VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Försenad verifieringsperiod: Åtgärdspaket inom VIOL 3-programmet

Ett flertal faktorer har medfört att möjligheten att påbörja verifieringsperioden för VIOL 3 har försenats. VIOL 3 är ett komplext system med många beroenden och har ännu inte tillräckligt känd kvalitet i sammansatta flödestester, vilket krävs för att uppnå godkända acceptanstester.
När omfattningen av läget stod klart den 27/4, mobiliserade programledningen omedelbart aktiviteter och en åtgärdsplan för att få en samlad överblick av läget. Konsekvensen av detta, tillsammans med kvarstående arbete för att kvalitetssäkra VIOL 3 1.0, är att verifieringsperioden kan påbörjas först i december 2023, vilket innebär en försening om 11 månader.

− Programledningen beklagar uppriktigt den uppkomna situationen och förstår att detta påverkar våra kunders arbete. Vi tar fullt ansvar för att säkerställa att VIOL 3 sätts i drift. Vi har underskattat vikten av framförhållning och planering av aktiviteter kopplat till verifieringsperioden. Det uppkomna läget med en försenad verifieringsperiod borde ha förutsetts tidigare, men vi har nu en bättre överblick för att göra en komplett plan fram till Go Live, säger programchef Per Johansson.  

En stegvis konceptuell ansats bestående av två paket för verifieringsperioden för att nå milstolpe Acceptansgodkännande har godkänts av pilotkunder och IT-leverantörer. Programmet har levererat planen för paket 1 som omfattar cirka 80% av funktionaliteten i VIOL 3 1.0, samt initierat arbetet med det sista paketet, paket 2. Pilotkunder och IT-leverantörer är dock i behov av en övergripande bild av paket 1, paket 2 och återstående aktiviteter fram till Go-Live för att se om deras totala tid för verifiering kan kortas.

− Fram till årsskiftet har programmet arbetat uteslutande med utveckling av funktionalitet i VIOL 3 1.0 tillverkningsplan. Efter en utökad test- och kvalitetsperiod i PI25 kunde programmet för första gången få en helhet av VIOL 3-lösningen. Vi identifierade då utmaningar med kvalitet i sammansatta flödestester av hela lösningen, med en latent testskuld som byggts upp under hela programperioden. Det har inte varit praktiskt möjligt tidigare att synliggöra 1.0-lösningens kvalitetsbrister, då olika delar av VIOL 3 har beroenden av varandra men mestadels testats individuellt, säger Per Johansson.

För att minska förseningen har resurser allokerats för att täcka upp där behovet är som störst. Programmet kommer att arbeta mycket närmare kunder och piloter i syfte att fånga upp behov och begränsningar i kundledet gällande test, Icke Funktionella Krav (IFK), funktionalitet samt pågående utvecklingsarbete hos kunderna. Programmet arbetar kontinuerligt med att eliminera uppkomna risker som kan påverka planen.

Med den gemensamma planen i åtanke förstärks samarbetet mellan de olika leveransområdena för att säkerställa att alla programövergripande aktiviteter koordineras och hanteras. Det kommande arbetet sker i nära dialog med Biometrias ledningsgrupp.

Vad sker nu?

Steg ett är att beskriva förberedande aktiviteter för att sätta startdatum till 1/12 för paket 1 av verifieringsperioden, samt omfattningen av paket 1. Därutöver skall en hypotes på paket 2 presenteras.
Löpande rapportering sker i Biometrias ledningsgrupp och till programmets styrgrupp. Avrapportering sker därefter vid Biometrias styrelsemöte 9/5.

Steg två innefattar att detaljera paket 2 för verifieringsperiod, i det arbetet inkluderas testtäckning för identifierade flöden, funktionell översyn, uppfyllda kriterier IFK samt kriterier för acceptansgodkännande.

Det tredje och sista steget är att ta fram en övergripande preliminär plan kring alla återstående aktiviteter fram till Go Live och en första hypotes kring finansiell påverkan. En sammanfattning av lärdomar, vidtagna åtgärder och hur hela programmet skall mätas och följas upp kommer att presenteras. Deadline för steg 2 och 3 är 31/5.

Förutsättningarna för att ha en detaljerad Go Live-plan och överblick av eventuell finansiell påverkan styrs bland annat av kundernas totala verifieringsperiod som kan analyseras först efter 1/6.
Programmet har samtidigt ett ansvar att säkerställa leverans av en körbar VIOL 3 1.0-lösning som acceptansgodkänts av utvalda kunder.

Datumet för nästa milstolpe, Driftsättning, påverkas inte av förseningen. Datum för Driftsättning är satt till 1/7.

Vid frågor, kontakta
Per Johansson, Programchef

 

04 Maj 04 Nyheter