Det byggs årligen många nya skogsbilvägar. Alla nya vägar i det enskilda vägnätet ska med korrekta vägdata rapporteras in till Trafikverkets Nationella vägdatabas (NVDB) när de är färdigbyggda. Långt ifrån alla vägar rapporteras och därför har Biometria nu utökat Skogsstyrelsens uppdrag. Den totala nybyggnationen uttryckt i antal vägar uppgår årligen till drygt 1 000 vägar, exkluderat de vägar som byggs hos de större skogsbolagen.

Biometria och de tidigare virkesmätningsföreningarna har sedan många år tillbaka ett uppdrag från branschen att ajourhålla det enskilda vägnätet, exklusive de större skogsbolagens vägnät, med vägdata. En del i detta uppdrag utgörs av att säkerställa geometri och vägdata på nybyggda vägar.

Från 2021 har Skogsstyrelsen uppdraget från Biometria att hitta nybyggda vägar, beskriva deras beskaffenhet och rapportera in såväl geometri som aktuell vägdata till Trafikverket och NVDB. Skogsstyrelsen har tidigare haft detta uppdrag inom VMF Nord men sedan fusionen till Biometria har uppdraget utökats successivt för att nu omfatta hela landet.

− Det Biometria nu ålägger Skogsstyrelsen att utföra handlar om att fånga upp nybyggda skogsbilvägar och säkerställa att de rapporteras till Trafikverket och NVDB. Detta behövs för att vi överhuvudtaget ska få grepp om vilka vägar som finns och deras beskaffenhet. Branschen behöver veta hur vägarna ser ut för både sin avverknings- och logistikplanering samt för planering av skogsvårdsaktiviteter. Ett komplett vägnät är även viktigt för att erhålla avstånd och korrekt rutt med avståndstjänsten Krönt Vägval, säger Lars-Erik Jönsson, tjänsteutvecklare Transport på Biometria.

Som skogsägarförening är Norra Skog beroende av kvaliteten på det enskilda skogsbilvägnätet. Att kunna planera sin logistik och avverkning med rätt förutsättningar är viktigt för att nå så höga ekonomiska värden som möjligt.

− Uppdaterat vägnät är viktigt ur planeringssynpunkt och för korrekt ruttning, både vad gäller sträckning och tidsåtgång. Det är viktigt för det framtida arbetet med utvecklad prissättning för transporter och allokering av transportflottan. Säkerhetsaspekten och att räddningstjänsten hittar fram är ytterligare ett tungt vägande skäl. En bra och ajourhållen vägdatabas ger skogsbruket fantastiska möjligheter, säger Sören Staaf, logistikansvarig för Fältområde Väst inom Norra Skog.

Skogsstyrelsen uppdrag är helt skilt från deras roll som myndighetsutövare. Som stöd i arbetet används inkomna anmälningar om nybyggnation av skogsbilväg. För att konstatera om vägen är byggd används såväl satellitbilder som flygfoton. Vägdata insamlas i huvudsak genom att förfrågningsunderlag skickas ut till den som anmält vägen.

− Med Skogsstyrelsen som samarbetspartner, som har kontinuerlig tillgång till nya satellitbilder och flygfoton, avverknings- och samrådsanmälningar samt direktuppkoppling mot Lantmäteriets fastighetsregister, ges de bästa förutsättningar för att skapa effektiva arbetssätt, säger Lars-Erik Jönsson.

Det enskilda vägnätet är 43 000 mil, skogsbilvägnätet uppgår till cirka hälften av dessa, 21 000 mil. Av Sveriges allmänna vägar är 4 000 mil kommunala och 10 000 mil statliga (källa: www.skogskunskap.se).

Lars-Erik Jönsson, tjänsteutvecklare Transport på Biometria