Nyheter2020-09-01T10:04:50+02:00

Nyheter

88 september, 2021

Påminnelse om formatändring av redovisningnummer för skördad och skotad produktion

8 september, 2021|

Den 13 mars 2022 kommer mätningar för skotar- och skördarrapportering att tilldelas alfanumeriska redovisningsnummer (både bokstäver och siffror).

Ersättningsgrundande skördarmätning och produktionsmätningar från den webbaserade tjänsten Rapp kommer fortsättningsvis få numeriska Redovisningsnummer och berörs inte.

Anpassning av kundsystem
För att Du som kund skall kunna hantera alfanumeriska redovisningsnummer, behöver ditt system anpassas. Biometria kommer att tillgängliggöra en kundtestmiljö i september 2021.

Varför gör vi detta?
Tillgången på redovisningsnummerserier i Biometrias system börjar ta slut och kräver en förändring för att VIOL-systemet skall fungera. Orsaken är en utökad användning av Biometrias tjänster för produktionsrapportering.

För ytterligare information, kontakta Biometrias support
support@biometria.se

Läs mer här om formatändringen av redovisningsnummer för produktionsrapportering
2323 juni, 2021

Trevlig sommar önskar Biometria!

23 juni, 2021|

Snart stundar semestertider och vi vill passa på att önska alla våra kunder en riktigt skön sommar och semester!

Tack för ditt förtroende

Vi vill tacka dig för förtroendet att få hjälpa dig i din vardag med frågor och funderingar.
Hittills i år har vi totalt hanterat drygt 15 000 ärenden.

Semesterperioden kan ge längre svarstid

Under semesterperioden kan det innebära att Användarstöd har något längre handläggningstider än vanligt pga begränsad bemanning.

Vi tar hand om ditt ärende så fort vi får möjlighet och hoppas på överseende.

Normala öppettider

Vår support har öppet som vanligt hela sommaren. Får du inte svar när du ringer beror det på att vi är upptagen med annan kund.
Lämna ditt ärende till vår ärendemottagning eller skicka e-post till support@biometria.se.

Fler kontaktvägar hittar du här

1717 juni, 2021

Kundmagasinet Mätbart nu tillgängligt

17 juni, 2021|

Nu kan du läsa det första numret av vårt nya kundmagasin Mätbart på vår webb – vi önskar dig trevlig läsning!

Läs vårt kundmagasin Mätbart här

1414 juni, 2021

Kvalitetsrapport 2020 för virkesmätning vid skog och industri är nu tillgänglig

14 juni, 2021|

I den här rapporten kan du läsa om mätnoggrannheten för mätning vid industri och skördarmätning och hur dessa metoder uppfyllde virkesmätningslagen och Biometrias interna krav under 2020.

Ladda ner rapporten här
33 juni, 2021

Ny ordförande vald för Biometria

3 juni, 2021|

Anders Nilsson tar över som ordförande i Biometria och efterträder därmed Mats Sandgren som varit ordförande sedan 2018 när Biometria fusionerades. 

Anders Nilsson, född 1951, är civilingenjör och har en lång bakgrund inom främst IT-sektorn. Sedan tio år sitter han i flertalet styrelser, för närvarande bland annat som ordförande i SSG.

− Det här är ett otroligt spännande uppdrag. Kombinationen av skog och IT gjorde det svårt att tacka nej. Med min erfarenhet från styrelsearbete i många olika branscher kan jag bidra till att vi fokuserar på rätt frågor i styrelsen, säger Anders Nilsson som varvar styrelseuppdragen med skogsarbete i den skog han äger i Hälsingland.

Tidigare i vår tog Biometrias styrelse beslut om en go live-plan för VIOL 3. Anders Nilsson säger att en av de viktigaste frågorna nu är att stötta organisationen för att tidplanen ska hållas.

− Att komma i mål med de stora satsningar som gjorts blir naturligtvis ett stort fokus. På sikt tror jag att fullt automatiserad mätning blir en än viktigare fråga. Det händer mycket i branschen just nu, både vad gäller digitalisering och hållbarhet. Nu ser jag fram emot att ta mig an de här frågorna med stor delaktighet och engagemang, säger Anders Nilsson.

