Aktuella release notes

Här finns release notes inklusive bilagor och funktionsbeskrivningar för den senaste releasen från VIOL 3 programmet. 

Version

Datum

Förändring

Signatur

1.0

2022-01-21

Första publika version av release notes

PIDE, LEKJ

Övergripande information

Tidigare levererade scenarier i VIOL 3 har kompletterats och konsoliderats sedan systemversion i release 0.24.0, utgiven 2021-07-07. Fr.o.m. PI17 lämnar Biometria grundscenarierna och dess processteg och arbetar utifrån en Gemensam VIOL 3-backlogg enligt ny struktur mot 1.0 beslutet. Den nya strukturen innebär att levererad funktionalitet återfinns under rubriken ”Nya funktioner” i Release Notes. Dessa nya funktioner har en koppling till ett område. Syftet med benämningen område är att inom dessa beskriva övergripande vad som kommer att levereras som ny funktion under ett eller flera inkrement.

papiNet är ett registrerat varumärke som ägs av papiNet G.I.E. och International Digital Enterprise Alliance Inc. Samtliga specifikationer som ligger till grund för de externa integrationerna finns att studera i sin helhet på webbplatsen biometria.se via länken

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/integrationsspecifikationer/

Lösenord för åtkomst till webbplatsens skyddade innehåll kan beställas av Biometria support och det innehållet får ej spridas utanför kretsen av företag som utvecklar och förvaltar papiNet-stödda integrationer med Biometria, t ex genom publicering på webbplats. Det är leverans 3.22 av dessa integrationsspecifikationer som är basen för denna realiserade version av VIOL 3.

Alla integrationer som är realiserade i någon tidigare systemversion finns i kundtestmiljön och för att se vilka ISS-versioner som är implementerade, se länk:

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/plan-integrationer-viol-3/

I denna systemversion av VIOL 3 är följande regler i Biometria Technical Communication Guidelines – Appendix 1 version 8.0 EJ fullt implementerade:

5.2.3 - Handover procedure for a document from a business sender to a business receiver

5.3.3 - Step 3 – Document version verification

5.3.4 - Step 4 – Verification of business content

Exempelvis efterlevs inte verifieringsvariant 3.B ”Verification of Business Acknowledgement” på grund av att systemet saknar funktionalitet för övervakning av att kvitterande BusinessAcknowledgement erhålls för varje avsänt dokument. En oönskad konsekvens är att då VIOL 3 tar emot en BusinessAcknowledgement med status Failure från mottagaren, kommer VIOL 3 inte att uppfatta att systemet faktiskt behåller ansvaret för att överföra dokumentet till mottagarens verksamhetssystem. Det leder i dessa fall till att mottagaren inte har uppdaterat sitt system med innehållet i avsända dokumentet, men att Biometria varken kommer att identifiera detta eller har en rutin för att se till att dokumentinnehållet når mottagaren. Det kan även innebära att VIOL 3 och mottagarens system ovetandes arbetar med dokumentinnehåll i olika versioner (TransactionHistoryNumber). Mottagarens signal Failure om att det egna ERP-systemet inte har registrerat det avsända dokumentet får alltså ingen konsekvens i VIOL 3 i denna systemversion.
 
Bristen på såväl övervakningsfunktionalitet som rutin för hantering av utebliven BusinessAcknowledgement leder också till att VIOL 3 inte uppmärksammar situationer då VIOL 3 inte har fått någon BusinessAcknowledgement. 

Release notes per område

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar att filtrering införs på Aktörsformulär för att få samstämmighet med GDPR-krav samt också en möjlighet att stödja affärer med enskilda skogsägare som saknar svenskt personnummer/samordningsnummer genom användande av GD-nummer.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken ”Nya funktioner”

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Företagsadministratör har nu stöd för att kunna skapa förstaledskontrakt med personer som saknar svenskt personnummer/samordningsnummer. I dessa fall ska GD-nummer användas. Innan kontrakt kan skapas/integreras, ska GD-nummer och personuppgifter registreras, vilket utförs av Biometriapersonal.

Avgränsningar

Stöd för förstaledskontrakt med aktör identifierad med GD-nummer kommer i senare inkrement.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktionen

"Pris från kollektiv", kan nu anges på juridisk enhet på aktör.  Sätts till  Ja för de organisationer som ska vara delaktiga i ett sågtimmerkollektiv. "Pris från kollektiv" ska inte visas om aktör är av typen person.

