Aktuella release notes

Release notes 

Här finns release notes inklusive bilagor och funktionsbeskrivningar för den senaste releasen från VIOL 3 programmet. 

 

 

Release notes för PI 27 systemversion 0.35.0, 2023-05-05

Version

Datum

Förändring

Signatur

1.0

2023-05-05

Första publika version av release notes

MALHAS

1.1

2023-05-09

Rättade avvikelser: 218473 - 218473 7.165 Redovisa transportvärde - Grundpris och tillägg/avdrag saknas i integration

MALHAS

1.2

2023-05-23

Rättade avvikelser: 221102 - Tau - fel vid förmedling av leveransavisering

MALHAS

Övergripande information

Tidigare levererade scenarier i VIOL 3 har kompletterats och konsoliderats sedan föregående systemversion i release 0.24.0, utgiven 2021-07-07.

Fr.o.m. PI17 lämnar vi grundscenarierna och dess processteg och arbetar utifrån en Gemensam VIOL3-backlogg enligt ny struktur mot 1.0 beslutet.

Den nya strukturen innebär att levererad funktionalitet återfinns under rubriken ”Nya funktioner” i Release Notes. Dessa nya funktioner har en koppling till ett område.

Syftet med benämningen område är att inom dessa beskriva övergripande vad som kommer att levereras som ny funktion under ett eller flera inkrement.

Angående felrättningar (buggar) och återstående funktionalitet så hanteras dessa enligt kriterierna

 1. Om buggen är en del av funktionalitet som ingår i releasen och benämns som funktion under område så står det som inte fungerar under rubriken ”Avgränsningar” i funktionens text.
 2. Om buggen är från tidigare releaser och inte har en naturlig koppling till en funktionalitet som är i ett område så presenteras dessa beroende på dess status under rubrikerna
  1. Rättade avvikelser
  2. Kända avikelser

papiNet är ett registrerat varumärke som ägs av papiNet G.I.E. och International Digital Enterprise Alliance Inc.

 

Samtliga specifikationer som ligger till grund för de externa integrationerna finns att studera i sin helhet på webbplatsen biometria.se via länken

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/integrationsspecifikationer/

Lösenord för åtkomst till webbplatsens skyddade innehåll kan beställas av Biometria support och det innehållet får ej spridas utanför kretsen av företag som utvecklar och förvaltar papiNet-stödda integrationer med Biometria, t ex genom publicering på webbplats.


Det är delar av Leverans 3.29.0 av dessa integrationsspecifikationer som är basen för denna realiserade version av VIOL 3.

 

Se information via nedanstående länk för att se vilka versioner som realiserats.  

Alla integrationer som är realiserade i någon tidigare systemversion finns i kundtestmiljön och för att se vilka Integrationsfunktionsversioner som är implementerade, se länk:

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/plan-integrationer-viol-3/

 

Release notes PI 27

Release notes per område

Beskrivning av området

Förbättringar avseende Användbarhet för Affärssystemet, Produktion och BI

Nya funktioner

10.120 - Användbarhet - Småjusteringar i guide för omprisräkning transport

Beskrivning av funktion

Mindre justeringar i guiden för omprisräkning transport. Innefattar bl.a. textförändringar och ändrad ordning på kolumner.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Förbättringar avseende behörighetshantering i VIOL3

Nya funktioner

ÄB 1867691.140 hantera platser - ändra behörighet för mätanda företagsadministratör

Beskrivning av funktion

Behörighet för rollen "Mätande företagsadministratör" är nu justerad så att man endast kan visa mätplatser.

Avgränsningar

Inga avgränsningar.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Förbättringar avseende Användbarhet för Mätplatssystemet MPS

Nya funktioner

Avisera kommande tågtillfälle

Beskrivning av funktion

Funktion för att förbereda ankomsten av ett tåg till en mätplats, så mottagningskontrollen går snabbare att genomföra när tåget väl är på plats.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion

Historik slutförda stickprov

Beskrivning av funktion

Vy för att kunna se historik kring slutförda stickprov.

Gäller för rollerna:

 • Fjärrmätare

 • Mätandeföretagsadministratör

 • Mätare

 • Stickprovsadministratör

 • Stickprovsmätare

 • Biometria administratör

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer

i samband med denna funktion

Beskrivning av området

Förbättringar avseende Ändringsbegäran

Nya funktioner

ÄB 83781 1.220 Hantera Redovisningshänvisning - utökad kontroll av Befraktare mot kontraktskedjor

Beskrivning av funktion

I funktion för hantering av kontraktskedjor finns nu kontroll på att HKOD-INTNR som anges i termen Befraktare finns med i alla ingående kontraktskedjor. Kontroll görs vid skapande av redovisningshänvisning eller då kontraktskedjor uppdateras eller läggs till.

