Beskrivning av mätsystemet Mabema GPV

Under senare år har ny teknik för automatisk bestämning av travvolym på fordon slagit igenom inom svensk virkesmätning. Ett system med automatisk bestämning av travvolym som tagits i drift är Mabema GPV, som bland annat finns på Värö bruk. I det här fallet är det teknik som utnyttjar s k lasertriangulering med hjälp av bildanalys.

Så fungerar mättekniken

Med lasertriangulering lägger man en statisk laserlinje över objektet – virkestravarna- och placerar en kamera i vinkel. Höjdskillnader i objektet när de passerar förbi syns då i kameran som förändringar på laserlinjen. Man får mycket mätdata med lasertriangulering och noggrannheten i varje mätpunkt är mycket hög.

Timmerbilarna rullar sakta igenom en mäthall där samtidig bildtagning sker med 6 lasertriangulerade system. Respektive system består av högupplöst kamera som kan mäta 3-dimensionellt och en samverkande linjelaser. Det unika förutom bildbehandlingstekniken är placeringen av systemen där tre enheter tittar framåt och tre bakåt, vilket möjliggör att ta bilder snett in i lassen. Det skapar förutsättningar för att kunna göra en exakt volymbestämning genom att göra arealberäkningar på ändytorna på varje enskild stock, men också kunna ge information om antalet stockar, deras dimension samt längd. Till systemet hör också två laserskannrar som mäter bilens hastighet vid passagen genom mäthallen.

Bilderna från de sex kamerasystemen behandlas därefter så att en gemensam virtuell bild (avbildning av lasset) kan tas fram.

I mätsystemet ingår dessutom 6 färgkameror som tar bilder av travsidorna och travändytorna. Bilderna används sedan vid virkesmätarens bedömning av virkets kvalitet.

Så går mätningen till

Mätningsprocessen startar med att chauffören ankomstregistrerar sig vid infarten till mäthallen på en förarterminal. Här anges virkesleveransens identitet, vilket virkessortiment det är och virkestravarnas placering på lasten.

När systemet är klart för mätning så får chauffören grönt ljus och kan med en hastighet på ca 3 km/timmen köra genom anläggningen. Mäthallens konstruktion med portar och nedhängande ridåer syftar till att minimera direkt ljusinsläpp/ljusreflexer och smuts som kan störa mättekniken.

Första steget i överföringen av mätdata/travbilder till Biometrias mätplatssystem Iris är en mottagningskontroll som aktiveras av chauffören direkt efter att passagen genom mäthallen är slutförd. Virkesmätaren sitter på distans vid en av Biometrias tre fjärrmätningscentraler och kontrollerar att bildkvaliteten är acceptabel, att virket är godkänt för leverans samt att virkets identitet går att fastställa med hjälp av bilderna.

När mottagningskontrollen av virkesleveransen har genomförts läggs mätningen på kö för slutlig inmätning/behandling vid ett senare tillfälle, medan virket körs in och lossas på industrin.

Vid Biometrias fjärrmätningscentraler sker mottagning av virke dygnet runt.

När lastbilen har passerat görs beräkningar och mätresultatet presenteras i Mabema GPV och förs sedan med automatik över till Biometrias mätplatssystem Iris. I Mabema GPV går det att se travarna virtuellt avbildade i gråskalebilder.

I mätplatssystemet Iris presenteras mätresultatet från Mabema, uppgifter om leveransen samt bilder på travarnas sidor och ändytor. Mätningen kompletteras med virkesmätarens kvalitetsbedömning.

Travsidorna på släpets travar presenterade i mätsystemets gråskalebilder.

Från vänster: Infart till mäthallen med chaufförens ankomstregistrering till vänster. Höger: Insidan med kamerasystem och markörer

Mabema GPV är först och främst utvecklad för att mäta volymen rätt, och delmåtten såsom bredd, höjd och vedvolymprocent har inte varit det primära målet utan de är en efterhandskonstruktion och har mer fungerat som en rimlighetskontroll. Beräkning av delmåttet vedlängd sker dock utifrån stockarna i travens faktiska grundytevägda medellängd. En annan vedegenskap som systemet kan mäta och redovisa är stockarnas diameterfördelning fördelat på tre storleksklasser.

Måtten från manuell travmätning är således inte helt jämförbara med de mått som den automatiska volymmätningen med Mabema GPV genererar. Mätsystemets mätnoggrannhet utvärderar Biometria med kontrolltravars stockmätta volym, inte hur delmåtten är i förhållande till ordinarie travmätning. Utifrån perspektivet mätningskvalitet så levererar Mabema GPV volymsmätningar dygnet runt med en robust repeterbarhet. Denna repeterbarhet möjliggör en effektiv och direkt styrning av systemet som förbättrar mätnoggrannheten.