalskriterierna söker på mätdatum så uppstår inte det här problemet men det kan ändå vara så att mätningar som är redovisade i VIS inte är redovisade i TIS.

I TIS hämtas volymen både från MS 5 och MS 1

I TIS hämtas volymen för varje redovisningsnummer antingen från MS 5 eller MS 1. Volymen kan alltså bestå av både MS 5 och MS 1 mätningar. I VIS hämtas volymen för alla mätningar antingen från MS 5 eller MS 1. Volymen består av antingen MS 5 eller MS 1 mätningar.

SSTE kan skilja sig mellan MS 5 och MS 1 i mätningar. MS 5 kan t.ex. ha inmätt sortiment 010 medan MS 1 på samma redovisningsnummer har inmätt sortiment 011 och 012. Därför kan även volymerna per sortiment skilja sig åt i TIS och VIS.

I TIS tas ingen hänsyn till kollektivomräkningar

Om en mätning kollektivomräknats så ändras mätningens volym i VIS enligt det senaste omräkningstalet men i TIS ändras volymen aldrig. Volymen som gällde vid inmätningen står fast.

Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till trp@biometria.se om du behöver hjälp med att utreda varför resultatet i TIS inte stämmer överens med resultatet i VIS.

VIOL - Prisräkning

Alt 1: Ingen prislista har valts i förstaleds- eller köparekontrakt.
Alt 2: Den angivna prislistan finns ej, alt är ej öppen för prisräkning för aktuell part.
Alt 3: Prislistehänvisning är gammal, finns ej eller är felaktig.
Alt 4: Inmätt sortiment stämmer inte överens med sortimenten på prislistan

I SDC-arkiv läggs inte prislistor med behörighet B ut till allmän beskådan. B betyder att alla får titta på den i viol och prisräkna mot den. Om önskan finns att se den i sdc-arkiv kan prislistans ägare lägga ut ett partsex till just din huvudkod. Tag kontakt med listägaren eller Biometria, så lägger vi in en distributionsbeställning på just din huvudkod att du skall kunna se listan i SDC-arkiv.

Det lättaste sättet är att i tjänster/prislisteadministration/prislista förteckning göra urval på de 3 första positionerna i prislistenumret, markera med en bock 'Inkludera MVS-prislistor' och tryck utför (ctrl+u). Då kommer en förteckning upp över prislistor som börjar med de 3 angivna siffrorna. Då syns det i Typ-kolumnen om det är en MVS-lista d v s uppdaterad i gamla miljön (blir ej tillgänglig efter 081231), eller Produktion, eller arbetskopia. Resultatet går att sortera per kolumn genom att dubbelklicka på rubriknamnet. Kolumnen Aktiverad talar om när prislistan lades i produktion första gången, och kolumnen Senast ändrad, talar om när prislistan förändrades senast. Tänk på att listan behöver inte vara använd om den ligger i produktion, men den har varit tillgänglig för prisräkning.

I led 2 kan användas samma prislisteidentitet som ligger i led 1 via funktion i förstaledskontraktet. Detta är förbehållet enbart led 2.

Funktionen fordrar följande:

- Köparekontraktets prislista = blankt

- Fri term i förstaledskontraktets aktuella rad = 128 - 8

Funktionen kan användas även för prislisteidentitet som innebär avbeställd prisräkning. Då är term 128=9.

Om du har en sortimentsrad i hänvisningen som innehåller sortiment med trädslag bokstav tillsammans med intervall av andra sortiment, går det ej att öppna radstödet. Om man måste in i radstödet får man tillfälligt plocka bort bokstavssortimentet och väl inne i radstöd lägga tillbaka det.

Ett tips kan vara att ha sortiment med bokstäver på egen rad.

Det finns ett lätt sätt att prisräkna råvara med fast pris per MWh, m3fub eller m3s.
Om prisräkning önskas med ett fast pris per något av ovanstående msl, kan man i aktuellt kontrakt ange prislista SDCMWH, SDCM3F eller SDCM3S.
 
À-priset läggs upp i fältet Pkod enligt principen:
Position 3 = Hundratal
Position 4 = Tiotal
Position 5 = Ental
 
Exempel 193 kr per MWh anges med prislista SDCMWH och Pkod 00193.
200 kr per m3fub anges med prislista SDCM3F och Pkod 00200.
 
Detta anges på aktuell rad i kontraktet som har aktuellt sortiment.

VIOL - Mätbesked

I Biometrias produktionsplan kan du se när mätbeskeden kommer till Arkiv och när de skickas iväg med posten. Produktionsplanen hittar du på biometria.se.

Mätbeskeden kommer till Arkiv samma dag som de produceras. Det innebär att mätbeskeden ofta finns i Arkiv innan de kommer till dig med posten. 

En vanlig orsak till att inga mätbesked skapats är att mätningen inte är godkänd i VIOL. Mätningen måste rättas för att bli godkänd. När mätningen är godkänd produceras ett mätbesked enligt aktuell mätbeskedsbeställning. Observera att om mätsyfte är 2 d.v.s. ommätning går det inte ut några mätbesked.
 
I kontrakt kan även en mätbeskedsbeställning finnas angiven i kolumnen avvbest. Mätbeskedsbeställningen anges med ett avvikelsebeställningsnummer. Finns det något angivet i kolumnen avvbest i virkesordern innebär det ofta att mätbeskeden är avbeställda för aktuellt kontrakt.
 
Det kan även vara så att mätbeskeden ännu inte har producerats. I Biometrias produktionsplan kan du se när mätbeskeden kommer till Arkiv och när de skickas iväg från Biometria. Produktionsplanen hittar du på biometria.se.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du behöver hjälp med att utreda varför du inte fått några mätbesked.

Om du är behörig kan du se i VIOL om en mätning gått ut på ett mätbesked. Gå in under tjänster i menyraden, välj VIS-mätning redovisad och sedan redovisad. Öppna aktuell mätning. Om mätningen inte är godkänd i VIOL finns den inte på något mätbesked. När du har öppnat mätningen kan du se aktuella affärsled under fliken ID. Vid varje affärsled finns en liten knapp med tre punkter på, tryck på knappen vid det affärsled du söker mätbesked till. En meddelanderuta visas med uppgifter om mätbeskedet.
 
Om det står en nolla i fältet avbeställningssignal har eller kommer ett mätbesked att produceras. Är det en etta i fältet avbeställningssignal är mätbesked avbeställt. Fälten mätbeskedstyp, mätbeskedsomgång och mätbeskedslöpnummer bildar tillsammans mätbeskedsnumret. Det kan du använda när du söker efter mätbeskedet i Arkiv.

Ett mätbeskedsnummer består av en bokstav och flera siffror t.ex. B-2007190-66785. Bokstaven anger mätbeskedstyp: B är dygnsbesked, C är veckobesked, D är månadsbesked och E är händelsestyrda mätbesked.
 
Efter bokstaven anges mätbeskedsomgången som består av år, vecka och ett löpnummer. Veckobesked, månadsbesked och händelsestyrda mätbesked har löpnummer 0. Dygnsbesked har ett löpnummer mellan 1-9 eller 0. Första dagen i produktionsomgångsveckan har löpnummer 1, andra dagen har löpnummer 2 o.s.v. Den sista dagen i produktionsomgångsveckan har löpnummer 0. Det innebär att vanligen har dygnsbesked för måndagar löpnummer 1 och dygnsbesked för söndagar löpnummer 0.

 

 

 

Efter mätbeskedsomgången kommer slutligen ett mätbeskedslöpnummer som är ett specifikt nummer för mätbeskedet.

När en godkänd mätning korrigeras eller sparas om skapas först en generation med minusposter som nollställer den tidigare generationen (-). Sedan skapas en till generation med nya förändrade uppgifter (+). Finns det ett plus eller minustecken vid ett redovisningsnummer berättar det alltså att mätningen har förändrats.
 
Ett minus berättar att uppgifter om mätningen har dragits från ditt mätbesked och ett plus berättar att uppgifter om mätningen har lagts till ditt mätbesked. Observera att plusposterna och minusposterna kan hamna på olika mätbesked beroende på vilka uppgifter som har ändrats i mätningen.

Bokstaven D berättar att mätningen har blivit kollektivomräknad

Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill ändra din adress på mätbeskeden.

Vi vill dock att beställningen på en adressändring ska komma från aktuellt företag.

En mätbeskedsbeställning anger hur ofta mätbeskeden ska gå ut, hur de ska se ut, hur många pappersexemplar som ska skickas ut m.m. Ofta har ett företag flera mätbeskedsbeställningar t.ex. för olika affärspartners och internt nummer. Om det inte finns någon specifik mätbeskedsbeställning för ingående parter i en affär produceras mätbesked utifrån de generella mätbeskedsbeställningar som finns för varje VMF.
 
