Läs mer om VIS

I VIS lagras information om redovisade, avlämnade och avvisade volymer och kvantiteter vid virkes- och bränsleaffärer. I samma stund som Biometria godkänner information från t ex mätplatser, skotare och skördare blir uppgifterna tillgängliga. Det går också att se värden från beräkningar som gjorts i Prisräkning. Underlagen från VIS kan även användas i ditt eget affärs- och uppföljningssystem. 

Så arbetar du effektivare med VIS: 

 • Genom att många parter inom hela virkes- och bränslemarknaden använder VIS underlättas kommunikationen och informationsutbytet. 
 • Du kan spara återkommande frågor vilket underlättar löpande uppföljning. 
 • Svarsbilder kan anpassas efter egna behov. 
 • Grafiska presentationer ger enkel översikt. 
 • Redovisning av kvaliteter, diameter och längd går att följa upp i stocknota. 
 • I stocknota återfinns snabbt medelvärden för dimensioner gällande stockmätta virkespartier. 
 • Inom energiområdet kan medelvärden som påverkar energiinnehållet redovisas. 
 • Transporterade volymer per transportföretag och transportör kan enkelt följas upp. 

Kontroller och beräkningar 

Utifrån de mätuppgifter som registrerats på mätplatsen sker volymberäkningar av varje leverans i VIOL. Kontroll av mätdata sker enligt dels genom de centrala regelverk som gemensamt fastställts men också av de förutsättningar som beskrivs genom den specifika virkesordern och de underliggande köparekontrakten.  
Leveranser av massaved, sågverksflis och ibland timmer (massaved endast i norra och mellersta Sverige) som ingår i kollektiv räknas om enligt det aktuella kollektivets omräkningstal innan de redovisas. 
  
Om kontraktet som tillhör virkesordern innehåller referenser till en prislista sker även en automatisk prisberäkning av leveransen. 

Parter och intressenter 

När mätningen redovisas används partsbegreppen leverantör, säljare och köpare. Med leverantör avses säljare i det första affärsledet inom virkesaffärer. 
Leverantör är ofta en enskild skogsägare som i någon form säljer sitt virke. Men med leverantör kan även avses exv. en del av ett skogsföretag med egna avverkningar. 
Säljare och köpare utgör de övriga parterna i affärsleden beroende på vilken roll de har i det aktuella affärsledet. 
En person, eller företag som avverkar, transporterar eller på annat sätt är inblandad runt kring en virkesaffär benämns som intressent och har inte på samma vis full behörighet till all information kring virkesaffären som en ingående part har. 

Utlämnande av mätuppgifter 

Leverantörer, säljare och köpare i en virkesaffär får normalt sina kvantitetsuppgifter direkt från Biometria genom mätbesked och/eller information ur VIOL-systemet. Frågor angående dessa uppgifter tas i första hand upp med den man gjort virkesaffären med. I dom fall där en part i virkesaffär inte känner sig tillfreds med informationen om de inmätta kvantiteterna finns möjlighet att vända sig till Biometria enligt nedan. 
  
Biometria ska, på begäran av leverantör, säljare eller köpare lämna ut uppgifter om av föreningen inmätt kvantitet. Part som begär tillgång till sådan mätuppgift ska dels kunna styrka sin identitet och dels sin roll som part i den aktuella affären. 
  
Begäran om utlämnande av mätuppgifter sker till Biometria. Vänligen kontakta vår support.

Biometria har rätt att ta ut en ersättning som motsvarar den arbetstid som måste läggas ner för att ta fram och presentera de mätuppgifter som efterfrågas. 

Virkesorder 

En av virkesaffärens parter ansvarar för att en virkesorder upprättas. Virkesorder kan skapas direkt i VIOL, eller först i ett företags eget interna redovisningssystem för senare överföring till VIOL. När en virkesorder upprättats eller sänts till VIOL finns uppgifterna tillgängliga för alla berörda. 

En virkesorder innehåller uppgifter som är nödvändiga för:

 • Transport
 • Inmätning
 • Redovisning
 • Prisräkning 

En Virkesorder skall bl a innehålla uppgifter om virkets belägenhet, åtkomlighet, identitet (leverantörsnummer mm) destination, hur virket ska mätas, giltighetstid.