Valberedning

Vår valberedning ska bestå av fyra ledamöter med högst fyra suppleanter som väljs av föreningsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie  föreningsstämma. Två av ledamöterna nomineras av Köpargruppen och ska vara medlemmar i Skogsindustrierna och två av ledamöterna nomineras av Säljargruppen, varav en ska vara medlem i LRF Skogsägarna och en representera Sveaskog. Dessa ledamöter ska även ta hänsyn till övriga säljande företag utanför sin egen organisation eller Sveaskog. 

Valberedningen ska sammanträda minst två gånger per år, varav första gången inom sex månader efter ordinarie föreningsstämma.

Köpargruppen

Ordinarie ledamöter

Jonas Mårtensson (SCA)
Claes Andersson (JGA)

Säljargruppen

Olov Söderström (Norra Skog)
Anette Waara (Sveaskog)