Nyheter2020-09-01T10:04:50+02:00

Nyheter

1313 januari, 2021

Nya talanger rekryteras till Biometrias traineeprogram

13 januari, 2021|

Nu rekryterar vi återigen juniora affärskonsulter till Forest Storm och traineeprogrammet. Sju personer totalt ska rekryteras, tre affärskonsulter, två tjänstespecialister och två utvecklare. I april starar tre månaders introduktionsutbildning i Sundsvall. Placeringsort efter introduktionen är inte bestämd utan fastställs när konsulterna rekryterats.

– Forest Storm har varit en mycket lyckad satsning som är uppskattad av kunderna. Behoven ute hos våra kunder ökar nu i takt med att arbetet med VIOL 3 fortskrider enligt plan. Med vårt traineeprogram ger vi våra affärskonsulter möjlighet att både själva utvecklas men också vara en del av och påverka den spännande fasen vi är i med en pågående digitalisering av skogsnäringen, säger Tomas Karlsson, chef för Forest Storm.

Är du intresserad av att söka till traineeprogrammet kan du läsa mer här

Tomas Karlsson, chef Forest Storm

1818 december, 2020

Chaufförens roll i mätprocess och Biometriabilaga

18 december, 2020|

Chaufförens roll i mätprocess

Biometriabilagan

Biometria har under hösten tagit fram ett dokument som beskriver chaufförens roll, uppgift och ansvar i de olika mätprocesserna. Dokumentet är att se som en Biometriabilaga till övrig uppdragsbeskrivning som vanligtvis följer med transportavtal. Chaufförens uppgifter ser så klart olika ut beroende på vilken mätningstjänst våra kunder har beställt av oss.

Biometria uppmanar transportköpare och transportsäljare att lyfta in detta dokument i sina förhandlingar.

Versionshantering

Allt eftersom mätningstjänster utvecklas och automatiseras kan också chaufförens roll i mätprocessen förändras. Dokumentet versionshanteras därför med datummärkning. Det är viktigt att man vid förhandling/upphandling säkerställer att man använder den senaste versionen.

Ej en instruktion

Biometriabilagan är inte en detaljerad instruktion eller handledning. För detta finns andra dokument och handböcker både på Biometria.se samt Violweb. Vi jobbar löpande med att lyfta instruktioner och handledningar som riktar sig till chaufför från Violweb till Biometria.se.

Yttersta ansvaret

Det är alltid Biometria som har det yttersta ansvaret för mätning gentemot markägare och andra intressenter i råvaruaffären, då det är vi som är det mätande företaget. Dock har chauffören alltid vissa uppgifter att utföra vid leverans av råvara.

Var hittar jag dokumentet?

Biometriabilagan i utskriftsbar version finns att hitta på Biometria.se under rubriken Transport, Transport och mätning, Chaufförens roll i mätprocess.

Här kan du läsa Biometriabilagan

1818 december, 2020

Biometrias debiteringsprincip rätta/korrigera

18 december, 2020|

Biometrias debiteringsprincip rätta/korrigera

Gäller från 1/12-2020.

Under hösten har Rådet för produktion och transport beslutat att justera debiteringsprincipen för kostnader som är förenade med rätta/korrigera.

Biometria uppmanar transportköpare och transportsäljare att lyfta in frågan om kostnad för rättning/korrigering när ett transportavtal sluts.

Rättning/korrigering av transportuppgifter kan ske på tre olika sätt:

 1. Transportköpare eller transportsäljare hanterar korrigering/rättning själv i Viol-klienten.
  Debitering: Den som gör rättning/korrigering väljer själv vilken part som skall debiteras. Som debiteringsmottagare finns att välja på:
  – Första köpare av råvara
  – VO-ansvarig
  – Mottagare
  – Transportföretag
  – Befraktare
 2. Chaufför talar med mätare på plats alternativt via telefon med FMC.
  Debitering: Kostnad läggs på den som står som betalningsmottagare för transportredovisning på befraktarkontraktet. Detta val gör mätaren när denne gör rättningen/korrigeringen.
 3. Aktör ringer Biometrias kundtjänst.
  Debitering: Kostnad läggs på den aktör som ringer till kundtjänst.Om man i transportaffären kommit överens om att transportköparen skall stå för kostnader som är förenat med rättning/korrigering är det också denna part som ska ringa in till Biometrias kundtjänst, alternativt hantera det direkt i Viol-klienten.

