Aktuella release notes

Release notes 

Här finns release notes inklusive bilagor och funktionsbeskrivningar för den senaste releasen från VIOL 3 programmet. 

Release notes för release PI 21 + PI 22, rättningsrelease systemversion 0.30.1, 2022-06-02

Version

Datum

Förändring

Signatur

1.0

2022-05-30

Första publika version av release notes

PIDE

Bilagor till release PI 21 + PI 22 2022-05-30

Funktionsbeskrivningsfilmer PI 21 + PI 22

Övergripande information

Tidigare levererade scenarier i VIOL 3 har kompletterats och konsoliderats sedan systemversion i release 0.24.0, utgiven 2021-07-07. Fr.o.m. PI 17 lämnar vi grundscenarierna och dess processteg och arbetar utifrån en Gemensam VIOL3-backlogg enligt ny struktur mot 1.0 beslutet. Den nya strukturen innebär att levererad funktionalitet återfinns under rubriken ”Nya funktioner” i Release Notes. Dessa nya funktioner har en koppling till ett område. Syftet med benämningen område är att inom dessa beskriva övergripande vad som kommer att levereras som ny funktion under ett eller flera inkrement.

Angående felrättningar (buggar) och återstående funktionalitet så hanteras dessa enligt kriterierna

 1. Om buggen är en del av funktionalitet som ingår i releasen och benämns som funktion under område så står det som inte fungerar under rubriken ”Avgränsningar” i funktionens text.
 2. Om buggen är från tidigare releaser och inte har en naturlig koppling till en funktionalitet som är i ett område så presenteras dessa beroende på dess status under rubrikerna
  1. Rättade avvikelser
  2. Kända avikelser
 3. Om buggen är inrapporterad från kund via en upptäckt i BETA miljön så presenteras också dessa beroende på dess status under rubrikerna
  1. Rättade avvikelser
  2. Kända avvikelser

När det är kund som rapporterat så har dessa ett  tillägg i texten där det framgår ”Inrapporterat av”  samt nummer på den defekt som var ursprungsärendet.

papiNet är ett registrerat varumärke som ägs av papiNet G.I.E. och International Digital Enterprise Alliance Inc.

Samtliga specifikationer som ligger till grund för de externa integrationerna finns att studera i sin helhet på webbplatsen biometria.se via länken

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/integrationsspecifikationer/

Lösenord för åtkomst till webbplatsens skyddade innehåll kan beställas av Biometria support och det innehållet får ej spridas utanför kretsen av företag som utvecklar och förvaltar papiNet-stödda integrationer med Biometria, t ex genom publicering på webbplats.

Det är leverans 3.24.0 av dessa integrationsspecifikationer som är basen för denna realiserade version av VIOL 3.

Alla integrationer som är realiserade i någon tidigare systemversion finns i kundtestmiljön och för att se vilka ISS-versioner som är implementerade, se länk:

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/plan-integrationer-viol-3/

I denna systemversion av VIOL 3 är följande regler i Biometria Technical Communication Guidelines – Appendix 1 version 8.0 EJ fullt implementerade:

5.2.3 - Handover procedure for a document from a business sender to a business receiver

5.3.3 - Step 3 – Document version verification

5.3.4 - Step 4 – Verification of business content

Exempelvis efterlevs inte verifieringsvariant 3.B ”Verification of Business Acknowledgement” på grund av att systemet saknar funktionalitet för övervakning av att kvitterande BusinessAcknowledgement erhålls för varje avsänt dokument. En oönskad konsekvens är att då VIOL 3 tar emot en BusinessAcknowledgement med status Failure från mottagaren, kommer VIOL 3 inte att uppfatta att systemet faktiskt behåller ansvaret för att överföra dokumentet till mottagarens verksamhetssystem. Det leder i dessa fall till att mottagaren inte har uppdaterat sitt system med innehållet i avsända dokumentet, men att Biometria varken kommer att identifiera detta eller har en rutin för att se till att dokumentinnehållet når mottagaren. Det kan även innebära att VIOL 3 och mottagarens system ovetandes arbetar med dokumentinnehåll i olika versioner (TransactionHistoryNumber). Mottagarens signal Failure om att det egna ERP-systemet inte har registrerat det avsända dokumentet får alltså ingen konsekvens i VIOL 3 i denna systemversion.
 
Bristen på såväl övervakningsfunktionalitet som rutin för hantering av utebliven BusinessAcknowledgement leder också till att VIOL 3 inte uppmärksammar situationer då VIOL 3 inte har fått någon BusinessAcknowledgement. 

I den levererade rapporten Stocknotas ”urvalsvy” så finns ett känt fel i Microsoft Power BI som kommer att åtgärdas under juni 2022. Läs mer via länken nedan

https://community.powerbi.com/t5/Issues/BUG-Clear-selection-in-slicer-in-combination-with-Tooltip-is-not/idi-p/2463488

 

Release notes PI 21

Release notes per område

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar användbarhetsförbättringar.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

1.200 - Köparekontrakt - Otydligt felmeddelande

Beskrivning av funktion

Förtydligande av felmeddelande som uppstår vid ogiltigt angivande av datum fr.o.m. och datum t.o.m. i Köparekontrakt. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

1.220 - Hantera Redovisningshänvisning - Felmeddelande behöver förtydligas

Beskrivning av funktion

Förtydligande av felmeddelande i dialogen för att skapa en ny redovisningshänvisning. Felmeddelandet uppstår vid ett angivet handelssortiment som inte existerar i VIOL 3:s register.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

1.270 Transportpriskomponenter - Dölj fördefinierat värde på transportpriskomponenter

Beskrivning av funktion

Efter denna korrigering visas inte längre information om huruvida priskomponenter och standardkomponenter för transport är av typen fördefinierat värde. Fältet/bocken (varierar från vy till vy i vilken form den förekommer) har tagits bort i förteckningarna för priskomponenter och standardkomponenter för transport samt inne i själva komponenterna. Bakgrunden till att fältet/bocken tagits bort för transport är att fördefinierat värde som typ av komponent inte används inom transportområdet, utan det används enbart av råvarusidan som har lite annan prishantering än vad transport har. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

1.300 EB-nycklar - Gråa ut "ta bort" i EB-nyckeln i aktivt läge och avslutat läge

Beskrivning av funktion

"Ta bort"-knappen på EB-nycklar har gråats ut för EB-nycklar med status Aktiv eller Avslutad. Detta för att förtydliga att det inte går att ta bort EB-nycklar som aktiverats eller avslutats.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Avtalsobjekt i huvudmenyn leder till FLK - rader

Beskrivning av funktion

Denna förändring gör att användaren nu hamnar på fliken för avtalsobjektet i förstaledskontraktet när denna öppnar ett avtalsobjekt från förteckningen över avtalsobjekt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion. 

10.120 - Användbarhet - Korrigera guide för längdkorrektion

Beskrivning av funktion

Mindre korrigeringar av guiden för att skapa längdkorrektion. Korrigeringarna avser förtydligande av vilket steg i processen av att skapa upp en ny längdkorrektion som användaren befinner sig på genom bl.a. namnsättning av de olika stegen. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade funktioner i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Korrigera guide för prismatris

Beskrivning av funktion

Mindre korrigeringar i guiden för att skapa prismatris. Korrigeringarna avser bl.a. förtydligande av vilka steg som användaren ska passera för att slutföra guiden, namnsättning av stegen och tillägg av rubriker.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion. 

10.120 - Användbarhet - Omfattas av VML = Ja om AO avser industri =Nej

Beskrivning av funktion

"Omfattas av virkesmätningslagen" står numera förinställt på "Ja" när en användare öppnar upp dialogen för att skapa förstaledskontrakt. Användaren har själv möjlighet att ändra bocken till "Nej" manuellt om hen så önskar. Bocken sätts per automatik till "Nej" i de fall "Avtalsobjekt avser industri" sätts till "Ja".

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Arbetsyta råvaruaffär - Hamnar på arbetsytan efter att ha skapat ett nytt objekt

Beskrivning av funktion

Tidigare har en användare som skapat en ny kontraktskedja eller redovisningshänvisning från "Arbetsyta råvaruaffär" hamnat på arbetsytan igen efter att dialogrutan för att skapa ett nytt objekt stängts. Detta är nu ändrat så användaren istället hamnar i det objekt denne precis skapat upp.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Arbetsyta råvarupris - Önskvärt att objekt öppnas direkt för notis med siffran 1

Beskrivning av funktion

Tidigare har notisen "Prislistehänvisningar med giltigt t.o.m. inom 30 dagar" på Arbetsyta råvarupris inte öppnat prislistehänvisningen som avses i de fall det endast är en prislistehänvisning som står listad bakom notisen. Detta avviker från hur andra notiser fungerar och har nu blivit korrigerat så prislistehänvisningen som avses öppnas direkt istället.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

2.110 - Hantera förstaledskontrakt - Felmeddelande behöver korrigeras

Beskrivning av funktion

Förtydligande av felmeddelande vid angivandet av felaktiga värden i fälten "Anskaffningsform" och "Avtalsform" i dialogen för att skapa ett förstaledskontrakt. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

2.120 - Avtalsobjekt - Felmeddelande behöver förtydligas

Beskrivning av funktion

Förtydligande av felmeddelande som uppstår i dialogen för att skapa ett avtalsobjekt vid angivandet av en LLD-kod som inte finns i VIOL 3:s register.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

2.120 - Avtalsobjekt - Konstigt felmeddelande i dialog

Beskrivning av funktion

Förtydligande av ett felmeddelande som uppstår i dialogen för att skapa upp avtalsobjekt i de fall användaren angett datum på avtalsobjektet som inte är inom förstaledskontraktets datum.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar ändringar i hur affären destineras till en mätplats.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

ÄB 145904 2.120 Hantera avtalsobjekt - justering av Avrundad centrumkoordinat

Beskrivning av funktionen

I nuvarande kravdokument så avrundas centrumkoordinaten på ett felaktigt sätt.

Den trunkeras och maxavvikelsen mot koordinatens faktiska läge blir för stort, ca 1,4 mil.

Avrundning av centrumkoordinater för Avtalsobjekt är nu förbättrad för att ge ett mer korrekt värde för uppföljning.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar kravändringar inför VIOL 3 1.0 som påverkar de externa integrationerna.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

Produktionsdata UT - ny integration

Beskrivning av funktion

Det är möjligt för kund att teckna integrationskontrakt avseende Produktionsdataintegrationer UT (StanForD).

Avgränsningar

Inga kända avgränsningar.

Påverkade integrationer

Namnförslag ligger just nu på remiss inom Biometria.

Produktionsrapportering IN - ny integration

Beskrivning av funktion

Det är möjligt för kund att teckna integrationskontrakt avseende Produktionsrapportering IN (StanForD).

Avgränsningar

Inga kända avgränsningar.

Påverkade integrationer

Produktionsrapportering IN.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar att hantering av kollektiv möjliggörs. Det innebär att kollektivbeskrivning kan skapas. Det innebär även att man kan beräkna omräkningstal som ligger till grund för omräkning av mätdata och att man kan tillföra egenskaper till leveransen som inte kan detekteras vid mätningen.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner". 

Nya funktioner

ÄB 110824 7.170 Uppdatera kollektiv - korrektionspost sågtimmer

Beskrivning av funktionen

Retroaktiv omräkning av värden med avseende på kollektivets ápris. Ordinarie mätningar som ryms inom kollektivets giltighetstid får nytt värde, som är baserat på samtliga prov inom samma giltighetstid.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

  

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 110830 7.170 Uppdatera kollektiv - korrektionspost flis

Beskrivning av funktionen

Retroaktiv omräkning av värden med avseende på kollektivets priskorrektion. Ordinarie mätningar som ryms inom kollektivets giltighetstid får nytt värde, som är baserat på samtliga prov inom samma giltighetstid.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release. 

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 114796 1.170 Hantera kollektivbeskrivning Behörighet, sista sommaren

Beskrivning av funktionen

Nu finns  begreppet "Deltagare" i ny flik i kollektivbeskrivningen, där 0-många huvudkod-intnr kan uttryckas.

Företagsanvändare/administratör och prisanvändare/administratör

 har som Deltagare samma behörighet som Kollektivansvarig.  Det innebär läsrättighet till kollektivbeskrivningen exkl. rader i fliken Affärsparter där vederbörande inte utgör någon av parterna.

Avgränsningar

Deltagare saknar behörighet, samt kan inte läggas till i aktiverat kollektiv.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 126550 3.115 Verifiera destinering - om FLK avser person eller liten organisation ska led 1 inte finnas i KB

Beskrivning av funktionen

Virkesvolymer från förstaledsaffärer med säljare av typen person eller "liten organisation" kan nu ingå i kollektiv av variant 1, utan att dessa säljare finns definierade som affärsparter i kollektivbeskrivningen. Däremot används inte pris från kollektiv i dessa affärer.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 127213 1.310 Hantera Fraktionsnyckel - Behörighet

Beskrivning av funktionen

Det är nu möjligt - om man har behörighet till ett kollektiv - att från denna få tillgång till att läsa, ej ändra, flismodellen.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 127370 1.170 hantera kollektivbeskrivning - Lägga in nya AO i aktivt kollektiv

Beskrivning av funktionen

Det är nu möjligt att lägga till Avtalsobjekt till  en Kollektivbeskrivning efter det att denna har aktiverats.

Bakgrund:

Avtalsobjekt

kan stå i

Kollektivbeskrivning

och genom det bidra till att destineringen styr till detta kollektiv. Det kan bli aktuellt med flera

Avtalsobjekt

i samma kollektiv. Ett

Avtalsobjekt

kan läggas till efter det att kollektivet aktiverats."

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 64798 1.170 Hantera kollektivbeskrivning - Valuta

Beskrivning av funktionen

Kontroll sker nu att den angivna valutan i en Kollektivbeskrivning överensstämmer med valuta angivet i huvudet på Prislistor som finns i Kollektivbeskrivningens partsflik.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 83420 1.170 Hantera kollektivbeskrivning - Bara säljare av typen organisation

Beskrivning av funktionen

Attributet "Första led" som funnits i kollektivvariant 1 är borttaget från kollektivbeskrivningens flik "Affärsparter". 

Kontroll görs att parter som registreras i fliken "Affärsparter" i kollektivvariant 1 är av typen företag som har flaggan "Pris från kollektiv" satt till ja.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktionalitet kopplat till Transportbeordring som t.ex Transportunderlag.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

ÄB 115861 3.150 Lägg till avtalsform på transportinstruktion

Beskrivning av funktion

Avtalsform hämtas från förstaledskontrakt och läggs till i Befraktarunderlag UT, Transportinstruktion UT och visas i Transportinstruktion i affärsnavets klient, detta för att informationen ibland är ett viktigt beslutsunderlag vid planering och beordring av transporter.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

 • Befraktarunderlag ut

 • Transportinstruktion ut

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Redovisningsområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

[146] Kvantitet och värde - personifierad. Tillägg av avrundad centrumkoordinat

Beskrivning av funktionen

I rapporten Kvantitet och värde - personifierad flikarna köpare och säljare kan användaren lägga till centrumkoordinat från avtalsobjekt i sitt urval.

Avgränsningar

Koordinaten har decimaler samt felaktig rubrik, korrigeras till nästa leverans.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar Återkopplingsmönster och felhantering.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

Återkopplingsmönster PapiNet - hantering av inkommande flöden - realisering

Beskrivning av funktion

Biometrias tidigare avvikelse för Business 

Acknowledgement med status Success är nu åtgärdad. Det innebär att VIOL 3 kommer ta emot 

Business 

Acknowledgementoch se affärsdokumentet som kvitterat. Utebliven kvittens och kvittens med status Failure kommer signalera en felhanteringsprocess som ger förutsättningar att vidta åtgärder för vidare hantering av affärsdokumentet.

Avgränsningar 

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Alla utgående papiNet-integrationer.

Kända avvikelser

Just nu är det långa svarstider på prislistor och komponenter 

Inrapporterat av: WSS 137470

En aktör med medgivande på prislista ser inte identiteten på drivmedelsindex.

Fungerar inte att värdeberäkna prislistor med medgivande.

Inrapporterat av: BillerudKorsnäs, SCA och Westan , defekt saknas

Just nu verkar listvyn på arbetsyta transport för fliken "Drivmedelsindex" inte plocka med drivmedelsindex som användaren skapat och/eller redigerat långt tillbaka i tiden. Nyligen redigerade/skapade objekt syns som de ska.

Inrapporterat av: WSS 151008

När flera sortimentsrader avropas samtidigt skapas dubbletter.

Inrapporterat av: 

Holmen 144214

Just nu verkar vissa transportleveranser visas två gånger om korrigering har utförts.

Inrapporterat av: SCA 162506

Just nu försvinner vissa leveranser efter att korrigering av transportleverans genomförts.

Inrapporterat av: SCA 147017

Om aktör varit giltig mottagare i två olika roller och man sedan byter aktör på en av rollerna till annan aktör kommer inte meddelandet att integreras ut till någon aktör.

Ibland kan transportprisräkning utföras trots att inte avstånd hittats.

Inrapporterat av: 

Holmen 144989

I priskomponenter uppstår i vissa fall dubbletter av värdeelement som förhindrar att prisräkning kan genomföras.

Inrapporterat av: Holmen 148045

Just nu redovisas fel kvantitet på mätbesked.

Inrapporterat av: 

SCA 145393

Just nu fungerar det inte att ta bort rollen befraktare på grund av felaktiga felmeddelanden.

Inrapporterat av: 

Holmen 138022

Rapporten summerar inte kolumnerna korrekt.

Inrapporterad av: WSS 163454

BI-rapport visar felaktig prisgrundande kvantitet.

Inrapporterad av: WSS 163456

Just nu görs ingen kontroll mot användarens behörighet i BI när jag tillämpar filter.

Inrapporterad av: WSS 146734

TH på fliskollektiv uppdateras ej när stickprov är inmätta

Inrapporterat av: SCA defekt saknas

Just nu syns inte rätt indexvärde vid utskrift av transportprislistan.

Inrapporterat av: Westan

Just nu kan uppgifterna på ett utskrivet produktionsunderlag hamna fel på sidan vilket gör det svårt att läsa.

Inrapporterad av: 164768

Just nu uppdateras befraktarunderlag felaktigt då nya användarskapade transportunderlag skapas i klienten.Inrapporterad av: SCA 161476

Rättade avvikelser

Får inte längre felmeddelande när jag försöker duplicera värdevillkorsrad andra gången

Nu fungerar behörighetsstyrningen som den ska för kollektivbeskrivningar och användaren kan inte längre se sådant som hen inte har behörighet till.Inrapporterat av: Sveaskog 153623

En Företagsadmin hade tidigare ej behörighet till Kollektivbeskrivning trots att aktören finns tillagd som deltagare. Detta är nu rättat.

Det inkorrekta felmeddelandet som dök upp vid verifiera destinering är nu åtgärdat.

Inrapporterat av: 

Holmen 144219

Nu visas den nya versionen automatiskt upp i lista med BK vid uppdatering av ett Befraktarkontrakt (BK) 

Inrapporterad av: Holmen 150067

Just nu visas information om sortimentsgrupp på fel ställe i befraktarkontraktet.

Inrapporterat av: Westan 152061

Att filtreringsrutan i vyn över avslutade destinerade avtalsobjekt inte fungerar att använda för filtrering är nu åtgärdat.

Inrapporterat av: SCA 154975

Det tidigare felet som gjorde att vald anskaffningsform försvann efter att en organisation anges som säljare vid skapande av förstaledskontrakt är nu åtgärdat.Inrapporterad av: Sveaskog 153663

Urvalsmängd för prov - Systemet räknar nu över flera AX-identiteter då de har samma verksamhetsidentitet

Nu förekommer det inte dubletter av leveranser när urval för omprisräkning råvara utförs.

Inrapporterat av: SCA 145456

Just nu saknas felmeddelande på vissa transaktioner 

Inrapporterat av: WSS defekt saknas

Det tidigare felet där det felaktigt integrerades ut icke godkända men makulerade produktionsresultat är nu åtgärdat.

Inrapporterat av: Billerud Korsnäs

Nu går det att lägga till en kvantitetsrad i ett befintligt befraktarkontraktInrapporterad av: Holmen 155151

Tidigare saknades OtherParty med PartyType="ServiceProvider som var obligatoriskt enligt ISS. Detta är nu tillagt.

 

 

Release notes PI 22

Release notes per område

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar att filtrering införs på Aktörsformulär för att få samstämmighet med GDPR-krav samt också en möjlighet att stödja affärer med enskilda skogsägare som saknar svenskt personnummer/samordningsnummer genom användande av GD-nummer.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken ”Nya funktioner”

Nya funktioner

ÄB 138349 2.110 FLK - Införa GD-nr för att stödja affärer med utländsk fastighetsägare

Beskrivning av funktionen

Det är nu möjligt att ange GD-nummer som identifierare på säljare som saknar svenskt personnummer/samordningsnummer.  Aktör med GD-nummer måste vara upplagd av Biometria.

