Nyheter2020-09-01T10:04:50+02:00

Nyheter

1919 november, 2021

Världspremiär för fjärrstyrd och 5G-uppkopplad virkeslastare

19 november, 2021|

Den 18/11 var det världspremiär för en fjärrstyrd och 5G-uppkopplad virkeslastare på virkesterminalen i Torsboda. En viktig milstolpe i forskningsprojektet Remote Timber där Mittuniversitetet, Telia, SCA, Volvo Construction Equipment, Skogforsk och Biometria deltar. Biometria initierade idén till fjärrlossning tillsammans med Mittuniversitetet 2017, då vi såg en möjlighet att vidareutveckla effekten av att virkesmätningen digitaliserats och centralt samlats i fjärrmätningscentraler. Än är lösningen inte klar att tas i drift, men vi har en mycket spännande framtid att vänta

− Vår branschgemensamma plattform för fjärrmätning har snabbt digitaliserat den svenska virkesmätningen och skapat fantastiska möjligheter för bland annat AI-utveckling. På sikt ser vi samma möjligheter till en gemensam plattform även för fjärrlossning, där vi tillsammans kan bygga för att ytterligare stärka den svenska skogsnäringen, säger Tanja Keisu, ansvarig för Biometria Labs.

22 november, 2021

Nu ruttar Krönt Vägval med dygnsfärsk vägdata från Trafikverkets Nationella vägdatabas

2 november, 2021|

Den 1/11 infördes i Krönt Vägval en automatiserad och dygnsvis uppdatering av nya vägdata från Trafikverkets Nationella vägdatabas. Uppdateringen möjliggör att branschen snabbare kan beakta förändrade vägdata och därmed få en mer korrekt ruttning. En dygnsvis uppdatering är också ett viktigt steg mot ett mer realtidsorienterat Krönt Vägval.

— Tidigare har vägdata hämtats hem dygnsvis till Krönt Vägval och den manuella processen som gjort att användaren har fått vänta i två veckor innan det nya vägdatat blivit ruttningsbart, har tagits bort. Nu slår ändringen igenom på dygnsnivå. Exempel på sådana vägdataändringar är t ex ändrad hastighet på en vägsträcka, nya vägar, ombyggda rondeller eller ändrad bärighetsklass, säger Lars-Erik Jönsson, tjänsteutvecklare på Biometria.

Den nya automatiserade produktionsprocessen som varje dygn uppdaterar Krönt Vägval med ruttningsbart vägdata, ersätter alltså ett manuellt förfarande. Rutiner och processer har därför införts som säkerställer att det vägvalsdatalager som framställs i den automatiska processen är fri från felaktigheter.

Lars-Erik Jönsson, tjänsteutvecklare på Biometria.

2323 september, 2021

Skogligt datalabb har publicerat 2021 års rapport

23 september, 2021|

Skogligt datalabb har publicerat 2021 års rapport

Läs mer om Skogligt datalabb och ta del av rapporten.

Biometrias branschgemensamma datalabb har tagit fram rapporten i samarbete med Mittuniversitetet, Skogforsk och Forbis AB.

88 september, 2021

Påminnelse om formatändring av redovisningnummer för skördad och skotad produktion

8 september, 2021|

Den 13 mars 2022 kommer mätningar för skotar- och skördarrapportering att tilldelas alfanumeriska redovisningsnummer (både bokstäver och siffror).

Ersättningsgrundande skördarmätning och produktionsmätningar från den webbaserade tjänsten Rapp kommer fortsättningsvis få numeriska Redovisningsnummer och berörs inte.

Anpassning av kundsystem
För att Du som kund skall kunna hantera alfanumeriska redovisningsnummer, behöver ditt system anpassas. Biometria kommer att tillgängliggöra en kundtestmiljö i september 2021.

Varför gör vi detta?
Tillgången på redovisningsnummerserier i Biometrias system börjar ta slut och kräver en förändring för att VIOL-systemet skall fungera. Orsaken är en utökad användning av Biometrias tjänster för produktionsrapportering.

För ytterligare information, kontakta Biometrias support
support@biometria.se

Läs mer här om formatändringen av redovisningsnummer för produktionsrapportering
2323 juni, 2021

Trevlig sommar önskar Biometria!

