Leveransavisering

Leveransavisering gör det möjligt att information som krävs för att registrera mätvärden finns tillgänglig i mätplatssystemet redan vid ankomst till mätplatsen. Detta görs genom att transportföretaget skickar en leveransavisering vid lastning och en ankomstavisering vid ankomst till mätplats. Förutom uppgifter som behövs för mätning skickar man också in transportuppgifter som behövs för att redovisa och beräkna transportaffären. Genom Leveransavisering ökar man flödet på mätplats eftersom processen runt ankomstregistrering påskyndas. En Leveransavisering görs från transportsystem där man anger vilken transportorderrad som man vill avisera på, detta innebär att information ärvs och risken för fel vid inmatning av uppgifter minskar. 

Leveransavisering som stöd vid ankomstmätning

Detta är en handbok för hur du som chaufför skall gå till väga för att göra en avlämning i Doris när du använt dig av leveransavisering.