Avgränsningar

Ytterligare säljare måste ha svenskt personnummer/samordningsnummer , men huvudsäljaren kan få ha GD-nummer/svenskt personnummer/samordningsnummer. Nu går det felaktigt att skicka in ytterligare säljare med GD-nummer via integration.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar användbarhetsförbättringar.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

1.120 Hantera produkter - Lookup filtreras inte för sortimentskategori

Beskrivning av funktion

Förbättrade filtreringsmöjligheter i lookups för sortimentskategori på förstaledskontrakt, köparekontrakt och sortimentsgrupp.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

1.150 - Prislista - Gråa ut "kopiera till befintlig prislista" i prislistevyn

Beskrivning av funktion

Utgråande av knappen "Kopiera till befintlig prislista" när användaren står ute i förteckningen över prislistor. Detta för att det i det läget inte ska gå att kopiera till en befintlig prislista, utan användaren måste öppna en prislista för att få åtkomst till den funktion. Ändringen har gjorts både på råvara och transport.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion. 

1.155- Hantera prislistehänvisning - Förenkla styrning av prio på rader

Beskrivning av funktion

Det går nu att ange prio på en ny rad i prislistehänvisningen innan raden läggs till. Därutöver har det blivit enklare att justera ordning på befintliga rader genom den nya knappen "Justera prio" som placerar den markerade raden på av användaren angiven prio och justerar resten av radernas prioordning i förhållande till justeringen. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release. 

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

1.270 - Hantera transportprislista - Ändra ordning på fält

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på fält i drop-downen för att välja in priskomponenter i en transportprislista.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Begränsa val av aktörer

Beskrivning av funktion

Vilka aktörer som går att välja som säljare/köpare på transportsedelar och transportsedelmallar har begränsats till transportföretag och befraktare. Det innebär alltså att en aktör för att bli synlig i listan över aktörer i fälten "Säljare" och "Köpare" måste ha organisationstyp transportföretag och/eller befraktare.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.  

10.120 - Användbarhet - Ej möjligt att radera samtliga grundpriskomponenter i prislista samtidigt

Beskrivning av funktion

Tidigare när en användare har försökt radera flera priskomponenter samtidigt på en prislista (råvara och transport) har det sett ut som att det går att göra, men systemet ta bara bort en av komponenterna. Detta är nu åtgärdat så det går att markera flera komponenter och att systemet tar bort samtliga markerade när användaren i kontrollfrågan säger att hen önskar ta bort samtliga markerade.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Fel benämning av LLD i lookup

Beskrivning av funktion

Korrigering av en etikett i lookupen till fältet "LLD" i dialogen för att skapa avtalsobjekt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Hamnar på startsidan efter genomförd process omprisräkning

Beskrivning av funktion

Tidigare har användaren hamnat på startsidan efter genomförd guide för omprisräkning. 

Numera när en användaren slutför guiden för omprisräkning (råvara och transport) så skickas denne till den del av systemet där informationen från omprisräkningen kommer presenteras efter att systemet kört den begärda omprisräkningen. Skulle användaren välja att avbryta guiden kommer användaren dock att hamna på startsidan i systemet. Detta för att systemet inte har möjlighet att skicka tillbaka användaren till sidan denne befann sig på när guiden öppnades.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Korrigera guide aktör organisatorisk enhet

Beskrivning av funktion

Mindre justeringar av guiden för att skapa upp en aktör av typen juridisk enhet. Avser bl.a. tillägg av namn på guidens steg, borttag av kolumner från lookups och ändring av benämningar på etiketter.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Korrigera guide för aktör juridisk enhet

Beskrivning av funktion

Mindre justeringar av guiden för att skapa upp en aktör av typen juridisk enhet. Avser bl.a. tillägg av namn på guidens steg, borttag av kolumner från lookups och ändring av benämningar på etiketter.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Korrigera guide för omprisräkning råvara (ej kollektiv)

Beskrivning av funktion

Mindre korrigeringar i guiden för omprisräkning råvara för de tre ingångarna som ej relaterar till kollektiv. Korrigeringarna avser främst vilka kolumner som ska ingå i de olika lookupsen till utsökningsfälten och vad dessa kolumner ska heta.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Korrigera guide för omprisräkning råvara (kollektiv)

Beskrivning av funktion

Mindre korrigeringar av guiden för omprisräkning råvara för ingångarna som avser kollektiv. Ändringarna består främst av korrigering av kolumnetiketter i de lookups som finns för fälten i guiden.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Kunna växla mellan versioner av prislista (råvara) inne på prislistan

Beskrivning av funktion

Det går nu att växla mellan versioner av en prislista (råvara) inne på en prislista.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Kunna växla mellan versioner av prislista (transport) inne på prislistan

Beskrivning av funktion

Det går nu att växla mellan versioner av en prislista (transport) inne på objektet. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Lägg till kolumn i lookup för fält "startplats transport" och "slutplats transport"

Beskrivning av funktion

Tillägg av kolumn för platsidentiteten i lookup för fält "Startplats transport" och "Slutplats transport" i befraktarkontrakt och transportföretagskontrakt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Lastbärare, tillägg av och ändring av fältordningar

Beskrivning av funktion

Tillägg av fält i förteckningen för lastbärare samt omstrukturering av fält och kolumner i förteckning och inne på objektet. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ta bort lookup från fält "Postnummer"

Beskrivning av funktion

Borttag av lookup till fältet postnummer.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 -Användbarhet - Korrigera guide för omprisräkning transport

Beskrivning av funktion

Mindre justeringar av guiden för omprisräkning transport. Justeringarna innefattar bl.a. namnsättning av de olika stegen i omprisräkningen, förtydligande av rubriker och andra texter som används i guiden.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Lägga till priskomp i prislista: Det går inte att filtrera på Beskrivning

Beskrivning av funktion

Det går nu att filtrera kolumnen "Beskrivning" i lookupen till dialogen där användaren väljer in vilken priskomponent som ska läggas till i en prislista. Förändringen har gjorts på 

samtliga ställen där det går att lägga till priskomponenter på

prislistor för råvara och prislistor för transport.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar ändringar i avtalsobjektet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

ÄB 123783 2.120 Hantera avtalsobjekt - tillföra namn på avlägg från plats

Beskrivning av funktionen

Avlägg på ett avtalsobjekt knuten till en  industri eller en terminal, har kompletteras med namn på lagerplatsen på industin eller terminalen. Detta kan ej ändras.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 143279 2.120 Hantera avtalsobjekt - Skapa regelverk baserat på Landskap (via (LLD)

Beskrivning av funktionen

Regelverk, 

baserat på landskap, sätts nu  

på Avtalsobjektet  med automatik i de fall regelverk är utelämnat. Gäller både för klient och via integration.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktionalitet runt Befraktarkontraktet. 

