Tjänstespecifikationer

Här kan du läsa om tjänstespecifiationerna för Biometrias IT-tjänster. 

Tjänstespecifikation Virkes och energiredovisning (VIOL)

I Biometrias tjänster för redovisning, uppföljning och underlag för avräkning definieras affärsuppgörelsen mellan säljaren och köparen av råvaran. Materialslag, priser, volymuppgifter och transportuppgifter är exempel på uppgifter som kan omfattas av definitionen.
 
VIOL tar emot leveransinformation från mätplatstjänsten DORIS samt från övriga tjänster för inrapportering av mätdata.
 
Leveransinformationen integreras med informationen om affärsuppgörelsen och bearbetas vidare. Resultatet av bearbetningen utgörs av underlag som exempelvis anger vad köparen ska betala säljaren, ersättning för utförda transporttjänster samt kvantitets- och kvalitetsinformation för utförda leveranser.
 
Informationen i resultatunderlagen tillhandahålls kunderna på följande tre principiella sätt:
 

Tjänstespecifikation Mätbesked

Mätbesked ger dig tydlig och detaljerad information om den levererade råvaran. Med hjälp av mätbeskedet har du kontroll över kvantiteter och värden.
 
Mätbesked är den handling som säljare och köpare får efter det att en leverans av exempelvis timmer, massaved, flis eller bränsleråvara blivit inmätt.
 
Som kund har du möjlighet att själv välja vilka leveransintervall som ska gälla för redovisningen – per månad, vecka, dag eller händelse – information som tillsammans med uppgifter om levererade kvantiteter och värden ligger till grund för mätbeskedet.
 
Beställningen av mätbesked administreras av köparen och kan beställas i flera olika varianter.
 

Tjänstespecifikation VIS

Tjänsten är ett informationssystem som presenterar information om redovisade, avlämnade och avvisade kvantiteter. Snabbt och enkelt ger det dig ett underlag för planering, redovisning och uppföljning.
VIS bidrar till effektivare administration för parter inom virkes- och energiredovisning med transparenta underlag för uppföljning och redovisning.
 
Informationen uppdateras kontinuerligt vilket innebär att du kan se informationen i samma stund som den sänds in till och godkänns i VIOL.
 
Informationen lagras i fastställda format och standards för fortsatt bearbetning och integration med annan information i kundsystemen. ( Se ”Följdrutinutgång” nedan.)
 

Tjänstespecifikation Följdrutinutgång (FU)

Genom Biometrias tjänst för leverans av data (FU), möjliggörs att kunden via egna system får information gällande alla affärer och leveranser som hanteras i Biometrias tjänster där kunden själv är part. Ett standardiserat gränssnitt erbjuder kunden flexibilitet ifråga om informationsinnehåll och tidsintervall för överföring av data. Realtidsöverföring kan tillämpas.
 

Tjänstespecifikation Prisräkning

Biometrias tjänst för prisräkning hanterar råvaruprislistor, beräknar råvaruvärden och ger underlag för fakturering av råvaruleveransen.
 
I en råvaruprislista framgår de villkor som styr hur råvarupriset ska beräknas.
 
Prisräkning kan ske på i marknaden normalt förekommande kvantiteter. Råvarans kvalitet, tidpunkt för leverans och transportavstånd är exempel på villkor som kan styra råvarupriset.
Råvaruvärdet beräknas när information om råvaran möter prislistan. Resultatet av prisräkningen kan affärsparterna ta del av via Biometrias informationssystem (VIS), mätbesked och följdrutinutgång (FU).
 

Tjänstespecifikation Certikonto

Med ett kontosystem för certifierade volymer kan Biometrias kundföretag enkelt hålla reda på hur stora volymer certifierad råvara som man köpt respektive sålt. Uppföljningsmöjligheter vid valfri tidpunkt med full spårbarhet. I Certikonto kan för närvarande certifierade volymer enligt PEFC och FSC:s regelverk hanteras baserat på certifieringsorganisationernas regelverk.

 
Certifierade kvantiter tillförs automatiskt via VIOL i realtid så att informationen finns tillgänglig i Certikonto när mätningstransaktionen sparats i VIOL.

