Aktuella release notes

Release notes 

Här finns release notes inklusive bilagor och funktionsbeskrivningar för den senaste releasen från VIOL 3 programmet. 

Release notes för PI 31 systemversion 0.39.0, 2024-01-26

Version

Datum

Förändring

Signatur

1.0

2024-01-26

Första publika version av release notes, systemversion 0.39.0

MALHAS

1.1

2024-02-01

Rättningsrelease, systemversion 0.39.1

MALHAS

1.2

2024-02-08

Rättningsrelease, systemversion 0.39.2

MALHAS

1.3

2024-02-14

Rättningsrelease, systemversion 0.39.3

MALHAS

1.4

2024-02-23

Rättningsrelease, systemversion 0.39.4

MALHAS

Övergripande information

Tidigare levererade scenarier i VIOL 3 har kompletterats och konsoliderats sedan föregående systemversion i release 0.24.0, utgiven 2021-07-07.

Fr.o.m. PI17 lämnar vi grundscenarierna och dess processteg och arbetar utifrån en Gemensam VIOL3-backlogg enligt ny struktur mot 1.0 beslutet.

Den nya strukturen innebär att levererad funktionalitet återfinns under rubriken ”Nya funktioner” i Release Notes. Dessa nya funktioner har en koppling till ett område.

Syftet med benämningen område är att inom dessa beskriva övergripande vad som kommer att levereras som ny funktion under ett eller flera inkrement.

Angående felrättningar (buggar) och återstående funktionalitet så hanteras dessa enligt kriterierna

 1. Om buggen är en del av funktionalitet som ingår i releasen och benämns som funktion under område så står det som inte fungerar under rubriken ”Avgränsningar” i funktionens text.
 2. Om buggen är från tidigare releaser och inte har en naturlig koppling till en funktionalitet som är i ett område så presenteras dessa beroende på dess status under rubrikerna
  1. Rättade avvikelser
  2. Kända avikelser
 3. Om buggen är inrapporterad från kund (Eller internt Biometria) via en upptäckt i AT1 miljön så presenteras också dessa beroende på dess status under rubrikerna
  1. Rättade avvikelser
  2. Kända avvikelser

När det är kund som rapporterat så har dessa ett tillägg i texten där det framgår ”Inrapporterat av” samt nummer på den defekt som var ursprungsärendet.

papiNet är ett registrerat varumärke som ägs av papiNet G.I.E. och International Digital Enterprise Alliance Inc.

Samtliga specifikationer som ligger till grund för de externa integrationerna finns att studera i sin helhet på webbplatsen biometria.se via länken

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/integrationsspecifikationer/

Lösenord för åtkomst till webbplatsens skyddade innehåll kan beställas av Biometria support och det innehållet får ej spridas utanför kretsen av företag som utvecklar och förvaltar papiNet-stödda integrationer med Biometria, t ex genom publicering på webbplats.


Se information via nedanstående länk för att se vilka versioner som realiserats.  

Alla integrationer som är realiserade i någon tidigare systemversion finns i kundtestmiljön och för att se vilka Integrationsfunktionsversioner som är implementerade, se länk:

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/plan-integrationer-viol-3/

Rättningsrelease, 2024-02-23, systemversion 0.39.4

Rättade avvikelser

Nu får man inte längre vid korrigering av leveranser felmeddelandet "Det finns pågående steg i transporttransaktionerna som måste slutföras innan det går att korrigera"

Rapporterat av Westan

Nu visas 

i "arbetsyta transport" och de tiles som finns tillgängliga för en filtrerad lista av resultat transport se de leveranser man är behörig att se.

Inrapporterad av: Westan

Nu får man inte avisningsorsak på transportprisräkningen 

 i 

affärsled 2 -  Prisinformation saknas i kontrakt/transportunderlag. Nu används  rätt prisrad  med de filter som finns uppsatta på transportföretagskontraktet.  

Inrapporterad av: Westan, 266962

Nu skapas inte vid enstaka tillfällen  två värdeberäkningar för en leverans vid samma omprisräkning.

Inrapporterat av Westan

Enbart värde på det som ligger på leveransnivå visas i Totala råvaruvärde i Kvantitet och värde detaljer [067/286] på Flik 

Leverans (Värde Produktnivå saknas). Även Flik Summa produkt skall utredovisa värden som ligger på leveransnivå, och då visa produkt som N/A + värde.

Inrapporterad av: Holmen 223434

Rättningsrelease, 2024-02-14, systemversion 0.39.3

Rättade avvikelser

Rättning kring 

felaktig BusinessAcknowledgement i samband med ShipmentStatus då det returnerades en BusinessAcknowledgement med status Failure och beskrivning "Kan inte validera", trots att inget är fel i inskickat dokument.

Tilldela rättighet till mätbesked-tjänsten så att integrationskontrakt-kontroll kan göras.

Rättningsrelease, 2024-02-08, systemversion 0.39.2

Rättade avvikelser

Avdraget för övergrova stockar faller nu ut enligt uppsatta värdevillkor i intervall.

Rapporterat av Biometria

Nu går värdeberäknas stockmätning korrekt.

Inrapporterad av: Sveaskog

Nu får alla leveransgilla stockar korrekt grundpris vid värdeberäkning av 

stickprov.

Inrapporterad av: Biometria

Nu 

undantas värdeberäkningar som har 

Prisvillkor = Grundpris från kollektiv

från att rapportera produkter utan grundpris.

Rapporterat av Biometria

Nu fungerar urvalsvillkor för transportprislista i föregående led på transportföretagskontrakt  korrekt. 

Inrapporterad av: Westan, 263941

Uppdatera kollektiv hanterar nu enkel mätning utan produktördelning. 

Rapporterat av Biometria

Nu ska leveransen/lasten placeras i korrekt ordning på bilen när en leveransavisering med två leveranser skickas in till Mätplatssystemet, tidigare kunde det beroende på hur filerna skickades in kastas om i gränssnittet.

Nu fungerar det att produktionsrapportera volymer på produktionsunderlagsrader med handelssortiment utan mottagningsplats med Rapp också om produktionsunderlaget integrerats till Biometria.

Inrapporterad av: SCA, 265302

Rättningsrelease, 2024-02-01, systemversion 0.39.1

Rättade avvikelser

Nu är det möjligt att i rapporten Kvantitet värde detaljer endast se 

senast version/värdet

efter en korrigering

. Tidigare kunde det makulerade värdet felaktigt visas. Detta är nu åtgärdat. 

Nu går det att använda Avtalsobjekt-filter för att filtrera ut leveranser på ett givet avtalsobjekt där affärsled är större än 1.

Inrapporterad av: Holmen 264323

Leveranstillfälle med travmätning och handelssortiment där det bara finns en ordinarie produkt men flera vrakprodukter. Produktfördelningen avslutas efter mottagningskontrollen och dom vrakprodukter som därefter anges i travmätningen sparas inte på mätningen. Detta gör att de inte inkluderas i mätresultatet eller den beräkning som utförs för att beräkna avvikelse.

Inrapporterad av: Biometria

Release notes, PI 31: 0.39.0 - 2024-01-26, systemversion 0.39.0

Release notes per område

Beskrivning av området

Nya funktioner

ÄB 213602 Bärighetsklass Norge

Beskrivning av funktion

Det är nu möjligt att i mätordet transport beordra insamling av bärighetsklass Norge.

Det är nu vid skapande av transportunderlag möjligt att välja en bärighetsklass Norge, i wizard, via integration in och vid redigering av enskilt transportunderlag.

Transportinstruktion bär nu uppgifter om bärighetsklass Norge på de transportunderlagsrader som innehåller sådan.

Det är nu i chaufförsklienten möjligt att ange bärighetsklass Norge om transportmätorden innehåller de uppgifterna.

Det är nu möjligt att ta emot och validera mätresultat transport innehållande bärighetsklass Norge

Om bärighetsklass Norge inkommit via mätresultat transport visas det i Resultat transport och integrerars ut i transportuppgifter ut.

Bärighetsklass Norge kan korrigeras.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Transportinstruktion UT

Transportunderlag IN

Transportuppgifter UT

Beskrivning av området

Förbättringar avseende stabilisering av kollektivfunktionen

Nya funktioner

ÄB 160203 1.170 Hantera kollektivbeskrivning - Kopiera kollektivbeskrivning

Beskrivning av funktion

"Kollektiv id" kan nu kopieras. Då skapas ett annat

"Kollektiv id"

. Den är lika som källan, frånsett att giltighetsintervallet är blankt. Status för mål-

"Kollektiv id"

är preliminär. Status för källan är aktiv eller preliminär.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion

Beskrivning av området

Förbättringar inom UX i  systemet MPS

Nya funktioner

Sökfunktion och sortering i väntade stockmätningar

Beskrivning av funktion

Förbättrad sök och sorteringsfunktion, i vyn för "Väntande stockmätningar".

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna release.

Beskrivning av området

Nya funktioner

Anpassning i Chaufförsklienten för externa referenser

Beskrivning av funktion

Utökning av typer av "Externa referenser" som kan anges från chaufförsklienten.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Förbättringar rörande integration in av produktionsunderlag

Nya funktioner

Produktionsunderlag - ändrad hantering referenser, ansvarigt avverkningsföretag skall tillåtas skicka in

Beskrivning av funktion:

Förändring kring hur en aktör hanterar egen identitet (Extern identitet) på Produktionsunderlag vid integration. Den egna identiteten visas även på klienten PFweb.

Det är nu möjligt att integrera in Produktionsunderlag som Ansvarigt avverkningsföretag och ändra de uppgifter/rader man är behörig till.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Integrationsfunktion Produktionsunderlag, integrationen är brytande mot tidigare funktionalitet.

Beskrivning av området

Förbättringar avseende torrhaltsbestämning

Nya funktioner

Genomföra torrhaltsbestämning med analysvåg

Beskrivning av funktion

Omarbetad interaktionsdesign när rollen Mätare jobbar med vyn för Torrhaltsbestämning.

Avgränsningar

Stöd för att arbete med handscanner kommer i en senare release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

I samband med implementationen för denna funktionalitet, så är mätplatssystemet också förberett för att ansluta mot en analysvåg eller en Torrhaltsutrustning.

Kända avvikelser

[067] [286] Rapport BI -  Värde Redovisningsdatum visar fel datum efter slicerval gjorts.

Inrapporterat av: Biometria

Just nu visas vrak på dubbla rader i rapport 196, en med kvantitet och en med belopp.

Inrapporterad av: Karl Hedin, 

00622172

[417] BI-rapport Köparkontrakt historik - S

ka innehålla antingen sortimentskategori eller handelssortiment i Tabell ändringsbara raduppgifter.

Inrapporterad av: Biometria

I rapporten redovisad leverans visas totalbelopp felaktigt. 

Inrapporterad av: Biometria

För närvarande visas även aktiva prislistor då man från arbetsyta råvaruprislista går in på detaljbilden för preliminära råvaruprislistor.

Inrapporterad av: Södra 

Inläsning av RH går långsamt

Inrapporterad av: Holmen ID262035

Det går just nu inte att radera referensrader (formel referens) i preliminära / arbetskopierade prislistor

Inrapporterad av: Westan ID263939

 Informationen i integrationsmeddelanden vid återkoppling av fel är bristfällig

Inrapporterat av: Sveaskog,164393

Det går ut flera Destineringsunderlag då man skickar in AO då FLK har flera sortiment

Inrapporterad av: SCA

Just nu får första utintegrationen av Transportuppgifter THN = 2 samt status "Amended". Detta gör att i BI saknas information i transportrapporter. 

Påverkade rapporter är 

Transportaffär [149] och Transportaffär råvaruobjekt [380]. Eventuellt påverkas även andra rapporter med transportvärden.