Om någon av Biometrias anställda mätare är orsak till att felaktig uppgift registreras debiterar inte Biometria någon extern part för rättning/korrigering eller kundtjänsttid.

Här hittar Du Biometrias debiteringsprincip

Aktuella priser

Här hittar du aktuella priser för rättning/korrigering och kundtjänsttid

1717 december, 2020

Från 1 januari 2021, har vi gemensamma sågtimmerbestämmelser för hela landet

17 december, 2020|

Biometrias mätningsinstruktioner

Från 1 januari 2021 har vi för första gången gemensamma sågtimmerbestämmelser för hela landet. En milstolpe för den svenska virkesmätningen!

Innan Biometria bildades fanns mätningsinstruktioner, kontrollanvisningar, arbetsrutiner etc. på de tre virkesmätningsföreningarnas och på SDCs hemsidor. Det fanns också en blandning av nationella instruktioner och regionala. Alla dessa har nu gåtts igenom och från 1 januari 2021 är allt samlat under Biometria. En del av arbetet har handlat om att harmonisera mätningsbestämmelser och bestämma vad som ska vara avtalbart i dem. Särskilt viktigt är detta för sågtimmer där sågverken, beroende på vilka produkter och marknader de har, har olika krav på sin råvara.

Läs mer i Kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran

Läs mer om Hur Biometria jobbar internt med olika typer av instruktioner och hur vi samverkar med branschen 

1414 december, 2020

Så här arbetar vi med CIND och Mabema

14 december, 2020|

Under senare år har ny teknik för automatisk bestämning av travvolym på fordon slagit igenom inom svensk virkesmätning. Ett system med automatisk bestämning av travvolym som tagits i drift är Mabema GPV, en teknik som utnyttjar s k lasertriangulering med hjälp av bildanalys och Cind TimSpect som finns vid ett trettiotal mottagningsplatser, där tekniken man nyttjar är bildanalys och träning via AI av skalenliga rektifierade bilder.

CIND TimSpect

Mabema GPV

Läs mer om CIND TimSpect
Läs mer om Mabema GPV
2424 november, 2020

Skoglig IT-leverantör med högt kundfokus

24 november, 2020|

Hur kan det gemensamma arbetet med en IT-leverantör se ut för ett företag inom skogsnäringen? Läs mer om hur Efficture, en annorlunda och ganska liten IT-leverantör, arbetar med VIOL 3.

Sin storlek till trots, Efficture har två anställda och tio kunder, har företaget ett egenutvecklat IT-system, Efficture Virke. Efficture Virke kopplar mot Biometrias VIOL-system. Under Biometrias utveckling av det nya IT-systemet VIOL 3 är Efficture en aktiv deltagare som IT-leverantör, dessutom har man kommit långt på sin egen VIOL 3-resa.

Välja rätt leverantör inte enkelt

Det finns många parametrar och krav att ta hänsyn till när en IT-leverantör ska upphandlas. Kvalitet, kompetens, kommunikation, support, kundfokus, dokumentation med mera är alla viktiga delar att ta hänsyn till. För flertalet mindre och medelstora skogsbolag och sågverk är en bra IT-leverantör en viktig affärspartner så att de få resurserna som finns i den egna verksamheten kan fokusera på kärnaffären.

-Vår främsta styrka är förmågan att bygga och förvalta robusta IT-system. Vi har med vår telekom-bakgrund stor vana av att arbeta med realtidssystem med tusentals transaktioner i sekunden och med mycket höga uptime-krav. En hel del är automatiserat vilket gör att tiden som krävs för förvaltning minimeras, säger Thomas Svensson, Effictures grundare.

Stöd från Biometria

Det har inte bara varit guld och gröna skogar – till exempel kring tekniska frågor för integration där ett beslut plötsligt kom om att den tekniska lösning som användes inte längre skulle stödjas från Biometria. Det ordnades dock på ett bra sätt och både Thomas och delägaren Mikael Larsson tycker att samarbetet med Biometria fungerar mycket väl.

