Konkurrensrättsliga riktlinjer

För att säkerställa att all verksamhet i Biometria sker i enlighet med gällande konkurrensrättsliga regler har dessa riktlinjer beslutats av styrelsen (Beslutades den 2021-11-04).

De konkurrensrättsliga riktlinjerna är tänkta att fungera som stöd och handledning för Biometria och dess medlemmar.

Riktlinjerna skall uppmärksammas och följas i såväl den löpande verksamheten som vid möten och informationsutbyten då Biometria medverkar.

Läs om Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer