VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

VIOL Handböcker

VIOL är det branschgemensamma systemet för affärer och aktuell information om genomförda leveranser i hela kedjan mellan skog och industri. Här samlas alla mätningar in och bearbetas.
 
Inom ramen för VIOL finns ett tjänsteutbud som underlättar redovisning och administration för alla inom skogsnäringen.
 
Oavsett om du är leverantör, skogsägarförening, sågverk, skogsbolag, transportföretag, industri eller värmeverk finns tjänster för att effektivisera just din vardag.
 
Så här arbetar du effektivare med VIOL:
  • Korrekt information ger underlag för uppföljning och planering.
  • Tillgängligt oberoende av var i landet du finns.
  • Gemensam informationsstandard.
  • Systematiserad redovisning.
  • Opartisk, säker och sekretessomgärdad hantering av information och lagring av data.
  • Möjlighet till integration med ditt eget affärs- och uppföljningssystem.
  • Kundtjänst och företagsanpassade utbildningar hjälper dig att bli ännu bättre.
Lär dig mer om våra tjänster för din administration och redovisning av affärer och leveranser. Vår grundkurs beskriver hela kedjan från registrering av virkesorder och inrapportering av mätdata till olika redovisningsdokument. I utbildningen går vi igenom de olika delarna i VIOL och nomenklaturen som används. Syftet är att deltagarna ska få en helhetssyn som underlättar det egna arbetet.  
Kontakta support@biometria.se för mer information och intresseanmälan. 

Här hittar du handbok i pdf-format om aktörsregistret:

Aktörsregistret

Läs t.ex. om att söka efter en leverantör och om att registrera en ny transportör.

 

Mätande företag

Läs t.ex. om vilka uppgifter som krävs för att registrera ett mätande företag samt hur du arbetar med registret kvalitetskontrollerade måttslag och kvalitetskontrollerad m3fub

Här hittar du handbok i pdf-format om avståndsregistret:
 
Läs t.ex. om att registrera och ta bort avståndsinformation.

Här hittar du handbok i pdf-format om energiberäkningsregistret:

Energiberäkningsregistret

Här hittar du handböcker i pdf-format om kvantiteter:
Läs t.ex. om kuberingsprinciper, energiformler och fraktionsrapportering.
 
Allmänna funktioner
Läs t.ex. om inloggning, menyrad, verktygsfält och personliga inställningar.

Öppna och sök efter mätning
Läs t.ex. om att öppna en makulerad mätning och om att välja delmätning i en avvisad stockmätning.

Rätta, korrigera och makulera mätning
Läs t.ex. om att spara om en mätning, aktivera en makulerad mätning, ta bort en trave och om att ta bort stockar.

Massrätta, masskorrigera och massmakulera mätning
Läs t.ex. om att följa upp en masskorrigering.
Uppföljning av mätning
Läs t.ex. om uppföljning av mätning, makulering, byte av redovisningsnummer och avvisningsstatistik.
 
Läs om hur rapporten avvikelse kvalitetskontrollerade måttslag fungerar.

Här hittar duhandbok i pdf-format om mätbesked:
 
En beskrivning över Biometrias mätbesked
Läs t.ex. om de olika moduler mätbesked är uppbyggda av, mätbeskedsbeställningar och skillnaden på ersättnings- och korrigeringsbesked.

Begäran av händelsestyrda mätbesked
Läs t.ex. om hur du begär utskrift av händelsestyrda mätbesked och om att skicka mätbesked via e-post.

Här hittar du handbok i pdf-format om mätplatsregistret:
 
Läs t.ex. om att skapa mätplatsinformation och om omsändning av virkesorder till mätplats.

Här hittar du handböcker i pdf-format om prisräkning:
 
Läs om att använda prislisteadministrationen i VIOL. Där går det att söka efter en prislista, kopiera en prislista, registrera en ny prislista med eller utan tillägg och avdrag.
 
Läs t.ex. om att registrera och kopiera prislistehänvisning.
 
Läs om och sök textkoder som kan vara användbara.
 
Läs om alla termer som du kan styra prisräkningen på.
 
Baspris är ett fast pris per m3fub eller ton, som redovisas i mätning som saknar prisräkning i viols prisräkningssystem. Läs om syftet med baspris och redovisning av baspris, samt hur styrning till baspris sker i virkesorder.
 
Läs om hur du kan styra grundprisräkning i led 1, med värde utifrån medeldiameter i PRINS.

Här hittar du handbok i pdf-format om stickprov:
 
Läs t.ex. om olika kollektivtyper, omräkningstal och om att ändra en kollektivbeskrivning.
 
Läs om båtkollektiv.
 
Läs om flisprov.

Den gamla standarden Code 39 ersätts av Code 128.

Streckkod som ska läsas in i ett generellt bildfönster måste inledas med ett fältnummer för styrning till rätt fönster.

