Aktuella release notes

Release notes 

Här finns release notes inklusive bilagor och funktionsbeskrivningar för den senaste releasen från VIOL 3 programmet. 

Release notes för release PI 23 systemversion 0.31.0, 2022-08-26

Version

Datum

Förändring

Signatur

1.0

2022-08-26

Första publika version av release notes

PIDE

Övergripande information

Tidigare levererade scenarier i VIOL 3 har kompletterats och konsoliderats sedan föregående systemversion i release 0.24.0, utgiven 2021-07-07. Fr.o.m. PI17 lämnar vi grundscenarierna och dess processteg och arbetar utifrån en Gemensam VIOL3-backlogg enligt ny struktur mot 1.0 beslutet. Den nya strukturen innebär att levererad funktionalitet återfinns under rubriken ”Nya funktioner” i Release Notes. Dessa nya funktioner har en koppling till ett område. Syftet med benämningen område är att inom dessa beskriva övergripande vad som kommer att levereras som ny funktion under ett eller flera inkrement.

Angående felrättningar (buggar) och återstående funktionalitet så hanteras dessa enligt kriterierna

 1. Om buggen är en del av funktionalitet som ingår i releasen och benämns som funktion under område så står det som inte fungerar under rubriken ”Avgränsningar” i funktionens text.
 2. Om buggen är från tidigare releaser och inte har en naturlig koppling till en funktionalitet som är i ett område så presenteras dessa beroende på dess status under rubrikerna
  1. Rättade avvikelser
  2. Kända avikelser
 3. Om buggen är inrapporterad från kund via en upptäckt i BETA miljön så presenteras också dessa beroende på dess status under rubrikerna
  1. Rättade avvikelser
  2. Kända avvikelser

När det är kund som rapporterat så har dessa ett tillägg i texten där det framgår ”Inrapporterat av”  samt nummer på den defekt som var ursprungsärendet.

papiNet är ett registrerat varumärke som ägs av papiNet G.I.E. och International Digital Enterprise Alliance Inc. Samtliga specifikationer som ligger till grund för de externa integrationerna finns att studera i sin helhet på webbplatsen biometria.se via länken

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/integrationsspecifikationer/

Lösenord för åtkomst till webbplatsens skyddade innehåll kan beställas av Biometria support och det innehållet får ej spridas utanför kretsen av företag som utvecklar och förvaltar papiNet-stödda integrationer med Biometria, t ex genom publicering på webbplats.


Det är leverans 3.25.0 av dessa integrationsspecifikationer som är basen för denna realiserade version av VIOL 3.

Alla integrationer som är realiserade i någon tidigare systemversion finns i kundtestmiljön och för att se vilka ISS-versioner som är implementerade, se länk:

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/plan-integrationer-viol-3/

Till PI 23-releasen har VIOL 3-programmet utvecklat cirka 130 features. Sedan tidigare finns kännedom om beroenden mellan PI 23 och PI 24 i tillverkningsplanen. Några features är utvecklade men har avvikelse när det gäller testbarhet. Detta beror på ökad komplexitet och ytterligare beroenden mellan projekten i programmet och medför att dessa features inte kommer att vara testbara för våra kunder i release för PI 23 utan först efter release PI 24.

Följande objekt påverkas enligt beskrivning ovan: 

 • Makulering och omsändningunder PI 23 har det framkommit beroende till integration vilket gör att testning kan ske först i PI 24.
 • Lagerförändringsobjekthar följt planen för PI 23 men för att kunna skapa nytta så behöver alla delar vara färdiga och kunna samtestas i ett helt flöde. I PI 24 läggs därför kraften på att testa totalen.
 • ProduktionsunderlagHar prioriterats om till PI 24 pga. att den har beroenden till andra objekt som gör utveckling mer lämplig i nästa inkrement.

Dessa justeringar påverkar inte tillverkningsplanen för VIOL 3 1.0. För att testa funktionerna på ett kvalitativt sätt bör man avvakta till PI 24 då all funktionalitet för objekten levererats.

OM tester ändå körs på ovanstående funktionalitet så kommer det att resultera i inkonsistent/korrupt data! Det medför i sin tur att de nya testmiljöerna med tillhörande testdata blir mer svårhanterade och ineffektiva för er kunder i framtida testarbete.

För de funktioner som berörs så står denna information i Release Notes under rubriken “Övrig information”.

 

Release notes PI 23

Release notes per område

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar användbarhetsförbättringar.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

1.125 - Hantera sortimentsgrupp - Kunna "utesluta" HS ur en SK + lite kontroller

Beskrivning av funktion

Tillägg av funktionalitet för att kunna utesluta önskade handelssortiment ur en sortimentskategori i en sortimentsgrupp utan att den manuella handpåläggningen ska bli alltför stor. Funktionen ger användaren möjlighet att markera vilka handelssortiment ur en utpekad sortimentskategori som ska läggas till som rader i sortimentsgruppen och systemet kan då lägga till dessa rader utan vidare handpåläggning från användaren. 