Kontrollen görs även i samband med att Befraktare ändras i en aktiv RH. Då måste angiven Befraktare finnas med i samtliga kedjor, även de kedjor som gällt för redovisning i historisk tid (detta då funktionen korrigera kontraktskedja kan använda samtliga gamla kedjor i en RH)

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Förbättringar och funktionalitet avseende BI-Rapporter inom

 Redovisningsområdet

Nya funktioner

[146] [196] [180] [286] [067] Kvantitet och värde, Redovisningsdatum för kvantitet resp värde

Beskrivning av funktion

I rapporterna kvantitet och värde skall redovisningsdatum kvantitet och redovisningsdatum värde presenteras.

Flik redovisningsdatum behåller tidigare funktion.

I rapporten Kvantitet och värde detaljer, skall det finnas två kolumner, redovisningsdatum värde och redovisningsdatum kvantitet

I rapporten Kvantitet och värde personifierad, 

skall det finnas två kolumner, redovisningsdatum värde och redovisningsdatum kvantitet

I samtliga rapporter [146] [196] [180] [286] [067] skall filtret fungera såsom slicer.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer

[146] kvantitet och värde- personifierad, [180] [196] Kvantitet och värde säljare resp köpare, hantering av makulering i rapport

Beskrivning av funktion

I rapporten kvantitet och värde personifierad samt kvantitet och värde köpare respektive säljare försvinner leveransens värde och kvantitet i samband med kreditering. Detta sker vid krediteringens redovisningsdatum. Gäller rapporterna [180] [196] [146]

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[146][196][180][286][067] Kvantitet och värde, samtliga rapporter, tillägg informationsflik

Beskrivning av funktion

I samtliga rapporter [146][196][180][286][067] har informationsfliken uppdaterats med information kring redovisningsdatum för värde respektive kvantitet.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[934] Redovisad leverans, makulering

Beskrivning av funktion

I rapporten Redovisad [934] leverans hanteras makulering genom att leveransens data försvinner och text Makulerad samt orsak är synlig i huvudet på rapporten.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Kända avvikelser

Leverans 

BIOM68C7D857 saknas i BI

Inrapporterad av SCA Energy, 207554

Just nu saknas information gällande handelssortiment, mottagningsplats, EB-nyckel samt torrhalt för vissa leveranser i BI

Inrapporterad av: SCA Energy, 214577

Just nu visas inte kredit-raden i rapporten kvantitet och värde personifierad (146) vid korrigering av kontraktskedja.

Inrapporterad av: Sveaskog (216654)

Just nu uppstår ibland då en aktör ska hämtas för att skickas ut via integration. Symtomen är att prenumeranter inte tar emot något meddelande.Inrapporterad av: Holmen 187499

Just nu hämtar inte standardkomponenten  i råvaruprislistan en kvantitet för värdeberäkningen.

Inrapporterad av: Södra (207661)

Just nu väljs inte det mätningsflöde som har kvalitetsklassning trots att kvalitetsklassning är ibockad på kontraktsraden vid destinering.

Inrapporterad av: Sydved (213121)

Just nu går det att avsluta ett FLK som innehåller AO med ändringar som inte integrerats ut. Dvs. med integrationsstatus=väntar.

Inrapporterad av: SCA 213493

Just nu kan inskickade transportunderlag ibland avvisas med felmeddelande "DublicateKeyExeception"

Inrapporterad av: Holmen 213526

Just nu kan vissa användare inte avsluta en prislistehänvisning.

Inrapporterat av: Skogssällskapet (216437)

Just nu skickas mätplatser ut på befraktarunderlag trots att de inte är möjliga att mäta in på då det saknas erbjudna mätningstjänster för alla mätningstjänster i mätningsflödet.

Inrapporterad av: Holmen, CGI 183397

Just nu visas fel värde i kolumnen "Totalt grundvärde" i bilden "Resultat värdeberäkning råvara" i VIOL 3-klienten. Detta gäller vid C-Flis kollektiv. Värde i BI och integration av MT(IS) blir korrekt.

Inrapporterad av: Sveaskog (200310)

Just nu summeras inte vrakvolymerna på leveransnivå i rapport Redovisad leverans (934).