− Det känns väldigt positivt att få arbeta med Anders Nilsson som jag känner som en mycket skicklig och kompetent ordförande från mina år i SSG:s styrelse. Anders bakgrund inom IT kommer väl till pass i Biometria då vi har en stor IT-verksamhet, säger Ingela Ekebro, VD för Biometria och fortsätter:

− Jag har uppskattat att arbeta tillsammans med Mats Sandgren. Han har varit en viktig och mycket trygg person i utformningen av Biometria och även en bra lots för mig in i jobbet som ny VD.  Därför vill jag ta tillfället i akt att både hälsa Anders varmt välkommen till Biometria och rikta ett stort och hjärtinnerligt tack till Mats för hans insatser som ordförande under en sannerligen utmanande och händelserik tid i Biometria.

Vid årsstämman beslutades även att Lennart Stenqvist skiftar plats med Martin Holmgren (båda Stora Enso) så Martin nu blir suppleant och Lennart ordinarie. I övrigt består styrelsen som tidigare.

Valet av Anders Nilsson som ny ordförande skedde vid Biometrias digitala årsstämma den 2 juni. Mer information om styrelsen finns på biometria.se/styrelse.

Anders Nilsson
Styrelseordförande Biometria

2424 maj, 2021

Biometria ger Skogsstyrelsen utökat uppdrag för ajourhållning av nybyggda vägar

24 maj, 2021|

Det byggs årligen många nya skogsbilvägar. Alla nya vägar i det enskilda vägnätet ska med korrekta vägdata rapporteras in till Trafikverkets Nationella vägdatabas (NVDB) när de är färdigbyggda. Långt ifrån alla vägar rapporteras och därför har Biometria nu utökat Skogsstyrelsens uppdrag. Den totala nybyggnationen uttryckt i antal vägar uppgår årligen till drygt 1 000 vägar, exkluderat de vägar som byggs hos de större skogsbolagen.

Biometria och de tidigare virkesmätningsföreningarna har sedan många år tillbaka ett uppdrag från branschen att ajourhålla det enskilda vägnätet, exklusive de större skogsbolagens vägnät, med vägdata. En del i detta uppdrag utgörs av att säkerställa geometri och vägdata på nybyggda vägar.

Från 2021 har Skogsstyrelsen uppdraget från Biometria att hitta nybyggda vägar, beskriva deras beskaffenhet och rapportera in såväl geometri som aktuell vägdata till Trafikverket och NVDB. Skogsstyrelsen har tidigare haft detta uppdrag inom VMF Nord men sedan fusionen till Biometria har uppdraget utökats successivt för att nu omfatta hela landet.

− Det Biometria nu ålägger Skogsstyrelsen att utföra handlar om att fånga upp nybyggda skogsbilvägar och säkerställa att de rapporteras till Trafikverket och NVDB. Detta behövs för att vi överhuvudtaget ska få grepp om vilka vägar som finns och deras beskaffenhet. Branschen behöver veta hur vägarna ser ut för både sin avverknings- och logistikplanering samt för planering av skogsvårdsaktiviteter. Ett komplett vägnät är även viktigt för att erhålla avstånd och korrekt rutt med avståndstjänsten Krönt Vägval, säger Lars-Erik Jönsson, tjänsteutvecklare Transport på Biometria.

Som skogsägarförening är Norra Skog beroende av kvaliteten på det enskilda skogsbilvägnätet. Att kunna planera sin logistik och avverkning med rätt förutsättningar är viktigt för att nå så höga ekonomiska värden som möjligt.

− Uppdaterat vägnät är viktigt ur planeringssynpunkt och för korrekt ruttning, både vad gäller sträckning och tidsåtgång. Det är viktigt för det framtida arbetet med utvecklad prissättning för transporter och allokering av transportflottan. Säkerhetsaspekten och att räddningstjänsten hittar fram är ytterligare ett tungt vägande skäl. En bra och ajourhållen vägdatabas ger skogsbruket fantastiska möjligheter, säger Sören Staaf, logistikansvarig för Fältområde Väst inom Norra Skog.

Skogsstyrelsen uppdrag är helt skilt från deras roll som myndighetsutövare. Som stöd i arbetet används inkomna anmälningar om nybyggnation av skogsbilväg. För att konstatera om vägen är byggd används såväl satellitbilder som flygfoton. Vägdata insamlas i huvudsak genom att förfrågningsunderlag skickas ut till den som anmält vägen.

− Med Skogsstyrelsen som samarbetspartner, som har kontinuerlig tillgång till nya satellitbilder och flygfoton, avverknings- och samrådsanmälningar samt direktuppkoppling mot Lantmäteriets fastighetsregister, ges de bästa förutsättningar för att skapa effektiva arbetssätt, säger Lars-Erik Jönsson.