Avgränsningar

Sorteringsordningen i listan för sortimentsgruppen fungerar inte riktigt som önskat. Att fixa detta är ett pågående arbete som troligen kommer resultera i att även tillägget av enskilda rader (i nuvarande lösning kallad "Ny rad") kommer att ske via samma dialog som uteslutandet av handelssortimenten. Detta som en följd av tekniska begränsningar. Vidare saknas i dagsläget även en kontroll för att säkerställa att sortimentskategorier som redan har fått vissa handelssortiment uteslutna inte ska kunna läggas upp igen utan utpekade handelssortiment (dvs. att alla handelssortiment i den kategorin gäller). Även denna kontroll är påbörjad, men blev inte klar i tid för leveransen. 

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Användare av denna vy kan behöva rensa sina specialanpassningar i Affärssystemet ifall användaren ifråga tidigare har justerat kolumnbredder/kolumnhöjder etc. Detta då specialanpassningar gäller före standard och då vyn nu har ändrats kan tidigare anpassningar se lite konstiga ut i förhållande till nuvarande vy. För information om hur rensning av specialanpassningar görs kan användare kontakta sina respektive affärskonsulter.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i dialog affärsvillkor

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på fälten i dialogen för att skapa upp affärsvillkor.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning affärsvillkor

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumnerna som visas i förteckningen över affärsvillkor.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning avtalsobjekt

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner i förteckningen över avtalsobjekt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning EB-nycklar

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner i förteckningen över EB-nycklar.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning FLK och KK

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner i förteckningarna för förstaledskontrakt och köparekontrakt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning fraktionsnyckel

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner och innehåll i förteckningen över fraktionsnycklar

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning kollektivbeskrivning

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner i förteckningen för kollektivbeskrivningar.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning köpareprovision

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner i förteckningen över köparprovisioner.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning prislista råvara

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner i förteckningen över prislistor råvara. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning prislistehänvisning

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner i förteckningen över prislistehänvisningar.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning prislistor transport

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner i förteckningen över prislistor transport.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning sortimentsgrupp

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner i förteckningen över sortimentsgrupper.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i objekt affärsvillkor

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på fält i Allmänt-fliken på objektet Affärsvillkor.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på kolumner i förteckning befraktarkontrakt

Beskrivning av funktion

Ändrad  ordning på kolumner i förteckningen över befraktarkontrakt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på kolumner i förteckning provmätorder

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner i förteckningen över provmätordrar.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på kolumner i förteckning transportföretagskontrakt

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumner i förteckningen över befraktarkontrakt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra struktur och namnsättning i transportkorrigeringsvyn

Beskrivning av funktion

Vyn under "Resultat transport" där det går att korrigera transportuppgifter har fått ett nytt utseende. Förändringarna innebär bl.a. att sidan har delats upp i två flikar så det blir som två sidor istället för en samt att en omgruppering av informationen har genomförts, däribland har det blivit enklare att få överblick över transportmedel och lastbärare som nu finns placerade på samma sida.

Avgränsningar

Fälten för "Leverans" och "Version" kommer framöver att tas bort från fliken "Mätegenskaper", även om dessa fält för tillfället fortfarande står kvar. Anledningen till att dessa två fält ska tas bort är att informationen står precis ovanför fliken och det bara tar extra plats att upprepa det igen. 

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ekipage ska ha en flik med information kring transportmedlet

Beskrivning av funktion

Förändrat utseendet av objektet ekipage. Informationen om transportmedlet som tidigare legat under "Allmänt"-fliken har flyttats till en egen flik och kompletterats med ytterligare information. Därutöver har ordningen på fält inne på objektet ekipage såväl som i förteckningen uppdaterats.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna funktion.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Fel sorteringsordning på transportkontrakt

Beskrivning av funktion

Ändrad sorteringsordning i förteckningarna över befraktarkontrakt och transportföretagskontrakt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Korrigera guide för platser

Beskrivning av funktion

Mindre korrigeringar av guiden som används för att skapa upp platser. Korrigeringarna innefattar bl.a. namnsättning av de olika stegen och förtydligande av fältetiketter.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Korrigera guide för prissimulering

Beskrivning av funktion

Mindre korrigeringar av guiden för prissimulering. Korrigeringarna avser bl.a. namnsättning av stegen och tillhörande sidor.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Korrigera guide för skapa transportunderlag

Beskrivning av funktion

Tillägg rubriker på sidorna för stegen i guiden för att skapa upp användarskapade transportunderlag.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Korrigera stegen i guide för omprisräkning råvara

Beskrivning av funktion

Namnsättning av stegen i guiden för omprisräkning råvara.