Biometriaadministratör är den som har behörighet att administrera värde på termen.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar användbarhetsförbättringar.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Vyn "Destinerade sortiment" har fått ett nytt utseende i form av ändrad ordning på kolumnerna. Detta som en del av arbetet att göra systemet mer enhetligt och lättnavigerat.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Dialogen för att skapa köparekontrakt (den ruta som öppnas från höger när användaren klickar på "Ny") har fått en ny sorteringsordning på fälten den innehåller. I samband med detta har även vissa av fältnamnen bytts ut. Dessa ändringar har gjorts för att skapa bättre enhetlighet med övriga delar av systemet.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Korrigering av benämning av fält på fälten Kontraktsnummer, Namn på köparekontrakt, Giltig från och med samt Giltig till och med i förteckningen över köparekontrakt i Affärssystemet. Dessa heter numera Köparekontrakt, Namn, Giltig fr.o.m. och Giltig t.o.m. Ändringen gjordes som del av det pågående arbetet att skapa en bättre enhetlighet i VIOL 3.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Möjliggör att användaren kan skriva namnet på företaget som eftersöks i fälten för säljare och köpare på ett flertal ställen i Affärssystemet. De ställen/vyer som berörs av förändringen är: Skapa förstaledskontrakt, Förstaledskontrakt (Allmänt-fliken), Skapa köparekontrakt, Köparekontrakt (Allmänt-fliken), Skapa prislistehänvisning, Prislistehänvisning (Allmänt-fliken) och för samtliga alternativ för Omprisräkning råvara.

Avgränsningar

Det är endast fälten säljare och köpare som blivit rättade och endast på de ovan nämnda ställena. Biometria kommer fortsätta förbättra filtreringsmöjligheterna på andra fält framöver. 

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

I syfte att göra VIOL 3 mer enhetligt har sorteringsordningen på fält under Allmänt på Köparekontrakt i Affärssystemet ändras samt att vissa fält har fått nya benämningar. Det är endast små justeringar av benämningarna som gjorts, några exempel är Kontraktsnummer VIOL som bytts mot Köparekontrakt och Namn på köparekontrakt som bytts mot Namn.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Rättning av hur värdetermen Sortimentskategori visas, det vill säga vilken namnsättning kolumnerna har, i samband med att användaren väljer in ett värde som sortimentskategori ska motsvara i en rad värdevillkoren för pris råvara. Detta gjordes som en del av det större arbetet med värdetermerna på råvara och transport i syfte att öka tydligheten för användaren och för att få systemet mer enhetligt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Avser korrigering av rubrik på de fält som presenterar vad en användare kan sätta för värde i samband med att värdetermer väljs in i en priskomponent. T.ex. i "Bärighetsklass = 1" så skulle felet förekomma i listan där användaren väljer vad "Bärighetsklass" ska motsvara, det vill säga 1. Tidigare har det stått "Text" eller dylikt som rubrik för alternativen i listan på vissa av värdetermerna. Detta är nu åtgärdat för värdetermerna "Medför kran" och "Beordrad helgkörning" som behövt hanteras separat. 

Avgränsningar

Övriga värdetermer för transport är också rättade, men dessa ingår i bugg 126463. Notera att rättningarna som gjorts endast gäller de programmeringsmässiga bitarna. Biometria kommer fixa de manuella bitarna som kvarstår för att alla termrubriker ska visas korrekt efter blåsning av systemen.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Det har tidigare funnits flera fält i transportunderlaget under fliken "Aktör" som alla haft namnsättningen "Aktör". För att förtydliga vilket fält med namn (fälten som tidigare hetat "Aktör") som hör till vilket fält med kod, har en rättning av fältnamnen gjorts så de numera heter "Befraktare, namn", "Transportunderlagsansvarig, namn" etc. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Dialogen för att skapa förstaledskontrakt (rutan som dyker upp från högerkanten när användaren klickar på "Ny") har fått ett nytt utseende i form av att fälten har flyttats om. Ambitionen är att den nya sorteringsordningen ska underlätta ifyllandet av dialogen såväl som minska risken att användaren bl.a. fyller i datum fel. I samband med detta har även vissa fältnamn ändrats för att göra det tydligare för användaren och för att skapa mer enhetlighet i systemet. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Som ett resultat av den nya sorteringsordningen ligger fälten i de två kolumnerna inte helt i linje med varandra. Detta beror på bockarna som talar om ifall avtalsobjektet är på en industri samt om kontraktet omfattas av virkesmätningslagen. Eftersom bockarna är lite större i omfång än ett vanligt fält (även om det kanske inte ser ut så) och dessa är placerade mitt i en kolumn så hamnar efterföljande fält lite längre ned än de i den första kolumnen. Biometria är medvetna om detta och ska kika på alternativa lösningar framöver.

Beskrivning av funktion

Tillägg av asterisk på fältet "Destineringsansvarig" under fliken "Radinformation" på förstaledskontrakt i de fall fältet är obligatoriskt. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Inrapporterad av Holmen, defekt 143680.

