Krönt Vägval

Med tjänsterna Krönt Vägval karta och Krönt Vägval webbtjänst får du det effektivaste vägvalet genom att ange en start- och slutpunkt som oftast är från ett avlägg i skogen till en industri. Det levererade vägvalet är anpassat för skogsbranschens transporter och tar hänsyn till vägnätets egenskaper.

Beräkna energivärde på rutt

I Krönt Vägval tjänsten beräknas även energivärde på rutt i kWh/ton. Energivärdet ger möjlighet att skapa underlag för hållbarhetsredovisning och miljödeklaration, samt att exempelvis beräkna miljökonsekvenser vid ändrade leveransmönster. 

Då energiförbrukningen varierar med yttertemperaturen, har vi valt att normera denna till noll grader Celcius.

Energivärde på rutt visas i tjänsten ”Krönt Vägval karta” men kan också hämtas hem till eget system i samband med anrop till webbtjänsten, det vill säga förutom avstånd och geometri kan energivärdet returneras.

* CO2 ekvivalenta utsläpp beräknas genom input av energivärdet, bränsletyp, lastkörningsgrad och transportens totalvikt. Formel finns att tillgå inom kort hos Biometria.

Krönt Vägval webbtjänst

Krönt Vägval webbtjänst är en integrationstjänst som gör det möjligt att hämta och presentera avstånd, geometri och energivärde till ditt egna verksamhetssystem. Du kan även hämta information om mottagningsplatser, tillgängliga koordinatsystem och motståndsinställningar *.

* En motståndsinställning är en sammanvägning av vägarnas olika egenskaper, som t. ex bärighet, vägbredd och hastighetsbegränsning.

Integrationsgränssnitt Krönt Vägval webbtjänst

Krönt Vägval karta

Krönt Vägval karta är en webbaserad karttjänst där du kan göra manuella avståndsberäkningar, se vägvalet och erhålla energivärdet på rutten. Möjlighet finns också att titta på vägarnas egenskaper som t.ex. hastighetsbegränsning och bärighetsklass. I Krönt Vägval karta finns även möjlighet till avvikelserapportering där du kan rapportera felaktigheter i avståndsberäkning eller informationen om en väg.

Hur får du fram ett Krönt Vägval?

Ett krönt vägval får du fram i tjänsten Krönt Vägval webbtjänst.
Krönt vägval baseras på Facitrutter** framtagna av branschen. Med hjälp av Facitrutter, vägdata och avancerad matematik tas motståndsinställningar fram.

Varje delsträcka får sitt eget motstånd. På stora vägar med bra standard blir motståndet lågt. På mindre skogsbilvägar och gator blir motståndet högt. Motståndet multipliceras med väglängden. Bästa vägvalet blir den sträcka från start till slut som har det minsta sammanlagda motståndet. Detta innebär att det inte behöver vara den kortaste vägen som är det bästa vägvalet.

** Facitrutter beskriver hur man för en given transport brukar köra och används vid framtagandet av egenskapernas motståndsvärden.

Beräkna avstånd i ditt egna verksamhetssystem

Du kan beräkna avstånd genom att du från ditt egna system skickar en fråga till Krönt Vägval webbtjänst. Frågan innehåller startpunkt och slutpunkt alternativt startpunkt och en mottagningsplats. Skickar du in en mottagningsplats används dess koordinater som slutpunkt. Det är även möjligt att lägga till viapunkter om du vill styra vägvalet över en eller flera punkter mellan start och slutpunkt.

En avståndsberäkning görs och ett beräknat avstånds- samt motståndsvärde skickas tillbaka till det egna verksamhetssystemet. Du kan välja att få ut geometrin i svaret om du vill visa rutten i ett eget GIS-system.

Avståndsberäkning i virkesorder

Du kan uppdatera din virkesorder direkt i VIOL med beräknade avstånd från Krönt vägval.

Fakta Krönt Vägval

Krönt Vägvals vägnät omfattar samtliga statliga, kommunala och enskilda vägar, tillsammans mer än 560 000 km. Av dessa är mer än 200 000 km skogsbilvägar.

Krönt Vägval använder skoglig nationell vägdatabas (SNVDB) som är en kopia av Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB), kompletterad med Biometrias egna vägegenskaper, som t.ex. rekommenderad led. SNVDB uppdateras med vägdata från NVDB varje vardag.

Nämnden för Krönt Vägval (KV-nämnden)

Avvikelser är viktigt för utvecklingen av Krönt Vägval och därför finns en av branschen utsedd nämnd, KV-nämnden, som hanterar avvikelser rapporterade via Biometria. Nämnden utses av Rådet för Produktion och Transport (RPT).