VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Kända avvikelser

Kända avvikelser

Just nu går det att byta köparekontrakt i en kontraktskedja innan en leverans är slutmätt.

Inrapporterad av: CGI , Salesforce ID639900

Just nu kan 

missvisande information skickas ut på ut på destineringsunderlag och transportinstruktion om man har mer än en mätplats kopplad till en mottagningsplats och där flödet endast stöds av den ena mätplatsen. Den missvisande informationen säger att båda mätplatserna stödjer samtliga flöden.

Inrapporterad av: Holmen 275707

Just nu finns en risk att Förstaledskontrakt som integrerats in under driftstopp i VIOL 3, t. ex. vid release till kundtestmiljön, tappas bort.

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 285345

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 286489

Inrapporterad av: Holmen, 286326

Saknar releasenotes

Just nu syns inga diametermått från nyinsända filer i BI-rapport Diameteravvikelse (865). 

Inrapporterat av: Biometria 

Just nu fungerar inte Utsökning för Summa antal stockar i BI-rapport Stockmätta volymer [011] korrekt i alla lägen. 

Inrapporterat av: Sveaskog

Just nu kan rapport Kvantitet och värde säljare [180] och

Kvantitet och värde köpare[196] i vissa fall visa dubbla rader på fliken Priskomponent.

Inrapporterad av: SCA, 281209

Just nu kan flera rader innehållandes samma kollektivID visas under kollektiv på redovisningshänvisningen.

Inrapporterad av: Setra, 238625

Saknar releasenotes

Just nu kan man inte destinera på passerat datum.

Rapporterat av Biometria

 Informationen i integrationsmeddelanden vid återkoppling av fel är bristfällig

Inrapporterat av: Sveaskog,164393

Varje morgon utförs en full processning/synk av all data som finns i datalagret.

Sedan sker det kontinuerlig synk med data många gånger under dagen. Den kontinuerliga synken bearbetar bara nyare data.

Den tid och datum som syns intill uppdaterat i rapporten är den tid och datum som aktuell data som visas i utsökningen senast synkades (just den rapporten med den filtrering som just då visas i rapporten).

Åtgärdas genom att alltid presentera den senaste uppdaterade tid och datum för synk.

Just nu kan avtalsobjekt med flera versioner synas som två rader i Redovisa Historik BI-rapporter. I dessa fall försvinner symptomet automatiskt dagen efter. 

Inrapporterat av: Biometria

Just nu kan eventuellt felmeddelande visas vid skapande av arbetskopia av prislista

Inrapporterad av: Holmen, 268019

Just nu kan det bli fel vid värdeberäkning av P/S/U

Rapporterat av Holmen

Just nu saknas vissa Kolumner saknas för personliga anpassningar i Bi-rapport 

Transport råvaruaffär [380].

Inrapporterad av: Holmen , 285267

Just nu kan datat som skickas till fältet ProvenhetId bestå av en textsträng (GUID) som är svår att använda som identifierare i andra system.

Inrapporterat av: Biometria 

Just nu kan det efter att man har lagt till ett T/A i en prislista och gjort omprisräkning (led 1 och 2 blir omprisräknade och fått ny VT) falla ut det tillagda T/A ut i led 1 men inte i led 2. Led 2 använder prisräkningstyp % föregående led via provisionsobjekt. 

Inrapporterad av: Westan , 282699

Just nu kan det hända att funktionen "Prisomräkna ej värdeberäknad leveranser" inte fungerar korrekt.

Inrapporterad av: Sveaskog, 283458

Transportarbete för levererad kvantitet visar inte längre fel i fliken fordonsregister i rapport fordonsegenskaper[753]

Inrapporterad av: Westan 266531

Integration Kvantitet råvara transport kan inte hantera när mätningstjänst MTJ-300002 används då den levererar två brutto-kvantiteter i måttslag m3f, en med mätmetod travm_auto och en annan med travm_avt.

Inrapporterad av: Biometria

Om det saknas transportföretagskontrakt i led två av en transportaffär  så  avvisas och larmas även led ett. 

Inrapporterad av: Sveaskog, 277192

Just nu kan vissa mätningar saknas i VIOL3

Rapporterad av Sydved

Hittar ej rätt mätningsflöde när accepterar andra måttslag är Ja på förstaledskontraktsrad

Inrapporterad av: Biometria

Just nu kan det ta lång tid att initial-ladda vissa BI rapporter. Detta beror av säkerhetskontroll som sker, och tar för lång tid vid en viss typ av organisationsstruktur. Arbete pågår med att bygga om säkerhetskontrollen. 

Inrapporterat av: Holmen 

Saknar releasenotes

Just nu går det inte att i ett mätbesked se vilken prislista som använts vid omprisräkning.

Inrapporterad av: Stora Enso Skog 26

51

44

Just nu kan handelssortiment visas med felaktig klartext i Rapp. Anledningen till det är att allt som lagts i rapportkö lagras i LocalStorage,

(dvs "cache" för att kunna jobba offline).

Uppdateringar som sker från Produktionsunderlag kommer heller inte att visas så länge man har något i rapportkön.

För att undvika detta just nu krävs det att man tar bort Avtalsobjektet och lägger till på nytt. Efter att avtalsobjektet är borttaget i listan krävs det att man uppdaterar sidan innan man kan börja rapportera på nytt.

Inrapporterad av: Moelven via Salesforce ID638344

I integration Mätresultat råvara kan man felaktigt skicka in en framtida mättidpunkt.

Inrapporterad av: Biometria

Just nu 

hanteras både Förstaledskontrakt och Köparkontrakt i filtrering för kontrakt i BI-

Rapport [011] Stockmätta volymer

Inrapporterad av: Biometria

BI Rapport [290] Avtalsobjekt historik skall utredovisa ID på Extern avtalsobjektsreferens i slicerval om den finns, annars AX-ID.

Inrapporterad av: Biometria

Just nu hittas inte Inställlningar i Biometrias standardinställning för gränsvärde i Skördade volymer stamnota brösthöjdsdiameter[735]

Inrapporterad av: Biometria

Just nu saknas 

AX identitet på FLK i filterfunktionalitet i 

Rapport Kvantitet och värde - säljare[180] och Kvantitet och värde - köpare[196] 

Inrapporterad av: Biometria

Just nu saknas ordet stocknota i beskrivningen för BI-rapport Stockmätta volymer[011] i Rapportportalen 

Inrapporterad av: Biometria

Just nu visas data upp med olika många decimaler i flikarna tabell i BI-rapporterna Transportaffär Råvaruobjekt[380] och Transportaffär[149]. 

Inrapporterad av. Biometria