Beskrivning av funktion

Förbättrad filtreringsmöjlighet i fältet "Site" i dialogen för att skapa förstaledskontrakt (rutan som öppnas från höger när användaren klickar på "Ny"). Det går nu att filtrera alternativen som visas i listan till fältet genom att skriva sitenamnet direkt i fältet. Det har tidigare endast gått att skriva koden för siten för att listan ska filtreras.

Avgränsning

Det är endast fältet "Site" som fått förbättrad filtrering i samband med denna rättning. Fälten för köpare och säljare rättades i samband med rättning av filtrering av fält i köparekontraktets dialog.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Förbättrad filtreringsmöjlighet för fältet Destineringsansvarig som finns under sortimentsraderna i förstaledskontrakten i Affärssystemet. Det går nu att skriva namnet på företaget direkt i fältet och därigenom få fram en filtrerad lista istället för att skriva huvudkod och internnummer. Notera att användaren i de fall namn skrivs i fältet måste välja rätt organisatorisk enhet från den filtrerade listan.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Under fliken "Radinformation" i förstaledskontraktet har fälten för giltighetstid som inte fyller någon funktion tagits bort för användaren samt att sorteringsordningen på kvarvarande fält ändrats för att underlätta arbetsflödet.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

I förstaledskontraktet har det under fliken "Allmänt" skett en omsortering av ordningen på fält. Detta som en del i arbetet att göra vyer och objekt i systemet mer enhetliga. I samband med detta har även vissa fält bytt namn för att det ska överensstämma med namnsättning i andra delar av systemet.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

I förteckningen över förstaledskontrakt har kolumnrubrikerna "Kontraktsnummer VIOL" och "Namn på förstaledskontrakt" bytts mot "Förstaledskontrakt" respektive "Namn". Detta är en del av det pågående arbetet att göra systemet mer enhetligt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

"Omfattas av virkesmätningslagen" sätts automatiskt till "Ja" när säljare i förstledskontraktet är en privatperson. Ändringen är gjord i dialogen (rutan som öppnas från höger på skärmen) som fylls i för att skapa upp ett förstaledskontrakt. Notera att det fortfarande går att slå av "Omfattas av virkesmätningslagen", ändringen är endast till för att underlätta för användarna och minska risken för fel.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

I vyn "Avslutade avtalsobjekt" har kolumnrubriken "Datum för avslut av AO" ändrats till "Avslutat".

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Arbetsytorna "Hantera råvaruaffär", "Hantera transportaffär", "Hantera råvarupris" och "Förbereda mätning" har fått en uppdatering i utseende. Förändringarna innefattar bl.a. omsortering av fält på raderna för de olika objekten, tillförandet av notiser (tiles) samt borttagande av menyn till höger (idag kallad "Länkar") vilken ersätts av mer lättillgängliga genvägar. Det kommer även komma en ny arbetsyta som gör det lättare för Biometria att bevaka eventuella fel. Den nya ytan kommer inte vara tillgänglig för kunder utan är endast för Biometrias personal.

Avgränsningar

Arbetsytan för råvarupris är inte färdigutvecklad och därmed inte heller acceptanstestad utifrån krav. Därutöver finns det ett fåtal buggar på de övriga arbetsytorna som inte hunnit bli rättade. Dessa buggar gäller att siffran på notisen inte alltid speglar bakomliggande lista (förekommer på "Arbetsyta råvaruaffär"), problem med att skapa upp mätningsflöden från "Arbetsyta förbereda mätning" samt att brödsmulorna ibland pekar fel när användaren besöker arbetsytorna. Brödsmulor (eng. breadcrumb), även kallat länkstig, används som ett visuellt och navigeringsmässigt stöd för användaren. Brödsmulorna visar hur användaren rört sig i systemet så det kan t.ex. stå "VIOL 3 > Prishantering > Prislista". I Affärssystemet ses brödsmulorna i den svarta listen och det är alltså dessa som ibland visar fel då de verkar ha frusit efter att användaren besökt en viss sida.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar att möjliggöra att skördarens mätning kan användas vid avverkning som grund för att beräkna hur mycket säljaren i första affärsledet ska få betalt.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Förbättrad spårbarhet och uppföljning vid ersättningsgrundande skördarmätning genom att en gemensam identitet i "Leveranstillfälle" håller ihop mätresultat som genererats från samma insända fil.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion 

Produktionsresultat med oklassificerade stamdelar från stammar som rapporteras med trädslag C (=granbarkborreskadad) tilldelas handelssortiment 432-3.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion. 

Beskrivning av området

Arbete kopplat till denna grupp omfattar fullmaktshantering i VIOL3 klient samt i extern integration.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Det är möjligt för kund att teckna flera Integrationskontrakt för att få kopior av StanForD-filer

till samma mottagare. 