Avgränsningar

Mittenstegets namn på ingångarna "Omprisräkning redovisade stickprov" och "Omprisräkning larmade stickprov" kommer att bytas ut framöver. Biometria undanbeder därför eventuella synpunkter om att det tillfälliga steg-namnet är fel.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ta bort fält ur förteckning prislisteabonnemang

Beskrivning av funktion

Borttag av kolumn ur förteckningen över prislisteabonnemang samt namnändring på en av kolumnerna.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Transportmedel - Tillägg av Flik och ändring av fältordningar

Beskrivning av funktion

Omstrukturering av fält inne på ett transportmedel. Fälten "Miljöklass", "Drivmedelsklass", "Drivmedelstyp" och "Transportmedelstyp" samt bocken/switchen "Är transportmedel även lastbärare?" har flyttats till en egen flik. Det har även tillkommit två kolumner i förteckningen över transportmedel samt att ordningen på kolumnerna ändrats.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktioner som gör det möjligt

 • Stöd för kollektivvariant 6 Vägning/Torrhaltsbestämning
 • Stöd för kollektivvariant 4 Travmätning/Stockmätning
 • Stöd för kollektivvariant 4 Vägning/Stockmätning
 • Inklusive säkerställ dubbla mätningstjänster; avs vikt samt volymandel vid Båtkollektiv

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

Lossningstillfälle

Beskrivning av funktion

Mätare kan förbereda och genomföra mätning av ett lossningstillfälle för rundvirkesleveranser (Kollektivvariant 4) och sönderdelade sortiment (Kollektivvariant 6) som anländer på fartyg till en mätplats och ska vägas.

 • Lossningstillfälle omfattar:
  • Lossningstillfälle där vägning sker med hamnkran
  • Lossningstillfälle

   där vägning sker 

   med fordonsvåg och inga transportuppgifter ska registreras
  • Lossningstillfälle

   där vägning sker 

   med fordonsvåg och transportuppgifter ska registreras

Avgränsningar

 • Vid manuella avrop av stickprover för torrhalts- och fraktionsbestämning vid lossning av ex cellulosaflis, , behöver användargränssnittet förtydligas så att det tydligare framgår vad stickproverna avser.
 • Osäkerheter råder om det finns behov av travmätning som ordinarie mätmetod i ett lossningstillfälle.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar förbättringar på tidigare levererad funktionalitet

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 120637 5.170 Hantera Transportsedel - Korrigera och makulera Transportsedel med spårbarhet

Beskrivning av funktionen

Det går nu att korrrigera och makulera en transportsedel med spårbarhet enligt denna beskrivning;

•Steg 1. Ett referensnummer finns på den transportsedel som valts för korrigering (TS 0000049). Referensnumret motsvaras av den valda transportsedelns transportsedelnummer, dvs TS 0000049. Referensfältet får i klienten namnet ”ursprunglig transportsedel”. Det ska vara möjligt att söka på ursprunglig transportsedel - en rubrik har lagts till i standardvyn.

•Steg 2. Det skapas upp ytterligare en transportsedel med nr=TS 0000050. Referensen(tråden) blir fortsatt den ursprungliga transportsedeln som valts för korrigering, dvs TS 0000049.Denna Transportsedel är en kreditering av den sedel som valts för korrigering. En debet referens skapas som pekar på den Transportsedel som valts för korrigering.

•Steg 3. Korrigeringens sista fas är att en transportsedel skapas upp på vilken korrekta värden registreras. Denna sedel får då nummer TS 0000051. Referensen blir fortsatt den ursprungliga transportsedelns som valdes för korrigering, dvs TS 0000049. Denna sedel aktiveras och attesteras manuellt. 

•Om man sedan väljer att korrigera den sedel som erhållit korrigerade värden så får den kreditsedeln forsatt referensen för den ursprungliga Transportsedeln, dvs TS 0000049. Debet referens blir TS 0000051.

Makuleringen går till på ett motsvarande sätt, men omfattar endast steg 1 och steg 2.

I klienten kan man välja i menyn om man avser korrigera eller makulera.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Transportsedel UT

Övrig information

Denna funktion innebär förbättring på tidigare levererad funktionalitet i "Transportsedel".