Inrapporterad av: Holmen (200740)

Just nu kan det hända att BK4-avstånd inte visas på användarskapade transportunderlag i VIOL 3-klienten.

Inrapporterad av: SCA 204497

Det går felaktigt att skicka in framtida leverans- och mättidpunkt i mätresultat råvara via extern insändning

Just nu kan det komma ut värde råvara (MTIS) utan det obligatoriska elementet MeasuringTicketSequenceLineItemInrapporterad av: SCA 216386

Lång svarstid i BI

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 208499

Inrapporterad av: Svensk Virkesadministration, 215745

Just nu finns ett fel i Biometria specific Business Rules applicable at integration Version 11.0 vad gäller stockmätnings-flaggan på förstaledskontrakt. Den refereras till som en MeasuringCodeInfo med koden "LogMeasuringRequired" men hanteras numer av MeasuringType=”ByItem”.Inrapporterad av: SCA 216661

Just nu går det inte att se alla "köpt från" i rapport 067

Inrapporterad av: SCA Energy, 210164

Just nu visas fel mätdatum för leveranser på mätbesked.

Inrapporterad av: SES 213639

Just nu syns inte det totala råvaruvärdet i rapport 067

Inrapporterat av: SCA Energy, 210167

Går inte att lägga till certifiering efter avslutad destinering.

Inrapporterad av: Efficture 200840, 199259

Just nu är ActualArrivalDate och StanForDFileTransmissionDate felaktigt obligatoriska i ISSen för Produktionsresultat skotare

Inrapporterad av: Holmen 206383

Just nu kommer mätbeskedsadressen på FLK att få värdet "SWE" om elementet NameAddress finns med för RespondToParty. Väntat resultat är att "SWE" endast sätts om det skickas in som ett värde för Country-elementet.Inrapporterad av: SES 212738

Lång väntan på felmeddelande i BI

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 208500

Ibland skapas det felaktigt dubbla produktionsunderlagsmallar när man väljer att skapa en mall genom att utgå från ett befintligt produktionsunderlag.

Just nu klipps texten i flera datumfält i mätbeskedsklienten.

Inrapporterad av: Holmen 206117

Just nu visas skapat datum för mätbesked som en dag för tidigt i mätbeskedsklientens arkiv.

Inrapporterad av: Holmen 203078

Just nu krävs det fler klick än nödvändigt för att kunna visa mätbesked på ett avtalsobjekt i mätbeskedsklientens arkiv.Inrapporterad av: Holmen 206123

Just nu krävs det flera klick för att markera/avmarkera ett objekt under Nya Leveranser i mätbeskedsklienten.Inrapporterad av: Holmen 206280

När en användare vill ändra sin utsökning i arkivet i mätbeskedsklienten koms inte valen för FLK eller AO från den initiala utsökningen ihåg.

Inrapporterad av: Holmen 206115

I produktionssystemet ser det ut som att man i rollen som ansvarigt avverkningsföretag på radnivå, kan administrera i produktionsunderlagets huvudnivå. Som ansvarigt avverkningsföretag på radnivå ska man enbart kunna se information på huvudnivå, inte administrera.

Just nu är det problem i Rapp när man ansöker om maskinförarkoppling.

Just nu uppstår det ibland problem i Rapp när man vill titta på sina maskinförarkopplingar. Det kommer det felaktigt upp ett pop-up meddelande att det inte finns några maskinförarkopplingar.

Just nu visas och lagras inte vilken Rappversion som användes vid produktionsrapportering med Rapp. 

Ibland uppstår problem när man registrerar nytt konto i Rapp.

Just nu är det problem vid registrering av användare i RAPP

Inrapporterad av: AB Karl Hedin, 213601

I integrationsfunktion Transportinstruktion finns idag ingen garanti att rätt version av avtalsobjektet används vid skapande av dokumentet för Transportinstruktion.

Kund saknar energiuppgifter för leverans i rapport (934).

Inrapporterad av: Sveaskog (203779)

Inrapportering av uppgift om mätande företags ombud via extern insändning tas ej om hand och skickas med i redovisningen av kvantitet råvara UT

Just nu sker ingen summering av totalvolym i olika enheter på lassresultat när man tittar på dem i produktionssystemets gränssnitt (i stället visas NaN).

Inskickad produktandel med decimaltal via extern insändning larmas inte med en negativ BusinessAcceptance

Angivet värde i transportslag vid extern insändning av mätresultat råvara gör att transaktion fastnar i bearbetningen

Formel-referens utan formelrad

Inrapporterad av: Holmen 200114

Just nu kan uppgifterna på ett utskrivet produktionsunderlag hamna fel på sidan vilket gör det svårt att läsa.