Om du vill veta mer om dina mätbeskedsbeställningar eller ändra något i dem kan du kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se 

Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se för att få reda på hur dina mätbeskedsbeställningar ser ut.

Det är köparen som beställer ändring av mätbeskedsbeställningar. Undantaget är om säljaren vill avbeställa sina pappersutskick av mätbesked.

Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill ändra en mätbeskedsbeställning.

Nej, det går inte att göra en särskilda mätbeskedsbeställning för ett enskilt sortiment.

Ja, det avvikelsebeställningsnummer som kan anges i förstaledskontrakt eller köparekontrakt är en mätbeskedsbeställning som anger hur ofta mätbeskeden ska gå ut, hur de ska se ut, hur många pappersexemplar som ska skickas ut m.m. Alla mätningar som går mot kontraktet kommer att skickas ut på mätbesked som produceras enligt avvikelsebeställningen. En 9:a i fältet avvikelsebeställning innebär att inga mätbesked kommer att produceras.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill beställa eller har frågor kring avvikelsebeställning.

Mätbesked är uppbyggda av flera valbara moduler som gör det möjligt att välja vilken information som ska finnas med på mätbeskeden. Mätbeskeden kan därför variera i utseendet från företag till företag. Dessutom finns variationer beroende på regionala standarder.
 
Modulerna i Biometrias mätbesked består av tre olika typer. Identifikationsmodulen som identifierar uppgifter om säljaren och köparen samt den aktuella affären. Kvantitets- och värdemoduler som innehåller en sammanställning av mätbeskedets kvantiteter och värden. Specifikationsmoduler som innehåller flera olika alternativ t.ex. specifikation per redovisningsnummer, stocknota, vrakorsaker, klartexter och transportuppgifter.
 
Mätbeskedsmodulerna hittar du på biometria.se.
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill ändra vilka moduler som ska ingå i en mätbeskedsbeställning. Det är köparen som beställer ändring av mätbeskedsbeställning.

Mätbesked är uppbyggda av flera valbara moduler som gör det möjligt att välja vilken information som ska finnas med på mätbeskeden. Mätbeskeden kan därför variera i utseendet från företag till företag. Dessutom finns variationer beroende på regionala standarder.

Ja, det går att avbeställa mätbesked. Det innebär att inga mätbesked produceras. Inga mätbesked skickas ut och inga mätbesked finns i Arkiv. Det är köparen som avbeställer mätbesked. Säljaren måste dock vara informerad eftersom säljaren inte heller kommer att få några mätbesked.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill avbeställa mätbesked. Vi behöver veta din huvudkod och om du vill avbeställa mätbeskeden i alla affärer oavsett vem du gör affärer med.

Ja, du kan avbeställa pappersutskicken av mätbesked och istället vid behov göra utskrifter från Arkiv. Du sparar tid samtidigt som kostnaden för mätbeskeden eventuellt kan minska. Vi rekommenderar dock att du kontrollerar med ditt företags revisorer att de godkänner arkiv som bokföringsmedia.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill avbeställa pappersutskick. Vi behöver veta din huvudkod och om du vill avbeställa pappersutskicken i alla affärer oavsett vem du gör affärer med och om du är säljare eller köpare.

För att avbeställa pappersutskick av mätbesked måste vi på SDC ändra de mätbeskedsbeställningar som berör ditt företag. Pappersutskicken av mätbesked slutar inte att skickas ut samma dag som vi ändrar mätbeskedsbeställningarna. Den påbörjade perioden för dina mätbesked måste först avslutas. Har du t.ex. veckobesked måste veckans mätbesked skickas ut och har du månadsbesked måste månadens mätbesked skickas ut. Du kan därför få några mätbesked innan pappersutskicken upphör helt.
 
Det är även så att ett företag ofta har flera mätbeskedsbeställningar t.ex. för olika affärspartners och internt nummer. Om vi har ändrat i befintliga mätbeskedsbeställningar och ditt företag börjar göra affärer med en ny affärspartner, då kan det hända att mätbesked skickas ut. För om det inte sedan tidigare finns någon specifik mätbeskedsbeställning för ingående parter i affären produceras mätbesked utifrån de generella mätbeskedsbeställningar som finns för varje VMF.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du fortsätter att få pappersutskick av mätbesked som du inte vill ha. Vi behöver veta köparens och säljarens huvudkod eller få numret på ett av de mätbesked du har fått.

Korrigeringsbesked och ersättningsbesked skickas ut till köparen och säljare om en mätning har korrigerats eller sparats om. Det är aktuell mätbeskedsbeställning som bestämmer om det är ersättningsbesked eller korrigeringsbesked som skickas ut.
 
Korrigeringsbesked skickas bara ut om det har blivit någon skillnad i volymer och värden efter att en mätning korrigerats eller sparats om. Uppgifterna på ett korrigeringsbesked kompletterar tidigare mätbeskedsuppgifter.
 
Ersättningsbesked skickas alltid ut även om det inte har blivit någon skillnad i volymer eller värden efter att en mätning korrigerats eller sparats om. Därför kan ett ersättningsbesked se likadant ut som det du tidigare fått. Uppgifterna på ett ersättningsbesked ersätter tidigare mätbeskedsuppgifter.

Ersättningsbesked skickas ut om en mätning har korrigerats eller sparats om oavsett om det har blivit någon skillnad i volymer eller värden. Därför kan ett ersättningsbesked se likadant ut som det du tidigare fått. Uppgifterna på ett ersättningsbesked ersätter tidigare mätbeskedsuppgifter.

Ett krediteringsbesked skickas alltid ut till köparen och säljaren om en godkänd mätning har makulerats.

Mätbesked produceras automatiskt varje dygn, vecka eller månad enligt aktuell mätbeskedsbeställning. Händelsestyrda mätbesked produceras när du begär utskrift av händelsestyrda mätbesked. De kan även produceras om en begäran inte har sänts in men angiven väntetid i mätbeskedsbeställningen har gått ut och det finns mätningar att redovisa. En väntetid anges för att mätningar inte ska bli liggandes och bortglömda.
 
Händelsestyrda mätbesked produceras enligt aktuell mätbeskedsbeställning. De kan bara begäras i led ett, ledet mellan leverantören och förste köpare. Begäran sänds in via Violweb, MQ eller FTP. Dagen efter begäran kommer de händelsestyrda mätbeskeden till Arkiv och skickas ut via post. Istället för att mätbeskeden kommer via post kan du välja att skicka mätbeskeden via e-post. Då skickas mätbeskeden ut samma dag som begäran sänds in.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill beställa händelsestyrda mätbesked.

För att kunna begära utskrift av händelsestyrda mätbesked måste du kontakta Biometria så att vi kan lägga upp en behörighet åt dig. Det innebär t.ex. att du får det användarnamn och lösenord som du ska använda vid begäran av händelsestyrda mätbesked.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill beställa händelsestyrda mätbesked.

Ja, korrigeringsbesked och ersättningsbesked skickas ut om en mätning har korrigerats eller sparats om. Det är aktuell mätbeskedsbeställning som bestämmer om det är ersättningsbesked eller korrigeringsbesked som skickas ut.
 
Korrigeringsbesked eller ersättningsbeskeds produceras när du gör en ny begäran av händelsestyrda mätbesked. De kan även produceras om en begäran inte har sänts in men angiven väntetid i mätbeskedsbeställningen har gått ut och det finns mätningar att redovisa.

Det går att skicka händelsestyrda mätbesked via e-post. Händelsestyrda mätbesked produceras när du begär utskrift av händelsestyrda mätbesked. De kan bara begäras i led ett, ledet mellan leverantören och förste köpare. Begäran sänds in via Violweb, MQ eller FTP.
 
Observera att om du väljer att skicka mätbesked via e-post så skickas inga pappersexemplar ut via post. Enbart om mätbeskeden skickas till någon annan adress än till leverantören och köparen skickas pappersexemplar ut, men bara till de avvikande adresserna.

Generellt sett minskar kostnaderna för mätbesked om du väljer att avbeställa pappersutskicken av mätbesked och istället vid behov göra utskrifter från Arkiv. Vi rekommenderar dock att du kontrollerar med ditt företags revisorer att de godkänner Arkiv som bokföringsmedia.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill avbeställa pappersutskick. Vi behöver veta din huvudkod och om du vill avbeställa pappersutskicken i alla affärer oavsett vem du gör affärer med och om du är säljare eller köpare.

