Allmän information

SDC Use Case A-C översikt

För tabellens användningsfall (use case) har Biometria tagit fram riktlinjer för svensk skogsnäring. För varje SDC Use Case finns en uppsättning dokument som definierar hur en verksamhetsprocess stöds med ett eller flera papiNet-dokument. Det finns både verksamhetsorienterade dokument och detaljerade filbeskrivningar. Varje SDC Use Case har ett unikt ID och en engelsk benämning. Dokumenten följer IT-rådets fastställda krav.

Följande affärsregler ska alltid tillämpas:

papiNet har i dokumentet papiNet Data Dictionary definierat alla termer som används i dess scheman, det ska strikt följas. Data dictionary kan hämtas här under menyvalet V2R31 - non-namespaced version/Documentation.

Business Transaction Specifications 

Dessa beskriver respektive papiNet-dokument med verksamhetstermer som t. ex. innehåll och funktioner. För dokumenttyperna BusinessAcknowledgement, DeliveryMessage och ShipmentStatus  som används i SDC Use Case A, B eller C finns det även en Business Transaction Specification som beskriver dokumenttypen med verksamhetstermer. Ladda hem respektive dokument från Integrationsspecifikationssidan för VIOL.

Brister i Digital leveransavisering och möjlighet att kringgå bristerna

Biometria vidareutvecklar för närvarande inte VIOL 2 avseende SDC Use Case A respektive SDC Use Case B. Utvecklingsinsatser för att driftsätta det nya systemet VIOL 3 prioriteras.

Denna beskrivning redovisar identifierade brister som finns, avseende Biometrias dokumentation samt implementation i VIOL 2 av papiNet-standardens e-dokument DeliveryMessage (DeliveryMessage) samt e-dokumentet ShipmentStatus för händelsen med ShipmentEventQualifierType ”CostBasisCompleted”. I de fall det finns vägar runt problemen, beskrivs även dessa.

SDC Use Case

Benämning

A

Notifying one Place of Measuring of a truck delivery from one Delivery Origin.

Leveransavisering till en mätplats. 

B

Notifying two Places of Measuring of truck deliveries from three Delivery Origins.

Leveransavisering till två mätplatser. 

C

E-Invoicing of Roundwood.

Fakturering av rundvirke med E-faktura. 

SDC Use Case D-E översikt

Biometria har beslutat att alla externa integrationer ska följa standarden papiNet® där Biometria finner det lämpligt. För kommunikation med skogsmaskiner ska dock standarden StanForD användas.

papiNet® är en global standard för elektroniska dokument inom skoglig råvaruförsörjning, pappers- och skogsindustrin. Den underlättar kommunikationen mellan de parter som är inblandade i köp, försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. Det finns en överenskommelse om vilka elektroniska dokument och vilken terminologi som ska användas.

Biometria tar fram riktlinjer för hur svensk skogsnäring ska använda standarden på ett enhetligt sätt. Det gör vi genom att definiera exempel på användningsfall (SDC Use Case) som beskrivs i verksamhetsorienterade dokument och med detaljerade tekniska specifikationer inklusive exempelfiler i XML-format.

  • SDC Use Case D beskriver hur Biometrias gränssnitt VO-in och VO-ut ersätts med standarden papiNet®.
  • SDC Use Case E beskriver hur Biometrias gränssnitt FU ersätts med standarden papiNet®.
  • SDC Use Case G, H, J, K, L och M beskriver Biometrias gränssnitt för VIOL 3 som följer standarden papiNet®

Verktyget ISS Macros har utvecklats av papiNet för att effektivt hitta i regelverket papiNet FWS&B Business Rules och begreppsordlistan papiNet Data Dictionary vid läsning och redigering av ISS-dokument i Microsoft Excel. Verktyget tillhandahålls här med ett digitalt certifikat i filen och en installationsanvisning. Innan man använder ISS Macros måste man ladda hem senaste papiNet FWS&B Business Rules och papiNet Data Dictionary i Word-format. OBS! Endast Word-formaterade filer kan läsas av ISS Macros.

Word-filen papiNet FWS&B Business Rules kan hämtas på https://www.papinet.org i menyn USER GROUPS -> Forest Wood Supply & Bioproducts i avsnittet Helpful Implementation Material.

Den datakomprimerade (zippade) Word-filen papiNet V2R31 ISS Data Dictionary kan hämtas på https://www.papinet.org via menyn THE STANDARD -> Download Current Version i avsnittet ”V2R31 – non-namespaced version”. Välj där Documentation och leta upp filen under rubriken Data Dictionary. Filen måste extraheras och placeras åtkomlig för verktyget ISS Macros.