Inrapporterad av : Biometria

Just nu så räknas ej omvandlad m3f fram för sönderdelat sortiment om 

EB-nyckel har ett ångbildningsvärde som ger ett negativt energiinnehåll.

Inrapporterad av:CGI

Nu kan det hända att  vid samlastning  och inmätning av 2 olika sortiment  på samma mätplats att leveranstillfället  ej blir komplett och  transportprisräkning ej sker 

Inrapporterad av: Sydved

Just nu kan 

g

rundvärdet visas in

korrekt i resultat värdeberäkning råvara.

Inrapporterad av: Sveaskog, 240319

Just nu kan en leverans misslyckas med att hitta en prislista trots rätt förutsättningar.

Inrapporterad av: Sydved, 

621120

Just nu kan grundpris för talltimmer vid prisräkning felaktigt beräknas på grundpriskomponent för grantimmer.

Inrapporterad av: Södra

Värdeberäkning för stickprov får grundpris saknas även fast alla leveransgilla stockar fått värde.

Inrapporterad av: Biometria

Urvalsvillkor för transportprislista i föregående led på transportföretagskontrakt väljs inte korrekt. Förnärvarande 

 bortser systemet från valda villkor för prisstyrning i transportkontrakt. 

Inrapporterad av: Westan, 263941

Just nu kan i vissa fall ett felmeddelande uppstå vid försök att följa länk för Avtalsobjekt i Resultat transport.

Inrapporterad av: SCA, 248015

Inrapporterad av CGI

Felaktig hantering då MeasuringMethodType ej är satt i UT-integrationer.

Inrapporterad av: Biometria

Just nu kan flera rader innehållandes samma kollektivID visas under kollektiv på redovisningshänvisningen.

Inrapporterad av: Setra, 238625

Just nu kan man vid korrigering av leveranser få felmeddelandet  

"Det finns pågående steg i transporttransaktionerna som måste slutföras innan det går att korrigera"

Vid samtidig nedladdning av flera mätbesked på olika avtalsobjekt kommer nedladdad zip-fil innehålla ytterligare zip-filer för varje avtalsobjekt.

Inrapporterat av: Sveaskog

Just nu kan periodiska mätbesked visa fel datum. 

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 264196

Just nu kan teoretiskt skapande av ett Mätbesked hindras om flaggan för värdeberäkning i Förstaledskontraktet sätts till inaktiv efter det att Kvantitet Råvara har integrerats ut

Inrapporterad av: Biometria

Just nu går det att spara inställningar för mätbesked trots varning att det är utanför tillåtet intervall.

Inrapporterad av: Holmen, 263509

Om Mätbeskedet har ett långt kontraktsnummer så skrivs rubriken över

Inrapporterad av: Holmen

I integration Mätresultat råvara går det felaktigt att skicka in en framtida leverans- och mättidpunkt.

Inrapporterad av: Biometria

I integration Mätresultat råvara då Inskickad produktandel med decimaltal anges larmas inte med en negativ BusinessAcceptance.

Inrapporterat av: Biometria

Avrundningar görs vid olika tillfällen i beräkningen, vilket medför att det kan vara svårt att se ut hur det pris som redovisas har beräknats.

Inrapporterat av Biometria

Just nu finns ett problem som gör att mätbesked som hämtas från mätbeskedsklientens arkiv laddas ned som en tom zip-fil.Inrapporterad av: Sveaskog 253057

Just nu går det inte att i ett mätbesked se vilken prislista som använts vid omprisräkning.

Inrapporterad av: Stora Enso Skog 264451

I samband med releasen av PI31 levereras förändrad funktionalitet kring att välja roll i MPS. Användare som har gammal cache lagrat kan stöta på en dialog om "Tjänsten ur funktion" vid första inloggning efter release. Vid behov kan workaround nedan användas och det är en engångsaktivitet för användaren.

Workaround dialog "Tjänsten ur funktion" vid inloggning i MPS: 

Håll inne knapparna CTRL + F5 så kommer sidan laddas om med ny information.