VIOL - Kvantiteter

En mätning som har ett mätdatum som är äldre än 3 månader kan inte registreras i eller sändas in till VIOL. Det kan gå att ta sig förbi den kontrollen. I en travmätning kan du sätta en 9:a i fältet BS under fliken travdata. I en stockmätning kan du sätta ok för delmätningarna under fliken id.

Det går att få en nummerserie för de mätningar du registrerar i VIOL. När du registrerar en mätning anger du sedan det redovisningsnummer du har fått i fältet rnr innan du sparar mätningen. Anger du inget redovisningsnummer får mätningen automatiskt ett slumpmässigt nummer när den blir sparad.
 
Ta kontakt med Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill ha en egen nummerserie.

Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna mätningen. Åtgärda aktuella fel. Avmarkera fältet avvisnings signal under fliken id. Spara mätningen genom att trycka på knappen spara i verktygsfältet.

Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna mätningen du vill ändra redovisningsnummer på. Blanka fältet rnr eller ange det redovisningsnummer du vill att mätningen ska ha. Om du inte anger ett redovisningsnummer får mätningen automatiskt ett slumpmässigt nummer när den blir sparad. Ange även mätsyfte i fältet MS. Tryck sedan på knappen spara i verktygsfältet.
 
En meddelanderuta kommer upp med frågan om du vill ändra identitet eller om du vill skapa ny. Om du väljer ändra identitet så skapas en ny mätning och den gamla försvinner. Väljer du skapa ny så skapas en ny mätning och den gamla ligger kvar. Den gamla mätningen får du sedan själv makulera.

I en avvisad stockmätning visas bruttodiameter på bark. I en godkänd mätning visas bruttodiameter under bark. Det vill säga diametern efter eventuella barkavdrag och diameterkorrigeringar.

Ja, korrigeringsbesked och ersättningsbesked skickas ut till köparen och säljaren om en mätning korrigeras. Det är aktuell mätbeskedsbeställning som bestämmer om det är ersättningsbesked eller korrigeringsbesked som skickas ut.
 
Korrigeringsbesked skickas bara ut om det har blivit någon skillnad i volymer och värden efter att en mätning korrigerats. Ersättningsbesked skickas alltid ut även om det inte har blivit någon skillnad i volymer eller värden.

Du kan korrigera mätningar genom att gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan omkörning vo eller masskorrigering. Oavsett om du väljer omkörning vo eller masskorrigering är det samma fönster som öppnas. Det är din behörighet som avgör vilken väg du ska gå för att spara om mätningar.
 
Om du som virkesorderansvarig har gjort en ändring i en virkesorder som påverkar uppgifterna i mätningarna ska du korrigera mätningarna i omkörning vo.

Om Biometria ska ändra uppgifter i flera mätningar eller om du som part ska ändra uppgifter i flera partsmätningar, ska du korrigera mätningarna i masskorrigering.

En mätning som har ett mätdatum i generation 00 som är äldre än 1,5 år kan inte korrigeras. Det går inte att ta sig förbi den kontrollen.

Om mätningen är en Biometriamätning är det Biometria som ska ändra uppgifter i mätningen. Är mätningen en partsmätning kan Biometria ändra uppgifter i mätningen.
 
Läs mer om ansvarsfördelning vid rättning och korrigering av mätning på biometria.se. 

Du kan ange en standard för vilka uppgifter om korrigering som automatiskt ska fyllas i vid korrigering av mätning.
 
Gå in under redigera i menyraden och välj inställningar. Under fliken rätta/korrigera finns möjligheten att ange en standard för de uppgifter som ska anges vid rättning och korrigering av mätning. De uppgifter du anger kommer att fyllas i automatiskt nästa gång du öppnar ett fönster för att rätta eller korrigera en mätning.

Vid korrigering av mätning får du en påminnelse om att även korrigera mätsyfte 5 när annat mätsyfte korrigeras. Svara yes om du vill korrigera mätning med mätsyfte 5. Då öppnas den mätning som har samma redovisningsnummer som den mätning du korrigerade men med mätsyfte 5. Finns inte mätningen bekräftar en meddelanderuta detta.

Det är du själv som anger om du vill få en påminnelse om att korrigera mätsyfte 5 när annat mätsyfte korrigeras. Biometria rekommenderar att du i dina personliga inställningar anger att frågan ska visas. Öppna inställningar genom att välja redigera i menyraden och sedan inställningar. Under fliken rätta/korrigera kan du markera om du vid korrigering av mätning vill få en påminnelse om att även korrigera mätsyfte 5.

Det går att söka information om vem som har korrigerat en mätning och varför. Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna aktuell mätning. Under fliken id finns information om den senaste korrigeringen.
 
Om mätningen har korrigerats flera gånger kan du på ett översiktligt sätt få fram information om varje korrigering i uppföljning mätning. Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan uppföljning mätning. Fyll i redovisningsnumret och markera fältet korrigerade mätningar. Utför sökningen genom att trycka på knappen utför i verktygsfältet. Resultatet visas under fliken resultat.
 
Observera att hur tydlig informationen är om en korrigering beror på den som har korrigerat mätningen. Det är upp till den som korrigerar mätningen att välja orsak till korrigering, att ange vem som har begärt att mätningen ska korrigeras samt att förklara varför.

Det går att få information via e-post om en utförd masskorrigering eller massrättning.

Välj redigera i menyraden och sedan inställningar. Under fliken allmänt anger du aktuell e-postadress. Nästa gång du gör en masskorrigering eller massrättning skickas automatiskt information till angiven e-postadress. Om ingen e-postadress finns angiven skickas ingen information ut.

Observera att om du anger en e-postadress under fliken allmänt kommer uppgiften även att användas i virkesordersystemet. Anger du e-postadress fylls uppgiften i automatiskt när du öppnar ett fönster för att skapa en A-kod.

Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna aktuell mätning. Under fliken id i mätningen anger/väljer du orsak till makulering samt anger vem som begärt att mätningen ska makuleras.

Tryck på knappen ta bort i verktygsfältet. En meddelanderuta kommer upp med frågan om du vill makulera mätningen. Svara yes om du vill genomföra makuleringen.

En ny meddelanderuta öppnas som berättar att mätningen är makulerad. I samband med att en godkänd mätning makuleras kan ett krediteringsbesked skickas ut beroende på mätbeskedsbeställningen.

Kom ihåg att om du makulerar en avvisad mätning tas den bort från kvantitetssystemet. Därför går det inte att öppna eller aktivera en avvisad mätning efter att den har makulerats. Och om du makulerar en avvisad id-handling makuleras inte tillhörande delmätningar automatiskt. Du måste öppna och makulera delmätningarna var för sig.

En avvisad mätning som har makuleras tas bort från kvantitetssystemet. Därför går det inte att öppna och aktivera en avvisad mätning efter att den har makulerats.
 
En godkänd mätning som har makulerats kan däremot aktiveras. Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna aktuell mätning. Innan mätningen öppnas visas en meddelanderuta med beskedet att mätningen är makulerad.

Under fliken id i mätningen väljer du orsak till att mätningen ska aktiveras, ange även vem som begärt att mätningen ska aktiveras och vem som ska debiteras.

Tryck på knappen spara i verktygsfältet. Mätningen aktiveras och lagras med en ny generation. I samband med att en makulerad mätning aktiveras skickas det även ut ett nytt mätbesked.

VIOL - Aktörsregistret

Biometria behöver uppgifter om företagets namn, adress samt organisationsnummer. Om aktuellt företag inte ska faktureras några kostnader bör Biometria få information om det så att vi kan styra om faktureringen.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill beställa en ny huvudkod.

Det är bara Biometria som kan uppdatera uppgifter under fliken allmänt i företagsinformationen. Under fliken kontakter i företagsinformationen kan du däremot uppdatera uppgifter på egen huvudkod.

Huvudkoden är företagets unika identitet hos Biometria. Kundnumret används för att styra faktureringen. Flera företag kan ha samma kundnummer om deras fakturor ska gå till samma adress.

Organisationsnumret är företagets identitet som juridisk person. För enskilda firmor är organisationsnumret samma som ägarens personnummer.

Den bokstav som finns i fältet företagskategori anger vilken roll företaget har i transportsystemet. Det i sin tur styr redovisningen av mätningen i transportsystemet. Bokstaven B innebär att företaget är befraktare, bokstaven T innebär att företaget är transportföretag. Ett X innebär att företag kan vara både befraktare och transportföretag.

