Biometrias Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2021-01-01

Denna policy beskriver hur vi hanterar personuppgifter inom Biometria.

Policyn kommer att revideras beroende på om hanteringen av personuppgifter förändras. Policyn kommer att publiceras på denna webbsida. Datum för fastställd policy hittar du ovan.

Biometrias roll som Personuppgiftsansvarig respektive Personuppgiftsbiträde

Biometria ekonomisk förening, organisationsnummer 769604–6924, Box 89, 751 03 Uppsala, äger, förvaltar och utvecklar Virke Online (VIOL) samt tillhörande tjänster.

Genom att tillhandahålla VIOL och tillhörande tjänster så kommer Biometria, på uppdrag av de företag du har en affärsrelation med, att få tillgång till och behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde.

I vissa fall agerar Biometria också som personuppgiftsansvarig t ex vad avser information du skickar till oss via e-post, hemsidor, eller på något annat sätt samt när personuppgifter inhämtas vid kontakt med kundservice eller någon annan avdelning.

Biometria respekterar din personliga integritet och kommer att hantera dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Användningen av VIOL och tillhörande tjänster kan involvera flera parter. Denna policy gäller endast behandling av personuppgifter som utförs av Biometria och dess underleverantörer.

Behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde

Behandling av personuppgifter via kundavtal

För att kunna använda VIOL och tillhörande tjänster så ingår våra kunder ett avtal med Biometria. Biometrias kunder har i sin tur avtal med respektive affärspartner (dig) och kommer då att samla in personuppgifter om dig och är därmed ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt. Biometria är personuppgiftsbiträde som handlar på uppdrag av våra kunder i enlighet med deras instruktioner.

Biometria eller dess underleverantörer bearbetar och lagrar i detta sammanhang ett antal av dina personuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, adress, e-postadress och i vissa fall ditt personnummer.

Behandling av personuppgifter som personuppgiftsansvarig

Behandling av personuppgifter

Biometria behandlar ett antal av dina personuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, adress, e-postadress och i vissa fall ditt personnummer. I en del fall behandlas även inloggningsuppgifter och webbloggar.

När du

 • ansöker om anställning
 • registrerar dig för att få information, nyhetsbrev
 • deltar i utbildning
 • ingår ett avtal
 • eller kontaktar Biometria

godkänner du att Biometria behandlar dina tillhandahållna personuppgifter för det aktuella syftet/ändamålet.

Syftet/ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Syftet/ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att uppfylla våra åtaganden enligt våra kundavtal samt våra skyldigheter enligt lag eller vad som i övrigt krävs för att uppnå syftet med din kontakt med Biometria och då lämnade personuppgifter. Vi kommer inte att samla in fler uppgifter än vi behöver för syftet.

Biometria kommer att behålla dina personuppgifter så länge det krävs enligt gällande avtal och för att uppfylla syftet med behandlingen av dem. Vissa uppgifter måste vi spara på grund av lagstadgade skyldigheter, vilket innebär att vissa personuppgifter kan komma att lagras upp till 10 år. Om behandlingen är baserad på ditt samtycke så behåller vi dina uppgifter så länge du själv önskar.

Personuppgifter lämnas till tredje man

När dina personuppgifter lämnas till underleverantörer som handlar för Biometrias räkning sker det enligt ett särskilt biträdesavtal som säkerställer att underleverantören inte hanterar dina uppgifter för andra ändamål än vad som anges i kundavtal och i denna policy.

Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter eller lämna ut information till t ex polisen, skattemyndighet eller tillsynsmyndighet om det krävs enligt lag eller förordning.

Integritet och säkerhet

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss och vi har därför vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörigt röjande, förändring eller förstörelse.

Våra anställda och underleverantörer har instruktioner att hantera alla personuppgifter enligt gällande lagstiftning för personuppgifter. Biometria hanterar dina personuppgifter endast inom EU och EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära:

 • Information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss, oavsett hur denna information samlas in.
 • Rättelse av dina personuppgifter om du anser att de är inkorrekta.
 • Radering av dina personuppgifter. Vi kan inte radera dina personuppgifter om annan lagstiftning, avtal kräver att vi behåller dem.
 • Att vi flyttar dina personuppgifter från Biometria till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
 • Återkallning av ditt samtycke, om behandling av dina personuppgifter baseras på det. Det görs antingen genom att avsluta prenumeration av nyhetsbrev eller via kontaktuppgifter nedan.

Begäran om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Vi kommer att besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 arbetsdagar.

Skicka din begäran till:

 • När Biometria är personuppgiftsansvarig skickas förfrågan till Biometria, Box 89, 751 03 Uppsala.
 • När Biometria är personuppgiftsbiträde skickar du begäran direkt till din motpart i pågående affär.

Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har frågor kring denna integritetspolicy kontakta Biometria via mail till support@biometria.se  eller skicka brev till ovanstående adress.