Resultatet av Biometrias kundundersökning 2023

Vartannat år genomför Biometria en kundundersökning i syfte att öka förståelsen för våra kunder och genom det ständigt förbättra vårt arbete. Resultatet av årets undersökning visar bland annat på högt förtroende för opartiskheten i bedömningssituationen mellan köpare och säljare men även på behovet att förbättring av utvecklingsprocesser genom ökad proaktivitet.

Anna Forshell, marknadschef Biometria

Årets kundersökning visar på att Biometria upplevs som en opartisk aktör vilket är en grundsten i vår verksamhet. Vi möter våra kunder med respekt vilket är en förutsättning för ett förtroendefullt samarbete. I vår leverans till er, våra kunder, behöver vi bli mer proaktiva i dialogen för att möta era behov. Er input är viktig för oss och en förutsättning för att vi ska utvecklas och bli en ännu bättre leverantör, säger Anna Forshell, Biometrias marknadschef, om resultatet av kundundersökningen.

Kundundersökning 2023 - resultatet

Kundundersökningen genomfördes i november 2023. Enkäten skickades till drygt 400 personer varav 178 besvarade. Mätningen var en nollmätning, det vill säga utgångspunkten för kommande mätningar och startskottet för att kunna se vilka förflyttningar som görs framåt.

Resultatet visar att våra kunder har ett högt förtroende för att vi agerar opartiskt i bedömningssituationen mellan köpare och säljare. Det är en mycket viktig faktor i vår undersökning då det är en grundpelare för vår verksamhet. Detsamma kan sägas om att vi möter våra kunder med respekt. Vi ser en generell nöjdhet kring vår support och i kundernas förtroende för oss. En viss oro för Biometrias nuvarande och kommande kompetens om kundernas verksamhet kan dock utläsas ur fritextkommentarer.

Resultatet visar även att vi behöver förbättra våra utvecklingsprocesser genom en ökad effektivitet och proaktivitet. Även i kunddialogen ser vi ett behov av att bli mer proaktiva och öka förståelsen får våra kunders behov. Inom VIOL 3-projektet ses en önskan om en ökad trygghet i att systemet kommer leverera mot kundernas verksamhetsbehov. Majoriteten av kunderna upplever ett bra stöd i sitt VIOL 3-arbete men vi ser ett behov av att stödet behöver ökas för vissa kunder.

Frågorna besvarades på en skala 1-5 som sedan översatts till ett värde mellan 0–100 enligt bilden ovan.

Utifrån resultatet har vi på Biometria tagit fram tre fokusområden där vi kommer satsa extra på för att öka vår kundnöjdhet framåt. Fokusområdena för 2024 är:

  • Fånga kundbehov
    Vi kommer att förtydliga kundansvaret och skapa en mer proaktiv dialog med våra kunder. Genom en löpande dialog och ökad närvaro avser vi öka vår förståelse för våra kunders behov när dessa uppstår.

  • Förståelse för branschen
    Under året kommer vi att göra insatser för att öka kompetensen om den bransch och verksamhet som våra kunder befinner sig i. En ökad förståelse för branschen ser vi som en nyckel för att såväl kunna agera proaktivt inom kunddialog och support, som i utvecklingen av tjänster.

  • VIOL 3
    Inom VIOL 3-projektet satsa vi på att förtydliga leveransinnehållet i syfte att öka tryggheten inför Go Live. Vi kommer även att göra insatser för att se över stöd för Kundgrupp Blå som går den digitala resan mot VIOL 3.

Fortsatt kommer Biometria att genomföra ett antal djupintervjuer med kunder för att skapa bättre förståelse för resultatet. Genom dessa intervjuer hoppas vi kunna komplettera den handlingsplan vi har inom de tre fokusområdena.

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter i denna kundundersökning!

Vill du ge en djupintervju eller i övrigt delge dina synpunkter?

Kontakta gärna någon av våra kundansvariga.

Jill Parling

Jill Parling

Försäljningschef

Norra Sverige

Fredrik Brink

Fredrik Brink

Account manager

Mellansverige

Simeon Adler

Simeon Adler

Account Manager

Södra Sverige

Är du osäker vem du ska kontakta? Kontakta någon av ovan så guidar vi dig rätt.

Har du specifika frågor om kundundersökningen? Vänligen kontakta Beatrice Yxhammar (Marknadskoordinator) eller Anna Forshell (Marknadschef).

 

22 Feb 22 Nyheter