Det enskilda vägnätet är 43 000 mil, skogsbilvägnätet uppgår till cirka hälften av dessa, 21 000 mil. Av Sveriges allmänna vägar är 4 000 mil kommunala och 10 000 mil statliga (källa: www.skogskunskap.se).

Lars-Erik Jönsson, tjänsteutvecklare Transport på Biometria

2121 maj, 2021

Virkesförbrukningsstatistik 2020

21 maj, 2021|

Denna rapport visar skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter från 2016 till och med 2020.

Målet med statistiken är att den skall ge en aktuell bild av den svenska skogsindustrins virkesförbrukning inom olika delbranscher. Användare av statistiken är såväl enskilda företag som skogsnäringens organisationer och myndigheter. Statistiken nyttjas som grund för prognoser och beslut i frågor som rör tillgång och förbrukning av virkesråvara.

Läs virkesförbrukningsstatistiken här

55 maj, 2021

Nyheter i Certikonto, utveckling av funktionalitet och anpassning till VIOL 3

5 maj, 2021|

Certikonto får ny funktionalitet och anpassas till VIOL 3 i samband med releasen den 13 Juni

Förändringen innebär bland annat: 

Negativa saldon kommer att förhindras

  • Negativa saldon tillåts inte och gäller för både maskinella och manuella transaktioner
  • Om saldo blir 0, sker ingen överföring förrän ytterligare kvantiteter kommit in
  • Misslyckade transaktioner får ej “ett nytt försök”

Kvantiteter från samtliga konton ska förfalla efter 24 månader

  • Nya regler för PEFC möjliggör att kvantiteter kan sparas i 24 månader
  • Det är mycket viktigt att varje företag för en dialog med sitt certifieringsföretag, om ändringen i Certikonto, och säkrar att regelverket för PEFCs spårbarhetsstandard följs.

Certikonto kommer att anpassas så att kvantiteter från alla mätande företag som använder VIOL kan hanteras via Certikonto

  • Är fältet Certifiering ifyllt i Virkesordern med certifieringskod i position 1 och om företaget har en Site i Certikonto kommer kvantiteter in på kontot från samtliga mätande företag.

Anpassningar till VIOL 3

  • För att kunna hantera kvantiteter  i Certikonto från både VIOL 2 och VIOL 3, kommer anpassningar i Certikonto att påbörjas under hösten 2021.
Ladda ner presentationen om förändringarna i Certikonto
44 maj, 2021

Den 13 september 2021 införs kvalitetsklassning Prima/Utskott av travar med bränsleved

4 maj, 2021|

Den 13 september i år införs kvalitetsklassning för bränsleved med enbart två klasser, prima och utskott. Införandedatumet är kopplat till en release där Biometria uppdaterar IT-systemet för virkesredovisning.

För snart två år sedan infördes travvis kvalitetsklassning av massaved, med klasserna prima, sekunda och utskott, i Biometrias nationella mätningsbestämmelser. Systemet med vrakavdrag togs bort och säljaren fick betalt för hela volymen, med pris per kvalitetsklass. Nu införs även kvalitetsklassning för bränsleved.

I trave med prima bränsleved tillåts max 20 % kvistnings- eller dimensionsfel. Övergrov stock och främmande material som sten och metall tillåts inte alls. Röta tillåts utan begränsning. Trave som inte klarar kraven för prima kommer i normalfallet att mätas in som utskott. Men om så avtalats kan det bli mätningsvägran. Mätningsvägran kan begränsas till exempelvis främmande material.

− Vi inför systemet av samma skäl som för massaved. Det ska ge tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga samtidigt som mätningen kan förenklas och därmed gå snabbare. Samma princip för kvalitetsbestämning kan också underlätta sortimentsbyten mellan massaved och bränsleved, säger Lars Björklund, affärsutvecklare på Biometria.

Införandet av ”prima bränsleved” innebär ingen större förändring för tillredning och sortering av sortimentet bränsleved. Men alla som jobbar med handel, produktion, mätning etc. behöver sätta sig in i vad förändringen innebär.

Information om de nya reglerna hittar du i Kvalitetsbestämning av trädbränslen, version 2021-09-13.

Ladda ner presentationen om kvalitetsklassning Prima/Utskott av travar med bränsleved
2323 april, 2021

Biometria Labs Trendspaning 2021

23 april, 2021|

Biometria Labs Trendspaning 2021

Ta del av Biometrias Trendspaning  2021. I årets spaning har vi fokuserat på hållbarhet.

Trendspaningen är framtagen i samarbete med Microsoft och Forefront Consulting, samt representanter från branschen.

Till toppen