-Stödet har blivit fantastiskt i och med att Biometrias omdaning av Forest Storm (utrullningsprojektet av VIOL 3), men även genom att affärskonsulterna börjat leverera till kunderna, menar Thomas.

Efficture har valt att inte bygga alltför mycket funktionalitet i sitt system mot VIOL 2, de har tex inte integrerat skapandet av virkesorder i sitt system. Men i samband med VIOL 3 kommer gradvis mer funktionalitet att byggas in och det ska bli möjligt att lägga upp Förstaledskontrakt, Avtalsobjekt och att Destinera direkt i Efficture Virke. Ytterligare funktionalitet kommer sen att adderas allteftersom.

Styrkorna med VIOL 3

Det är viktigt att vara långsiktig i sitt tänk anser Thomas och Mikael.

-Det är mycket arbete initialt men Biometrias stöd är gott och VIOL 3 är mycket betydelsefullt för branschen på lång sikt.

För sina kunders räkning ser Efficture främst att sortimentstrukturen kommer kunna ge nytta – det blir möjligt att få ut lite mer värde från virket kunderna säljer hit och dit. VIOL 3 kan även ge ett effektivare arbetssätt vilket sparar slantar. En annan aspekt är den miljömässiga – möjligheten till bättre planering för logistik bör ge ett högre värde. Rapportering och uppföljning är en viktig sak i VIOL 3 som Efficture har höga förväntningar kring. Rätt använt så ger det möjlighet till effektivisering i kundernas verksamheter.

Efficture ABs samlade personalstyrka
Tv: Thomas Svensson, grundare, i en miljö där han trivs.
Th: Mikael Larsson, utvecklare, som gillar skidåkning i skogen.

Biometrias kundtestmiljö viktig

Den kundtestmiljö som Biometria använder är viktig för Efficture som IT-leverantör. Kundtestmiljön används för att man ska lära sig systemet genom att testa igenom allt som finns i VIOL 3 för att Efficture sen ska kunna fatta genomtänkta beslut om vad som eventuellt ska avskiljas från Efficture Virke. Thomas och Mikael är noga med att det bara ska finnas sånt som ger nytta för kunderna i deras system för deras kunder behöver inte all den funktionalitet som finns i VIOL 3. Allt onödigt döljs vilket gör det enklare för kunderna och underlättar förvaltning. Efficture ger sina kunder rekommendationer om hur de ska sätta upp VIOL 3 hos sig och hur de ska arbeta i systemet för att det ska fungera så smidigt som möjligt.

Behov framåt

Thomas ser ett behov av att Biometria sätter ett GoLive-datum för VIOL 3. Det kommer att underlätta planering och styrning. Det finns även ett fortsatt behov av god transparens inom programmet och att förändringar kommuniceras, något Efficture upplever att Biometria har förbättrat under senaste året. Efficture önskar på sikt ett json-interface som alternativ till papiNet®, men de förstår samtidigt beslutet om standarden för integrationerna.

-VIOL 3 är en för branschen nödvändig och viktig förändring och Biometria är helt klart är på rätt väg, avslutar Thomas och Mikael.

2323 november, 2020

Anders Rixon tilldelas Republiken Lettlands förtjänstkors

23 november, 2020|

Lettlands president har beslutat att tilldela Anders Rixon, tidigare VD för SDC och VMF Qbera, ordensgraden kommendör av förtjänstkorset ”The Cross of Recognition”.  Korset är den lettiska statens officiella förtjänsttecken och utdelas till personer anses ha gjort viktiga insatser för Lettland. Normalt delas förtjänstkorset ut av presidenten på nationaldagen i Riga men till följd av coronasituationen kommer utdelningen i stället att ske på Lettlands ambassad i Stockholm i början på 2021.