ÄB 136868 Tillför ID och version på transportuppgifter i integration ut av Värde transport

Beskrivning av funktionen

I huvudet för transportvärde finns nu en referens till ID och version på Transportuppgifter.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Transportvärde UT

Övrig information

Denna funktion  innebär en förbättring på tidigare levererad funktionalitet i "

Redovisa transportvärde"

ÄB 146821 5.160 Korrigera transport - Korrigerat avstånd

Beskrivning av funktionen

Det är möjligt att i klienten, i efterhand, korrigera in ett transportavstånd som avviker från avstånd som angivits i transportunderlag eller vid inmätning. Om "Korrigerat avstånd" har prioriterats i kontraktet så kommer det korrigerade avståndet att användas som transportprisgrundande avstånd i transportredovisningen.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Denna funktion innebär förbättring på tidigare levererad funktionalitet i "Mätresultat transport".

ÄB 153101 1.180 Transportutrustning - tillföra ny utrustning

Beskrivning av funktionen

Listan med transportutrustning har utökats med;

VR-styrd kran

Extra bankar 

Självkörande fordon

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 153104 1.180 Transportutrustning: Tillföra drivmedelstyp El

Beskrivning av funktionen

Listan över drivmedelstyper för transportmedel har utökats med El.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Denna funktion innebär förbättring på redan levererad funktionalitet i "Transportbeordring"

ÄB 158596 - 1.150_3 Hantera Prisvillkor råvara - Införa avgränsning för dimensionsberoende T/A med prismatris

Beskrivning av funktionen

Det finns nu möjlighet att ange slutvärde för längd och diameter i prismatris som tillämpas för dimensionsberoende T/A. 

Ett slutvärde avser sista giltiga längd och diameter som gäller för angivet värde i prismatrisens sista cell. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Denna funktion innebär förbättring på tidigare levererad funktionalitet i "Prishantering råvara".

ÄB 161875 5.140 Id och version av Transportuppgifter ska vidareförmedlas på integration Transportuppgifter UT

Beskrivning av funktionen

Utintegration av transportuppgifter har nu kompletterats med ID och version.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Transportuppgifter UT

Övrig information

Denna funktion innebär en förbättring på tidigare levererad funktionalitet i "

Mätresultat transport"

ÄB 162286 1.110 Hantera Aktör Person - Medlem ska visas tillsammans med leverantörsrelation

Beskrivning av funktionen

I Aktör av typen Person ser man nu fältet/rubriken Medlem i Leverantörsrelation. En bock på aktören visar om man i leverantörsrelationen har angivit att man är Medlem. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Denna funktion innebär förbättring på tidigare levererad funktionalitet för "Aktör"

ÄB 163252 2.110 Hantera förstaledskontrakt Läs personuppgifter mot ny koppling mot SPAR

Beskrivning av funktionen

Adress för privatpersoner hämtas nu från SPAR:s tjänst med testdata.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Denna funktion innebär förbättring på tidigare levererad funktionalitet för "Aktör"

ÄB 164494 1.150_1 Hantera pris - Möjliggöra standardkomponent för stolpe med prisräkning i enheten styck

Beskrivning av funktionen

Standardkomponent för pris- och värdeberäkning av stolpar i måttslaget styck finns nu. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Denna funktion innebär förbättring på tidigare levererad funktionalitet i "Prishantering råvara".

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktioner som stödjer:

 • att stänga avsluta en transportinstruktion omedelbart för att det inte ska transporteras något.
 • att testa VIOL 3 utan att behöva vänta ”till i morgon” för att se resultatet av en destinering.
 • att korrigera fel i objekt (FLK, AO, Mätningstjänst, Kollektivbeskrivning, Redovisningshänvisning mm) som ligger före destineringen så att mätning, transportgenomförande och redovisning blir korrekt.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 158010 3.160 Skapa och administrera mätorder råvara- Behörighetsanpassning för företagsroller

Beskrivning av funktionen

Som företagsanvändare  eller företagsadministratör kan jag nu se innehållet i mätorder råvara om mitt företag finns med i mätorder råvara i rollen mottagare. 

Som

företagsanvändare  eller företagsadministratör kan jag inte se innehållet i mätorder råvara om mitt företag inte finns med i mätordern i rollen mottagare.

Avgränsningar

Som mätande Företagsanvändare och mätande företagsadmin kan jag se alla mätordrar. Man ska endast kunna se de mätordrar som man är mätningsflödesansvarig på.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar att hantering av kollektiv möjliggörs. Det innebär att kollektivbeskrivning kan skapas. Det innebär även att man kan beräkna omräkningstal som ligger till grund för omräkning av mätdata och att man kan tillföra egenskaper till leveransen som inte kan detekteras vid mätningen.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner". 