Inrapporterad av: Biometria

Just nu kan det ibland hända att MTIS uteblir då värdeberäkningen gjorts med grundpris som har summeringsnivå objekt och kvantitetstyp brutto.

Inrapporterat av: SCA (ej via defekt)

Rättade avvikelser

I Rapporterna 180 och 196 ses nu kollektivkvantiteter i Flik Värde Redovisningsdatum på radnivå.

 Tidigare summering borttagen. Enbart värde summeras.

Nu är det möjligt att i rapporten Kvantitet värde detaljer endast se 

senast version/värdet

efter en korrigering

. Tidigare kunde det makulerade värdet felaktigt visas. Detta är nu åtgärdat. 

Nu visas rätt förfiltrering på Rapport [934] Redovisad leverans - Flik Affärsrelaterad samt Energiuppgifter avseende måttslagskvalité 

Inrapporterad av: Biometria

Det tidigare felet där Rapport [934] Redovisad leverans - Flik Leverans visade fel förfiltrering vilket resulterade i inga uppgifter alls på fliken är nu åtgärdat

Nu fungerar användandet av urvalsvillkor Avtalsform. 

Inrapporterad av: Svensk virkesadministration, 

00616755

Nu är det tidigare felet där systemet bytte matris vid användning av uppdatera-knappen åtgärdat.

Inrapporterad av: Sveaskog, 258997

Nu skapas versioner korrekt i prislistehänvisning.

Inrapporterat av: Biometria

Nu är det tidigare felet där det gick att ha flera sortimentsrader med samma sortiment på samma köparekontrakt åtgärdat.

Inrapporterat av: Södra, 247629

Nu uppstår inte felet med meddelande "Projekt saknas" vid skapandet av nytt Köparekontrakt.

Inrapporterat av: Biometria

Det tidigare felet där det utfördes en kontroll trots att det inte ska det vid ersättningsgrundande skördarmätning är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Biometria

Möjligheten att ta del av felmeddelandena för integration i VIOL-klienten för utvalda användare är nu aktiverad.

Inrapporterad av: Södra

Tidigare kunde det ibland uppstå ett problem då en aktör hämtades för att skickas ut via integration. Symtomen var att prenumeranter inte tog emot något meddelande. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Holmen, 187499

Nu sätts DocumentDate till rätt  tidpunkt i utgående förstaledskontrakt som skapats via integration.

Inrapporterad av: SCA, 229134

Tidigare kunde ibland inskickade avtalsobjekt bli avvisade med felmeddelandet "SDC_AgreementObjectIntegrationEngine.run:DuplicateKeyException". Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Biometria

Tidigare kunde man få felmeddelande "Posten finns redan" vid omprisräkning. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: Holmen, 238548

Stockmätningar som tidigare fastnade i redovisningen har nu blivit redovisade. Orsaken till problemet felsöks nu i bugg 264651.

Inrapporterad av: Holmen, 264273

Man kan nu inte prisräkna mot prislista som inte har datum som ska fungera för leveransen.

Rapporterad av Biometria

Nu är det tidigare felet där fel produktkod visades i Resultat värdeberäkning råvara om grundpris saknas åtgärdat.

Inrapporterad av: Sveaskog, 248094

Nu skapas kreditposter på korrekt sätt för affärsled 2 vid omprisräkning.

Inrapporterad av: Westan ID260438

Just nu går det inte att använda Avtalsobjekt-filter för att filtrera ut leveranser på ett givet avtalsobjekt där affärsled är större än 1.

Inrapporterad av: Holmen 264323

Vid två eller fler leveranser så visades bara den första leveransens information på alla leveranser i vyn 'Slutför avisering'. Korrekt information visas nu för samtliga leveranser i vyn.

Summeringen av bruttovolymen i Redovisad leverans [934] visas nu korrekt.

