Planer programmet VIOL 3

Här finns de planer som är aktuella inom programmet VIOL 3. Det gäller Go live planen för VIOL 3, Feature timeline samt programinkrementsplanen.  

Biometrias förhoppning är att planerna ska vara ett stöd i samtliga kunders VIOL 3 anpassningar. 

GoLive plan VIOL 3

Aktiviteten Driftsättningsförberedelser syftar till att dels förbereda VIOL 3 programvaran för att driftsättas (notera att driftsättningen sker med den funktionalitet som är påkallad utifrån aktiviteten Uppstartsekvensen, för att vid Go live öppnas upp med full funktionalitet), dels förbereda infrastrukturen med en produktionsmiljö där VIOL 3 programvaran kan driftsättas samt säkerställa att icke funktionella krav, IFK, uppfylls. Vidare kommer det under denna period säkerställas att icke tekniska funktioner etableras så som behörigheter, utbildning, kundservice för VIOL 3, etc. 

Aktiviteten Uppstartsekvensen syftar till att styra den successiva driftsättningen av funktionalitet i VIOL 3 enligt en så kallad forcerad uppstart. Vid milstolpen Skarp drift isolerade affärer är VIOL 3 redo för att några få noga utvalda affärer ska kunna genomföras, detta i syfte att säkerställa funktionaliteten i VIOL 3 inför Go live. Hur många och vilken typ av affärer som genomförs styrs av behovet i uppstartsekvensen och beslutas av VIOL 3 Programmet i samråd med aktuella kunder. Uppstartsekvensen avslutas vid Go live och VIOL 3 öppnas då upp för samtliga affärer.  

Aktiviteten Omläggning syftar till att göra en kontrollerad nedstängning av VIOL 2 och omläggning till VIOL 3. En detaljerad plan för den kontrollerade nedstängningen av VIOL 2 presenteras närmare Go live.  

Aktiviteten Stabiliseringsperiod syftar till att stabilisera VIOL 3 för att klara belastning och fullt öppnad funktionalitet vid Go-Live.  

Feature timeline

Feature Timeline är en översiktbild över planen för realisering (tillverkningsplanen) av funktionalitet i VIOL 3 1.0. Varje Grupp av funktionalitet, Feature, är utlagd över det eller de programinkrement där arbete är planerat för att möjliggöra leverans. Där gruppen slutar planeras slutleverans av den funktionaliteten.

Flera delprojekt inom VIOL 3 programmet är delaktiga och samarbetar för att leverera olika delar till gruppens funktionalitet. Vilka underliggande delleveranser av kundfunktionalitet som planeras för respektive grupp, beskrivning samt status för dessa, går att finna i BI-rapporten Programuppföljning Extern vy. Planerade leveranser som inte är av kundfunktionalitets-karaktär ingår också i Feature Timeline-planen nedan men dessa visas inte i BI-rapporten. Det kan tex röra sig om interna integrationer eller icke-funktionella krav.

Bilden ovan beskriver vilka features som levereras från programmet mot VIOL 3 1.0

Programinkrementsplan

Ett programinkrement är i normalfallet åtta veckor och avslutas med en release till kundtestmiljön, en sprint är i normalfallet två veckor. 

Nedladdningsbara bilder

Här nedan finns planbilderna (presenterade ovan) i nedladdningsbart format.