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

ÄB 110381 1.230 Hantera befraktarkontrakt - prioritering av BK1-avstånd när BK4-avstånd saknas

Beskrivning av funktion

En flagga för "Använd avstånd BK1 när BK4 saknas" kan nu sättas i befraktarkontraktet.

Flaggan är initialt satt till Nej.

Om flaggan är satt till Ja och leveransen normalt skulle ha använt transportunderlagets BK4-avstånd men BK4-avståndet saknas samtidigt som det finns ett BK1-avstånd så kommer leveransen att ta BK1-avståndet som transportprisgrundande avstånd.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer. 

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar kravändringar inför VIOL 3 1.0 som påverkar de externa integrationerna.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

Stöd för komprimering av meddelanden över transport

Beskrivning av funktionen

Biometria slutar att stödja meddelandesegmentering och skickar numera alltid komprimerade filer. Meddelandestrukturen är därmed förändrad för att kunna förmedla egenskaper tillsammans med meddelanden. 

Sändande part (extern integrationskund) kan avgöra själv om meddelandet ska komprimeras vid inskick till Biometria. Om meddelandet överskrider 100 MB ska det komprimeras.

Se Technical Communication Guidelines for VIOL 3 version 5.0 för detaljerad beskrivning.

Avgränsningar

Inga avgränsningar

Påverkade integrationer

Alla integrationer.

Uppdatering av Integrationskontrakt

Beskrivning av funktion

Integrationskontrakten har tillförts nya prenumererbara objekt:

 • StanForD Produktionsrapportering IN
 • StanForD Produktionsrapportering UT, rådata skördare
 • StanForD Produktionsrapportering UT, rådata skotare

 • StanForD Produktionsrapportering UT, analys skördare

 • StanForD Produktionsrapportering UT, analys skotare

 • StanForD Kvalitetsrapportering UT, rådata skördare
 • StanForD Kvalitetsrapportering UT, analys skördare

 • StanForD Driftsrapportering UT

 • StanForD kvittens Envelope Acknowledgement, ENA

 • papiNet Kontraktskedja UT

Avgränsningar 

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Se Beskrivning av funktion

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktioner som stödjer:

 • att stänga avsluta en transportinstruktion omedelbart för att det inte ska transporteras något.
 • att testa VIOL 3 utan att behöva vänta ”till i morgon” för att se resultatet av en destinering.
 • att korrigera fel i objekt (FLK, AO, Mätningstjänst, Kollektivbeskrivning, Redovisningshänvisning mm) som ligger före destineringen så att mätning, transportgenomförande och redovisning blir korrekt.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 158010 3.160 Skapa och administrera mätorder råvara- Behörighetsanpassning för företagsroller

Beskrivning av funktionen

Som företagsanvändare  eller företagsadministratör kan jag nu se innehållet i mätorder råvara om mitt företag finns med i mätorder råvara i rollen mottagare. 

Som

företagsanvändare  eller företagsadministratör kan jag inte se innehållet i mätorder råvara om mitt företag inte finns med i mätordern i rollen mottagare.

Avgränsningar

Som mätande Företagsanvändare och mätande företagsadmin kan jag se alla mätordrar. Man ska endast kunna se de mätordrar som man är mätningsflödesansvarig på.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar att hantering av kollektiv möjliggörs. Det innebär att kollektivbeskrivning kan skapas. Det innebär även att man kan beräkna omräkningstal som ligger till grund för omräkning av mätdata och att man kan tillföra egenskaper till leveransen som inte kan detekteras vid mätningen.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner". 

Nya funktioner

ÄB 107347 7.170 Hantera kollektivbeskrivning Urvalsmängd för prov

Beskrivning av funktionen

Nu finns fem tillämpade omräkningstal att tillgå: Bruttoomräkningstal, Nettoomräkningstal, Torrhalt, Priskorrektion och Á-pris. Varje dygn skapas nya tillämpade omräkningstal. Det sker med utgångspunkt i prov från förfluten tid.

Avgränsningar

Brister i funktionen finns. Bland annat kan inte "lån" av prov från annan AX-identitet ske.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 115610 7.140 Värde råvara - hämta valuta från kollektivbeskrivning

Beskrivning av funktionen

Nu redovisas valuta även i samband med pris från kollektiv och kollektivvariant 1. Den valuta som redovisas hämtas från kollektivbeskrivningen. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 126547 3.115 Verifiera destinering - Använda kollektiv id från RH i verifiera för att hitta kollektiv

Beskrivning av funktionen

I samband med destinering används kollektiv (verksamhets-id) som finns angiven i RH användas som första alternativ för att hitta kollektiv.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 126966 1.170 Hantera kollektivbeskrivning - Flagga i KB

Beskrivning av funktionen

En flagga har nu införs i kollektivbeskrivningens huvud. Den heter: "RH-kollektiv".  Värde True innebär att kollektivet pekas ut via Redovisningshänvisning. Värde False innebär motsatsen, dvs att

Redovisningshänvisning

inte pekar ut kollektivet.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 146153 1.170 Uppdatera kollektiv - Redovisa stickprovsmätning

Beskrivning av funktionen

I förteckningen över stickprov redovisas idag kvantitet för enkel och noggrann mätning samt värde per affärsled för noggrann mätning. Nu har redovisningen av värdet kompletteras med uppgift om vilka priskomponenter som ligger bakom det.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 150376 1.170 Hantera Kollektivbeskrivning Korrektionspost är körd

Beskrivning av funktionen

Nu visas i kollektivbeskrivningen om den interna identiteten för kollektivbeskrivningen har producerat en korrektionspost.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 153207 1.170 Hantera kollektivbeskrivning - Aldrig ändra korrektionspost

Beskrivning av funktionen

Det är nu inte möjligt att ändra flaggan för korrektionspost i aktiv kollektivbeskrivningen från False till True.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 48135 1.170 Hantera kollektivbeskrivning - kontroll vid ändrad affärssekvens kollektivvariant 1

Beskrivning av funktionen

I Kollektivbeskrivningen får nu affärsparter ändras givet att det finns varken destinering kopplad till kollektivets gällande period eller lägre period för Kollektiv med samma verksamhetsidentitet.

Följaktigen kontrolleras, när ny period skapas för verksamhetsidentitet som det finns destinering mot, att den nya perioden har samma affärsparter.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 64151 1.170 Hantera kollektivbeskrivning - Decimal för Larm Kvant. och Larm Kval.

Beskrivning av funktionen

Attributen Larm Kvantitetsavvikelse och Larm Kvalitetsavvikelse är nu deklarerade som  1-2 heltal och 1 decimal. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 72012 1.170 Hantera kollektivbeskrivning - Standardavvikelse ej obligatorisk

Beskrivning av funktionen

Attributet standardavvikelse är nu villkorligt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 78730 3.115 Verifiera destinering - Överliggande nod i partsflik kollektivvariant 1

Beskrivning av funktionen

Säljare och köpare kan nu ha INTNR 

i förstaledskontrakt eller köparekontrakt som, i aktörens 

organisationsstruktur,

 är lika eller under i samma ben som den 

säljare eller köpare som finns som affärspart i kollektivbeskrivningen av variant 1.

