Inventering och klassning av totalt 10 000 mil skogsbilvägar i Götaland fortsätter och gick i april in på det andra året. Det femåriga projektet ”Branschgemensam vägklassning i Götaland” drivs av Biometria. Vid projektets målgång ska förutsättningarna för att planera avverkningar och transporter på ett effektivt sätt ha förbättrats tydligt.

− Vi ska inventera och bedöma framkomlighet och tillgänglighet på 2 000 mil vägar innan vintern kommer. Nu rullar vi för fullt på vägar i Götaland och bedömer framkomlighet och tillgänglighet, berättar Jonas Karlsson, chef för vägprojektet Branschgemensam vägklassning i Götaland.

Vägklassningen möjliggör bättre val av väg vilket ger lägre transportkostnader och miljövinster när standarden på vägar från avlägget till industrin ökar. Vinsterna är stora och projektet gynnar både köpare och säljare.

− Bilarna behöver rulla snabbare idag och som virkesinköpare är det en stor fördel att gemensamt med säljaren kunna se vilka vägar som är bäst lämpade att välja, utan att behöva köra ut och se skogsbilvägarna med egna ögon. Den stora nyttan är att när de ser att vägen är inventerad, då vet de att vägen håller standard, säger Jonas.

Markägarnas ansvar
Jonas Karlsson och hans medarbetare bedömer vägbredd, kurvor, fasta hinder och vilka fordon som kan köra på vägen. Även vändmöjligheter och vändplaner ses över. Det här ger mindre risk för sönderkörda vägar och bomkörningar, samtidigt som medvetandet hos skogsägarna ökar om hur deras vägar och underhållsbehoven ser ut. I vissa fall behöver vägar nedklassas.

− Det är en klar fördel för oss om markägarna håller sina skogsbilvägar tillgängliga under inventeringen. Det är också bra om man tidigt ser över sina vägar och om något behöver åtgärdas för att de branschgemensamma målen och kraven ska klaras, uppmanar Jonas.
Vår inventering är också uppskattad av chaufförerna som känner att vi stöttar dem i deras arbete, de bidrar själva genom att de kan anmäla en omklassning av väg.

Pågår till 2023
Att det är i Götaland vägarna inventeras beror på att de till största del är privatägda till skillnad mot Norrland där det är de stora skogsbolagen som oftast äger marken och sköter vägarna själva.

Vägklassningsprojektet finansieras av nio skogsföretag i Götaland. Totalt arbetar 14 personer i projektet som i år pågår fram till 30 november. 2023 ska projektet var helt färdigt. Markägarna får själva hämta information om sina vägar. Vilka vägar som inventerats finns utmärkt på karta på: https://www.biometria.se/branschgemensam-vagklassning-i-gotaland/.

Biometria har uppdraget att hantera data och information om skogsbilvägarna i Sverige. Informationen samlas i Nationella vägdatabasen (NVDB) som förvaltas av Trafikverket. Informationen i NVDB används för olika ändamål inom skogsbruket.

Biometrias tjänst Krönt Vägval ger det effektivaste vägvalet från en startpunkt till en slutpunkt. Vägvalet är anpassat för skogsbranschens transporter och tar hänsyn till vägnätets egenskaper. Krönt Vägval beaktar såväl kostnader och trafiksäkerhet som miljöaspekter.  Krönt Vägval använder den skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB) som är en kopia av Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB), men kompletterad med Biometrias egna vägegenskaper.

För mer information om Branschgemensam vägklassning i Götaland, vänligen kontakta
Jonas Karlsson: jonas.karlsson@biometria.se