Läsanvisningar för Use Case

En överblick som beskriver de olika dokumenttyperna (leverablerna) finns i ”SDCs leverabellista då SDC publicerar tillämpning av standarden papiNet®”. Där beskrivs syftet med varje leverabel samt dess målgrupp. En god början är att du studerar kapitel 3 för att se vad du behöver läsa. Biometria beskriver papiNet®-integrationer i olika användningsfall (Use Case).

För att enkelt sätta sig in i ett användningsfall är det lämpligt att läsa dokumenten i följande ordning:

  • Process and Transaction Overview
    Visar en karta över informationsflödet mellan aktuella system/aktörer med processförklarande text.
  • Textuell beskrivning
    Beskriver i text och bild användningssätt och övergripande regler för alla e-dokument som ingår.
  • Implementation Subset file (ISS)
    Anger i detalj hur gränssnitten använder strukturen i ett e-dokument. Specifikationen används för att analysera och utveckla gränssnitten och det finns en ISS för vart och ett av de e-dokument som förekommer i ett användningsfall. Dessa specifikationer ska läsas tillsammans med senaste ”papiNet Data Dictionary”. Den kan hämtas på www.papinet.org i menyn USER GROUPS -> Forest Wood Supply & Bioproducts i avsnittet Use Cases.

OBS! Man bör läsa steg 1 & 2 innan man tittar i ISS-filer.

Parallellt med dessa dokument bör man ha leverabeln ”Official list of papiNet codes maintained by SDC” tillgänglig, här beskrivs de koder som finns i exemplen med Agency=”SDC”.

”FWS_General_ISS_for_all_FWS_Use_Cases_yyyy-mm-dd.zip” ska användas tillsammans med den ISS som tillhör respektive SDC Use Case. En aktuell version av denna zip-fil kan hämtas på www.papinet.org i menyn USER GROUPS -> Forest Wood Supply & Bioproducts i avsnittet Helpful Implementation Material.