I fältet transp.kund from anges från och med vilket datum företaget är kund i transportsystemet. Om fältet företagskategori är blankt men ett från och med datum är angivet, tolkas det som att företaget är befraktare.

Fältet styr vilket transportföretag som redovisas som ansvarigt transportföretag i transportsystemet.

Ansvarigt transportföretag kan anges både i mätningen och i virkesordern. Om uppgifterna är olika i mätningen och virkesordern styr fältet vilken uppgift som ska prioriteras. Ett tredje alternativ är att mätningen blir larmad i transportsystemet om olika transportföretag är angivna i mätningen och virkesordern.

Det går att ändra namn och adress till internt nummer 2/leverantör i förstaledskontraktet. Om någon ändrar leverantörens namn och adress i förstaledskontraktet och markerar fältet aktör uppd, uppdateras leverantörsregistret när kontraktet sparas.
 
Det är alltså inte bara uppgifterna i förstaledskontraktet som förändras utan även uppgifterna i leverantörsregistret. Och därmed ändras uppgifterna i alla andra kontrakt där samma internt nummer 2/leverantör ingår.

Troligen anger du inte samma namn på företaget som det som finns registrerat i Biometrias företagsförteckning. Du kanske söker på t.ex. Andersons Åkeri fast företaget är registrerat med namnet Bröderna Andersons Åkeri AB.

I urvalet går det att fylla i %-tecknet i fältet namn. Tecknet står för en valfri bokstav. Om du söker på t.ex. %Andersson så söker du på alla företag som har bokstavskombinationen Andersson i namnet. På det sättet ökar chansen att du hittar företaget även om du inte anger korrekt namn.

I leverantörsförteckningen kan du söka efter de skördare och skotare som är registrerade hos Biometria. Gå in under tjänster i menyraden, välj aktörsregister och sedan leverantörsförteckning. Fyll i önskade urvalskriterier t.ex. huvudkod och namn. Utför sökningen genom att trycka på knappen utför i verktygsfältet. Resultatet visas under fliken resultat i form av en lista över skördare och skotare.

Observera att maskinidentiteter har maskinnummer angivet i fältet Maskinnr samt att uppdrag är M och ursprung 0. Detta för att koppla klartexter till maskinnummer som ska visas i rapporter från PRINS. Maskinnumret består av åtta positioner. Skördare har ett nummer som börjar på 0001 och skotare har ett nummer som börjare på 0002, därefter kommer en maskinidentitet bestående av fyra positioner.

Troligen får inte alla kolumner som finns med i resultatet plats på ett liggande A4. Genom att göra ett kolumnval kan du själv välja vilka kolumner som ska synas i resultatet och i vilken ordning de ska ligga. Gör ett kolumnval där du väljer bort de kolumner som du inte är intresserade av och de kolumner du vill se får plats på utskriften.

För att göra ett kolumnval börjar du med att öppna företagsförteckningen och gör en sökning. Öppna kolumnval genom att gå in under redigera i menyraden och välj sedan kolumnval.

Varje transportör som är registrerad i Biometrias aktörsregister har ett unikt transportörsnummer. Transportörsnumret är alltid kopplat till ett företag. En markering i fältet huvudidentitet i transportörsinformationen innebär att aktuellt transportörsnummer är kopplat till det företag som är angivet med en huvudkod ovanför transportörsnumret.
Ett transportörsnummer som saknar markering huvudidentitet kan inte redovisas i transportsystemet.

VIOL Mätplatsregister

En mätplats är även en mottagningsplats. Det går därmed att söka efter både mätplatser och mottagningsplatser i mätplatsförteckningen.

Det är bara Biometria som kan uppdatera mätplatsinformationen.

En mätplats är även en mottagningsplats. I fältet mätplats anger du en del av mottagningsplatsnumret. Du anger bara de fem första 5 tecknen. Du har inte med den 6:e positionen för avlastningsplats.
 
Mottagningsplatsnumret består av sex tecken:
- VMF nummer enligt VMR kod (1).
- Typ enligt VMR kod (1).
- Nummer enligt VMFs förteckning (3).
- Avlastningsplats (1).

 

När du har fyllt i fältet mätplats, tryck på knappen öppna i verktygsfältet och mätplatsinformationen öppnas.

I mätplatsinformationen ovanför flikarna finns fälten sortiment och trädslag. Om sortiment eller trädslag anges när mätplatsinformationen öppnas, visas under flikarna barkfunktion, vrakgräns, diametertabell och SSTE, enbart rader med angivet sortiment och trädslag.

Om inga mottagare är angivna med huvudkod och internt nummer så är alla mottagare godkända att mäta in på mätplatsen.

Så fort en mottagare anges är det bara angiven mottagare som är godkänd att mäta in på mätplatsen

Under fliken diameterintervall kan du se en översikt över de uppgifter som angivits under fliken barkfunktion. Översikten visar diameter under bark i millimeter för olika barktyper.
 
Det visas enbart uppgifter under fliken diametertabell om du har registrerat några uppgifter under fliken barkfunktion. Mätplatsinformationen måste även ha sparats och öppnats på nytt.

I fältet destination anges användaridentiteten på den dator på mätplatsen som ska ta emot en virkesorder vid distribution. Ange inte hela terminalnumret t.ex. GPT098 utan ange enbart destinationsidentiteten t.ex. T098.

Om virkesordern har öppen säljare måste huvudkod och internt nummer på förste köpare anges. I fältet roll anges ett K. Det går även att ange huvudkod och internt nummer på siste köpare. I fältet roll anges då ett M.

Bara de mätplatser som har Dataflex kan sända om en virkesorder till en mätplats.

Drivningsrapportering

Den vanligaste orsaken är att Internet Explorer arbetar offline. Problemet kan uppstå av olika anledningar och åtgärdas genom att starta Explorer, gå in under fliken File (Arkiv) och klicka bort bocken på Work Offline (Arbeta offline).

Installationsfilen för Sender XC hämtas via SDCs hemsida sdc.se eller via Violweb. När filen lagts in i maskindatorn och aktiverats (Dubbelklick), startar installationssekvensen. När Sender XC är installerad och klar visas en symbol på datorns skrivbord.

Varje gång man startat Sender XC kontrollerar programmet om det finns uppdateringar. Dessutom kan användaren, manuellt, söka efter uppdateringar under menynvalet Hjälp/Sök uppdateringar.

Detta görs under menyvalet Inställningar/Grundinställningar och görs vanligtvis bara en gång, vid installationstillfället.

SDCID (användarnamn) följer maskinen även om den byter ägare och ska inte bytas. Däremot kan ett nytt lösenord beställas från Biometria.

Ja en funktion för detta finns i dialogrutan för grundinställningar.

Kontrollen sker inte automatiskt. Däremot rekommenderar Biometria att man verifierar användarnamn och lösenord vid installationstillfället för att säkerställa att man har kontakt med Biometria och kan skicka in filer.

Ja, man måste gå in under menyn Inställningar/Grundinställningar och ändra uppgiften.

Under menyvalet Inställningar/Sökvägar kan användaren själv fylla i de sökvägar som gäller för respektive styrsystem och filtyp. Detta görs enklast med funktionen för ”trålning” där användaren kan söka sig fram till rätt katalog.

Nej, användaren måste själv välja automatisk sändning. Inställningen görs under menyvalet Inställningar/Grundinställningar.

Alla filer som genereras av styrsystemet, oavsett om de skickats till Biometria eller inte, flyttas till en egen katalog för originalfiler.

Alla filer som skickas till Biometria flyttas till en egen katalog för originalfiler.

Ja. Maskinföraren kan ta bort filer som inte skall skickas till Biometria.

Användaren anger först vilken fil som ska åtgärdas. Användaren får då upp en dialogruta där han anger virkesordernummer. Proceduren upprepas för varje fil som ska skickas.

Om en fil inte kan hanteras av Sender XC får användaren ett meddelande om att det finns felaktiga filer. Dessa sparas i en separat kalalog. Under menyvalet Loggar/Felaktiga filer kan användaren hitta de filer som är felaktiga.

 

Föraren måste aktivt söka efter filer att hämta. Om det finns filer att hämta, visas en symbol eller ett meddelande på skärmen. I Fliken Hämta filer visas en lista på filer som finns att hämta. Föraren markerar den eller de filer han vill hämta och väljer hämtning.

All hämtning av filer sker manuellt. Detta görs genom funktionen Uppdatera i fliken Hämta filer.

Nej efter en hämtning måste användaren själv lagra ner filen på lämplig plats i katalogstrukturen. Detta görs med hjälp av funktionen Öppna filhanteraren i fliken hämta fil.