Tjänstespecifikation produktionstjänster

Biometrias tjänster för produktion omfattar olika metoder att produktionsrapportera från skogsmaskiner, informationssystem för att analysera produktions och kvalitetssäkringsdata samt ett stöd för att jämföra och analysera pågående timmeraptering mot ett sågverks behov.
 

Tjänstespecifikation produktionsrapportering

Rapportering från skördare och skotare är grunden för all styrning av råvaruproduktion. Information från drivningen kan användas i hela flödet mellan skog och industri. Detta gör det möjligt att planera och styra volymer och kvaliteter i flera sammanhang. Information från drivningen som t.ex. produktions-, kontroll- och kalibreringsfiler sänds från skördare och skotare. Uppföljning kan ske via uppdragsgivarens maskinnummer eller för kontrollfilerna även via den maskinunika identitet som Biometria tillhandahåller. Detta gör det möjligt att följa en maskins produktion trots byte av uppdragsgivare.
Produktionsrapportering sker med filer via insändningsprogramet Sender som installeras i en PC i skogsmaskinen eller via Rapp – en app för produktionsrapportering. Biometria stödjer även att Produktionsrapportering kan ske från externa applikationer, både i form av filinsändning eller som enklare volymrapportering.
 

Tjänstespecifikation PRINS

I tjänsten Prins kan skördarens och skotarens produktion följas upp genom tillgång till skördade, skotade och industrimätta volymer, stockinformation och övermålsredovisning där uppföljning kan ske på maskinnummernivå.

Via ett flertal rapporter får avverkningsföretag och drivningsledare underlag för avstämning, utvärdering och uppföljning. Man erhåller statusläge i produktionen, rapporteringsfrekvens, rapporterade avvikelser, övermålsredovisning, kvalitetsuppföljning m.m.
 

Tjänstespecifikation Kvalitetssäkring skördare

Tjänsten Kvalitetssäkring skördare säkerställer att skördarens mätresultat är korrekta avseende längd och diameter, vilket är en förutsättning för optimal aptering av stammen. Tjänsten ger möjlighet till jämförelse mellan olika maskiner i avvikelserapporter, larmlistor, rankinglista och basrapporter.
Föraren utför regelbundet en manuell kontrollmätning på ett antal stammar som väljs ut slumpmässigt. Stammarna rapporteras och jämförs med skördarens mätning av samma stammar. Avvikelser som ligger utanför toleranser signalerar att åtgärder, t ex kalibrering av skördarens mätutrustning är nödvändiga.
Insändning av produktionsfiler till Biometria är en förutsättning för att även kunna sända in kontrollfiler.
 

Tjänstespecifikation Timmerutfall

Tjänsten Timmerutfall är ett beslutsstöd för sågverksindustrin. Det riktar sig framför allt till produktionsplaneraren på sågverk. Timmerutfall ger möjligheten att i ett tidigt skede, direkt vid avverkning baserat på produktionsrapporteringen, fånga timmersammansättningen sett utifrån sågverkets timmerklasser och begrepp. På så sätt ökas planeringshorisonten avsevärt och planeringen av sågverkets leveranser, produktion och tillförsel av råvara underlättas.
Informationen jämförs med det önskade utfallet och analysen görs framförallt med avvikelserna i fokus.

Tjänstespecifikation för transportjänster

Biometrias tjänst för Transportredovisning innehåller funktioner för att hantera avtalsinformation, prislistor och transportprisgrundande parametrar. Information om transporter, transportredovisning mm kommuniceras med elektronisk filöverföring, pappersutskrifter eller via Biometrias informationssystem för transportinformation.

 

Tjänstespecifikation Transportredovisning

Biometrias tjänst för Transportredovisning tillhandahåller funktionalitet för att hantera avtalsinformation, prislistor och transportprisgrundande parametrar. När transportprisgrundande kvantiteter från transporttransaktionen tillförs transportredovisningssystemet, skapas underlag för transportprisräkning mellan transportens köpare och säljare. Resultatet av transportprisräkningen och annan information om utförda transporter kan erhållas mha elektronisk filöverföring, pappersutskrifter eller via Biometrias informationssystem för transportinformation. Filer arkiveras med behörighetsstyrd åtkomst.

