Begärd ommätning av travar i bild

Tjänsten Begärd ommätning av travar i bild möjliggör för aktörer att reklamera en mätning av en virkesleverans där Biometria är mätande företag och där mätningen har genomförts vid en fjärrmätningscentral. Tjänsten syftar till att fånga de tillfällen då ordinarie mätning utförts felaktigt eller när ett registreringsfel inträffat.

Begäran om ommätning av travar i bild görs till Biometria som utser ansvarig kvalitetsledare som med hjälp av tre erfarna virkesmätare genomför ommätning enligt gällande rutiner. Ommätningens resultat beräknas utifrån den gemensamma bedömningen av kvaliteten och den genomsnittligt uppmätta kvaliteten från virkesmätarna. Efter genomförd ommätning redovisar Biometria resultatet till de parter som berörs av ommätningen. I de fall då resultatet inte är tillfredsställande genomför Biometria en orsaksanalys och upprättar en åtgärdsplan.

Mer information om begärd ommätning av travar i bild kan du läsa om i nedanstående dokument, avsnitt 9.

Vem kan begära ommätning av travar i bild?

  • Leverantör
  • Säljare
  • Köpare
  • Transportör
  • Avverkningsentreprenör

Samtliga ovan nämnda aktörer har möjlighet att begära ommätning på en specifik mätning kopplad till en affär som aktören berörs av.

Tänk på tidsgränsen – viktigt vid begäran av ommätning i bild 

Begärd ommätning i bild kan begäras upp till 45 dagar efter mätdatum för ordinarie mätning. 
Har fler än 45 dagar passerat, makuleras begäran av ommätning i bild. 

Hur gör du för att begära ommätning av travar i bild?

Om du vill begära en ommätning av travar i bild fyller du i formuläret som du hittar via nedanstående länk.

I de fall en begärd ommätning av travar i bild avviker mindre än de uppsatta gränser som framgår i avsnitt 8 i dokumentet Biometrias kontroll av virkesmätning, får den part som begärt ommätningen bekosta en del av kostnaden, för närvarande 3 255 kr. Gräns för betalningsskyldighet beror på vilken grund ommätningen begärts (Bruttokvantitet, nettokvantitet, värde eller mätningsvägran). Se bild nedan.