Antal streckkoder och dess ordningsföljd är helt valfri men det måste avslutningsvis finnas streckkoden 00 som markerar att inläsningen är avslutad. Streckkoden inleds med fältnummer.

Följande fältnummer finns tillgängliga.

00 =       Slutmarkering
01 =       Redovisningsnummer
03 =       Virkesorder
14 =       Leverantör
15 =       Levkod
25 =       Levkod
26 =       Leverantör, ursprung, uppdrag
27 =       Län, kommun, församling
30 =       Befraktarkod
31 =       Retur, järnvägsvagn nr
32 =       Avsändningsstation, priskod transport, lastning/lossning (kvantitet+kod)
33 =       Vägstandard, omlastning, stickväg, snö, transportavstånd
34 =       Vägdistrikt, transportföretag
35 =       Slutkört, fordonskombination, transportmedel, transportör
51 =       Transportföretag
71 =       Transportör
72 =       Leveransår
73 =       Frånbegrepp (100001 = vägdistrikt, 3010101 = län, kommun, församling)
74 =       Transportföretag, transportör

OBS! Streckkoden som ska läsas in direkt i avsett bildfönster, t ex virkesorder, ska inte ha något inledande fältnummer.

Här hittar du handböcker i pdf-format om transport:
 
Läs t.ex. om inloggning, menyrad, verktygsfält och personliga inställningar.
 
Läs t.ex. om att skapa en kontraktsidentitet och om att kopiera och aktivera ett transportkontrakt.

Arbeta med transportprislista
Läs t.ex. om hur du skapar en prislisteidentitet och om priser enligt referens, omräkning och retroaktiv prisräkning.
 
Läs om alla fält i transportkontrakt och transportprislista och om vilka värden som är giltiga att skriva in i fälten.
 
Läs om hur du skapar en transportsedel.
 
Läs t.ex. om att öppna en mätning, söka efter larmade mätningar och om volymer och värden.
 
Läs t.ex. om hur rutt beräknas och bra att tänka på med retur.
 
Läs t.ex.om hur vikter fördelas i en samlast.
 
Läs om hur du jämför mätkvitton med redovisade mätningar i transport.
 
Läs om de vanligaste larmkoderna och förslag på lösning.

Tillägg och avdrag
Läs om de tillägg och avdrag som finns i transportsystemet.

Här hittar du handböcker i pdf-format om virkesorder:
 
Läs om vilka behörigheter olika användare har.
 
Allmänna funktioner
Läs t.ex. om inloggning, menyrad, verktygsfält och personliga inställningar.
 
Läs t.ex. om hur du skapar en virkesorder utifrån ett förstaledskontrakt.
 
Arbeta med kontrakt och virkesorder
Läs t.ex. om kontrakt, virkesorder, IP-kod, AL-kod, redovisningshänvisning, avstånd leverantörsavdrag, transportorder och vältlapp.
 
Läs om alla fält i kontrakt och virkesorder och om vilka värden som är giltiga att skriva in i fälten.
 
Läs om de vanligaste avvisningsorsakerna och om förslag på lösning.
 
Blankettbeskrivning för kontrakt och virkesorder
Läs om hur du fyller i blanketter som skickas till SDCs kundtjänst för att registrera kontrakt och virkesorder.
 
Fria termer 
Läs t.ex. om hur du registrerar och uppdaterar en fri term.

 

Snabbguider

Virkesaffärer registreras i Virkesorder i tre olika dokument:

  • I förstaledskontraktet beskrivs affärsuppgörelsen mellan den första köparen och leverantören, till exempel ingående sortiment och vilken prislista som ska gälla.
  • I virkesordern presenteras information som beskriver hur transport och mätning ska utföras för aktuellt sortiment. Här anges exempelvis anmälda volymer, var avläggen är belägna och vem som är ansvarig för transporten. I de flesta fall sker virkesaffären i flera led.
  • I virkesordersystemet registreras alla affärsled i köparekontrakt.

Snabbguide skapa ny VO 
Snabbguide skapa VO från mall

Här hittar du handbok i pdf-format om VIS:

Allmänna funktioner
Läs t.ex. om inloggning, menyrad, verktygsfält och personliga inställningar.
 
Läs t.ex. om att öppna en godkänd mätning och hur du får fram uppgifter om leverantören och transporten.

Volymer och värden
Läs t.ex. om hur du söker fram volymer som ditt företag har sålt eller hur du får fram avvisade mätningar mot en virkesorder.
Sök volymer insända i m3fub omräknad till m3to. 

Stocknota
Läs t.ex. om hur du får med nedklassat och vrak i stocknotan samt hur du får fram en kvalitetsgraf.

Avlämnat och avvisat
Läs om hur du söker efter volymer som lämnats av men ej blivit inmätta vid industri eller mätningar som blivit inmätta men avvisade.

Energi i VIS
Läs om hur du söker efter volymer och värden. Resultatet presenteras per redovisningsnummer och alla förekommande måttslag ingår.