Inrapporterad av: 164768

Just nu får kund felmeddelandet "SDC_FirstTierContractIntegrationEngine.run:Error" vid integration in av ett FLK.

Inrapporterat av: Sveaskog (213031)

Just nu används felaktigt koden SetOfVehiclesEquippedWithCrane med textvalue No. De publicerade specifikationerna är korrekta.Inrapporterad av: SCA 215383

Rättade avvikelser

Nu är felet åtgärdat där det sakndes aktörer att välja på i slicern "Köpt från" i rapporten "Kvantitet och Värde detaljer säljare [067]

Inrapporterad av Stora Enso (186188)

Nu är felet åtgärdat där det tidigare var vissa mätningar som hade värdeberäknats i klienten, men inte visades i BI-rapporten [067].

Nu visas inte längre  extra rader i prismatriser som inte ska synas vid utskrift av prislista.Inrapporterad av: Billerud Korsnäs 192751

Nu är felet åtgärdat och det går

att lägga till grundpriskomponent på FLK-rad med fullmakt .

Inrapporterad av: Efficture för Hilmer Andersson 206025

Nu är felet åtgärdat och det går att kopiera en prislista som användaren har medgivande för, till en prislista som ägs av en organisation användaren har fullmakt för.

Inrapporterad av: Svensk Virkesadministration (187538)

Nu är felet åtgärdat och det går

 att byta ut köparekontrakt i en kontraktskedja som kontraktskedjeansvarig.

Inrapporterad av: SCA 188418

Nu är felet åtgärdat där

 vissa transportleveranser visades två gånger om korrigering har utförts.

Inrapporterat av: SCA 162506

Nu är felet åtgärdat och det går

 nu att

 kopiera transportprislista med ett medgivande

Inrapporterat av: VIDA, 203915

Nu är felet åtgärdat och s

amtliga mottagningsplatser finns  med som värde på leveranserna i omprisräkningsformuläret.

Inrapporterat av: Skogssällskapet (205688)

Nu är felet åtgärdat där

 värdeberäkning tar transport med avtalsjustering från första raden i befraktarkontraktet även om prisräkning sker mot rad längre ner i kontraktet.

Inrapporterad av: Södra (204448)

Nu är felet åtgärdat där det tidigare var 

svårt att spåra vilken version

av prislistehänvisning 

som använts vid omprisräkning.

Inrapporterat av: Skogssällskapet (207196)

Nu är felet åtgärdat och längdkorrektionen presenteras korrekt vid

utskrift av prislista

.

Inrapporterad av: Holmen 204511

Just nu ger inte komponenten lastutfyllnad ger inte rätt kvantitet.

Inrapporterat av: Södra (211990)

Nu är felet åtgärdat och längdkorrektion presenteras korrekt i prislista.

Inrapporterat av: Svensk Virkesadministration, 207935

                            Holmen, 209647

Nu är felet åtgärdat där det 

saknades värdeberäkning för led 2 efter omprisräkning transport

Inrapporterad av: Westan, 212594

Nu är felet åtgärdat och man kommer till rätt 

befraktarkontrakt när man går via arbetsyta transport.

Inrapporterad av: Södra (213616)

Nu är felet där en säljare av av råvara kunde se en köpares prislista utan medgivande eller vice versa åtgärdat. Det ska krävas att jag har ett medgivande till prislistan för att få se innehållet.Inrapporterad av: BillerudKorsnäs 196211

Nu är felet åtgärdat  där det inom 

Transportpris: fattades prisräknad rad trots att leverans fått status prisräknad.

Inrapporterad av: Westan och BillerudKorsäs (201900)

Nu är felet åtgärdat där

 en larmad värdeberäkning omprisräknades och skickas ut som en kreditering trots att ingen debitering gått ut tidigare.Inrapporterad av: SCA 203422

Nu är felet åtgärdat där det v

id korrigering av kontraktskedja inte skedde en ny värdeberäkning.

Inrapporterad av: Sydved (192246)

Nu är felet åtgärdat och 

grundvärdet visas för alla leveranser i rapportportalen avseende rapport 146.

Inrapporterat av: Holmen (206206)

Nu är felet åtgärdat och

BI visar korrekt summerad volym i Kvantitet och värde säljare

Inrapporterad av: Setra, 211293

Nu är felet åtgärdat som tidigare gjorde att det inte gick att skapa och spara en matris i Rapportportalen.