Avgränsningar

Kontrollen mellan parter i affärsledskedjan och kollektivbeskrivning fungerar inte om en part i kontrakten är två eller fler nivåer lägre än den organisationsdel som finns definierad som part kollektivbeskrivningen.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 84817 1.220 Hantera Redovisningshänvisning - Lägga till kollektividentitet

Beskrivning av funktionen

Det är nu möjligt

att peka ut vilket kollektiv som ska gälla i RH. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Redovisningshänvisning kommer att tillföras ytterligare information.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar Kontraktskedjor

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

ÄB 129983 7.122 Redovisa kvantitet råvara - Nytt larm som kontrollerar att handelssortiment finns i aktuell kontraktskedja

Beskrivning av funktionen

Lösningsrådet beslutade i Mars 2021) att det ska gå att ändra ett köparekontrakt en aktiv kontraktskedja. Det beslutades samtligt att släppa på den proaktiva kontrollen, dvs. att alla kontrakt i en kedja innehåller det handelssortiment man vill destinera,  i detta fall.  

Som en konsekvens av detta beslut har det tillförts en kontroll i samband med Redovisa kvantitet råvara. 

Om sortiment saknas  skapas det ett larm till

 r

edovisningshänvisningsansvarig

 samt 

kontraktskedjeansvarig. Larmet indikerar 

att vissa kontrakt måste ersättas eller kompletteras med ytterligare sortiment.

Larmet synliggörs via klienten.

I formulären för redovisningshänvisning ar lagts till en kolumn "Larmade mätningar" med värdet "rött kryss" om det finns larmade mätningar. 

För de rader i formulären som har "rött kryss" i nya kolumnen "Larmade mätningar" går det att öppna ett formulär för att se mer information om de larmade mätningarna. Funktionen för detta finns redan i formulär för RH, vilken heter Larmade mätningar med varningstriangel framför.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 146745 1.210 Hantera kontraktskedja - Justering av klient efter att köparekontrakt bytt unik identitet

Beskrivning av funktionen

Extern kontraktsreferens och kontraktsansvarig är nu tillförd på varje köparekontraktsrad i vyn över kontrakt på en kontraktskedja.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 156043 - 1.210 Hantera kontraktskedja Kontraktskedjeansvarig ska kunna byta köparekontrakt i kontraktskedja

Beskrivning av funktionen

Kontraktsansvarig för ingående Köparekontrakt nu byta kontrakt i aktiv kedja

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 91138 1.210 Hantera kontraktskedja Kontraktsansvarig för ingående köparekontrakt ska kunna byta kontrakt i aktiv kedja

Beskrivning av funktionen

I en aktiv Kontraktskedja är det nu möjligt för kontraktsanvarig i ett led att byta från ett Köparekontrakt till ett annat.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Kontraktskedja UT - integrationstjänst - Kvalitetssäkra ny integrationstjänst

Beskrivning av funktion

Realisering av den nya integrationen Kontraktskedja UT. 

Avgränsningar 

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Kontraktskedja UT

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar korrigering av mätvärden och utredovisningen av beräknade kvantiteter. Det möjliggör ökad kvalité på redovisat mätresultat.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 139100 (ÄB 86775) 7.125 Beräkna kvantiteter transport - korrigerad kvantitet

Beskrivning av funktionen

När en råvarukvantitet korrigeras korrigeras också transportkvantiteten automatiskt om leveransen/leveranserna använt den råvarukvantitet som korrigeras som transportprisgrundande kvantitet.

Avgränsningar

När leveranstillfällets vikt (ekipagets vikt med/utan last) korrigeras på ett leveranstillfälle med flera leveranser (samlast) så blir "Kvantitet leveranstillfälle" och "Andel av leveranstillfälle"  i vissa fall fel på de berörda leveranserna. Detta kan i sin tur leda till att komponenter för övervikt och lastutfyllnad inte beräknas som förväntat.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Korrigering av utvalda mätvärden (som Biometriaadministratör)

Beskrivning av funktion

Biometria-administratör ska kunna korrigera utvalda mätvärden per mätmetod som blivit felaktigt redovisade.

För stockmätning kan man lägga till en delmätning på en redovisad mätning, man kan flytta en delmätning på en redovisad mätning och man kan lägga till en till flera stockar på en redovisad mätning. 

Avgränsningar

Mätvärden kan inte korrigeras på mätobjektet stock.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Korrigering av utvalda mätvärden (som Mätande företags administratör)

Beskrivning av funktion

Mätande företagsadministratör ska kunna korrigera utvalda mätvärden per mätmetod som blivit felaktigt redovisade.

För stockmätning kan man lägga till en delmätning på en redovisad mätning, man kan flytta en delmätning på en redovisad mätning och man kan lägga till en till flera stockar på en redovisad mätning. 

Avgränsningar

Mätvärden kan inte korrigeras på mätobjektet stock.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar möjligheten att ta emot och redovisa transportrelaterade uppgifter från mätplatsen.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

ÄB 139724 5.160 Korrigera transport - Transportresurs

Beskrivning av funktionen

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktionalitet som rör prisvillkor baserade på geografiska områden samt funktionalitet i området tillägg/avdrag. Detta är sedan tidigare inrapporterad som ett "GAP"

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

ÄB 155129 - 1.150_2 Hantera prisvillkor råvara - Dubbla T/A (Prislista)

Beskrivning av funktionen

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 155136 - 7.140 Beräkna råvaruvärde - Dubbla T/A

Beskrivning av funktionen

Värdeberäkningen har nu  logik för att kunna hantera de prio-grupper som införs i nedanstående komponentgrupper 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar att möjliggöra utskrift av prislista. Dessutom ges möjlighet att ange flera drivmedelstyper, samt möjlighet att förtydliga betalningsansvarigas roller. Det leder till en högre detaljeringsgrad av värdeberäkning.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 90724 1.270 Hantera transportprislista - flera drivmedeltyper ska kunna kopplas till en prislista

Beskrivning av funktion

En transportprislista kan stödja flera olika drivmedelstyper med unika index för varje drivmedelstyp.

I transportprislista kan villkor sättas upp om en komponent endast ska falla ut för en specifik drivmedelstyp vilket innebär att man kan ha olika formler för olika drivmedelstyper.

Vid värdeberäkning väljer systemet det drivmedelsindex som har samma drivmedelstyp som den drivmedelstyp som finns registrerad på det transportmedel som använts på leveransen.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar förfining och förtydligande av användandet av prislistor, priskomponenter samt värdeberäkning av råvara. Det leder till ökad korrekthet genom tydlighet i användargränssnittet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 124199 - 7.140 Beräkna råvaruvärde - delar av organisation ska kunna använda a-priser och prislistor

Beskrivning av funktionen

Vid värdeberäkning för ordinarie mätning vid sågtimmerkollektiv variant 1 kan nu kollektivets a-pris användas för org.delar som finns underställd samma HKOD men på en lägre nivå i org.strukturen. 

Villkoret gäller när kontraktets Hkod + Intnr säljare samt köpare ska "hitta" rätt a-pris i kollektivbeskrivningen.