 

Tjänstespecifikation Krönt Vägval

Biometrias tjänst Krönt Vägval ger underlag för att beräkna bästa väg för transport med timmerbil eller flisbil mellan två geografiska platser. Resultatet kan användas som underlag för transportavräkning mellan säljare och köpare av transport. Det kan även användas som underlag för redovisning mellan köpare och säljare av råvara.
Tjänsten Krönt Vägval kan även producera information om den föreslagna fysiska vägen som kan projiceras på en digital karta. Tjänsten Krönt Vägval visar föreslagen fysisk väg baserad på det vägdata som är tillgängligt samt de attribut eller företeelser som har beslutats att tjänsten skall ta hänsyn till vid varje tillfälle. Tjänsten tar inte hänsyn till varje företeelse som påverkar möjligheten att utföra transporter längs föreslagen väg, kan inte heller ta hänsyn till tillfälliga hinder och garanterar inte heller att vägdata som tjänsten baseras på alltid är korrekt.  Specifikt på enskilda vägar kan vägdata vara mycket begränsat och osäkert. Biometria tar alltså inget ansvar för att den i Krönt Vägval föreslagna fysiska vägen verkligen är körbar. Detta måste verifieras av chauffören vid den tidpunkt transporten utförs.

Tjänstespecifikation för Mätplatstjänsten (Doris)

Tjänstespecifikation för Mätplatstjänsten (Doris) - Tjänst för registrering av mätdata vid industrier och terminaler.

Tjänsten består av hård- och mjukvara, som tillsammans skapar ett effektivt verktyg för registrering av mätdata på mätplatsen. Varje registrerad leverans tilldelas ett redovisningsnummer som fungerar som leveransens identitet och följer med mätningstransaktionen genom Viol och efterföljande system. Detta ger en spårbarhet genom hela Biometrias redovisning och till integrerade företagslösningar.
 
Registrerade mätningar kontrolleras mot gällande regelverk och underlag i affärsuppgörelsen och sparas direkt i VIOL och är därmed tillgänglig för parterna i affären. Det finns även möjlighet att ha en omedelbar informationsåterföring av varje mätning till egna IT-stöd.
 
Med Doris får man tillgång till alla förekommande mätmetoder och stöd för hantering av prover för att fastställa torrhalt eller fraktionsfördelning. Genom att stickprovshantering stöds kan mätprocessen effektiviseras.
 
Doris körs på en centralt placerad server och kräver därför en fast datakommunikation mot Biometria. Basutrustningen består av PC, skrivare och datakommunikation med Biometria. Detta kan kompletteras efter behov med fler skrivare, bildskärmar etc. Förbrukningsmaterial ingår inte i hyreskostnaden. Lokal mätutrustning kan anslutas som till exempel fordonsvågar, förarterminaler och mätramar för stockmätning. Installationen utförs av tekniker från Biometria.
 
Ett komplement till detta är mobil mätplatstjänst som innehåller PC med skrivare och kommunikationsutrustning. Med den kan en temporär mätplats sättas upp förutsatt tillgång till elström och lokal. Doris mätplatssystem används på samma sätt som med en fast installation förutom integration till mätramar, vågar etc. Dator och kommunikationsutrustning är förpackad i en skyddande väska. Utrustningen hyrs ut enligt villkor i Biometrias prislista.
 

Tjänstespecifikation Mätningsrapportering

RTV-online

I RTV-online kan du på ett enkelt och smidigt sätt registrera mätningar till VIOL. RTV-online står i kontakt med VIOL för att kunna hämta information från virkesorder. För att undvika avvisade mätningar kan en mätning inte genomföras utan en komplett virkesorder. För att kunna rätta felaktiga mätningar har RTV-användare även tillgång till rätta/korrigera i VIOL. RTV-online kan hantera alla mätmetoder utom stockmätning.
 

Extern insändning

Färdiga mätningar som skapas i företagsspecifikt IT-stöd kan via ett standardiserat gränssnitt skickas in till Biometrias redovisning. Det finns också möjlighet att komplettera detta med virkesorderstöd för kontroll av informationen innan den skickas in till Biometria.
 

Tjänstespecifikation Mätningsuppföljning

Biometria tillhandahåller tjänster som gör att datafiler som krävs för mätningsuppföljning kan distribueras till olika mottagare.