23 juni, 2021|

Snart stundar semestertider och vi vill passa på att önska alla våra kunder en riktigt skön sommar och semester!

Tack för ditt förtroende

Vi vill tacka dig för förtroendet att få hjälpa dig i din vardag med frågor och funderingar.
Hittills i år har vi totalt hanterat drygt 15 000 ärenden.

Semesterperioden kan ge längre svarstid

Under semesterperioden kan det innebära att Användarstöd har något längre handläggningstider än vanligt pga begränsad bemanning.

Vi tar hand om ditt ärende så fort vi får möjlighet och hoppas på överseende.

Normala öppettider

Vår support har öppet som vanligt hela sommaren. Får du inte svar när du ringer beror det på att vi är upptagen med annan kund.
Lämna ditt ärende till vår ärendemottagning eller skicka e-post till support@biometria.se.

Fler kontaktvägar hittar du här

1717 juni, 2021

Kundmagasinet Mätbart nu tillgängligt

17 juni, 2021|

Nu kan du läsa det första numret av vårt nya kundmagasin Mätbart på vår webb – vi önskar dig trevlig läsning!

Läs vårt kundmagasin Mätbart här

1414 juni, 2021

Kvalitetsrapport 2020 för virkesmätning vid skog och industri är nu tillgänglig

14 juni, 2021|

I den här rapporten kan du läsa om mätnoggrannheten för mätning vid industri och skördarmätning och hur dessa metoder uppfyllde virkesmätningslagen och Biometrias interna krav under 2020.

Ladda ner rapporten här
33 juni, 2021

Ny ordförande vald för Biometria

3 juni, 2021|

Anders Nilsson tar över som ordförande i Biometria och efterträder därmed Mats Sandgren som varit ordförande sedan 2018 när Biometria fusionerades. 

Anders Nilsson, född 1951, är civilingenjör och har en lång bakgrund inom främst IT-sektorn. Sedan tio år sitter han i flertalet styrelser, för närvarande bland annat som ordförande i SSG.

− Det här är ett otroligt spännande uppdrag. Kombinationen av skog och IT gjorde det svårt att tacka nej. Med min erfarenhet från styrelsearbete i många olika branscher kan jag bidra till att vi fokuserar på rätt frågor i styrelsen, säger Anders Nilsson som varvar styrelseuppdragen med skogsarbete i den skog han äger i Hälsingland.

Tidigare i vår tog Biometrias styrelse beslut om en go live-plan för VIOL 3. Anders Nilsson säger att en av de viktigaste frågorna nu är att stötta organisationen för att tidplanen ska hållas.

− Att komma i mål med de stora satsningar som gjorts blir naturligtvis ett stort fokus. På sikt tror jag att fullt automatiserad mätning blir en än viktigare fråga. Det händer mycket i branschen just nu, både vad gäller digitalisering och hållbarhet. Nu ser jag fram emot att ta mig an de här frågorna med stor delaktighet och engagemang, säger Anders Nilsson.

− Det känns väldigt positivt att få arbeta med Anders Nilsson som jag känner som en mycket skicklig och kompetent ordförande från mina år i SSG:s styrelse. Anders bakgrund inom IT kommer väl till pass i Biometria då vi har en stor IT-verksamhet, säger Ingela Ekebro, VD för Biometria och fortsätter:

− Jag har uppskattat att arbeta tillsammans med Mats Sandgren. Han har varit en viktig och mycket trygg person i utformningen av Biometria och även en bra lots för mig in i jobbet som ny VD.  Därför vill jag ta tillfället i akt att både hälsa Anders varmt välkommen till Biometria och rikta ett stort och hjärtinnerligt tack till Mats för hans insatser som ordförande under en sannerligen utmanande och händelserik tid i Biometria.

Vid årsstämman beslutades även att Lennart Stenqvist skiftar plats med Martin Holmgren (båda Stora Enso) så Martin nu blir suppleant och Lennart ordinarie. I övrigt består styrelsen som tidigare.

Valet av Anders Nilsson som ny ordförande skedde vid Biometrias digitala årsstämma den 2 juni. Mer information om styrelsen finns på biometria.se/styrelse.

