Kända avvikelser

Kända avvikelser

Just nu kan flera rader innehållandes samma kollektivID visas under kollektiv på redovisningshänvisningen.

Inrapporterad av: Setra, 238625

Går inte att lägga till certifiering efter avslutad destinering.

Inrapporterad av: Efficture 200840, 199259

Leverans 

BIOM68C7D857 saknas i BI

Inrapporterad av SCA Energy, 207554

Just nu kan i vissa fall endast barrmassa visa sig för kontotyp PEFC i certikonto.

Inrapporterad av: Sveaskog, 228558

Just nu kan verifiering gå igenom vid ett andra försök, trots oförändrad rad.

Inrapporterad av: Södra, 224385

Nu fungerar det att avsluta en prislistehänvisning.

Inrapporterat av: Skogssällskapet (216437)

Kvalitetsrapporter i BI kunde i vissa fall visa felaktig data. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Holmen, 237577

Tidigare kunde vissa produkter visas med felaktig operator i BI. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Sveaskog, 247574

Tidigare saknades det information om utförande transportföretag 

i BI rapport Transportaffär. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Westan 249636

Tidigare fanns det i integrationsfunktionen Transportinstruktion ingen garanti att rätt version av avtalsobjektet används vid skapande av dokumentet för Transportinstruktion. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterat av: CGI Salesforce, ID00557010

Användare i BI kunde tidigare sakna innehåll i rapporterna. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Sveaskog, 251154

Tidigare kunde det skapas flera rader med samma värden i underlag transportaffär. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: SCA,217924 

Möjligt att markera 

fler än ett

 köparekontrakt vid byte av kontrakt i en kontraktskedja

Inrapporterad av: Biometria, 

239968

Tidigare kunde rapporterna [286], [067] visa torrhaltsvärde vid laddning av tom sida. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterat av: Holmen ,223427

Saknar releasenotes

Tidigare visades det ingen torrhalt på leveransen BIOMC764ACA6. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: SCA Energy, 

243518

Det var otydligt om kolumnen "T/A" på fliken mätdatum i BI-rapport [196] innehöll information om volym eller värde. detta har nu förtydligats. 

Inrapporterad av: Holmen, 

241618

I Mätbeskedsklienten klipps texten i flera datumfält.

Inrapporterad av: Holmen, 206117

Tidigare kunde det hända att inskickade förstaledskontrakt av okänd anledning fick felmeddelandet FirstTierIntegrationEngine.run:Error. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Sveaskog 249276

Just nu blir det fel resultat vid byte kontraktskedja, test med 23 leveranser.

Inrapporterat av : SCA, 

230435

Vid omprisräkning skapades det

ibland ingen kredit för tidigare utförd värdeberäkning

. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: SCA, 240411

Nu fungerar det korrekt att  göra en omprisräkning efter ändring i prislista då tallstockar i leverans inte har blivit värdeberäknade.

Inrapporterad av: Svensk Virkesadministration, 222801

Tidigare kunde det uppstå ett fel om två användare skapade en arbetskopia av en prislista samtidigt och det kunde leda till att prislistan avslutades. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Mellanskog, 242173

Tidigare kunde användare i vissa fall se värdeberäkning av stickprov utan att vara en del av affären. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Setra, 245176

Tidigare kunde det uppstå ett fel vid borttag av ansvarigt transportföretag på transportunderlaget. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: CGI via Salesforce, ID00607074

Tidigare gick det i vissa fall inte att korrigera mätning transport. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Södra, 242556

Tidigare kunde det hända att omprisräkning av transporten inte gjordes när man, i en ny leverans,  hade lagt till en stock i mätresultatet vilket gav en högre m3to. Det har nu åtgärdats. 

Inrapporterat av: Sydved, Ej via defekt

Just nu kan en omprisräkning ge "Grundpris saknas" trots rätt förutsättningar samt träff mot prislista.

Inrapporterad av: AB Karl Hedin

Just nu kan stickprov användas dubbelt i beräkning av tillämpat värde i kollektivvariant 1.

Inrapporterad av: Sveaskog, 249302

Just nu sätts DocumentDate till fel tidpunkt i utgående förstaledskontrakt som skapats via integration.

Inrapporterad av: SCA, 229134

Just nu kan ibland inskickade avtalsobjekt bli avvisade med felmeddelandet "SDC_AgreementObjectIntegrationEngine.run:DuplicateKeyException".

Inrapporterad av: Biometria

Just nu kan inskickade transportunderlag ibland avvisas med felmeddelande "DublicateKeyExeception"

Inrapporterad av: Holmen, 213526

Vid skapandet av kontraktkedja med fullmakt, när 

valet av kontrakt ska väljas så börjar hela sidan blinka och systemet väljer ett kontrakt åt som inte överensstämmer med önskat.

Inrapporterat av. Svensk virkesadministration, 238024

Just nu hittar inte alltid dimensionsberoende priskomponent. 

 Inrapporterad av: Sveaskog, 

234586

I integration Produktionsresultat skotare visas nu MeasuringMethod för 

MeasuringMethodType = 

VisualEstimated för Volym.

Inrapporterat av: CGI

Formel-referens utan formelrad

Inrapporterad av: Holmen, 200114

Nu skickas inte mätplatser ut på befraktarunderlag om de inte är möjliga att mäta in på på grund av att det saknas erbjudna mätningstjänster för alla mätningstjänster i mätningsflödet.

