Biometrias integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2022-01-19

Denna policy beskriver hur vi hanterar personuppgifter inom Biometria.

Policyn kommer att revideras beroende på om hanteringen av personuppgifter förändras. Datum för fastställd policy hittar du ovan.

Biometrias roll som Personuppgiftsansvarig respektive Personuppgiftsbiträde

Biometria ekonomisk förening, organisationsnummer 769604–6924, Box 89, 751 03 Uppsala, äger, förvaltar och utvecklar Virke Online (VIOL) samt tillhörande tjänster.

Genom att tillhandahålla VIOL och tillhörande tjänster så kommer Biometria, på uppdrag av de företag du har en affärsrelation med, att få tillgång till och behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde.

I vissa fall agerar Biometria också som personuppgiftsansvarig t ex vad avser information du skickar till oss via e-post, hemsidor, eller på något annat sätt samt när personuppgifter inhämtas vid kontakt med kundservice eller någon annan avdelning.

Biometria respekterar din personliga integritet och kommer att hantera dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Användningen av VIOL och tillhörande tjänster kan involvera flera parter. Denna policy gäller endast behandling av personuppgifter som utförs av Biometria och dess underleverantörer.

Behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde

Behandling av personuppgifter via kundavtal

För att kunna använda VIOL och tillhörande tjänster så ingår våra kunder ett avtal med Biometria. Biometrias kunder har i sin tur avtal med respektive affärspartner (dig) och kommer då att samla in personuppgifter om dig och är därmed ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt. Biometria är personuppgiftsbiträde som handlar på uppdrag av våra kunder i enlighet med deras instruktioner.

Biometria eller dess underleverantörer bearbetar och lagrar i detta sammanhang ett antal av dina personuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, adress, e-postadress och i vissa fall ditt personnummer.

Behandling av personuppgifter som personuppgiftsansvarig

Behandling av personuppgifter

Biometria behandlar de personuppgifter som du lämnat om dig själv. Det kan vara namn, telefonnummer, adress, e-postadress och i vissa fall ditt
personnummer.

I en del fall behandlas även inloggningsuppgifter och webbloggar.

Om Biometria inhämtar information om dig från annat håll får du separat information om det, till exempel vid en anställning.

Syftet/ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Biometria behandlar dina personuppgifter när du:

 • Besöker vår hemsida (se Cookie-banner)
 • ansöker om anställning
 • registrerar dig för att få information, nyhetsbrev
 • deltar i utbildning
 • ingår ett avtal
 • eller kontaktar Biometria

Ändamålen med behandlingen är att hantera ovannämnda ärenden.

Laglig grund

Laglig grund med behandlingen av dina personuppgifter är:

 • Avtal (när du ska ingå, har ingått eller just har avslutat ett avtal med
  Biometria)
 • Rättslig förpliktelse (när Biometria måste behålla uppgifterna enligt
  lagar och andra regler)
 • Samtycke (när du samtyckt till Cookies eller exempelvis nyhetsbrev)
 • Intresseavvägning (när vi bedömer att vi behöver behandlauppgifterna för våra interna ändamål såsom rekrytering,
  kundservice, uppföljning och kontroller)

Lagringstiden för dina personuppgifter

Biometria kommer bara att behålla dina personuppgifter för att uppfylla syftet med behandlingen av dem. Lagringstiden fastställs utifrån hur länge:

 • det krävs enligt gällande avtal
 • vi måste spara dem på grund av lagstadgade skyldigheter
 • de behövs för rekrytering, intern uppföljning och genomförande av
  kontroller

Om behandlingen är baserad på ditt samtycke (såsom vissa Cookies) så behåller vi dina uppgifter så länge samtycket är giltigt.

Personuppgifter som lämnas till tredje man

När dina personuppgifter lämnas till underleverantörer som handlar för Biometrias räkning sker det enligt ett särskilt biträdesavtal som säkerställer att underleverantören inte hanterar dina uppgifter för andra ändamål än vad som anges i kundavtal och i denna policy.

Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter eller lämna ut information till t ex polisen, skattemyndighet eller tillsynsmyndighet om det krävs enligt lag eller förordning.

Integritet och säkerhet

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss och vi har därför vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörigt röjande, förändring eller förstörelse.

Våra anställda och underleverantörer har instruktioner att hantera alla personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Biometria hanterar dina personuppgifter endast inom EU och EES om du inte fått separat information om något annat.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära:

 • Information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss, oavsett hur denna information samlas in.
 • Rättelse av dina personuppgifter om du anser att de är inkorrekta.
 • Radering av dina personuppgifter. Vi kan inte radera dina personuppgifter om annan lagstiftning eller avtal kräver att vi behåller dem.
 • Att vi flyttar dina personuppgifter från Biometria till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
 • Återkallning av ditt samtycke, om behandling av dina personuppgifter baseras på det. Det görs antingen genom att avsluta din prenumeration av nyhetsbrev, genom förnyade cookie-inställningar eller via kontaktuppgifterna nedan.

Vill du begära registerutdrag eller åberopa någon annan av dina rättigheter krävs att vi får in en skriftlig begäran från dig, vilken du behöver underteckna. Vi kommer att besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 arbetsdagar.

Skicka din begäran till:

 • När Biometria är personuppgiftsansvarig skickas förfrågan till:
  Biometria
  Box 89
  751 03 Uppsala.
 • När Biometria är personuppgiftsbiträde skickar du begäran direkt till din motpart i pågående affär.

Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har frågor kring denna integritetspolicy kontakta Biometria via e-post, eller skicka brev till ovanstående adress.

Hantering av cookies

När du besöker vår webbplats får du ange om du samtycker till cookies som bland annat används i syfte att analysera trafik och förbättra webbplatsen.