Anders Nilsson
Styrelseordförande Biometria

2424 maj, 2021

Biometria ger Skogsstyrelsen utökat uppdrag för ajourhållning av nybyggda vägar

24 maj, 2021|

Det byggs årligen många nya skogsbilvägar. Alla nya vägar i det enskilda vägnätet ska med korrekta vägdata rapporteras in till Trafikverkets Nationella vägdatabas (NVDB) när de är färdigbyggda. Långt ifrån alla vägar rapporteras och därför har Biometria nu utökat Skogsstyrelsens uppdrag. Den totala nybyggnationen uttryckt i antal vägar uppgår årligen till drygt 1 000 vägar, exkluderat de vägar som byggs hos de större skogsbolagen.

Biometria och de tidigare virkesmätningsföreningarna har sedan många år tillbaka ett uppdrag från branschen att ajourhålla det enskilda vägnätet, exklusive de större skogsbolagens vägnät, med vägdata. En del i detta uppdrag utgörs av att säkerställa geometri och vägdata på nybyggda vägar.

Från 2021 har Skogsstyrelsen uppdraget från Biometria att hitta nybyggda vägar, beskriva deras beskaffenhet och rapportera in såväl geometri som aktuell vägdata till Trafikverket och NVDB. Skogsstyrelsen har tidigare haft detta uppdrag inom VMF Nord men sedan fusionen till Biometria har uppdraget utökats successivt för att nu omfatta hela landet.

− Det Biometria nu ålägger Skogsstyrelsen att utföra handlar om att fånga upp nybyggda skogsbilvägar och säkerställa att de rapporteras till Trafikverket och NVDB. Detta behövs för att vi överhuvudtaget ska få grepp om vilka vägar som finns och deras beskaffenhet. Branschen behöver veta hur vägarna ser ut för både sin avverknings- och logistikplanering samt för planering av skogsvårdsaktiviteter. Ett komplett vägnät är även viktigt för att erhålla avstånd och korrekt rutt med avståndstjänsten Krönt Vägval, säger Lars-Erik Jönsson, tjänsteutvecklare Transport på Biometria.

Som skogsägarförening är Norra Skog beroende av kvaliteten på det enskilda skogsbilvägnätet. Att kunna planera sin logistik och avverkning med rätt förutsättningar är viktigt för att nå så höga ekonomiska värden som möjligt.

− Uppdaterat vägnät är viktigt ur planeringssynpunkt och för korrekt ruttning, både vad gäller sträckning och tidsåtgång. Det är viktigt för det framtida arbetet med utvecklad prissättning för transporter och allokering av transportflottan. Säkerhetsaspekten och att räddningstjänsten hittar fram är ytterligare ett tungt vägande skäl. En bra och ajourhållen vägdatabas ger skogsbruket fantastiska möjligheter, säger Sören Staaf, logistikansvarig för Fältområde Väst inom Norra Skog.

Skogsstyrelsen uppdrag är helt skilt från deras roll som myndighetsutövare. Som stöd i arbetet används inkomna anmälningar om nybyggnation av skogsbilväg. För att konstatera om vägen är byggd används såväl satellitbilder som flygfoton. Vägdata insamlas i huvudsak genom att förfrågningsunderlag skickas ut till den som anmält vägen.

− Med Skogsstyrelsen som samarbetspartner, som har kontinuerlig tillgång till nya satellitbilder och flygfoton, avverknings- och samrådsanmälningar samt direktuppkoppling mot Lantmäteriets fastighetsregister, ges de bästa förutsättningar för att skapa effektiva arbetssätt, säger Lars-Erik Jönsson.

Det enskilda vägnätet är 43 000 mil, skogsbilvägnätet uppgår till cirka hälften av dessa, 21 000 mil. Av Sveriges allmänna vägar är 4 000 mil kommunala och 10 000 mil statliga (källa: www.skogskunskap.se).

Lars-Erik Jönsson, tjänsteutvecklare Transport på Biometria

2121 maj, 2021

Virkesförbrukningsstatistik 2020

21 maj, 2021|

Denna rapport visar skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter från 2016 till och med 2020.

Målet med statistiken är att den skall ge en aktuell bild av den svenska skogsindustrins virkesförbrukning inom olika delbranscher. Användare av statistiken är såväl enskilda företag som skogsnäringens organisationer och myndigheter. Statistiken nyttjas som grund för prognoser och beslut i frågor som rör tillgång och förbrukning av virkesråvara.

Läs virkesförbrukningsstatistiken här

Till toppen