Det är

möjligt för kund att teckna flera Integrationskontrakt för att få kopior av papiNet-dokument till samma mottagare (BusinessReceiver).

Avgränsningar 

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer

Beskrivning av området

Arbete kopplat till denna grupp omfattar

Integrationskontrakt för ytterligare format (StanForD).

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Integrationskontraktet är utökat med publikationen Produktionsstyrning. Vilket möjliggör för kunder att integrera in Produktionsstyrning för kunderna om kunden har tecknat ett integrationskontrakt i VIOL 3.

Avgränsningar 

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Produktionsstyrning

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar att hantering av kollektiv möjliggörs. Det innebär att kollektivbeskrivning kan skapas. Det innebär även att man kan beräkna omräkningstal som ligger till grund för omräkning av mätdata och att man kan tillföra egenskaper till leveransen som inte kan detekteras vid mätningen.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner". 

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

När ett kollektiv avslutas beräknas värde råvara på nytt för samtliga leveranser som har använt kollektivets a-priser. Beräkningen skapar en ny extern integration av Värde råvara till samtliga affärer. Detta gäller både för sågtimmerkollektiv samt för fliskollektiv.

Avgränsningar

Omprisräkning fungerar inte för de leveranser som använder priser från sågtimmerkollektiv (kollektivvariant 1)

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i denna release.

Beskrivning av funktionen

Nu finns möjlighet att följa upp de tillämpade omräkningstal som skapas dygnsvis. De finns tillgängliga för avläsning dygnsvis tillbaka till första dagen i kollektivets giltighetsintervall.

Avgränsningar

För tillämpade omräkningstal avseende ápriser finns ännu inte den beskrivna funktionen. 

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktionen

Nu finns fem tillämpade omräkningstal att tillgå: Bruttoomräkningstal, Nettoomräkningstal, Torrhalt, Priskorrektion och Á-pris. Varje dygn skapas nya tillämpade omräkningstal. Det sker med utgångspunkt i prov från förfluten tid.

Avgränsningar

Brister i funktionen finns. Bland annat kan inte "lån" av prov från annan AX-identitet ske.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktionen

Retroaktiv omräkning av värden med avseende på kollektivets ápris. Ordinarie mätningar som ryms inom kollektivets giltighetstid får nytt värde, som är baserat på samtliga prov inom samma giltighetstid.

Avgränsningar

Funktionen fungerar inte. Omräkningen initieras inte på sätt som den skall, 7 dagar innan kollektivets avslut.    

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktionen

Retroaktiv omräkning av värden med avseende på kollektivets priskorrektion. Ordinarie mätningar som ryms inom kollektivets giltighetstid får nytt värde, som är baserat på samtliga prov inom samma giltighetstid.

Avgränsningar

Funktionen fungerar inte. Omräkningen initieras inte på sätt som den skall, 7 dagar innan kollektivets avslut. 

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktionen

Nu finns  begreppet "Deltagare" i ny flik i kollektivbeskrivningen, där 0-många huvudkod-intnr kan uttryckas.

Företagsanvändare/administratör och prisanvändare/administratör

 har som Deltagare samma behörighet som Kollektivansvarig.  Det innebär läsrättighet till kollektivbeskrivningen exkl. rader i fliken Affärsparter där vederbörande inte utgör någon av parterna.

Avgränsningar

Deltagare saknar behörighet, samt kan inte läggas till i aktiverat kollektiv.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktionen

Virkesvolymer från förstaledsaffärer med säljare av typen person eller "liten organisation" kan nu ingå i kollektiv av variant 1, utan att dessa säljare finns definierade som affärsparter i kollektivbeskrivningen. Däremot används inte pris från kollektiv i dessa affärer.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktionen

Det är nu möjligt - om man har behörighet till ett kollektiv - att från denna få tillgång till att läsa, ej ändra, flismodellen.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktionen

Säljare och köpare kan nu ha INTNR 

i förstaledskontrakt eller köparekontrakt som, i aktörens 

organisationsstruktur,

 är lika eller under i samma ben som den 

säljare eller köpare som finns som affärspart i kollektivbeskrivningen av variant 1.

Avgränsningar

Kontrollen mellan parter i affärsledskedjan och kollektivbeskrivning fungerar inte om en part i kontrakten är två eller fler nivåer lägre än den organisationsdel som finns definierad som part kollektivbeskrivningen.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktionen

Attributet "Första led" som funnits i kollektivvariant 1 är borttaget från kollektivbeskrivningens flik "Affärsparter". 