Du är påloggad i Google med ett konto som är registrerat som kontaktperson i RappAdmin.
Åtgärd: Öppna Google och logga ut dig som användare där och logga på RAPP igen.

Vissa äldre versioner av telefoner har inte den funktionen. Du kan fortfarande rapportera genom att hämta upp RAPP via webbläsaren. Du har däremot inget stöd för offline rapportering och möjligheten att spara sortiment och värden på skärmen försämras. Rekommendationen är att sända iväg rapporteringen vid varje registreringstillfälle.

Att virkesorder saknas kan bero på flera orsaker. I många fall behöver virkesordern uppdateras och då tar det upp till 10 min innan den är tillgängligt för maskinföraren.
 
 • Kontrollera med din uppdragsgivare att virkesordern är skapad och finns i VIOL.
  Åtgärd: Uppdragsgivaren skapar eller uppdaterar virkeordern i VIOL.


Virkesordern finns i VIOL.

 • Uppdragsgivaren kontrollerar att virkesordern är skapad eller uppdaterad efter att beställningen av RAPP genomförts.
  Åtgärd: Uppdragsgivaren uppdaterar/sparar virkesordern.
 • Uppdragsgivaren kontrollerar att virkesorderns datum för Giltig tom inte har passerats.
  Åtgärd: Uppdragsgivaren uppdaterar virkesordern med giltighetsdatum.
 • Uppdragsgivaren kontrollerar att det finns öppna rader på virkesordern.

 

Om ni är två personer som använder samma utrustning för att rapportera, t ex en läsplatta, behöver varje användare logga in med en egen användare för att hitta ”sina” virkesorder. Observera att onlineläge krävs vid inloggning med ny användare.

Åtgärd: Logga ut från RAPP, menysymbol uppe till vänster. Öppna Google och logga ut från Google alt. logga ut från Facebook.
Logga in i RAPP med eget konto (Google eller Facebook)

Saknas sortiment behöver uppdragsgivaren kontaktas:
 • Uppdragsgivaren kontrollerar om sortimentet finns på virkesordern.
  Åtgärd: Saknas sortimentet kan uppdragsgivaren komplettera virkesorder och ev kontrakt med aktuellt sortiment.

 • Sortimentet finns på virkesordern men raden är vilande
  Åtgärd: Uppdragsgivaren aktiverar aktuell rad

 • Sortimentet finns på virkesordern men raden är makulerad
  Åtgärd: Uppdragsgivaren måste skapa en ny rad med rätt uppgifter. Aktivering av makulerad rad fungerar ej.
  Inom 10 minuter är uppdateringen tillgänglig för maskinföraren.

Det här är en bugg som gäller android-telefoner och förekommer när det är många sortiment på en virkesorder. Biometria har inte möjlighet att rätta denna bug.
Åtgärd: Stäng appen och öppna den igen från genvägen på skärmen.

Rapportering kan ske utan att klartexten finns med på sortimentet. Biometria uppdaterar regelbundet RAPPs sortimentsregister med klartexter.
För hantering av klartext, maila drivning@biometria.se med rubriken RAPP klartext sortiment. Meddela sortimentskoden för sortimentet som saknar klartext.

Rapportering av mottagningsplats är en inställning som uppdragsgivaren beställer hos Biometria. Kontakta uppdragsgivaren för att bekräfta att mottagningsplats ska rapporteras för aktuellt sortiment.

Klartext ska alltid synas för mottagningsplats men rapportering kan ske utan att klartexten visas för mottagningsplatsen
Åtgärd: Rapportera felet till drivning@biometria.se med rubriken FEL, RAPP klartext mottagningsplats. Meddela koden för mottagningsplatsen som saknar klartext.

Ja det går bra, men man måste rapportera på ett maskinnummer och är man kontaktperson måste man ha olika användarkonton för kontaktperson och maskin.

Ja, en maskin kan ha flera förare därför kan samma maskinnummer ha flera förare.

Ja, en förare kan rapportera på flera maskinnummer och maskiner för olika uppdragsgivare. Föraren behöver bara logga in i RAPP en gång och kan i menyn enkelt byta mellan maskinnummer.

Maskinföraren har antingen registrerat namnet eller avverkningsföretaget olika alt. använt olika konton på Google eller Facebook.

Maskinföraren kan fortsätta rapportera till dess att kontaktpersonen tar bort maskinföraren.

Vid beställning av RAPP anges om man vill att rapportering ska ske med destinering dvs med mottagningsplats. Det finns även ett kombinationsval där destinering krävs för sågbara sortiment (sortiment som börjar på 0,2,3) men inte för övriga sortiment.

Åtgärd: Kontakta Biometria för att få önskad inställning. Förändrad inställning slår igenom omedelbart.

Mailen kan ha hamnat i mappen för skräppost, kontrollera den mappen.
Du kan också ha behållit mailadressen från Google eller Facebook-kontot och då kommer mailen till den adressen.
Vill du ändra mailadress? Maila drivning@biometria.se med rubriken RAPP Admin ändra mailadress, uppge ditt namn och företag och till vilken mailadress du vill ändra, så hjälper kundservice dig.

Mätplats Energi

Mätplats energi är ett PC baserat system för registrering av inkomna leveranser av råvara till värmeverk och pelletsindustrier.

Mätplats energi består av olika delar bl.a. BRS (bränsleredovisningssystemet), BRS-FT (bränsleredovisningssystemet som förarterminal), BVS (bilvågssystemet) samt rapporter.

Ja, vi hjälper gärna till med en förstudie om arbetet på er mätplats. Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till mplsupport@biometria.se så bokar vi en tid.

Ja, vi besöker regelbundet företag som använder mätplats energi. Att följa med på ett besök är ett bra sätt att konkret se hur andra företag arbetar med mätplats energi. Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till mplsupport@biometria.se så kan vi hjälpa till att planera in ett besök.

Biometria ger ut en ny release ca 3 gånger per år. Det är Biometria som gör uppgraderingen, det enda du behöver göra är att starta om mätplatsdatorn. Ett meddelande visas när du behöver starta om mätplatsdatorn. Sen är det upp till ditt företag om ni vill börja tillämpa de nya funktionerna som Biometria utvecklat eller inte.

Handböckerna för mätplats energi finns lokalt i din mätplatsdator. Klicka på ikonen manual och du kan välja vilken handbok du vill öppna. Du kan även öppna handboken när du är i BRS (bränsleredovisningssystemet) genom att tryck på knappen F1 på tangentbordet.

Nej, mätplats energi kan anslutas till alla typer av bilvågar på marknaden.

Ja, Biometria kan lägga till en ny fråga i BRS-FT (bränsleredovisningssystemet som förarterminal) eller BVS (bilvågssystemet). Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till mplsupport@biometria.se om du vill lägga till en ny fråga. Kom ihåg att lämna ditt GPT nummer.

Ja, du kan avbeställa streckkodsutskrifter. Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till mplsupport@biometria.se om du vill avbeställa streckkodsutskrifter. Kom ihåg att lämna ditt GPT nummer.

Biometria lägger upp nya mottagningsplatser i mätplats energi. Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till mplsupport@biometria.se om du vill lägga upp en ny mottagningsplats. Kom ihåg att lämna ditt GPT nummer och mottagningsplatsnumret.

Ja, Biometria kan aktivera en del av de fält som är inaktiva d.v.s. grå i BRS (bränsleredovisningssystemet) och BRS-FT (bränsleredovisningssystemet som förarterminal). Kontakta
Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till mplsupport@biometria.se om du vill aktivera ett fält. Kom ihåg att lämna ditt GPT nummer.

I mätplats energi kan du registrera mätningar med mätmetod 7 och 9. Mätmetod 7 står för vägning (ton) och mätmetod 9 står för vägning med torrhaltbestämning (MWh). Utöver måttslagen ton och MWh kan mätningarna kompletteras med volymuppgifter i m3s och m3fub.

I mätplats energi kan du registrera mätningar med mätmetod 7 och 9. Mätmetod 7 står för vägning (ton) och mätmetod 9 står för vägning med torrhaltbestämning (MWh). Står det något annat än mätmetod 7 eller 9 i virkesordern ändras det automatiskt till 9 i mätplats energi.

Följande formler godkänns idag i mätplats energi: EF01-04, FF01-02, SF01-03 och ST01. Du kan se aktuella formler i BRS (bränsleredovisningssystemet). Välj registerhantering i menyn och sedan sortiment. Klicka på pilen vid fältet generation och en lista med energiformler visas. Markera den energiformel du vill se och formeln visas i fältet nedanför.

