Rådgivande organ

Biometrias råd

Råden är svenska skogsnäringens gemensamma grupper för beredning, samordning, standardisering och harmonisering gällande frågor om produktion och transport, virkesmätning- och redovisning samt IT-frågor.

Rådet för mätning och redovisning (RMR)

Frågor rörande mätning och redovisning av de råvaror/produkter marknadens parter bedriver handel med.

Rådet för Produktion och Transport (RPT)

Frågor rörande skogbrukets transporter och produktionsprocesser.

IT-rådet

Frågor rörande datakommunikation, systemintegration och IT-infrastruktur.

Deltagare Biometrias råd

Biometrias kommittéer

Varje kommitté består av företrädare inom respektive område samt representanter för mätning och redovisning. Kommittéernas ledamöter utses av RMR. Ledamöterna bör representera olika regioner i landet samt olika företag och organisationer. Ett lämpligt antal ledamöter kan vara 10-12. Till kommittén kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan.

Biobränslekommittén

Kommittén bereder frågor rörande biobränslen, i första hand skogsbränslen.

Massavedskommittén

Kommittén bereder frågor rörande råvaror till massaindustrin, dvs i första hand massaved och sågverksflis.

Sågtimmerkommittén

Kommittén bereder frågor rörande sågtimmer och specialsortiment för trämekanisk industri.

Deltagare Biometrias kommittéer