Avgränsningar

Det fungerar inte för en underliggande del inom samma organisationsstruktur att använda de a-priser som finns via kollektivbeskrivningen. Gäller i samband med värdeberäkning av ordinarie mätning för sågtimmerkollektiv (kollektivvariant 1).

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 131122 1.155 Hantera prislistehänvisning - Tillföra filtrering på summeringsnivå

Beskrivning av funktionen

Dubbletter av värdetermer i prislistehänvisningen är nu åtgärdat. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 150294 1.150_1 Hantera pris - Fältet "Extern prisreferens" ska tillföras med standardkomponentens identitet

Beskrivning av funktionen

I det fall fältet Extern prisreferens lämnats blankt vid skapade av en priskomponent, kommer nu standardkomponentens-ID anges i detta fält. Fältet Extern prisreferens är redigerbart när priskomponent har version 0 och status preliminär, efter att ha lyfts in i en prislista. Detta gäller för både priskomponenter av typer prislista eller kontrakt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 153943 - 7.140 Beräkna råvaruvärde - Ta bort generell kontroll av valuta för kollektivvariant 1

Beskrivning av funktionen

Idag finns kontroll i "Värde råvara" som innebär att valuta ska överensstämma mellan kontrakt och prislista. Denna kontroll är nu borttagen för ordinarie mätning och stickprov för kollektivvariant 1.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar provision/omräkningsprocent i transportkontrakt

När transportföretagen sätter upp en omräkningsprocent i transportföretagskontrakten som ska användas för att använda priset i föregående led så kan man peka ut olika procent-satser för olika köpare i det föregående ledet.

Det kan t.ex. vara så att man vill betala ut 97% av ersättningen till det utförande transportföretaget om man sålt tjänsten till befraktare A medan man vill betala ut 98% av ersättningen om man sålt tjänsten till befraktare B.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

ÄB 98633 7.160 Beräkna transportvärde - samlingsÄB för omräkningprocent på köpare i föregående led

Beskrivning av funktion

Köparprovision g

er möjlighet för ett transportföretag att i ett separat objekt ange generella provisionstal baserat på till vilken aktör transportföretaget sålt sin sin tjänst. Provisionstalen kan datumstyras så att man kan ha olika provisioner för olika tidsperioder. Dessa provisionstal kan sedan refereras i de transportkontrakt transportföretaget upprättar med sina underentreprenörer vilket medför att provisionstal baserat på köpare i föregående led kan administreras på ett ställe i stället för i varje separat transportföretagskontrakt.

Samtliga underordnade organisationsdelar innefattas i den aktör som finns angiven i köparprovision.

Sökningen sker uppifrån och nedåt och stannar där man får träff. Därför är det viktigt att lägga den mest specifika aktören ovanför en mer allmän.

Om man t.ex. vill hålla inne 5% provision på aktören 12345-80000 Skogsbolaget Energi men 2% provision för alla övriga delar av Skogsbolaget så ska raderna sättas upp i denna ordning:

12345-80000 5%

12345-00000 2%

Observera att formatet för provision ändras i och med det här tillägget i systemet. Provisionstalen ska anges som ett procentuellt värde för den provision som ska hållas inne; 2% provision innebär att 98% av av ersättningen beräknas till nästa led. Befintliga transportföretagskontrakt kan behöva ses över.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar att möjliggöra olika sätt för kunderna att komma åt rådatafiler som skickats in. 

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

Förmedla StanFord-filer (produktionsrapportering) integration UT

Beskrivning av funktion

De filer som är inskickade till Biometria lagras i StanForD-storage både som rådatafil och analysfil, och går att se i gränssnittet för StanForD-storage i Produktionssystemet.

I rollen som uppdragsgivare kan man efter beställning prenumerera på rådatafiler och analysfiler via integration UT från Biometria. Gäller filtyperna hpr, fpr, pri, prl, hqc, ktr. En uppdragsgivare har enbart behörighet att prenumerera på filer där de är angivna som uppdragsgivare. 

I rollen som ett utförande avverkningsföretag kan man efter beställning prenumerera på rådatafiler och analysfiler via integration UT från Biometria. Gäller filtyperna hpr, fpr, pri, prl, hqc, ktr, mom, drf. Ett utförande avverkningsföretag har enbart behörighet att prenumerera på filer där de är angivna som utförande avverkningsföretag.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

P

åverkande integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna release.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktionalitet kopplat till Transportsedel

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

ÄB 149038 5.170 Hantera Transportsedel - ta bort fältet transportenhet i klientens huvud

Beskrivning av funktionen

Transportenhet borttaget på huvudnivån men återfinns som tidigare på radnivån.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Produktionsområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Kompletterande utveckling Stockmätta volymer stocknota

Beskrivning av funktion

Nya funktioner i rapporten "Stockmätta volymer stocknota [474]" är att nyckeltalet "Jämförelse med fördelningsönskemål" går att följa upp samt har vidare utveckling skett runt navigering i rapporten via en startsida. 

Den efterlängtade funktionen att göra urval på ProductUserID och Produktversion baserat på vad maskinen skickat in i HPR-filen är nu möjligt. 

Det är även möjligt för användaren att via en urvalsvy se vilka urval som gjorts på startsidan från alla flikar i rapporten. 

Avgränsningar

Urvalsvyn har känd Microsoftbugg. Microsoft kommer enligt plan buggrätta under juni 2022.

Nyckeltalet Total "Fördelningsgrad" räknas ut fel och visas därför som X, fördelningsgraden per diameterklass är korrekt. 

Påverkande integrationer

Inga påverkande integrationer i samband med denna funktion.

Rapport: Skördar- och skotarprecision

Beskrivning av funktion

Ny produktionsrapport "Skördar- och skotarprecision", där man kan följa upp skördarens- och skotarens precision genom att jämföra produktionsrapporterad volym mot inmätt volym på avslutade avtalsobjekt.

Avgränsningar

Medelstam och uppdatering av levererad volym för de enskilda AO kommer under PI23. I denna release innehåller levererad volym endast måttslagskvalitet 3 och 4, i PI23 kommer levererad volym kompletteras med måttslagskvalitet 1 och 2. Rapporten inkluderar i PI22 sortimentkategorierna 429, 429 och 430 men dessa ska tas bort i PI23 för att få en mer korrekt precision.

Påverkande integrationer

Inga påverkande integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Redovisningsområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

[196][180] Ny flik Kvantitet och värde, leveransdatum

Beskrivning av funktionen

I rapporterna [196] [180] så sker nu presentation per leveransdatum, aktuell och senaste prislista. 

Slicer har byts ut till leveransdatum och första kolumn är  leveransdatum.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[934] Redovisad leverans, flik leverans. Tillägg av kolumn, avrundad koordinat.