Efter att virkesordern sparats i VIOL sänds den automatiskt ut till aktuella mätplatser. Sändning av virkesorder sker en gång per dygn. Det innebär att om du t.ex. sparar virkesordern i VIOL idag på eftermiddagen kommer den till mätplats energi i morgon på eftermiddagen.
 
När virkesordern har kommit till mätplats energi hittar du den i BRS (bränsleredovisningssystemet). Välj registerhantering i menyn och sedan ordrar. Ange virkesordernumret i fältet ordernummer och tryck på knappen enter på tangentbordet. Om virkesordern har kommit till mätplats energi visas de rader i virkesordern som utifrån angiven mottagningsplats är aktuell för din mätplats.
 
Vill du inte vänta tills nästa dag kan du göra en manuell sändning. Dubbelklicka på ikonen manuell sändning i mätplats energi och aktuella virkesorder sänds till dig.

Börja med att kontrollera om virkesordern har kommit till mätplats energi eller inte. I BRS (bränsleredovisningssystemet) kan du se de virkesorder som har kommit till mätplats energi. Välj registerhantering i menyn och sedan ordrar. Ange virkesordernumret i fältet ordernummer och tryck på knappen enter på tangentbordet. Om virkesordern har kommit till mätplats energi visas de rader i virkesordern som utifrån angiven mottagningsplats är aktuell för din mätplats. 
 
En orsak till att virkesordern inte har kommit till mätplats energi kan vara att någon uppgift är felaktig i virkesordern. Har du behörighet till VIOL, börja med att kontrollera att virkesordern finns i VIOL och att uppgifterna i virkesordern är korrekta. Logga in i VIOL. Gå in under tjänster i menyraden, välj virkesorder och sedan virkesorder företag. Öppna aktuell virkesorder. För att en rad i virkesordern ska komma till mätplats energi krävs att angiven mottagningsplats är aktuell för din mätplats. 
 
Om virkesordern ser korrekt ut i VIOL kan ett alternativ vara att pröva att spara om virkesordern. Efter att virkesordern sparats i VIOL sänds den automatiskt ut igen till aktuella mätplatser. Sändning av virkesorder sker en gång per dygn. Det innebär att om du t.ex. sparar virkesordern i VIOL idag på eftermiddagen kommer den till mätplats energi i morgon på eftermiddagen. Vill du inte vänta tills nästa dag kan du göra en manuell sändning. Dubbelklicka på ikonen manuell sändning i mätplats energi och aktuella virkesorder sänds till dig. 
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till mplsupport@biometria.se om du inte är behörig till VIOL eller om du behöver hjälp med att utreda varför virkesordern inte kommer till mätplats energi.

Om kontrollnivån på en mätplats är noll går det att registrera mätningar mot en virkesorder som ännu inte har kommit till mätplats energi. När virkesordern har kommit till mätplats energi hittar du den i BRS (bränsleredovisningssystemet). Välj registerhantering i menyn och sedan ordrar. Ange virkesordernumret i fältet ordernummer och tryck på knappen enter på tangentbordet. Om virkesordern har kommit till mätplats energi visas de rader i virkesordern som utifrån angiven mottagningsplats är aktuell för din mätplats.
 
Om mätningen blev registrerad innan virkesordern kom till mätplats energi, måste mätningen sparas. Logga in i BRS. Välj ändra i menyn och sedan ej sända mätningar. Ange redovisningsnummer i fältet redovisningsnr och tryck på knappen enter på tangentbordet. Mätningen öppnas. Tryck sedan på knappen spara. Om det inte finns några fel i mätningen kommer den att sparas.

Prins

Alternativ 1:
Sökning på delar av fält fungerar inte. Undantaget fälten för Internnummer företag, Leverantörskod/Lag, SSTEKO och Mottagningsplats. Fälten måste fyllas ut med stjärnor (*) eller siffror så att hela fältet blir ifyllt.

Alternativ 2:
Volymer saknas om de inte är insända från skördare/skotare eller mätstation. Det kan också vara så att PRINS inte hunnit uppdateras med data. Om insända mätningar är felaktiga hamnar de på en larmlista och måste rättas innan de kan redovisas. Rättning görs av virkesorderansvarig eller Biometria.

Fält som enbart innehåller stjärnor (*) ger en summering av informationen. Blanka ut fälten K och O så visas kvaliteter och vrak/nerklassningsorsaker.

Ja, för maskiner som produktionsrapporterar hämtas maskinnummer från skördarmätningen på respektive virkesorder.
 
För maskiner som inte produktionsrapporterar kan maskinnummer registreras i fältet Entreprenör i virkesordern samt i Biometrias Aktörsregister.
Kontakta Biometria support för mer information, via 010-2285900. 
 
En annan möjlighet är att du använder fältet levkod i virkesordern för benämning av maskinlag. Det förutsätter att fältet inte redan används till något annat. Fältet Leverantörskod/Lag i PRINS kan då användas för sökning på maskinlag även i rapporter med inmätta volymer.

Alternativ 1: När PRINS startas första gången får du svara på frågor som rör möjligheten att kunna spara ner rapporterna på din hårddisk eller i ditt nätverk. Där ska Full Access väljas för att kunna spara ner rapporter. För att ändra redan gjord inställning högerklickar du på ikonen Citrix och väljer Connection Center. Där finns möjlighet att justera din inställning under Session Security.

Alternativ 2: Kontrollera att korrekt sökväg till filen finns under fliken Inställningar om du använt den möjligheten att spara ner rapport till Excel.

Data lagras i PRINS i 18 månader.

Information som rör affärsled ett i affärsledskedjan d.v.s. mellan leverantör och förste köpare. Även mottagaren kan se informationen.

Filinsänt data (pri- och hpr-filer från skördare samt prl- och fpr-filer från skotare) uppdaterar systemet direkt. Detsamma gäller för övrigt data. Vid rättning/korrigering av avvisade skördar/skotarmätningar uppdateras PRINS omgående.

SNVDB på webb - Vägval

Om du upptäcker att en mottagningsplats är felplacerad eller att den saknas ska det rapporteras till Biometria som ansvarar för kvalitetssäkring av koordinaterna.
 
Ange följande när du rapporterar in ett fel:

- Vem du är 
- Hur Biometria kan kontakta dig 
- Mätplatsens namn 
- Mätplatsens nummer 
- Vad är fel? Kort beskrivning av vad som är fel med mottagningsplatsen 
- Om du vill kan du ange koordinater där du anser att mottagningsplatsen borde ligga. Använd din markör för att få fram rätt koordinat. 
  Ställ korset där mottagningsplatsen borde vara placerad och läs av koordinaterna i kartfönstrets nedre vänstra kant

Skicka anmälan genom avvikelserapport i Vägval.
 
Biometria ansvarar även för mätplatser som t ex. värmeverk.
 
Mätplatsernas koordinater uppdateras av Biometria i mätplatsregistret. Det innebär att du själv kan gå in och granska uppgifterna där om du har tillgång till Viol. Vid varje uppdatering i registret skickas de nya uppgifterna till SNVDB.

När du beräknar ett avstånd i Vägval kan listan med mottagningsplatser och/eller listan med motståndsinställningar bli blank.
 
Om detta händer:
 • Klicka på ikonen för avståndsberäkning en gång till (linjal + ett A).
 • Om sidan fortfarande inte uppdateras, kontakta Biometrias transport kundtjänst för felanmälan: trp@biometria.se

Det finns flera anledningar att du inte får ett avstånd. Med hjälp av felmeddelanden kan du utläsa varför:
FEL;Start point not found;Could not find nerworkpoint within buffer distance
Detta fel uppstår när startkoordinaterna ligger för långt från närmsta väg. Testa att lägga startpunkten närmare en väg

FEL;End point not found;Could not find nerworkpoint within buffer distance
Samma fel som ovan, fast nu är det slupunkten som ligger för långt ifrån närmaste väg.

Om du anser att felmeddelandet ovan visas allt för ofta, kan du skicka ett önskemål till Biometria support om vilken "buffertzon" vi ska ha. Idag är buffertzonen 300 m.

Om du inte väntar tills menyraden laddat klart innan du trycker på knappen beräkna så kan applikationen fastna och meddelandet "laddar karta" blir inte klar. Prova att starta om applikationen och gör om avståndsberäkningen.

Om du har uppgraderat din webbläsare till Microsoft Explorer 7 kan visningen av koordinater och skala försvinna från statuslisten i Vägval. Det du behöver göra för att de ska visas igen är detta:
 
I vägvalsfönstret så dubbelklickar du på internet symbolen längst ned i fönstret. Du får då upp ett fönster med säkerhetsinställningar.
 