Nu är felet åtgärdat och kvalitetsklass i Kvantitet och värde köpare (196) visas.

Inrapporterat av: Holmen (206957)

Nu är felet åtgärdat där det fanns problem i kopplingen mellan kvantitet och värde i BackEnd för [146] och [180] . Detta resulterade att i vissa isolerade fall så faller inte värden ut i rapporterna [146] och [180]. Det har tidigare genomförts temporära lösningar för problemet. Vi genomfört ett större arbete i PI27 som nu är levererat.

Inrapporterat av: Sveaskog 

Nu är det tidigare felet där en Felstavning i 

StandForD2010EnvelopeAck

 gjorde att apteringsfil ej validerades.

Inrapporterat av: Sveaskog (216930)

Nu går det inte att utelämna obligatorisk mätegenskap bruttovolym_m3f i mätresultat råvara in via extern insändning. Konsekvensen i sådana fall blev att redovisningen saknade kvantitet

Går inte längre att utelämna obligatorisk mätegenskap kvalitetsklass på trave i mätresultat råvara IN via extern insändning. 

Mätegenskap produkt är nu åter obligatorisk i Mätresultat råvara via Extern Insändning.

Ej längre möjligt att utelämna ej giltiga nedklassningsorsaker för aktuellt sortiment i mätresultat råvara IN via extern insändning.

Nu är felet åtgärdat där man inte såg

 pris i Rapportportalen trots värdeberäkning.

Inrapporterat av: SCA, 201020

Nu är felet åtgärdat där det saknades

 mottagningsplatser i rapportportalen

Inrapporterad av: Stora Enso Skog 205649

Nu är felet åtgärdat där det visades 

antal för avdragsvolym på mätbeskedet. Det ska inte visas något antal för avdragsvolymen.Inrapporterad av: SCA 205846

Nu är det tidigare felet rättat där det kunde hända att ett korrigerings-mätbesked endast inkluderar kreditposten vilket kunde resultera i helt felaktiga volymer och värden.

Inrapporterad av: SCA 206664

Omprisräknade leveranser finns numera med på mätbesked.

Inrapporterat av: Sveaskog (213045)

Prisräknade stockar uppdateras på mätbesked efter omprisräkning.

Inrapporterad av: Södra (211987)

Nu är det tidigare felet där det kunde hända att leveranser inte kommer med på mätbeskedet trots att de är kompletta åtgärdat.Inrapporterad av: Holmen 206267

BusinessAcceptance skapas enligt gällande regelverk för mätresultat råvara in via Extern Insändning när mätplats som inte är giltig för en mätorder har angetts.

Rättning: Eventuella korrekta nedklassningsorsaker angivna i mätresultat råvara IN skickas numera vidare till redovisning.

Nu är felet åtgärdat där det redovisades

 fel summa på fakturaunderlag i BI efter omprisräkning.

Inrapporterad av: Setra 207207

Det är nu åtgärdat värden kan saknas under fliken Leverans i rapporten Redovisad leverans [934]

 

Inrapporterad av: Sveaskog (202222)

Just nu kommer inte måttslagskvalitet på m3f från stockmätning ut i MTMTInrapporterad av: SES 211356

Nu är felet åtgärdat där det förekom fall där mätningar saknade torrhalt och EB-nyckel i rapport [286].

Inrapporterad av SCA Energy (201019)

Nu är felet där det

 saknades information om totalt råvaruvärde för vissa leveranser i rapporten "Kvantitet och värde detaljer säljare (067) åtgärdat.

Inrapporterad av: Skogssällskapet (207318)

Just nu kommer inte information om grundpriskomponenten med ut i värde råvara då prisräkning görs med priskorrektion från kollektivInrapporterad av: SES 212264

Nu är felet åtgärdat och det 

registreras  ändringar på radinformation i historiken för förstaledskontrakt

Inrapporterad av: SCA, 210578

Rättningsrelease, 2023-05-09

Rättade avvikelser

Nu redovisas grundpris och tillägg/avdrags komponenter  i integrationsmeddelandet.

Rättningsrelease, 2023-05-23

Rättade avvikelser

Man kan inte längre avisera ett leveranstillfälle där integrationen för avtalsobjekt inte tagits emot ännu. Saknas denna integration så saknas också startplatser att välja mellan, vilket är en obligatorisk uppgift. Tidigare kunde man ändå avisera, utan att välja startplats, vilket ledde till felmeddelande eller problem senare i flödet.