VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Begärd kontroll

Tjänsten Begärd kontroll möjliggör för aktörer att reklamera mätning av en virkesleverans, vanligtvis särskild genom ett redovisningsnummer, där Biometria är mätande företag.

Begäran om kontrollmätning i Sverige görs till Biometria som utser en ansvarig kvalitetsledare för att genomföra kontrollmätning enligt gällande rutiner.

Efter genomförd kontrollmätning redovisar Biometria resultatet till de parter som berörs av kontrollen. I de fall resultatet inte är tillfredsställande genomför Biometria en orsaksanalys och upprättar en åtgärdsplan.

Vem kan begära kontroll?

  • Leverantör
  • Säljare
  • Köpare
  • Transportör
  • Avverkningsentreprenör

Samtliga ovan nämnda aktörer har möjlighet att begära kontroll på en specifik mätning (leverans) kopplad till en affär som aktören berörs av.

Leveransens storlek – viktig vid begäran om kontroll

Begärd kontroll kan begäras för en enskild leverans som innehåller minst två hela travar. Vid begärd kontroll på grunden mätningsvägran kan även enskild trave kontrolleras. Om inte detta uppfyllts vid en begäran om kontroll, makuleras begäran.

Sågtimmerleveranser som ska stockmätas

För sågtimmerleveranser som ska stockmätas vid ordinarie mätning väljer begärande part om hen önskar:

  1. förvägskontroll eller
  2. efterhandskontroll

Vid förvägskontroll sker kontrollmätning i förväg utan att stockarna barkas vid fastställande av diameter och volym under bark. Vid efterhandskontroll sker kontrollmätning i efterhand då stockarna barkas på måttstället. Detta ger än säkrare kontrollmätning, men nackdelen är att ordinarie mätare känner till att leveransen kommer att kontrollmätas.

Utifrån hur viktig en riktigt hög precision för kontrollmätningens volym under bark är i förhållande till att virkesmätaren är ovetande, väljer begärande part vilken av modellerna hen vill använda.

Hur gör du för att begära kontroll?

Om du vill begära en kontroll, fyller du i formuläret som du hittar via nedanstående länk.

I de fall en begärd kontroll avviker mindre än de uppsatta gränser som framgår i avsnitt 6 och bilaga 1 i dokumentet Biometrias kontroll av virkesmätning, får den part som begärt kontrollen bekosta en del av kostnaden, för närvarande 5 751 kr. Gräns för betalningsskyldighet beror på vilken grund kontrollen begärts (Bruttokvantitet, nettokvantitet, värde, vrakning eller mätningsvägran). Se bild nedan. 

Information till mätplatser