Begärd kontroll

Tjänsten Begärd kontroll möjliggör för aktörer att reklamera mätningen av en leverans. Var och en som berörs av resultaten från ordinarie virkesmätning (leverantör, säljare, köpare, transportör eller avverkningsentreprenör) får begära kontroll hos VMK.

Begäran om kontrollmätning i Sverige görs till VMK som administrerar kontrollen och utser en ansvarig kontrollmätare från en annan del av Biometria än den som utfört eller ska utföra den ordinarie mätningen.

Efter genomförd kontrollmätning redovisar VMK resultatet till de parter som berörs av kontrollen och till VMKs styrelse. I de fall som VMK anser att resultatet inte är tillfredsställande efterfrågar VMK orsaksanalys och åtgärdsplan från det mätande företaget. Begäran om kontrollmätning utomlands görs till respektive mätande företag.

Mer information om begärda kontroller återfinns i nedanstående dokument, avsnitt 8.

Hur gör du för att begära kontroll?

Om du vill begära en kontroll, fyller du i nedanstående pdf-fil, sparar den och skickar den via e-post till VMK: info@virkesmatningskontroll.se

I de fall en begärd kontroll avviker mindre än de uppsatta gränser som framgår i avsnitt 8 i normerna, får den part som begärt kontrollen bekosta en del av kostnaden, för närvarande 5 000 kr.