Biometrias hållbarhetsarbete

Biometria värnar om miljön och har ett helhetstänk när det gäller hållbarhetsfrågor. Av FN:s sjutton globala mål för en hållbar utveckling har vi identifierat ett flertal som tänkbara utgångspunkter för vårt framtida hållbarhetsarbete. De punkter vi främst verkar inom är Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Bekämpa klimatförändringar.

Vi analyserar löpande hur vår verksamhet påverkar miljön och hur vi kan minska vårt avtryck. Under 2022 påbörjar vi ett arbete med att kartlägga och mäta hela vår klimatpåverkan, såväl den positiva som den negativa. Syftet är att vi med utgångspunkt från resultatet ska kunna skapa tydligare ramar för vad vi ska fokusera på framåt.

Samtidigt försöker vi hitta nya tekniska lösningar för våra kunders räkning genom vår utvecklingsenhet Biometria Labs. Eftersom innovation är en viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle är det här vi ser en av våra största möjligheter att bidra till den nationella omställningen.

Våra tjänster mot skogsnäringen erbjuder också många hållbarhetsvinster och här är vår andra stora möjlighet att bidra till omställningen. Målet är att våra tjänster ska hjälpa våra kunder i deras utmaningar för att nå upp till lagkrav och direktiv samt möjliggöra hållbarhetsarbete som beräkningar för växthusgasreduktion och massbalans.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTURHÅLLBAR ENERGIFÖR ALLABEKÄMPA KLIMAT-FÖRÄNDRINGARNA

Extern hållbarhet

Biometrias största möjlighet att bidra till den nationella omställningen går via det externa arbetet, det vill säga våra tjänster till våra kunder. Vi har identifierat ett flertal tjänster där vi ser möjliga hållbarhetsvinster. Dessa är VIOL, Krönt Vägval, Certikonto, Biobränslerevisioner samt Rådgivning för hållbarhetsbesked för att nämna några.

Målet är att i framtiden kunna erbjuda nya tjänster som kan underlätta våra uppdragsgivares arbete för att klara framtida lagkrav och direktiv från EU. Med hjälp av vårt IT-system VIOL kan vi både säkerställa spårbarhet och underlätta arbete med beräkningar för växthusgasreduktion och massbalans.

Utvecklingsarbete och innovationer är också viktiga delar i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Biometria arbetar därför kontinuerligt med teknikutveckling kring tjänster, mätmetoder och IT-lösningar för att skapa hållbara lösningar och minska branschens klimatavtryck.

Skogsnäringen är en bransch som genererar stora mängder data genom hela värdekedjan och i Biometrias system. Vår experimentella verkstad Biometria Labs använder dessa data för utveckling av datadrivna innovationer, tjänster och lösningar som stärker den svenska skogsnäringen.

VIOL 3

Vi utvecklar just nu den tredje generationen av VIOL (virke online) som är ett digitalt affärssystem som ger flexibilitet, digitalisering och mobilitet till den svenska skogsnäringen. Det sparar resurser och ger förutsättningar för spårbarhet, minskat klimatavtryck och livscykelanalyser.

Med VIOL 3 möjliggörs en kundorderstyrd skogsproduktion samt resurssnåla transporter genom tjänsten Krönt Vägval.

Krönt Vägval

Att kunna välja de effektivaste och bästa vägarna för transporter är en förutsättning för att kunna minska bränsleförbrukningen och slitaget både på fordon och vägar. Tjänsten Krönt Vägval hjälper användarna att hitta det mest effektiva vägvalet genom att ange en start- och slutpunkt som oftast är från ett avlägg i skogen till en industri.

Det vägvalet som Krönt Vägval rekommenderar är anpassat för skogsbranschens transporter och tar hänsyn till vägnätets egenskaper och skick. Det innebär att det inte behöver vara den kortaste vägen som är det bästa vägvalet.

Certikonto

Branschens efterfrågan av certifierad råvara ökar och allt fler företag väljer därför att certifiera sina skogsbruk. Certikonto är ett kreditkontosystem som innehåller information om certifierad råvara enligt PEFC och FSC:s regelverk och kan användas av köpare och säljare vid handel.

Certikonto skapas genom VIOL och Biometria underlättar handel med certifierad råvara för att bland annat minska branschens transporter.

Regelverket för Certikonto är följande:

  • Råvaran ska komma från certifierat skogsbruk
  • Råvaran får inte vara importerad
  • Mätningen ska vara tredjepartskontrollerad
  • Mätningen ska vara vederlagsgrundande

Biobränslerevisioner

Biometria utför opartisk kontroll av fasta biobränslen för att säkerställa materialkvalitet och spårbarhet. Korrekt hantering av biobränslet från avverkning i skogen till flisning eller huggning är nödvändigt för att kraftvärmeverken ska få det bränsle som är optimalt för deras verksamhet. Samma gäller för biobränsle i form av avfall där återvinningsgrad och materialsortering är ett måste för att uppfylla de miljökrav som finns.

