Branschgemensam vägklassning Götaland

Under 2018 beslutade ett antal företag i Götaland att starta ett arbete för att förbättra informationen om skogsbilvägarnas standard. Initiativet kallas Branschgemensam vägklassning i Götaland.

Det råder samsyn om den stora nyttan av detta. Som de största nyttoeffekterna anges:

  • Lägre transportkostnader genom bättre vägval
  • Minskade stopptider, bomkörningar och sönderkörningar av vägar
  • Möjligheter att klara virkesförsörjningen med ett lägre bilvägslager
    På sikt kan också informationen indirekt leda till generellt bättre vägstandard.

Inom ramen för initiativet har SkogForsk gjort en studie över vad de faktiska ekonomiska effekterna är, av att ha tillgång till aktuell information om vägstandard, jämfört med dagens situation där information saknas. En rapport finns tillgänglig där SkogForsk beräknar den samlade nyttan till cirka 25 milj kr per år. Biometria har åtagit sig att utföra och hålla samman uppdraget att göra en vägklassning och samla in information om vägstandard för samtliga skogsbilvägar i Götaland.

Inventeringen startade i mindre skala under hösten 2018 för att utarbeta bl a metodik.

Under 2019 ökas takten för att klara uppdraget till 2023. Nio företag har gått in och garanterat finansieringen: Derome, Holmen, JGA, Moelven, Sveaskog, Sydved, Södra och Vida. Arbetet är branschgemensamt för Götaland, då vägarna används av många aktörer. Fler företag som är beroende av en väl fungerande virkestransport från skogen är välkomna att bidra i arbetet och finansieringen.

Handledning för inventering och klassning av skogsbilvägar