Inrapporterad av: Holmen & CGI,183397

Om det i ett inskickad integrationsmeddelande anges fraktioner av sekunder i DocumentDate/Time så kommer fraktioner av sekunder också skickas ut för DocumentDate/Time i BusinessAcknowledgement.

Inrapporterat av: Sveaskog, 246112

Vid en korrigering på en leverans från ett tidigare mätbesked visades tidigare referensen på fel rad (under "Korrigering och omprisräkningar"). 

Det är nu åtgärdat.

Inrapporterat av: Sveaskog, 243870

I integration Transportunderlag (som är användarskapat) och då Transportredovisad kvantitet utelämnas så blir fältet felaktigt satt till Nej.

Inrapporterat av: Biometria

När en användare vill ändra sin utsökning i arkivet i mätbeskedsklienten kommer inte valen för FLK eller AO med från den initiala utsökningen.

Inrapporterad av: Holmen, 206115

Nu väljs det mätningsflöde som har kvalitetsklassning när kvalitetsklassning är ibockad på kontraktsraden vid destinering.

Inrapporterad av: Sydved (213121)

Nu fungerar det att  mätningen hittar angivet kollektiv.

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 219662

Tidigare kunde man få felmeddelande "Posten finns redan" vid omprisräkning. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: Holmen, 238548

Just nu kan avverkningsform saknas i Produktionssystemet trots att det finns på avtalsobjektet.

Inrapporterad av: Sydved, 228377

Just nu uppstår ibland då en aktör ska hämtas för att skickas ut via integration. Symtomen är att prenumeranter inte tar emot något meddelande.Inrapporterad av: Holmen, 187499

När korrigeringar/omprisräkningar av transport utförs kunde 

en leverans tidigare hamna i ett läge som gjorde att avtalsobjektet inte gick att avsluta. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: SCA Energy 217683

Just nu kan fel produktkod visas i Resultat värdeberäkning råvara om grundpris saknas. 

Inrapporterad av: Sveaskog, 248094

Tidigare kunde resultatet av en destinering skilja sig åt beroende på om FLKt gällde sortimentskategori eller handelssortiment. Det är nu åtgärdat. Inrapporterad av: SES 223349

I integration Produktionsresultat skotare sätts inte StanForDFileTransmissionDate vilket är obligatoriskt enligt notering i ISS.

Inrapporterat av: SCA 253692

Just nu kan det ibland hända att MTIS uteblir då värdeberäkningen gjorts med grundpris som har summeringsnivå objekt och kvantitetstyp brutto.

Inrapporterat av: SCA (ej via defekt)

Just nu så räknas ej omvandlad m3f fram för sönderdelat sortiment om 

EB-nyckel har ett ångbildningsvärde som ger ett negativt energiinnehåll.

Inrapporterad av:CGI

Det går att ha flera sortimentsrader med samma sortiment på samma köparekontrakt. Detta ska ej vara möjligt att lägga till

Inrapporterat av: Södra, 247629

Tidigare kunde omprisräkning generera prislarm trots rätt uppsättning. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 221485

 "Blinkande" rader i arbetsytan/fönstret med Kontraktskedjor

Inrapporterad av : Svensk virkesadministration, 236425

Just nu kan en värdeberäkning falla ut trots mellanslag före produktkod i värdevillkoret.

Inrapporterad av: Stora Enso, 241507

Just nu kan otydligt felmeddelande uppstå vid försök att genomföra korrigering transport.

Inrapporterad av: Sveaskog, 245689

Just nu kan 

g

rundvärdet visas in

korrekt i resultat värdeberäkning råvara.

Inrapporterad av: Sveaskog, 240319

Just nu kan en leverans få träff på värdevillkor apteringsversion trots ej angivet vid destinering.

Inrapporterad av: Södra, 252199

Just nu kan i vissa fall ett felmeddelande uppstå vid försök att följa länk för Avtalsobjekt i Resultat transport.

Inrapporterad av: SCA, 248015

Just nu kan det i vissa fall inte gå att ta bort destineringsrad när destinering skett via integration.

Inrapporterad av: Holmen, 248968

 Informationen i integrationsmeddelanden vid återkoppling av fel är bristfällig

Inrapporterat av: Sveaskog,164393

I integration Mätresultat råvara då Inskickad produktandel med decimaltal anges larmas inte med en negativ BusinessAcceptance.

Inrapporterat av: Biometria

Tidigare kunde angivet värde i transportslag vid extern insändning av mätresultat råvara göra att en transaktion fastnade i bearbetningen. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterat av: Biometria

I integration Mätresultat råvara går det felaktigt att skicka in en framtida leverans- och mättidpunkt.

Inrapporterad av: Biometria

Från nu så väljs kvantiteter utifrån samtliga ingående kvantitet råvara i leveransen. 

Inrapporterad av: Svensk Virkesadministration, 221645

Just nu visas felaktig måttenhet i Rapp i vissa fall.

Inrapporterad av: AB Karl Hedin, 218268

Just nu saknas den externa avtalsobjektsreferensen i Produktionsresultat skördat sortiment då volymer rapporterats via RAPP istället för via filinskick.

Inrapporterad av: Holmen, 237379