Tredjepartskontroller skapar en bättre dialog och ökad transparens. Kontrollen tas fram med hänsyn till det avtal som finns mellan leverantör och köpare samt med hänsyn till de lagar och regler som gäller vid hantering av biobränsle. Genom att följa hela flödet tillbaka till första insamlingspunkt identifieras eventuella felkällor samtidigt som Biometria säkerställer anti-korruption.

Rådgivning för hållbarhetsbesked

Hållbarhetlagen innebär att det längs hela produktionskedjan ska kunna styrkas att ett antal kriterier är uppfyllda för att biodrivmedel och biobränslen ska anses vara hållbara.

I VIOL går det att säkerställa kraven i hållbarhetslagen på ett kostnadseffektivt sätt som kan appliceras för både stora och små företag. Biometria är en central aktör inom biobränslebranschen och hjälper kunder med utformning av kontrollsystem som uppfyller kraven för hållbarhetsbesked som utfärdas av Energimyndigheten.

För att biobränslen ska få ett hållbarhetsbesked, vilket krävs för skattebefrielser, utsläppsrätter och tilldelning av elcertifikat, får de inte komma från mark med stor biologisk mångfald eller stora kollager.

Hållbarhetslagen och RED 2

Den 1 juli 2021 genomfördes förnybartdirektivet RED 2 i Sverige vilket innebär krav på hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen.

Regelverket utgörs av lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen med tillhörande förordning (2011:1088) samt föreskrift (STEMFS 2021:7).

Intern hållbarhet

Hur påverkar vår verksamhet miljön?

Biometria finns och verkar över hela landet. Detta innebär många tjänsteresor till våra mätstationer och möten med kunder och kollegor. När vi reser i tjänsten försöker vi alltid tänka miljövänligt och ekonomiskt så långt det går. Tåg är alltid att föredra men resor med bil, buss och flyg förekommer.

Många av våra uppdrag innebär att vi behöver ha utrustning med oss och att arbete ska utföras på platser där det ej finns förbindelse med kollektivtrafik, vilket gör att resor med bil ofta är nödvändiga. För att minska vår klimatpåverkan från våra tjänstebilar har därför vårt bilsortiment utökats med hybrider.

Klimatpåverkan från varutransporter som exempelvis leveranser av arbetskläder och IT-utrustning bidrar negativt till vår klimatpåverkan. Här har vi alltid som mål att sampacka så mycket som möjligt för att minska antalet leveranser.

Social hållbarhet

Biometria vill vara en attraktiv partner på marknaden för att kunna attrahera samt utveckla kompetenta medarbetare.

Biometria ska vara en trygg och säker arbetsplats som inte orsakar risker eller skador på människa, egendom eller miljö. Vi vill ha en löpande diskussion kring arbetsmiljön som bygger på öppenhet, lyhördhet och eftertanke. Allt arbetsmiljöarbete utgår därför från en tydlig kommunikation om faktiska förhållanden och ett sådant förhållningssätt som bidrar till att reducera risknivån i föreningen.

Inom Biometria gäller att varje medarbetare oavsett befattning, skall respekteras för sin arbetsinsats i föreningen. Det innebär att vi har en fast övertygelse om medarbetarens lika värde och kan därför inte tolerera kränkande särbehandling av något slag. Att efter sin förmåga ingripa på kränkande behandling är en skyldighet för varje medarbetare i föreningen, samt göra arbetsledningen uppmärksammad. Skulle arbetsledningen negligera sådana förhållanden kan medarbetare kontakta vd.

Ekonomisk hållbarhet

Vi verkar för sunda affärer och ingen korruption. Det är viktigt att Biometria är relevant både vad gäller kvalitet och kostnader. Genom spårbarhet i våra system bidrar vi till att motverka handel med olagligt avverkat timmer enligt Timmerförordningen.

Timmerförordningen

EU:s timmerförordning ska motverka handel med olagligt avverkat virke och trävaror från sådant virke inom EU. Timmerförordningen förbjuder handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Den gäller både importerade och svenska produkter.

Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen. Även den som säljer vidare produkter som har importerats måste följa vissa bestämmelser i förordningen.

Med blicken framåt

Till 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. På vår väg dit så kommer den svenska skogen att ha stor betydelse för att bidra till omställningen till en mer hållbar värld. Och skogen, med sitt breda utbud av råvaror, ger oss möjlighet att ersätta fossila råvaror till förmån för gröna.

Skogsindustrins kostnader för transporter uppgår till nio miljarder kronor årligen och dessa påverkas av vägnätets skick och utformning, val av rutt, väntetider och returtransporter. Genom att använda befintliga data är det möjligt att över tid sänka transportkostnaden för hela skogsnäringen och samtidigt minska utsläppen från lastbilar.

Att nå målet om noll nettoutsläpp kräver innovativa lösningar, mål och incitament. Alla organisationer kan accelerera resan mot ökad hållbarhet genom att sätta tuffa mål och identifiera vilka faktorer som påverkar organisationens och medarbetarnas ställningstagande. Med rätt incitament går det att påverka människor och företag till att göra hållbara val.