Motiv

Bakgrund till utmärkelsen är att den lettiska skogsnäringen signalerat att man idag ser tydliga framgångseffekter i sin bransch till följd av det succesiva införande av enhetlig och oberoende virkesmätning och virkesredovisning som startade genom bildandet av VMF Latvia 1998. Processen startades av den svenska virkesmätningsföreningen VMF Qbera och dess intressenter med Anders som ledare och drivs sedan 2010 vidare av de inhemska intressenterna i den lettiska virkesmarknaden i ett företag som f.n. har ca. 160 anställda. Vidareutvecklingen av verksamheten sker idag med ett starkt stöd av den samlade skogsnäringen landet. Anders har sedan starten 1998 varit aktiv i bolaget på olika sätt och är just nu styrelseordförande (Chairman of the Council) i VMF Latvia och det relativt nybildade företaget ”Trämaterialindustrins Datacentral”.

Skogsnäringen är en av Lettlands viktigaste näringsgrenar och lettiska staten ser ett stort värde i Anders insatser för den lettiska skogsbranschen och därmed för hela landet. Anders insats har främst bestått av etablerandet av en modell för opartisk virkesmätning och virkesredovisning som är snarlik vår svenska. Vi ser detta som en viktig bekräftelse på fördelarna med vår ”svenska modell” när den nu med framgång exporterats till och implementerats i Lettland.

Vad är en orden?

Stater har genom århundraden belönat personer med förtjänsttecken för insatser som varit viktiga för hela landet. Det lettiska förstjänstkorset inrättades i hertigdömet Kurland 1710 och har sedan delats ut när Lettland varit ett fritt land och senast enligt statuter från 2004. Under åren har c:a 150 personer tilldelats förtjänstkorset av samma eller högre grad som Anders nu fått.

Svenska ordnar finns sedan 1748 men delas sedan början på 1970-talet bara ut till utländska medborgare, statslösa eller svenska kungahuset.

I de flesta länder finns fortfarande ordnar som delas ut till förtjänstfulla insatser även till det egna landets medborgare.

Vill Du veta mera om detta finns Anders på anders.rixon@icloud.com eller 070-689 72 10.

//Peter Eklund, vd Biometria

Anders Rixon

1111 november, 2020

Lyssna och lär – V3 podden, avsnitt 2

11 november, 2020|

V3 podden har nu släppt avsnitt 2

Syftet är att lyfta fram specifika, väl avgränsade delar i VIOL 3 (både programmet och systemet). Podden bjuder på tips och trix samt ger inspiration till dig som är intresserad av VIOL 3 och dess innehåll och användande. I det här avsnittet berättar Marika Malmgren hur Pris fungerar i VIOL 3 och hur det kan hjälpa dig som kund i din organisation.

Varje avsnitt är kort och fokuserat på ett ämne och vi hoppas att podden skapar ett intresse hos dig att lära dig mer om VIOL 3.

Har du förslag på sådant du tycker att vi ska ta upp i kommande avsnitt – kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau. Podden formas av det som är aktuellt just nu och av önskemål från lyssnare och användare av VIOL 3.

Ansvarig utgivare för podden är Ulrika Sten, kommunikationschef, Biometria, Copyright © 2020 Biometria ek.för. med ensamrätt.

Lyssna på avsnitt 2 här

2020 oktober, 2020

VIOL 3 har blivit med podd

20 oktober, 2020|

Måndagen den 19/10 2020 var det premiär för V3-podden, en podcast producerad av Biometria.

Syftet är att lyfta fram specifika, väl avgränsade delar i VIOL 3 (både programmet och systemet). Podden ska också bjuda på tips och trix samt ge inspiration till alla som är intresserade av VIOL 3 och dess innehåll och användande. I det första avsnittet diskuteras Sortimentstruktur som ämne och Tanja Keisu som inbjuden expert, ger oss sina bästa tips – bland annat en mental modell för hur det ska bli enklare att förstå hur strukturen är uppsatt och hur delarna hänger ihop.  

Varje avsnitt är kort och fokuserat på ett ämne och förhoppningsvis skapar podden ett intresse till att lära sig mer om VIOL 3.

Har du förslag på sådant du tycker att vi ska ta upp i kommande avsnitt – kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau. Podden formas av det som är aktuellt just nu och av önskemål från lyssnare och användare av VIOL 3!

Ansvarig utgivare för podden är Ulrika Sten, kommunikationschef, Biometria, Copyright © 2020 Biometria ek.för. med ensamrätt.

Lyssna på premiäravsnittet här

Till toppen