Nya funktioner

ÄB 107347 7.170 Hantera kollektivbeskrivning Urvalsmängd för prov

Beskrivning av funktionen

Nu finns fem tillämpade omräkningstal att tillgå: Bruttoomräkningstal, Nettoomräkningstal, Torrhalt, Priskorrektion och Á-pris. Varje dygn skapas nya tillämpade omräkningstal. Det sker med utgångspunkt i prov från förfluten tid.

Avgränsningar

Brister i funktionen finns. Bland annat kan inte "lån" av prov från annan AX-identitet ske.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 146153 1.170 Uppdatera kollektiv - Redovisa stickprovsmätning

Beskrivning av funktionen

I förteckningen över stickprov redovisas idag kvantitet för enkel och noggrann mätning samt värde per affärsled för noggrann mätning. Nu har redovisningen av värdet kompletteras med uppgift om vilka priskomponenter som ligger bakom det.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område  handlar om hur VIOL 3 ska användas som informationsnav för att förmedla information om producerade-, planerade- och leveransvirkesvolymer, till transport- och logistikkedjan. Transport- och logistikkedjan använder sedan informationen för att kunna skapa och följa upp sitt skogs- och väglager, samt för att kunna utföra transporten på ett effektivt sätt.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 153019 2.120 Hantera avtalsobjekt - Lagerförändringsobjekt via avtalsobjektsrad

Beskrivning av funktionen

Avtalsobjektet tillförs en radnivå. 

Avtalsobjektsraden är en valfri uppgift och kan utelämnas

När avtalsobjektsraden skapas kan följande termer anges:

Sortimentkategori eller handelssortiment, Planerad kvantitet (heltal utan enhet), Logistikinformationsmottagre (Hkod samt Intnr)

Om avtalsobjektsrad anges ska sortimentskategori eller handelssortiment anges. Planerad kvantitet kan utelämnas. Logistikinformationsmottagare kan utelämnas.

Avtalsobjektraderna för ett avtalsobjekt kan innehålla båda handelssortiment och sortimentskategori blandat. Om så är fallet ska angivet handelssortiment inte få ingå i de sortimentskategorier som anges. För varje avtalsobjekt ska ett handelssortiment enbart kunna härledas till en avtalsobjektsrad

Avgränsningar

Logistikinformationsmottagare kommer inte att få tillgång till avtalsobjektet som extern integration. 

Påverkade integrationer

Avtalsobjekt IN och UT

Ö

vrig information

Det här en delleverans av funktionalitet som ingår i funktionen "Lagerförändringsobjekt".

Test av hela nyttan av den här funktionen kommer inte kunna göras förrän hela funktionaliteten runt detta område är klart och det kommer att slutföras i nästa programinkrement, PI24.

ÄB 154818 3.140 Hantera transportunderlag - Logistikinformationsmottagare

Beskrivning av funktionen

Logistikinformationsmottagare är nu tillagt på Transportunderlag.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Transportunderlag IN

Övrig information

Det här en delleverans av funktionalitet som ingår i funktionen "Lagerförändringsobjekt".

Test av hela nyttan av den här funktionen kommer inte kunna göras förrän hela funktionaliteten runt detta område är klart och det kommer att slutföras i nästa programinkrement, PI24.

ÄB 154830 3.150 Hantera transportinstruktion och befraktarunderlag - Logistikinformationsmottagare

Beskrivning av funktionen

Logistikinformationsmottagare

läggs till på

Transportinstruktion och Befraktarunderlag

i klient och blir mottagare av Transportinstruktion.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Befraktarunderlag UT, Transportinstruktion UT

Övrig information

Det här en delleverans av funktionalitet som ingår i funktionen "Lagerförändringsobjekt".

Test av hela nyttan av den här funktionen kommer inte kunna göras förrän hela funktionaliteten runt detta område är klart och det kommer att slutföras i nästa programinkrement, PI24.

Logistikinformationsmottagare och hantering av avtalsobjektsrader och avlägg.

Beskrivning av funktion

Logistikinformationsmottagare (LIM) läggs till på produktionsunderlag och produktionsresultat. När man skapar en ny rad på produktionsunderlaget hämtas uppgift om logistikinformationsmottagare från avtalsobjektet. LIM hämtas från den AO-rad som innehåller samma handelssortiment eller sortimentskategori som handelssortimentet tillhör. Logistikinformationsmottagare lagras även på produktionsresultat.

Om man ändrar logistikinformationsmottagare på avtalsobjektsraden uppdateras produktionsunderlag och produktionsresultat med den nya aktören. 

Som logistikinformationsmottagare är man behörig att prenumerera på de produktionsresultat där man förekommer som logistikinformationsmottagare.

Aktörerna planerad befraktare, befraktare, planerat ansvarigt transportföretag, ansvarigt transportföretag, har tagits bort från produktionsunderlag och produktionsresultat och aktörerna kommer inte längre att kunna prenumerera på produktionsresultat i dessa roller.