Inrapporterad av: Sveaskog ID262205

Om det i ett inskickad integrationsmeddelande anges fraktioner av sekunder i DocumentDate/Time så kommer fraktioner av sekunder också skickas ut för DocumentDate/Time i BusinessAcknowledgement. Uppdaterad text enligt nedan, som lösning på denna bugg, publiceras den 20240125 i 

Appendix 1 papiNet-Biometria Technical Communication Guidelines for VIOL 3 10.0.pdf 

Avsnitt 5.12

NB. ‘Time’ in ‘DocumentDate’ in Business Acknowledgement and Business Acceptance is compliant with recommended business rules for papiNet implementation.

- In a Business Acknowledgement issued by Biometria the element ‘Time’ in

 

‘DocumentDate’ will have the same format as in the corresponding ‘Time’ in the

 

acknowledged document including fractional seconds if it was provided.

- In a Business Acceptance issued by Biometria the element ‘Time’ in ‘DocumentDate’ will

 

have the same format as in the corresponding ‘Time’ of the document that is accepted or

 

rejected including fractional seconds if it was provided.

Inrapporterat av: Sveaskog, 246112

Leveransfliken visar nu förväntat data i rapporten Redovisad leverans [934]

Inrapporterad av: Sveaskog ID262245

Det tidigare felet där vi hade problem med  verktyget för att

automatiskt 

överföra stockdatafiler från Viol 2 till 3, och som

 medförde  att filer skapade under och efter 29 Dec inte överförts till Viol 3 för att kunna användas i testmiljöerna är nu åtgärdat.

Inrapporterad av Mellanskog, Defekt 262183

Nu visas saknad information från mätningen i bilden för resultat transport.

Rapporterad av Westan

Tidigare saknades det information om utförande transportföretag 

i BI rapport Transportaffär. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Westan 249636

Nu är det tidigare felet där mätbesked kunde saknas i mätbeskedsklienten åtgärdat.

Inrapporterad av: Sveaskog, 263896

Nu är det tidigare felet där en användare ville ändra sin utsökning i arkivet i mätbeskedsklienten och  inte fick valen för FLK eller AO med från den initiala utsökningen åtgärdat.

Inrapporterad av: Holmen, 206115

Nu är felet där Mätbeskedsklienten klippte texten i flera datumfält åtgärdat.

Inrapporterad av: Holmen, 206117

Nu beräknas Nyckeltal inom spridningsintervall i rapporten Samlingsrapport kvalitetsuppföljning (783) rätt.

Inrapporterad av: Biometria

Nu är det åter möjligt att ange andra företag än sitt eget som aktörer i produktionssystemets klient.  Det gäller gränssnitten för Rätta och Korrigera produktionsresultat samt Produktionsunderlag. 

Inrapporterad av: Holmen

I integration Produktionsresultat skotare sätts inte StanForDFileTransmissionDate vilket är obligatoriskt enligt notering i ISS.

Errata för Leverans 6.0.0 Version 1.0 publicerad på biometria.se spec publiceras i leverans 7.0.0 20240125

Inrapporterat av: SCA 253692

Sender XC som installerades före rensningen av kundtestmiljön i december 2023 fungerar inte längre.  För att det ska fungera 

krävs att filen 

connstringAt1.txt.

 under 

ProgramData\SDC\SenderXC\Config tas bort.

Därefter behövs en ominstallation med det installationsprogram som nu finns tillgängligt för nedladdning från kundtesmiljön.  

Ny PIN-kod behöver beställas.

Inrapporterat av: Holmen 

Nu visas 

stickprov

 i rapport 096 och 850.

Inrapporterad av: Setra, 

00617383

Nu är det tidigare felet där integration Transportunderlag (som är användarskapat) och där Transportredovisad kvantitet utelämnades så blev fältet felaktigt satt till Nej åtgärdat.

Inrapporterat av: Biometria

Nu är det tidigare felet prisgrundande längd för stockar skickades ut med negativt värde i krediteringar av MTIS åtgärdat.

Inrapporterat av : Holmen (defekt saknas med Salesforce nummer 621482 finns)

Tidigare kunde samtliga matriser i BI synas för vissa användare. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Holmen, 235968