Kontroll görs att parter som registreras i fliken "Affärsparter" i kollektivvariant 1 är av typen företag som har flaggan "Pris från kollektiv" satt till ja.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar korrigering av mätvärden och utredovisningen av beräknade kvantiteter. Det möjliggör ökad kvalité på redovisat mätresultat.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

 • Uppgifter som avser hela leveranstillfället (t.ex. identitet på transportmedel och lastbärare eller "Fullt lass") kan ändras och berörda leveranser kan därefter korrigeras så att de tar hänsyn till de ändrade uppgifterna.

 • Befraktare kan ändras på transportunderlag och berörda leveranser kan därefter korrigeras för att flyttas till den nya befraktaren. Detta kan endas göras av Biometrias kundtjänst på uppdrag av befraktare.

 • Om den råvarukvantitet som använts som transportprisgrundande kvantitet korrigeras så tar transportredovisningen hänsyn till den nya kvantiteten och gör en ny värdeberäkning enligt de nya uppgifterna.

Avgränsningar

I leveransen PI 20 levereras endast funktionalitet för ändring av befraktare (pkt 2).

Ändring av leveranstillfälleuppgifter och ändring av transportprisgrundande är inte med i denna leverans utan kommer senare.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar förfining och förtydligande av användandet av prislistor, priskomponenter samt värdeberäkning av råvara. Det leder till ökad korrekthet genom tydlighet i användargränssnittet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Det är nu möjligt att beräkna råvaruvärde som baseras på ett T/A utifrån travens kvantitets och egenskapsklass P/S/U, samt att förmedla resultat efter värdeberäkning via extern integration.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Värde Råvara

Beskrivning av funktionen

Vid värdeberäkning för ordinarie mätning vid sågtimmerkollektiv variant 1 kan nu kollektivets a-pris användas för org.delar som finns underställd samma HKOD men på en lägre nivå i org.strukturen. 

Villkoret gäller när kontraktets Hkod + Intnr säljare samt köpare ska "hitta" rätt a-pris i kollektivbeskrivningen.

Avgränsningar

Det fungerar inte för en underliggande del inom samma organisationsstruktur att använda de a-priser som finns via kollektivbeskrivningen. Gäller i samband med värdeberäkning av ordinarie mätning för sågtimmerkollektiv (kollektivvariant 1).

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar informationsflödet och uppdateringar av Produktionssystemets gränssnitt.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

I produktionssystemet och fliken "StanForD-filer" kan man ladda ned multipla (fler än 1) filer manuellt.

Avgränsningar

I denna release kommer man inte kunna se några filer som skickats in mot VIOL 3, det kommer att byggas under ett senare inkrement.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar informationsflödet och uppdateringar av produktionsunderlag .

 

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Som uppdragsgivare vill jag inte att det ska synas för en aktör som har stått som planerad aktör vem som blev destinerad aktör för en viss roll. Den aktör som exempelvis står som planerad mottagare på en PU-rad raderas när den raden uppdateras med en destinerad mottagare enligt matchning av uppgifter från destinering/transportinstruktion. 

När PU-raden har fått en destinerad mottagare går det inte att skriva eller integrera in någon planerad mottagare på raden. Produktionsresultaten uppdateras med den destinerade mottagaren och den planerade mottagaren tas bort från den nya versionen av produktionsresultat. 

Avgränsningar

I de fall den planerade aktören inte längre finns med på den nya versionen av produktionsresultat så ska den planerade aktören få kännedom om detta. Vi har avgränsat oss från denna del i denna leverans, det kommer att komma i ett senare inkrement.

Påverkade integrationer

Produktionsunderlag IN

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktionalitet kring Rapp som inrapporteringsmetod.

 

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

 • Maskinförarkoppling skapas mellan ett SDCID, maskinförare och uppdragsgivare, till skillnad mot tidigare då maskinförarkoppling skapas mellan maskinnummer, maskinförare och uppdragsivare
 • Möjlighet för en uppdragsgivare att ange ett (samma) maskinnummer på flera SDCID
 • Möjlighet att se i Rapp vilket SDCID maskinen har
 • Uppdatering av text i e-postmeddelande
 • Biometria kan göra massutskick via E-post till förare som använder Rapp vid exempelvis driftsstörningar
 • Stöd för iOS 14

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar en gemensam rapportportal samt funktionalitet för att göra rapportinställningar.

Inloggning sker via 

Mina sidor på 

nya externa webben (biometria.se)

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya Funktioner"

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Första version av Rapportportal och Rapportinställningar (ersätter Porten). Rapportportalen ger en samlad åtkomst till rapporter oavsett tjänsteområde. Åtkomst till Rapportportalen sker via biometria.se och Mina sidor.

I funktionen ingår även Rapportinställningar som används för anpassning av specifika rapporter. Funktionsbeskrivning finns för Rapportportalen.