Avgränsningar

Kvantitetsrapportering och produktionsresultat Kvantitet ingår inte i denna leverans.

Påverkade integrationer

Produktionsresultat skördare sortiment

Produktionsresultat skotare sortiment

Produktionsunderlag

Övrig information

Det här en delleverans av funktionalitet som ingår i funktionen "Lagerförändringsobjekt".

Test av hela nyttan av den här funktionen kommer inte kunna göras förrän hela funktionaliteten runt detta område är klart och det kommer att slutföras i nästa programinkrement, PI24.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktioner som gör det möjligt att makulera leveranstillfällen. Genom makulering så skapas även förutsättningarna för att utföra korrigeringar som är av den omfattning att man i VIOL3 måste utföra en makulering och därefter registrera ett nytt leveranstillfälle. 

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 146818 5.160 Korrigera transport - hantera makulering av leverans

Beskrivning av funktionen

Förmedla information om makulerad transport.

Avgränsningar

Se punkt "Övrig information"

Påverkade integrationer

Kvantitet råvara

Övrig information

Det här en delleverans av funktionalitet som ingår i funktionen "Makulering och Omsändning".

Test av hela nyttan av den här funktionen kommer inte kunna göras förrän hela funktionaliteten runt detta område är klart och det kommer att slutföras i nästa programinkrement, PI24.

ÄB 166867 - 7.122 Redovisa kvantitet råvara - anpassningar för Makulering

Beskrivning av funktionen

Förmedla information om makulerad råvara.

Avgränsningar

Se punkt "Övrig information"

Påverkade integrationer

Kvantitet råvara

Övrig information

Det här en delleverans av funktionalitet som ingår i området runt makulering och omsändning.

Test av hela nyttan av den här funktionen kommer inte kunna göras förrän hela funktionaliteten runt detta område är klart och det kommer att slutföras i nästa programinkrement, PI24.

ÄB 167732 - 7.110 Ta emot och validera mätresultat råvara - Makulering

Beskrivning av funktionen

Makulering av mätresultat råvara.

Avgränsningar

 Se punkt "Övrig information"

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Det här en delleverans av funktionalitet som ingår i området runt makulering och omsändning.

Test av hela nyttan av den här funktionen kommer inte kunna göras förrän hela funktionaliteten runt detta område är klart och det kommer att slutföras i nästa programinkrement, PI24.

Beskrivning av området

Arbetet kopplat till Mätbesked handlar om att ta fram en ny mätbeskedsfunktion som samlar in redovisningsinformation i form av kvantitet och värde råvara. Den insamlade informationen processas periodiskt, sammanställs till ett mätbesked och skickas till säljaren och köparen som finns med i affären (förstaledskontraktet).

Periodiciteten och övrigt styrdata på utskicken konfigureras in via ny klient samt ett nytt integrationsmeddelande via integration.

Nya funktioner

ÄB 162084 2.110 Hantera förstaledskontrakt - Tillföra kontraktsspecifik mätbeskedsadress

Beskrivning av funktionen

Förstaledskontraktet har tillförts möjlighet att ange adressuppgifter som ska användas i samband med utskick av mätbesked. Uppgiften 

är frivillig och avser en mellan säljaren och köparen överenskommen adress. Går att ange oavsett om säljaren är en person eller en organisation.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Contract(OriginalContract) in- och utintegration.

ÄB 167411 8.110 Hantera Mätbesked- Dölj MB-bild i AX

Beskrivning av funktionen

Bilden för mätbesked i fliken för avtalsobjekt i förstaledskontrakt i VIOL3-klienten är nu enbart vara synlig för Biometriaanvändare. Övriga användare skall använda sig av den nya Mätbeskedsklienten som levereras i PI 24.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktioner som stödjer möjlighet att välja mätmetod, och 

välja mätande företag eller välja mätningsflöde per sortiment samt m

öjlighet att välja mätplatser mer flexibelt

Specifika funktioner är:

 • Primära Sekundära mätningsflöden
 • Mätorder når ej mätplats
 • Flera mätande företag på en mätplats
 • Olika mätande företag i samma flöde
 • Olika mätningsflöden med samma sortiment
 • Alternativ mätplats
 • Behov av prioriterad mätmetod med som information på TI

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Undertrycka vägningningstjänst

Beskrivning av funktion

Vägning behöver inte genomföras om mätplatsen saknar fungerande fordonsvåg och vägning inte är ersättningsgrundande för råvaran.