Beskrivning av funktionen

I rapporten Redovisad leverans [934] , flik leverans så presenteras avtalsobjektets avrundade centrumkoordinat i två kolumner.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Transportområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

[149] Lägga till attribut i perspektiv för personliga anpassningar

Beskrivning av funktionen

Med ytterligare tillägg för personliga anpassningar blir möjligheterna för analys av transportaffären bättre. Dessa attribut har lagts till i rapporten Transportaffär [149]

 • Sitetyp startplats
 • Sitetyp slutplats
 • Leveransår och vecka
 • Redovisningsår och vecka
 • Leveransår och månad
 • Redovisningsår och månad
 • Medeltransportavstånd
 • Totalt transportavstånd
 • Statistisk m3f** (kvantitet)
 • Prisgrundande Transportarbete
 • levererat transportarbete
 • Transportarbete stat m3f**
 • Prisgrundande värde per kvantitet
 • Levererat värde per kvantitet
 • Värde per kvantitet stat m3f**
 • Komponenttyp
 • Anskaffningsform
 • Transportenhet
 • Transportslag
 • Lastbärare registreringsnummer
 • Ekipage
 • Transportmedel
 • Transportmedeltyp
 • Drivmedeltyp
 • Miljöklass
 • Drivmedelklass
 • Utrustningstyp lista
 • Fullt lass
 • Samlast
 • Slutplats landskod

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[753] Ta bort flik Tabell

Beskrivning av funktionen

Fliken Tabell har nu tagits bort från rapporten Fordonsegenskaper. Fliken Tabell i Transportaffär kompletteras med begrepp ur Fordonsegenskaper.

De begrepp som läggs till i Transportaffär är

 • Transportmedel
 • Transportmedeltyp
 • Ekipage
 • Lastbärare
 • Drivmedelstyp
 • Drivmedelsklass
 • Miljöklass
 • Utrustning

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Rapport - transport - Följa upp transportsedel

Beskrivning av funktionen

Syftet med rapporten Transportsedel är för att befraktare och transportföretag ska kunna analysera transportkostnader gällande poster i transportsedlar som inte alltid finns kopplad till en leverans från olika perspektiv. Exempel på parametrar är datum,  Köpare och säljare, utförande transportföretag, köpare råvara, kostnadstyp, mottagningsplats, avtalsobjekt, Lagerställe start och valuta

Avgränsningar

Kontrakt ID fältet från dynamics kommer inte finnas i rapporten då det saknas i integrationen för transportsedel. Kontrakt kommer läggas till i integration och rapport ett framtida samlat arbete kring transportsedel.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Kända avvikelser

Just nu är det långa svarstider på prislistor och komponenter 

Inrapporterat av: WSS 137470

En aktör med medgivande på prislista ser inte identiteten på drivmedelsindex.

Fungerar inte att värdeberäkna prislistor med medgivande.

Inrapporterat av: BillerudKorsnäs, SCA och Westan , defekt saknas

Just nu verkar listvyn på arbetsyta transport för fliken "Drivmedelsindex" inte plocka med drivmedelsindex som användaren skapat och/eller redigerat långt tillbaka i tiden. Nyligen redigerade/skapade objekt syns som de ska.

Inrapporterat av: WSS 151008

När flera sortimentsrader avropas samtidigt skapas dubbletter.

Inrapporterat av: 

Holmen 144214

Just nu verkar vissa transportleveranser visas två gånger om korrigering har utförts.

Inrapporterat av: SCA 162506

Just nu försvinner vissa leveranser efter att korrigering av transportleverans genomförts.

Inrapporterat av: SCA 147017

Om aktör varit giltig mottagare i två olika roller och man sedan byter aktör på en av rollerna till annan aktör kommer inte meddelandet att integreras ut till någon aktör.

Ibland kan transportprisräkning utföras trots att inte avstånd hittats.

Inrapporterat av: 

Holmen 144989

I priskomponenter uppstår i vissa fall dubbletter av värdeelement som förhindrar att prisräkning kan genomföras.

Inrapporterat av: Holmen 148045

Just nu redovisas fel kvantitet på mätbesked.

Inrapporterat av: 

SCA 145393

Just nu fungerar det inte att ta bort rollen befraktare på grund av felaktiga felmeddelanden.

Inrapporterat av: 

Holmen 138022

Rapporten summerar inte kolumnerna korrekt.

Inrapporterad av: WSS 163454

BI-rapport visar felaktig prisgrundande kvantitet.

Inrapporterad av: WSS 163456

Just nu görs ingen kontroll mot användarens behörighet i BI när jag tillämpar filter.

Inrapporterad av: WSS 146734

TH på fliskollektiv uppdateras ej när stickprov är inmätta

Inrapporterat av: SCA defekt saknas

Just nu syns inte rätt indexvärde vid utskrift av transportprislistan.

Inrapporterat av: Westan

Just nu kan uppgifterna på ett utskrivet produktionsunderlag hamna fel på sidan vilket gör det svårt att läsa.

Inrapporterad av: 164768

Just nu uppdateras befraktarunderlag felaktigt då nya användarskapade transportunderlag skapas i klienten.Inrapporterad av: SCA 161476

Rättade avvikelser

Nu är det tidigare felet med att korrigering av transportuppgifter resulterade i att transportprisgrundande kvantitet och levererad kvantitet redovisas med fel måttslag åtgärdat.

Inrapporterat av: Sveaskog 131291

Nu är felet med att det visades felaktiga felmeddelanden upp vid redigering av värdevillkor i priskomponenter åtgärdat

Inrapporterad av: SCA Energy 155726, Sveaskog 164061

Nu fungerar Ändrad av och tidsstämpel per rad i PH

Inrapporterat av: Sveaskog 134376

Nu fungerar det att en avslutad priskomponent visas med korrekt status  i Transport  VIOL 3 klienten.

Inrapporterat av: WSS 133942 & Holmen 143986

Nu visas korrekt antal decimaler i omräkningsprocent vid utskrift av transportprislista 

Inrapporterat av: Westan

Nu syns alla avslutade avtalsobjekt i vyn "Avslutade avtalsobjekt".Inrapporterad av: SCA 154970

Nu fungerar beräkna råvaruvärde och det sker inte längre dubbla värdeberäkningar.

Inrapporterat av: Sveaskog 136801, Holmen 140867 & WSS 146686

Nu fungerar omprisräkningen i de fall där  kontraktskedja har korrigerats på en leverans.

Inrapporterat av: SCA defekt saknas

Nu är det tidigare felet med att leveranser som värdeberäknats där både vägning och travmätning utförts resultera i dubblerade värden på mätbeskedet åtgärdat

Inrapporterat av: Sveaskog 134017 & WSS 144431

Nu visas utrustning i fältet för "Transportutrustning beskrivning" och det tidigare felet då det istället visades ekipagets beskrivning är nu åtgärdat i BI-rapporten fordonsegenskaper.

Inrapporterad av: SCA 162520

Nu skickas data  över till rapporten Stocknota i rapportportalen.

Inrapporterad av: Sveaskog 167814.

Nu går det snabbare att få fram resultat av utsökning i omprisräkning.

Inrapporterat av: Holmen 148035

Rättad avvikelse

172153 7.140- Ingen aktiv/ny värdeberäkning efter korrigering.

Vid korrigering av råvara fungerar det nu alltid att göra snabba, upprepade korrigeringar av samma mätning utan att värdeberäkningar ”fastnar” i systemet och inte integreras ut.