Avgränsningar

Inga avgränsningar.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktionalitet kring redovisningshänvisning. 

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Realisering av den nya integrationen Redovisningshänvisning. 

Avgränsningar 

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Redovisningshänvisning

Beskrivning av området

Arbete kopplat mot detta område omfattar funktionalitet som berör olika transportroller.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken ”Nya funktioner”.

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Systemskapade transportunderlag, i klient och via integration tillgängliggörs för Transportansvarig råvarupart. 

Detta i syfte att möjliggöra för mer komplexa logistiksituationer där Befraktaren endast betalar transporten men en annan aktör, i VIOL3-klienten kallad, Transportansvarig råvarupart, ansvarar för planering och beordring av transporter.

Följande funktionalitet levereras:

 • Det systemskapade transportunderlaget görs tillgängligt för Transportansvarig råvarupart
 • Det systemskapade transportunderlaget ska integreras ut till Transportansvarig råvarupart, integrationen heter Befraktarunderlag.
 • Transportansvarig råvarupart ska kunna ta rollen som Transportunderlagsansvarig och i klient eller via integration skapa användarskapade transportunderlag.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

 • Befraktarunderlag ut
 • Transportunderlag in

Beskrivning av funktion

I syfte att möjliggöra för  aktören Transportansvarig råvarupart att planera och beordra transporter, får aktören som utses till Transportansvarig råvarupart tillgång till Transportinstruktioner både i klient och via integration.

Följande funktionalitet levereras:

 • Transportansvarig råvarupart ska i klient kunna se transportinstruktioner.
 • Transportansvarig råvarupart ska via integration få tillgång till transportinstruktioner.
 • Transportinstruktionen blir unik med avseende på Avtalsobjekt, Befraktare, Ansvarigt transportföretag och numera även Transportansvarig råvarupart

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

 • Transportinstruktion ut

Beskrivning av funktion

I syfte att möjliggöra för  aktören Transportansvarig råvarupart att planera och beordra transporter och för aktuell funktion, följa upp transporter får aktören som utses till Transportansvarig råvarupart tillgång till Transportuppgifter både i klient och via integration.

Följande funktionalitet levereras:

 • Transportansvarig råvarupart ska i klient via Redovisad mätning transport tillgång till transportuppgifter
 • Transportansvarig råvarupart ska via integration få tillgång till transportuppgifter.
 • Transportinstruktionen får både i klient och integration endast se transportaffärsled ett. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

 • Transportuppgifter ut

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Produktionsområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Ny rapport: Jämförelse produktionsresultat - redovisad leverans [340]

Första version av en ny uppföljningsrapport med möjlighet att jämföra redovisningen av ersättningsgrundande skördarmätning mot skogsägaren, med vad som har produktionsrapporterats.

Avgränsningar

I första versionen är det summerade produktionsrapporterade stamvolymer per trädslag och upparbetningstyp som jämförs med motsvarande summerad volym per produkt i de ersättningsgrundande leveranserna som jämförs.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Modulträffsrapport kommer att levereras i rapporten "Stockmätta volymer stocknota" [474]. 

Avgränsningar

Modulträffsuppföljning ingår inte i den första versionen av rapporten som levereras i PI 20.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Första version av produktionsrapporten - "Stockmätta volymer, stocknota [474]".

Denna rapport kommer att ge användaren möjlighet att följa upp de stockar som blivit stockmätta vid industrin, dess längder och diametrar. 

Genom att utgå från en stockmatris kan man göra uppföljning av exempelvis träffprocent och längdmodulträff. Användaren ska själv definiera matrisens längder och diametrar i gränssnittet för rapportinställningar.

Avgränsningar

Övermål och modulträffsuppföljning ingår ej i första versionen. Den kommer att fortsätta att utvecklas under kommande inkrement.

Det kommer att ske fortsatt utveckling med beräkningar och diagram för knapparna Maskin och AO. Data under dessa knappar har kända fel, det användaren kan testa är arbetsflödet.

Under slicer:n Presentation har presentationsvyerna för %Längdfördelning och promille m3to kända fel och utveckling pågår.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Rapportinställningar finns i rapportportalen som nås genom mina sidor på biometria.se.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Redovisningsområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Användaren skall i rapporten Kvantitet och värde personifierad [146] i både fakturaunderlag säljare och fakturaunderlag köpare skall i anpassat läge kunna välja värde för grundpris/prisgrundande kvantitet samt T/A per prisgrundande kvantitet, samt värdet kvalitetsklass.

Avgränsningar

Värdet kvalitetsklass presenteras felaktigt iom en bugg under PI20 löses under inkrement PI21.