Välj trusted sites. Klicka på knappen sites.
Avmarkera require server verification (https:) for all sites in this zone. Skriv in sdc.se på raden "Add this website to the zone" och tryck på knappen add. Tryck sedan på knappen close.
Tryck på knappen ok.

För att kunna öppna formuläret så måste Internet Explorer tillåta pop-up fönster. Du kan hitta inställningarna för det under tools/pop-up blocker.

Skriv in biometria.se på raden "Adress of website to allow" och tryck på knappen add.

 

När du loggar in i Vägval öppnas tjänsten i ett nytt fönster. För att ett nytt fönster ska öppnas måste Internet Explorer tillåta pop-up fönster.
 
Du kan hitta inställningarna för det under tools/pop-up blocker.
Skriv in biometria.se på raden "Adress of website to allow" och tryck på knappen add.
Försök sedan att logga in igen.

RTV Online

RTV är en förkortning för mätmetoderna räkning, travmätning och vägning. Förkortningen avser egentligen alla mätmetoder förutom stockmätning. Det går alltså inte att registrera stockmätningar i RTV-online.

Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till behorighet@biometria.se så ger vi dig ett nytt lösenord. Observera att för dig som har VIOL är det samma lösenord till RTV-online som till VIOL.

Gå in under arkiv i menyraden och välj ny. Ett fönster öppnas där senast använda mallar visas. Tryck på knappen skapa mall. Ett fönster öppnas där du ska välja malltyp. Välj malltyp travmätning och tryck på knappen ok. Ett nytt fönster öppnas där du kan skapa en mall. Fyll i de uppgifter du vill registrera.
 
När du har fyllt i uppgifterna för den mall du vill skapa, tryck på knappen spara i verktygsfältet. Ett nytt fönster öppnas där du anger ett namn på mallen du skapat. Ange ett namn och tryck på knappen ok. Mallen är skapad. De mallar som skapas är personliga och följer med användaridentiteten.

Det namn som en mall har är unikt för användaren. Det innebär att en användare inte kan ha två olika mallar med samma namn.

Du kan dölja de fält du inte använder när du registrerar en mätning genom att göra dem inaktiva d.v.s. grå i mallen. Då går det inte att registrera några uppgifter i aktuellt fält när du använder mallen.
 
Gå in under arkiv i menyraden och välj ny. Ett fönster öppnas där senast använda mallar visas. Gå in under fliken alla. Markera den mall du vill redigera och tryck på knappen redigera mall. Mallen öppnas.
 
Högerklicka på det fält du vill dölja. Välj synlig och fältet blir inaktivt d.v.s. grått. Dölj de fält du vill dölja i mallen och tryck sedan på knappen spara i verktygsfältet. Nu går det inte att registrera några uppgifter i fälten när du använder mallen.
 
Du gör ett fält synligt igen på samma sätt som du döljer det.

När du registrera en mätning går det inte att registrera uppgifter i ett dolt fält. Däremot kan du i mallen registrera uppgifter i ett dolt fält. Då följer uppgifterna med mätningen men fältet är dolt så du kan inte ändra eller ta bort uppgifterna när du registrerar en mätning. Det kan vara en bra lösning för fält som du alltid anger samma uppgifter i och inte behöver redigera.

När du förflyttar markören vid registrering av mätning kan du använda knappen enter på tangentbordet. Du kan välja mellan vilka fält markören ska flyttas när du trycker på knappen enter med hjälp av s.k. tabstopp i mallen. På det sättet kan du hoppa över fält där du vanligtvis inte registrerar några uppgifter när du använder mallen.
 
Gå in under arkiv i menyraden och välj ny. Ett fönster öppnas där senast använda mallar visas. Gå in under fliken alla. Markera den mall du vill redigera och tryck på knappen redigera mall. Mallen öppnas.
 
Högerklicka på ett av de fält där du vill att markören ska stanna när du trycker på enter. Välj tabstopp och fältets namn blir fetstilt. Gå vidare till nästa fält där du vill att markören ska stanna och lägg in en tabstopp. Lägg in de tabstopps du vill lägga in och tryck sedan på knappen spara i verktygsfältet. Nu kommer markören att förflyttas mellan fälten med tabstopp när du använder mallen.
 
Tabstoppen tas bort på samma sätt som du lägger in dem.

När du registrerar en mätning kan du hämta uppgifter från t.ex. virkesordern med hjälp av s.k. smart tags i mallen. På det sättet slipper du registrera uppgifterna själv utan de fylls automatiskt i när du använder mallen.
 
Gå in under arkiv i menyraden och välj ny. Ett fönster öppnas där senast använda mallar visas. Gå in under fliken alla. Markera den mall du vill redigera och tryck på knappen redigera mall. Mallen öppnas.
 
Gå in under visa i menyn och välj hjälpreda för smart tags. Ett fönster öppnas med en lista över de smart tags du kan använda. Ställ markören i det fält i mallen där du vill lägga in en smart tag. Dubbelklicka sedan på aktuell smart tag i fönstret hjälpreda för smart tags. En formel för aktuell smart tag läggs in i fältet i mallen. Lägg in de smart tags du vill lägga in och tryck sedan på knappen spara i verktygsfältet. Nu hämtas uppgifter automatiskt från t.ex. virkesordern när du använder mallen.

Gå in under arkiv i menyraden och välj ny. Ett fönster öppnas där senast använda mallar visas. Gå in under fliken alla. Markera den mall du vill redigera och tryck på knappen redigera mall. Mallen öppnas. Gör de ändringar du vill göra och tryck sedan på knappen spara i verktygsfältet. Ändringarna har sparats.

Om knappen är inaktiv d.v.s. grå, är du troligen under fliken senaste i fönstret mallar. Gå istället in under fliken alla och markera den mall du vill redigera. Nu ska knappen redigera mall vara aktiv.

Ja det går att kopiera mallar från en användare till en annan. Du väljer själv vilka. Det skapas då nya mallar som är en kopia av den andra användarens mallar. Det är dock en funktion som enbart administreras av Biometria. Ta kontakt med Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se så hjälper vi dig.

De ändringar du göra i din mall påverkar inte någon annan användares mall. Det gäller även om en mall har kopierats över från en annan användare.

Mallarna finns kvar men har försvunnit från den lista som finns i menyraden över senast valda mallar. För att hitta mallarna går du in under arkiv i menyraden och väljer ny. Ett nytt fönster öppnas, gå in under fliken alla. Då visas alla mallar du är behörig till. Välj den mall du vill jobba med. Mallen kommer sedan att hamna i listan över senast vald mallar i menyraden.

Det räcker att du anger virkesordernummer när du ska registrera en mätning. När du sedan sparar mätningen i RTV-online får den automatiskt ett redovisningsnummer.
 
Det går dock att få en egen nummerserie av SDC. Har du det så anger du aktuellt redovisningsnumret samtidigt som du anger virkesorder i fönstret ange virkesordernummer och redovisningsnummer.

Det går att få en nummerserie för de mätningar du registrerar i RTV-online. När du registrerar en mätning anger du sedan det redovisningsnummer du har fått tillsammans med virkesordernumret i fönstret ange virkesordernummer och redovisningsnummer. Anger du inget redovisningsnummer får mätningen automatiskt ett slumpmässigt nummer när den blir sparad i RTV-online.
 
Ta kontakt med Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill ha en nummerserie för RTV-online.

Om du har angett numret på en virkesorder som enbart innehåller en rad visas inte fönstret ”sök och använd virkesorderrad”. Det finns ju inga rader att välja mellan. Istället öppnas på direkten mallen.

Ja, det går att registrera en mätning mot en rad i virkesordern som du inte är behörig att se i VIOL.

Du kan välja att spara mätningen som avvisad. Markera fältet sparad som avvisad och spara mätning. Mätningen sparas då i VIOL men som avvisad. För att bli godkänd i VIOL måste den rättas. Logga in i VIOL. Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna mätningen. Åtgärda aktuella fel. Avmarkera fältet avvisnings signal under fliken id och spara mätningen.

Logga in i VIOL. Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna mätningen. Åtgärda aktuella fel. Avmarkera fältet avvisnings signal under fliken id och spara mätningen.

Det går att spara en mätning som är äldre än tre månader genom att ange en nia i fältet buntslag (BS) under fliken travdata i mätningen. Då hävs kontrollen att mätningen inte får vara äldre än tre månader. Du kan även spara mätningen som avvisad och sedan rätta den i VIOL. Logga in i VIOL. Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna aktuell mätning. Lägg in en nia i fältet buntslag (BS) under fliken id och spara mätningen.