Avgränsningar

Inga kända avgränsningar

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Produktionsområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

[334] Kompletterande utveckling Skördar- och skotarprecision PI 23

Beskrivning av funktion

Vidare utveckling av den befintliga rapporten Skördar- och skotarprecision 

[334]

. I PI23 har medelstam och levererad volym uppdaterats i detalj och översiktfliken för ett avtalsobjekt. Levererad volym summeras nu för alla måttslagkvaliteter enligt nedan prio:

 • Enhet: m3f före ton
 • Måttslagskvalitet: 1 först

  à

  4 sist
 • Datum: Senaste

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkande integrationer

Inga påverkande integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Redovisningsområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

[146] Kvantitet och värde personifierad, tillägg av avlastningsplats

Beskrivning av funktionen

I rapporten Kvantitet och värde [146] personifierad finns nu värdet avlastningsplats. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar 

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[146] Kvantitet och värde personifierad, tillägg av värde Redovisningshänvisning samt summering vid val av en part

Beskrivning av funktionen

I rapporten Kvantitet och värde [146] Personifierad är 

finns nu Redovisningshänvisning (ID AX + Namn) i anpassningsrutan och möjlighet att använda värdet i slicer.

Uppdatering av summering Brutto, netto och vrak är gjord i  rapporten.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[180][196] Kvantitet och värde köpare resp säljare, tillägg av redovisningshänvisning flik kontrakt samt summering vid en part vald

Beskrivning av funktionen

Nu finns "Redovisningshänvisning"  i tabell mellan "köparekontrakt beskrivning" & "handelssortiment beskrivning" i

 rapporterna "

Kvantitet och värde säljare" och "Kvantitet och värde köpare" i fliken "Kontrakt" [180] [196]

Vid val av en part i slicer sker summering  av brutto, netto och vrak enligt tidigare princip att detta görs endast en gång/leverans. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[286] [067] Kvantitet och värde detaljer köpare och säljare, tillägg av kolumn st (styck) & M (måttslagskvalitet)

Beskrivning av funktionen

I rapporten finns nu "styck" samt "måttslagskvalitet" för redovisning av råvara som mäts in per styck, exempelvis stolp. [286] [067]

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[894] Redovisningshänvisning historik, kontraktskedja

Beskrivning av funktionen

Rapporten Redovisningshänvisning historik [894] kompletteras med kontraktskedja och version av kontraktskedja.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[934] Redovisad leverans, tillägg i flik affärsrelaterade, kontraktskedja version

Beskrivning av funktionen

I rapporten Redovisad leverans [934], flik affärsrelaterade redovisas v

ersion av kontraktskedja.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Ny rapport - Kontraktskedja historik

Beskrivning av funktionen

Nu finns en historikrapport för att kunna följa versioner av kontraktskedjan.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Transportområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

[149] [753] Lägga till Valuta som slicer på alla flikar

Beskrivning av funktionen

Tillägget för att välja valuta gör det möjligt att särskilja leveranser som har blivit värdeberäknade i olika valutor. Det gör också att värden i olika valutor inte summeras och visar ett felaktigt resultat. [149] [753]

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[149] [753] Uppdatera layout

Beskrivning av funktionen

Rapporterna Transportaffär och Fordonsegenskaper [149] [753] får uppdaterad layout i linje med nya rapporten "transportaffär råvaruobjekt" och utökade filtermöjligheter.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[217] Lastutfyllnad - Lägga till information om höjdavvikelse för skäppmätning

Beskrivning av funktionen

Infomation om höjdavvikelse läggs till för att kunna avgöra om det har varit 'Fullt lass' vid en leverans av sönderdelade sortiment där mätmetoden skäppmätning använts, likt travhöjd för rundved. [217]

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion

[753] Ta bort Tabeller från fliken Transportmedel

Beskrivning av funktionen

Tabellerna som innehåller information om transportmedel och ekipage tas bort från fliken 'Transportmedel' och samma information kommer finnas tillgänglig i b la nya fliken "Fordonsegenskaper" samt i en av de rapporter som riktar sig mer mot logistik och inte affär. [753]

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Kända avvikelser

BI-produktion [029]. I fliken "status för stockar" har data blivit förskjutet och visas inte helt korrekt.

Just nu är det långa svarstider på prislistor och komponenter 

Inrapporterat av: WSS 137470

Just nu kan de klickbara länkarna i kolumnerna Prislista och Version i formuläret

Resultat värdeberäkning råvara leda till fel version av prislistan.

Inrapporterad av: Norra Skog 176142

När samma komponent blivit tillagd flera gånger blir det fel i utskriften.

Inrapporterad av Holmen och Billerud Korsnäs

Just nu verkar listvyn på arbetsyta transport för fliken "Drivmedelsindex" inte plocka med drivmedelsindex som användaren skapat och/eller redigerat långt tillbaka i tiden. Nyligen redigerade/skapade objekt syns som de ska.

