VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Kontrollsystem för hållbarhetsbesked

Med hjälp av Biometrias system VIOL, går det att säkerställa många av kraven i Hållbarhetslagen, samt göra det på ett kostnadseffektivt sätt vilket är applicerbart i både stora och små företag.

Som en central aktör inom biobränslebranschen erbjuder Biometria rådgivning gällande utformning av kontrollsystem för att klara kraven för ett Hållbarhetsbesked som utfärdas av Energimyndigheten.

Vi stöttar våra kunder i att utforma ett kontrollsystem som säkerställer att de fasta biobränslena som hanteras är hållbara.

Tjänstens innehåll

De områden som kan tas upp:

  • Riskbedömning
  • Utformning Kontrollsystem
  • Hållbart skogsbruk
  • Spårbarhet
  • Massbalans
  • Växthusgasreduktion
  • Intern/extern kontroll

Ovanstående innehåll detaljplaneras i samråd med beställare.

Internrevision

Biometria erbjuder företag som innehar ett hållbarhetsbesked att utföra en årlig internrevision av kontrollsystem för att säkerställa att rutinerna efterlevs enligt hållbarhetslagens krav. 

Kontrollsystemet ska vara granskningsbart med avseende på de rutiner, metoder, bevis eller underlag som styrker hållbarhet. Det innebär att kontrollsystemets rutiner och metoder är dokumenterat och att interna revisoner utförs.

Kontakt

För mer information kontakta Pernilla Jansson, Hållbarhetsspecialist.

E-post: pernilla.jansson@biometria.se

Telefon: 010-228 54 51