Integrationer

Inga påverkade integrationer

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Transportområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Beskrivning av funktionen

Tillägg i rapport Transportaffär [149]

Funktionen ger möjlighet att välja Statistisk m3f i slicern för måttslag på fliken 'Tabell'. När måttslaget Statistisk m3f ingår i vald filtrering tillkommer en rad i tabellen för statistisk m3f där data är anpassat för måttslaget.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktionen

Tillägg i rapport Transportaffär [149]

Köpare i föregående led ger möjligheten att att göra uppföljning och analyser filtrerat på en eller flera köpare från föregående transportaffärsled. Det är särskilt nödvändigt för användare som är säljare i affärsled 1 eller köpare/säljare i affärsled 2 och nedåt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av funktion

Rapporten Underlag Transportaffär [446] kompletteras med Transportsedlar. 

Attesterade Transportsedlar under en månadsperiod, mellan två parter, baserat på ett kontrakt går nu att se för varje Underlag i rapporten. I rapportens förteckning visas det sammanlagda värdet för alla Transportsedlar som ingår i ett underlag och genom att markera ett underlag och klicka på "Transportsedlar" går det att se detaljinformation, exempelvis kostnadstyp och mottagningsplats, för varje transportsedel i ett underlag.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer

Besk

rivning av funktionen

Personliga anpassningar aktiveras i flik tabell i rapporterna Transportaffär [149] och Fordonsegenskaper [753]. 

Med hjälp av personliga anpassningar är det möjligt att själv lägga till eller ta bort kolumner i tabellerna och på så vis också minska/öka upplösningen av data i tabellerna. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar Återkopplingsmönster och felhantering.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

Beskrivning av funktion

Biometrias tidigare avvikelse för Business 

Acknowledgement med status Success är nu åtgärdad. Det innebär att status Success numera sätts då VIOL 3 mottagit ett affärsdokument och verifierat det som klart för vidare hantering. 

För utvalda inkommande externa integrationer realiseras en ny kvittens: Business Acceptance för att förmedla om

processeringen 

av ett mottaget affärsdokument kunde slutföras eller ej. 

För att ta del av Business Acceptance behöver denna beställas med nytt integrationskontrakt via Biometrias support. 

Avgränsningar 

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Alla inkommande integrationer.

Kända avvikelser

Just nu kan korrigering av transportuppgifter resultera i att transportprisgrundande kvantitet och levererad kvantitet redovisas med fel måttslag.

Inrapporterat av: Sveaskog 131291

Just nu dyker ett inkorrekt felmeddelande upp vid verifiera destinering.

Inrapporterat av: 

Holmen 144219

En aktör med medgivande på prislista ser inte identiteten på drivmedelsindex.

Fungerar inte att värdeberäkna prislistor med medgivande.

Inrapporterat av: BillerudKorsnäs, SCA och Westan , defekt saknas

Då priskomponent transport är avslutad visas den fortfarande med status Aktiv i listan över priskomponenter Transport i VIOL 3 klienten.

Inrapporterat av: WSS 133942 & Holmen 143986

När flera sortimentsrader avropas samtidigt skapas dubbletter.

Inrapporterat av: 

Holmen 144214

Just nu försvinner vissa leveranser efter att korrigering av transportleverans genomförts.

Inrapporterat av: SCA 147017

Om aktör varit giltig mottagare i två olika roller och man sedan byter aktör på en av rollerna till annan aktör kommer inte meddelandet att integreras ut till någon aktör.

Ibland kan transportprisräkning utföras trots att inte avstånd hittats.

Inrapporterat av: 

Holmen 144989

I priskomponenter uppstår i vissa fall dubbletter av värdeelement som förhindrar att prisräkning kan genomföras.

Inrapporterat av: Holmen 148045

I vissa fall så sker det dubbla värdeberäkningar.

Inrapporterat av: Sveaskog 136801, Holmen 140867 & WSS 146686

Just nu fungerar det inte att ta bort rollen befraktare på grund av felaktiga felmeddelanden.

Inrapporterat av: 

Holmen 138022

Just nu saknas felmeddelande på vissa transaktioner 

Inrapporterat av: WSS defekt saknas

Just nu syns ibland inte värdet för ett specifikt led i BI-rapporten Kvantitet och värde säljare - Fakturaunderlag

Inrapporterat av: Mellanskog 150561

Just nu tar det för lång tid att få fram resultat av utsökning i omprisräkning.

Inrapporterat av: Holmen 148035

Just nu görs ingen kontroll mot användarens behörighet i BI när jag tillämpar filter.

Inrapporterad av: WSS 146734

TH på fliskollektiv uppdateras ej när stickprov är inmätta

Inrapporterat av: SCA defekt saknas

I integration Värde transport förmedlas Transporterad kvantitet dels direkt under MeasuringTicketSequenceLineItem och dels under ChargeInformation. Den transporterade kvantiteten som förmedlas under 

ChargeInformation krediteras OK medan den som ligger under 

MeasuringTicketSequenceLineItem

 inte krediteras för närvarande.