Inrapporterat av: WSS 151008

När flera sortimentsrader avropas samtidigt skapas dubbletter.

Inrapporterat av: 

Holmen 144214

Just nu verkar vissa transportleveranser visas två gånger om korrigering har utförts.

Inrapporterat av: SCA 162506

Om aktör varit giltig mottagare i två olika roller och man sedan byter aktör på en av rollerna till annan aktör kommer inte meddelandet att integreras ut till någon aktör.

Ibland kan transportprisräkning utföras trots att inte avstånd hittats.

Inrapporterat av: 

Holmen 144989

I priskomponenter uppstår i vissa fall dubbletter av värdeelement som förhindrar att prisräkning kan genomföras.

Inrapporterat av: Holmen 148045

Just nu fungerar det inte att ta bort rollen befraktare på grund av felaktiga felmeddelanden.

Inrapporterat av: 

Holmen 138022

Just nu kan det vara problem att scrolla sidledes i BI-rapporten Redovisningshänvisning HistorikInrapporterad av: Holmen 179345

I integration Fakturaunderlag tilläggstjänster mappas inte avlägg på Avtalsobjektet ut.

I integration Kvantitet råvara (mottagningskontroll) UT redovisas inte egenskapen blånadsklass.

BI-rapport visar felaktig prisgrundande kvantitet.

Inrapporterad av: WSS 163456

Just nu görs ingen kontroll mot användarens behörighet i BI när jag tillämpar filter.

Inrapporterad av: WSS 146734

Just nu kan uppgifterna på ett utskrivet produktionsunderlag hamna fel på sidan vilket gör det svårt att läsa.

Inrapporterad av: 164768

Just nu uppdateras befraktarunderlag felaktigt då nya användarskapade transportunderlag skapas i klienten.Inrapporterad av: SCA 161476

Rättade avvikelser

Nu fungerar urvalsvillkoren som tänkt. Det tidigare felet med att ett kommatecken hanterades som "och" istället för "eller" som är det korrekta är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: Holmen 175208

Tidigare har det vid kopiering av förstaledskontrakt och köparekontrakt dykt upp ett meddelande i samband med att den aktör som inte är kontraktsansvarig byts till en aktör kopplad till en annan juridisk enhet. Meddelandet har frågat om de ekonomiska dimensionerna (som utgör grunden för behörigheten) på kontraktet ska uppdateras. För att säkerställa att inga behörighetsfel uppstår till följd av att en användare klickar på fel svarsalternativ har Biometria nu gjort så att dimensionerna alltid uppdateras när aktören byts. Dessvärre går det inte att hindra meddelandet från att dyka upp trots att denna ändring gjorts, vilket innebär att användaren behöver klicka på "ja" eller "nej" även fast meddelandet inte längre är en fråga.

Löst ett problem där spärrade aktörer gick att använda i befraktarkontrakt.Inrapporterad av: SES 169499

Nu fungerar det att en aktör som har ett medgivande på prislista ser identiteten på drivmedelsindex, det är också rättat så att det nu fungerar att värdeberäkna prislistor med medgivande.

Inrapporterat av: BillerudKorsnäs, SCA och Westan , defekt saknas

Felet med att fliken för befraktarinställningar inte dök upp automatiskt i samband med att användaren lagt till organisationstypen befraktare på en aktörsprofil av typen organisation är åtgärdat.

Inrapporterad från Holmen, relaterar till defekt 163609

Nu fungerar det att redovisningen går om  när korrigering  av transport initieras.

Inrapporterat av: SCA 161330

Nu fungerar det att välja korrekt datum i datumväljaren.

Inrapporterad av: Sveaskog 167932

Löst ett problem där Värde Transport 

integrerades

ut med QuantityTypeContext="Measured" istället för "Transported" i xpath MeasuringTicket/MeasuringTicketSequence/MeasuringTicketSequenceLineItem/QuantityInformation/Quantity/@QuantityTypeContextInrapporterad av: SCA 176459

Tidigare kom det felaktigt upp ett felmeddelande när man försökte makulera ett produktionsresultat. Detta är åtgärdat och funktionen för att makulera produktionsresultat fungerar nu som den ska.

Nu fungerar summeringen av kolumnerna i Rapporten korrekt.

Inrapporterad av: WSS 163454

Nu fungerar det i rapporten Redovisningshänvisning historik [894]  att scrolla i sidled. 

Inrapporterad av: Stora Enso Skog 169716

Nu fungerar uppdatering TH på fliskollektiv när stickprov är inmätta

Inrapporterat av: SCA defekt saknas

Nu fungerar det att  rätt indexvärde visas vid utskrift av transportprislistan.

Inrapporterat av: Westan