Om en mätning ska prisräknas i transportsystemet måste du ange huvudkod för ansvarigt transportföretag samt transportörsnummer under fliken travdata i mätningen. Transportföretag anges i fältet TrpFtg och transportör anges i fältet Transp.
 
Om något av fälten är dolda d.v.s. grå behöver du redigera mallen. Gå in under arkiv i menyraden och välj ny. Ett fönster öppnas där senast använda mallar visas. Gå in under fliken alla. Markera den mall du vill redigera och tryck på knappen redigera mall. Mallen öppnas.
 
Gå in under fliken travdata. I transportinformationen finns fälten TrpFtg och Transp. Om något av fälten är dolda d.v.s. grå, högerklicka i aktuellt fält och välj visa så blir fältet aktivt. Spara ändringen i mallen genom att trycka på knappen spara i verktygsfältet. Nu kan du registrera transportföretag och transportör i mätningen.

Om du inte vill att en mätning ska bli prisräknad i transportsystemet kan du korrigera den i VIOL efter att du registrerat den i RTV-online. Logga in i VIOL. Gå in under tjänster i menyraden, välj mätning och sedan rätta/korrigera. Öppna aktuell mätning. Under fliken transport anger du en etta i fältet TrpBeh. När du har sparat mätningen finns den kvar i VIOL men redovisas inte i transportsystemet.
 
Det går även att förhindra att mätningar som går mot en viss rad i virkesordern redovisas i transportsystemet. I virkesordern kan du ange transportalternativ 9 i kolumnen TrpAlt. Om transportalternativ 9 är angivet på en rad i virkesordern redovisas mätningarna som går mot aktuell rad inte i transportsystemet.

Kvalitetssäkring skördare

Alternativ 1: Uppgifter om maskinen finns inte registrerade hos Biometria. Skicka in formulär med skördaruppgifter till drivning@biometria.se.
Alternativ 2: Ktr-filen måste följa StanForD-standard och vara producerad av Haglöfs dataklave Skalman version 4.0 eller senare.
Alternativ 3: Det saknas mätvärden i ktr-filen som har skickats in. För att kunna bearbeta filen krävs att man mätt längd, toppdiameter och diameter varje meter längs med stocken.

För att rätt huvudkod och internt nummer för uppdragsgivaren ska kunna lagras på de insända stammarna måste virkesordern vara upplagd i VIOL när filen sänds in.

Arkiv

Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till behorighet@biometria.se så ger vi dig ett nytt lösenord.

Dokumenten kommer till Arkiv samma dag som de produceras. Det innebär att dokumenten ofta finns i Arkiv innan de kommer till dig med posten. I Biometrias produktionsplan kan du se när dokumenten kommer till Arkiv och när de skickas iväg från Biometria. Produktionsplanen hittar du på biometria.se under Tjänster. 

De händelsestyrda mätbeskeden kommer inte till Arkiv samma dag som du begär utskrift av händelsestyrda mätbesked. Det är först efter dygnsskiftet som de händelsestyrda mätbeskeden kommer till Arkiv. Vänta och titta i Arkiv i morgon, då borde de händelsestyrda mätbeskeden finnas där.

Ja, du kan avbeställa pappersutskicken av mätbesked och istället vid behov göra utskrifter från Arkiv. Du sparar tid samtidigt som kostnaden för mätbeskeden minskar. Vi rekommenderar dock att du kontrollerar med ditt företags revisorer att de godkänner Arkiv som bokföringsmedia.
 
Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se om du vill avbeställa pappersutskick. Vi behöver veta din huvudkod och om du vill avbeställa pappersutskicken i alla affärer oavsett vem du gör affärer med och om du är säljare eller köpare.

Bokföringslagen ger stöd för maskinläsbar datalagring som godkänt bokföringsmedia. Dokumenten lagras i Arkiv i minst sju år och du kan vara trygg i att inga dokument försvinner eller förstörs. Vi rekommenderar dock att du kontrollera med ditt företags revisorer att de godkänner arkiv som bokföringsmedia.

Biometria gör hela tiden förbättringar och förändringar i Arkiv. En liten del av systemet finns i din dator, en så kallad citrixklient. Det är en fil som hjälper din dator att kommunicera med olika applikationer som t.ex. Arkiv. Du måste själv uppdatera din citrixklient med jämna mellanrum. En gång om året räcker.

Om det var länge sedan du uppdaterade din citrixklient kan du få problem t.ex. med att skriva ut eller att du får frågan om du vill spara fil. Försök därför att uppdatera din citrixklient. Det gör du genom att gå in på biometria.se och välja Kontakt och support och Om vår support. Där finns en plug-in för Arkiv. Tryck på installera för att uppdatera din citrixklient. Om du får problem med installationen kan det bero på att du inte är behörig att göra det utifrån de behörigheter ditt företag har gett dig. Kontakta då den datatekniskt ansvarige hos er.

Efter att du har uppdaterat din citrixklient kan du logga in i Arkiv igen och pröva att öppna ett dokument. Nu brukar det fungera. Har du fortfarande problem kan du kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till support@biometria.se.

Om det finns typer av dokument i Arkiv som du inte kan se men skulle vilja se behöver troligen din beställning av dokument i Arkiv uppdateras. Kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller skicka e-post till behorighet@biometria.se så uppdaterar vi din beställning av dokument i Arkiv. Att få tillgång till fler typer av dokument kostar inget extra.

Kontrollera att du har angett rätt urvalskriterier. Du kan även pröva att återställa urvalskriterierna till grundinställningarna genom att trycka på knappen återuppta. Tryck därefter på knappen sök. Då kommer alla dokument som producerats för vald period och som du är behörig att se, att visas i resultatet. Försök att hitta det dokument du sökte i resultatet. Om dokumentet inte finns med i resultatet har det inte producerats.

En vanlig förklaring är att internt nummer 2 har angetts i fältet köpare internt nummer 2. Leverantören är alltid säljare och aldrig köpare och därför ska leverantörens nummer anges i fältet säljare internt nummer 2.

Internt nummer 2 specificerar säljaren i led ett, leverantören. I urvalskriterierna ska leverantörens nummer anges i fältet säljare internt nummer 2 eftersom leverantören alltid är säljare och aldrig köpare. Endast sex positioner behöver anges även om det står tio positioner vid fältet.

Kontrollera att du har markerat att alla sidor ska skrivas ut när du väljer att skriva ut dokumentet.

Nej, det går inte att skriva ut flera dokument samtidigt från Arkiv.

Ja, om du har möjlighet att skapa en pdf-fil av ett dokument från Arkiv. Kontakta den datatekniskt ansvarige hos er om du inte vet hur och om du kan skapa en pdf-fil.

Nej, det går inte att skicka e-post direkt från Arkiv. Men ett alternativ är att du skapar en pdf-fil av det dokument du vill skicka och sedan bifogar pdf-filen i ett e-post meddelande. Kontakta den datatekniskt ansvarige hos er om du inte vet hur och om du kan skapa en pdf-fil.

Följdrutinutgång

Detta är en egenskap som beskriver aktuell kvantitetsuppgift.
I = inmätt kvantitet enligt mätning.
K = kompletterande kvantitet utöver inmätt kvantitet.
O = Kvantitet som beräknas av violsystemet vid kollektivmätning eller vid omräkning enligt fasta omräkningstal. Vid kollektivmätning räknas kvantiteter om med kollektivets omräkningstal, vid övriga transaktionstyper räknas kvantiteterna om enligt fasta omräkningstal (matris eller schablonvärde).

Fältet mätningstyp finns i segment 1B

I segment 100 Säljare internt nummer 2 (INTNR2S) för affärsled 1 (LED = 1)

Ej aktuellt för närvarande men möjligheten finns att i framtiden utnyttja fältet som avser fördelad egenskap.

Det finns restriktioner som håller nere antalet möjliga kombinationer per transaktion . För stockar kan antalet sortiment, trädslag (ISST) vara högst 15. Se Violkoder i kodboken

För RTV-mätning (övrig mätning) finns det max 6 travar med max 6 fördelning/trave vilket ger 36 möjliga kombinationer per mätning (RNR).

Ja, detta syftar segmentet till. Dock ser man inte leverantörsuppgifter; dessa uppgifter står i segment 016.

Detta anger i vilken kolumn som aktuell fördelningsandel ligger i mätkvittot. Viol beräknar med ledning av ISST och fördelningskolumn vilket FSST som avses, via s.k. fördelningsnycklar. Fördelningskolumnen möjliggör återskapande av mätkvittot.