VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Vägdata och vägstandard

I NVDB finns information om skogsbilvägarnas standard. Informationen är viktig och en korrekt beskrivning av skogsbilvägarna ger bättre förutsättningar för bl a:

  • Åkerier – Ett effektivt och bra transportarbete
  • Skogsägare – Att göra en god virkesaffär
  • Virkesköpare – Effektiv planering av avverkningar och transporter
  • Industrin – Säkrare virkesförsörjning
  • Skogsbilvägarna – Underhåll och förbättringar

Skogsbilvägarna delas upp i olika vägavsnitt, så kallade länkar. För varje länk finns nedanstående egenskaper beskrivna i olika klasser beroende på hur vägen ser ut. Klasserna utgår från hur olika fordonskombinationer kan använda vägen.

Information om vägstandard går bl a att se i NVDB på webb som tillhandahålls av Trafikverket eller Krönt Vägval karta som finns hos Biometria. Olika organisationers system för transportplanering, transportbeordring, avverkningsplanering och inköp kan också använda informationen.

Funktionell vägklass

Vägens betydelse för transporter. Indelas i Huvudväg/Normalväg/Nollväg.

Framkomlighet

Hur vägen är dragen i terrängen: kurvornas radie, vägbredd och breddökning i kurvorna. Fritt från hinder i sid- och höjdled.

Vändmöjlighet

Möjlighet till rundkörning eller vändning vid vägslut. Typ av vändmöjlighet.

Svängmöjlighet

Möjlighet att svänga i en korsning med olika fordonskombinationer.

Tillgänglighet (bärighet)

När på året och under vilka väderleksförhållanden som en timmerbil (fordon med vikt enligt BK1) kan nyttja vägen.

Dessutom registreras vägbredd, slitlager och förekomst av vägbommar och broar.