Prisbelönat examensarbete om skördarmätning

Våren 2021 initierade Biometria till två examensarbeten inom kvalitetssäkrad skördarmätning och tillredning av virke. Ett av examensarbetena resulterade i ett uppsatsstipendium från Landshypotek Bank som den 25 oktober delades ut till vinnaren Per Eriksson, student på SLU i Uppsala.

Per Eriksson, student SLU, mottar stipendium från Landshypotek Bank

Per Eriksson, student SLU, mottar stipendium från Landshypotek Bank

– Det är väldigt roligt och hedrande att Landshypotek uppmärksammar min uppsats och ser nyttan med den. Stipendiet är en fantastisk avslutning på mina studier som även motiverar mig att vidareutveckla ämnet skördarmätning, säger vinnaren Per Eriksson.

Juryns motivering

Författaren har föredömligt studerat virkesanskaffningsprocessen, som är en aktuell utmaning för både skogsägare och skogsindustrin. Det är en gediget genomförd uppsats som på ett nytänkande sätt tar in komplexiteten i processen ur olika intressenters perspektiv och där en central del är att värdera och utläsa skördardata.

På ett konkret sätt ger studien en helhetsbild över värdeskapande delar i processen från virkesbeslut i skogen till dess nyttjande i skogsindustrin och var värden skapas. Studien visar tydligt hur man kan förbättra effektiviteten, flexibiliteten och vad betalningen till skogsägaren baseras på. Den visar vad som efterfrågas och kan bidra till en kvalitetsförbättring i flera led i processen. Uppsatsen har stor praktisk tillämpbarhet.

Initiativet och utförda Examensarbeten

Kvalitetssäkrade skördare mäter idag virket med god noggrannhet och Biometria får allt fler uppdrag rörande kvalitetssäkring av mätning samt tillredning av virke. I Finland har ersättningsgrundande skördarmätning använts sedan lång tid tillbaka. I Sverige är det främst Södra Skogsägarna som i viss omfattning använder skördarmätningen som underlag för betalning till skogsägarna. För att ta reda på varför detta inte har slagit igenom på bredare front i Sverige, initierade Biometria därför två examensarbeten för att få mer kunskap om detta. Kunskap som också kan bidra till att vidareutveckla Biometrias tjänster inom området.

Examensarbete 1 – Transaktionskostnader

Per Eriksson, student på SLU i Uppsala, genomförde sitt examensarbete med den övergripande frågan ”Vad händer på virkesmarknaden om ersättningsgrundande skördarmätning slår igenom på bred front?” Per beskrev här olika handelsscenarier och därtill kopplade transaktionskostnader. Hypotesen är att kostnaderna för att anskaffa virke ska kunna sänkas väsentligt.

Examensarbete  2 – Attityder, intervjuundersökning

Gustav Fyhr och Robert Zanzi Nilsson, två studenter på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, intervjuade personer i ledningsfunktioner i skogsföretagen och personer med praktisk erfarenhet av verksamheten, för att beskriva när, var och varför ersättningsgrundande skördarmätning används. Och varför den inte används.

Den prisbelönade uppsatsen finns att läsa i SLUs databas:

Här kan du läsa uppsatsen

Den har även blivit en vetenskaplig artikel i International Journal of Forest Engineering.

18 Nov 18 Nyheter