Rådgivande organ

Biometrias råd

Råden är svenska skogsnäringens gemensamma grupper för beredning, samordning, standardisering och harmonisering gällande frågor om produktion och transport, virkesmätning- och redovisning samt IT-frågor.

Rådet för mätning och redovisning (RMR)

Frågor rörande mätning och redovisning av de råvaror/produkter marknadens parter bedriver handel med.

Rådet för Produktion och Transport (RPT)

Frågor rörande skogbrukets transporter och produktionsprocesser.

IT-rådet

Frågor rörande datakommunikation, systemintegration och IT-infrastruktur.

Deltagare Biometrias råd
Arbetsordning för råd och kommittéer

Biometrias kommittéer

Varje kommitté består av företrädare inom respektive område samt representanter för mätning och redovisning. Kommittéernas ledamöter utses av respektive råd. Ledamöterna bör representera olika regioner i landet samt olika företag och organisationer. Ett lämpligt antal ledamöter kan vara 10-12. Till kommittén kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan.

Biobränslekommittén

Kommittén bereder frågor rörande biobränslen, i första hand skogsbränslen.

Massavedskommittén

Kommittén bereder frågor rörande råvaror till massaindustrin, dvs i första hand massaved och sågverksflis.

Sågtimmerkommittén

Kommittén bereder frågor rörande sågtimmer och specialsortiment för trämekanisk industri.

Arkitekturkommittén

Kommittén bereder arkitekturfrågor kopplade till VIOL 3.

Deltagare Biometrias kommittéer