Rättade avvikelser

Rapporten Kvantitet och värde - personifierad, vid byte av slicer (via anpassningar) till datumintervall så förändras utseendet och blir specifikt datum. För att erhålla korrekt from - tom datum så måste ett slicervärde för datum ersättas. Dvs användaren kan inte ta bort datum och lägga till utan ersättning måste ske via anpassningsrutan och pil (via rutan Fält) för att där genomföra valet av datumslicer.

Tabellerna behöver ett "beroende", exempelvis en kolumn som särskiljer redovisningarna från varandra, för att redovisa debet och kredit på egna rader. Saknas ett sådant beroende summeras samtliga redovisningstillfällen för leveransen till en rad i rapporten.

Ett attribut kommer läggas till i perspektivet för personliga anpassningar där användaren själv kan välja att visa versioner av värdeberäkningar på egen rad eller inte. Levereras i PI22.

När befraktarinställning skapas på aktör på översta nivå i organisationshierarki ska befraktarinställning även skapas för underliggande aktörer av typen befraktare.Nu fungerar det även om det redan lagts upp en befraktarinställning med samma datum för den underliggande aktören som den befraktarinställningen som skapas för aktör på översta nivån

Inrapporterat av: Södra defekt saknas

Nu ger systemet varningar vid byte av längdkorrektion på priskomponent när samma längdkorrektion som tidigare väljs in.

Inrapporterat av: Holmen 140870

Nu visas urvalsvillkor på T/A komponenter vid utskrift av prislista.

Inrapporterat av: Derome 142588

Nu visas endast de köparekontrakt där du som användare har behörighet.

Inrapporterat av: Sveaskog 144413

Problemet med felaktig benämning på fält för värdetermerna Produktionskostnad, Prisuppgörelse och Kollektivvariant är nu åtgärdat.

Denna bugg avser korrigering av rubrik på de fält som presenterar vad en användare kan sätta för värde i samband med att värdetermer väljs in i en priskomponent. T.ex. i "Bärighetsklass = 1" så skulle felet förekomma i listan där användaren väljer vad "Bärighetsklass" ska motsvara, det vill säga 1. Tidigare har det stått "Text" eller dylikt som rubrik för alternativen i listan på vissa av värdetermerna. Detta är nu åtgärdat för värdetermer transport (värdetermerna "Medför kran" och "Beordrad helgkörning" hanteras separat även om de också lyfts under PI20). Notera att rättningarna som gjorts endast gäller de programmeringsmässiga bitarna. Biometria kommer fixa de manuella bitarna som kvarstår för att alla termrubriker ska visas korrekt efter blåsning av systemen. 

Nu fungerar det att en användare på organisatorisk enhet kan upprätta FLK med alla leverantörer som har leverantörsrelation upplagda på juridisk enhet.

Inrapporterat av: Holmen 143031  och Södra 144362 

Nu visas korrekt felmeddelande när en destinering skickats in via integration och avvisats med anledning av att det saknas erbjudna mätningstjänster.

Inrapporterat av: WSS 141002

Inintegration av mätuppgifter för ett leveranstillfälle kunde under vissa omständigheter få status "Fel" vid inintegration från Mätplastssystemet.  Orsaken till detta fel är nu rättat.

Nu är felet rättat där det tidigare saknades möjlighet att se (transport) för vissa användare.

Inrapporterat av: SCA & Westan 147025

Felet uppstår ur ett behörighetsproblem för stat. m3f som har olika datakällor. Felet blir löst i Kundtest i och med release 21/1.

Inrapporterat av: Holmen & Westan 146217

Avbeställd transportredovisning får nu genomslag vid korrigering

Inrapporterat av: SCA 136440

För integrationen Destinera sortiment då samtliga OrderConfirmationLineItem i en OrderConfirmation har OrderConfirmationLineItemStatusType = ”NoAction” returneras numera 

BusinessAcknowledgement korrekt med status "Success". 

Tidigare returnerades 

BusinessAcknowledgement felaktigt med status = ”Failure”.

Nu fungerar det att redigera plats när förstaledskontraktet har status preliminär

Inrapporterat av: 

Holmen defekt saknas

En omindexering är utförd med syfte att snabba upp SQL frågorna i databasen (SIT och BETA) i MPS. Detta ska förebygga att leveranstillfällen inte ska försvinna.

Inrapporterat av: Holmen defekt saknas

Nu fungerar det att skapa produktionsunderlag för samtliga avtalsobjekt.

Inrapporterat av: Holmen 146835